GOD ' s written Words : - Page 19 | Realm of Thought | PinoyExchange

Page 19 of 20 First ... 9 18 19 20 Last
Results 361 to 380 of 384
 1. #361
  Testimonies from a converted little child and shared for those called at this point in time:

  Quote Originally Posted by Rev1913 View Post
  Quote Originally Posted by Rev1913 View Post
  Sa aking karanasan at mga natunghayan sa buhay,
  Lahat ng ibinabahagi ni Ms Aida dito ay pawang katotohanan,
  Sapagkat sa aking pagsapi sa ibang samahan,
  Isa rin ako sa naging kasangkapan upang kumita ng salapi aking kaibigan.

  Ang pamamaraan nila upang kumita pa.
  Kukuha ng guest speaker na siyang magpapahayag kung ano kalagayan ng Pastor nila,
  Sa kabila na may 25 to 50 porsyento na sa pumapasok na pera,
  May kaloob pa mula sa iba, maging guest speaker malaki ang bayad pa,
  Tunay na inakala ng marami kung nangangaral ka,
  Dapat ang ipinangangaral sa bubuhay din sa iyo at sa iyong pamilya.

  Dahil sa aking kainosentehan noon,
  Ang sabi ng aming Pastor sa harap namin noon,
  Mayroon lamang akong 200 Tupa, mabubuhay na ako talaga,
  MaSagana sa lahat ng gamit, magkakaroon ng bahay pa,
  Magandang sasakyan, buhay koy tunay na mananagana, saan ka pa.
  Dahil sa katulad ng ibinabahagi ni Ms Aida,
  Tunay na ang Diyos gumagawa sa mga pinipili NIya,
  Sa mga taong matatalino at Pride ang nananaig sa kanila,
  Kay hirap tanggapin, tunay na nabulag sila,
  Katuruang pantao ang tinatanggap nila,
  Kabutihang Asal, kahit alam na nila,
  Patuloy na nagpapa-alipin sa turo ng iba,
  Sa halip na Salita ng Diyos ang tanggapin nila,
  Na Pawang pang-Espiritual kaligtasan ng Kaluluwa.
  Quote Originally Posted by Rev1913 View Post
  Ako'y nagtataka sa maraming mga tao,
  Silay nakapag-aral subalit tunay na nagpapaloko,
  Buhol buhol na paliwanag pinaniniwalaan agad nito,
  Kinukuha ang kanilang emotion, bumibigay naman ng todo,
  Bandang huli'y pinaglalaban pa, maling Doktrina ng tao,
  Makikipagbasagulo maipaglaban lang ng husto,
  Katuruang pantao, kabutihang asal ang nakukuha dito,
  Inaangking Espirutual at sila ay natututo.
  Mas pinaniniwalaan pa aklat na gawa ng tao,
  Kaunting paliwanag ng Pastor na matalino,
  Kuha agad ang emotion, magpapa-alipin na ng todo.

  Saliksikin ang kasulatan, ang utos ng Panginoon,
  Tao ba'y nagsasaliksik o nakikinig lamang sa taong Pastor?
  Kung ano ang kanilang narinig paniniwalaan na lang nga gayon,
  Hindi mo nga mauunawa, Espiritual ng Mensahe ng Panginoon.

  Malibang tayo ay magbalik loob tulad ng isang bata,
  Paghahari ng Diyos ay hindi natin mauunawa,
  Pagpapakababa sa Harapan ng Diyos ang tunay na susi nga,
  Upang Espiritual na Mensahe tanggapin natin at ating mapaguunawa.

  Dumadaloy ang kapahayagan, ng mga Espiritual na Salita,
  Kung babasahin natin ang ibinabahagi ng isang taong Pinili nga,
  Nasabi kong pinili pagkat itoy sa puso bumubukal na kusa,
  Layunin niya'y maibahagi Espiritual na mga Salita.
  Pagkat TITIK ay Pumapatay ayon sa 2nd Corinthian 3:6 nga.
  At sa Juan 6:63, Ayon kay Jesucristo, Salita niya'y pawang Espiritual ako'y tunay na naniniwala.
  Last edited by almario38; Apr 25, 2017 at 11:18 PM.

 2. #362
  Consolidated and shared by aida to our brethren and to those
  still called at this point in time:


  The word of God are expressed in parables. The word of God are "prophecies." Who can explain and decipher them? Some people take the role of God to explain the parables and the prophecies. These are the religious leaders who, like the Teachers of the Law during the time of Christ, were the last persons to know the great message of the word.

  1. Did Nicodemus, a Teacher of the Law, understand the parable of "born again?" (John 3:3-10)

  "There was a man of the Pharisees, named Nicodemus, a ruler of the Jews:" -- John 3:1

  "The same came to Jesus by night, and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God..." -- John 3:2

  "Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God." -- John 3:3

  "Nicodemus saith unto him, How can a man be born when he is old? can he enter the second time into his mother's womb, and be born?" -- John 3:4

  Look how Nicodemus, a teacher of the word of God, cannot understand spiritual things! This revealed his true "color." While the people listening to him thought that he was a man of God, in the eyes of Jesus, he was only a NATURAL MAN!

  "Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God." -- John 3:5

  "That which is born of the flesh is flesh; and that which is born of the Spirit is spirit." -- John 3:6

  "Marvel not that I said unto thee, Ye must be born again." -- John 3:7

  "The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh, and whither it goeth: so is every one that is born of the Spirit." -- John 3:8

  "Nicodemus answered and said unto him, How can these things be?" -- John 3:9

  "Jesus answered and said unto him, Art thou a master of Israel, and knowest not these things?" -- John 3:10

  How many preachers and teachers of the Bible today, thought to be messengers of God, understand "spiritual things?" As our Lord said, "Heaven and earth shall pass away, but My words will not pass away." What is written about Nicodemus is a part of the word of God. It is truth. Will truth pass away? Cannot our Lord see what He saw in Nicodemus in our time? Do people see it? If they are the followers of these "messengers of God," where will they both end?

  MATTHEW 15:14 "Let them alone: they be blind leaders of the blind. And if the blind lead the blind, both shall fall into the ditch."

  2. Did the Scribe who asked the "first of all the commandments" recognized the "One Lord and one God?"

  MARK 12:28 "And one of the scribes came, and... asked him, Which is the first commandment of all?"

  MARK 12:29 "And Jesus answered him, The first of all the commandments is, Hear, O Israel; The Lord our God is one Lord:"

  Of course the Scribes and Pharisees believed in "One Lord and one God." In fact they professed to worship the God of their father Abraham. But that is only from their point of view. This is, however, contrary to Christ’s vantage point:

  JOHN 8:54 "Jesus answered... it is my Father that honoureth me; of whom ye say, that he is your God:"

  JOHN 8:55 "Yet ye have not known him..."

  How many people profess to believe in "One Lord and one God." Many! Does that satisfy the prerequisite to "Loving God"? To believe in "One Lord and one God" is not enough.

  JAMES 2:19 "Thou believest that there is one God; thou doest well: the devils also believe..."

  It is the clear recognition of God that is the first step in "loving God," and then ultimately the "love for fellowmen." (Mark 12:29-31) Which comes first? To KNOW or to LOVE? Perhaps nobody will say, "To love comes first before recognition." What is unfortunate is, while many of us know this by heart, when this applies to matters pertaining to God, we "cannot see" it. Has the word of God passed away on "spiritual blindness?" Is there anything new about the word of God? Does it change with the times? Where is the place of the theology on EXEGESIS?

 3. #363
  Quote Originally Posted by aida View Post
  Ang sinasabi ko ay ang mga alagad ni Cristo kahapon - ang mga pinag-utusan ni Jesus ukol sa pagbaba-bautismo.

  Tama. May mga alagad pa rin si Cristo magpahanggang ngayon at sila ay sila lamang Kaniyang mga PILI na nagsisisampalataya sa Kaniya o sa lahat ng mga nasusulat, at nagsisipanatili sa Kaniyang mga salita.

  John 8:31 "Then said Jesus to those Jews which believed on him, If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed;"  Ang "iglesia" sa wika ng Panginoon ay tumutukoy sa tao. Kaya paanong sinasabi mo na ang mga alagad ni Cristo ngayon ay nasa loob ng iglesia? Relihiyong INC ba ang sinasabi mo?

  2 Cor. 6:17 "Wherefore come out from among them, and be ye separate, saith the Lord (Magsilabas kayo at magsihiwalay sa mga RELIHIYON, sabi ng Panginoon)...and I will receive you (at kayo'y Aking tatanggapin)...."

  Ikinakampanya mo ang pag-anib sa RELIHIYON ninyo, na isinasangkalan nang isinasangkalan si Jesus, gayung pinalalabas at pinahihiwaly Niya ang mga tao sa RELIHIYON?

  James 1:27 "Pure religion and undefiled before God and the Father is this, To visit the fatherless and widows in their affliction (Ang "dalisay na relihiyon" ay ang dalawin o magpahayag ng katotohanan sa mga taong nagsipakinig sa panawagan ng Panginoon, at nagsilabas at nagsihiwalay sa mga RELIHIYON at magkagayo'y mga naulila sa ama na si Satanas, at nabao sa kanilang espirituwal na asawa na si Satanas din. Sila'y napipighati sa paghahanap ng katotohanan, kaya't dapat na kahabagan)."  Inaangkin mong ang talata ay patungkol sa INC? Nagkakamali ka! Isinalarawan at ipinakita ni Jesus ang mga sinabi Niyang ito.

  Matthew 18:12 "Ano ang akala ninyo? kung ang isang tao ay may isang daang tupa, at maligaw ang isa sa mga yaon, hindi baga iiwan niya ang siyam na pu't siyam, at pasasa kabundukan, at hahanapin ang naligaw?

  Ang 100 tupa ay sa tao o sa mga lider ng pananampalataya. Ang isang naligaw, iyun ang tupa ni Jesus na hindi sa kulungang yaon dahil RELIHIYON. Iiwan ang 99 at hahanapin Niya ang naligaw.

  Matthew 18:13 "At kung mangyaring masumpungan niya (o nahanap ang isang naligaw), ay katotohanang sinasabi ko sa inyo, na magagalak ng higit dahil dito kay sa siyam na pu't siyam na hindi nangaligaw ("hindi nangaligaw" dahil inaakala nilang sila ang mga tunay na tupa ni Jesus, ayon sa panlilinlang ng kanilang mga lider).

  Kakulangan sa pag-unawa sa espirituwal na wika + paggamit sa pisikal na karunungan sa mga bagay na nauukol sa espirituwal, ang lahat sa inyo ay naging sa maling akala.  Acts 20:28 "Take heed therefore unto yourselves, and to all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood."

  Sa kabuuan, dito ay ipinahahayag na ang Espiritu Santo ang bumili sa Kaniyang mga PILI ng Kaniyang banal na dugo. Dahil hindi ninyo nakikilala ang Espiritu Santo, maliwanag na ang unawa ninyo sa talata, at pag-uugnay ninyo nito sa inyong samahan, ay isang imbento at kathang-isip lamang.

  incs used 1905 bible - acts 20:28
  start 1914 ink then lamsa 1933 only
  became church of christ & k to c oh!!

  acts 20:28 Ingatan ninyo ang inyong sarili, at ang buong kawan,
  na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo, upang
  pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kaniyang
  sariling dugo
  .

 4. #364
  A testimony from a converted little child and shared for those called at this point in time:

  Quote Originally Posted by tiburcioSais View Post
  Spiritually too comforted now so couldn't help writing this one:

  Couldn't really restrain but has to share this post because of the real spiritual joy manifesting so deep within me.

  Anybody has his/her POV's of faith.

  My past dark inner spirit was lighted up after reading the Bible not with a former open literally indoctrinated mind but now in deep humility as a spiritually converted little child. This highly spirited foundation stemmed from what i had read on of the Realm of Thought threads. There within - untiringly, the converted little children wrote, shared and, post GOD's written Words in the spiritual realm as discerned from the light of HIS scriptures upon scriptures: precept must be upon precept, precept upon precept; line upon line, line upon line; here a little, there a little:

  I came out from my former religiosity just morality box after having read this isaiah 28:10. First time i came upon this GOD's written Words nullifying the contextual and literal searching of HIS written Scriptures that led to pitfalls of so much faiths that proliferated , ages upon ages.

  HE bestowed upon all created human beings a free will either not to believe on HIM or search ardently GOD's Truth within the deep Spiritual realm for salvation of our spirit and soul split-secondly right after the death of one's physical body.

  GOD, thank YOU so much again for this freely given eternal soul salvation now that i am only surviving just from hand-to-mouth existence.

 5. #365
  Only GOD's revelations become so endearing within the realm of HIS Spiritual Truth and never from word for word interpretations and analysis.

  noah's, noah's ark, where art thou in the letter for letter perceptions of the human mind that is desperately searching just for the visual evidence from GOD's Words that were written.

  This devastates all bible literalists and contextual word for word money solicitor preachers.

  Originally Posted by aida

  Something to think about:

  For the dimension of the Ark, the following are excerpts from Wikipedia regarding the different measurements. With this we can, more or less, figure out the size of the Ark made by Noah based on the instructions of God.

  From Eastman’s Bible dictionary:

  Standard cubit - elbow to end of middle finger (20 inches).

  Lower forearm cubit - elbow to base of the hand (12 inches).

  Considering the following, how physically realistic and feasible for all the things that happened in the Great Deluge? How could all animals and insects in pairs, from the largest animal to the smallest being gathered, accommodated in a small Ark measuring only 300 cubits in length, 50 cubits in breadth, and 30 cubits in height? Following is excerpts from Wikipedia:

  "A cubit is the first recorded unit of length and was one of many different standards of measurement used through history. It was originally based on measuring by comparing to one's forearm length. The Egyptian hieroglyph for the unit shows this symbol. It was employed through Antiquity, the Middle Ages up to the Early Modern Times, especially for measuring cords and textiles, but also for timbers, stone and volumes of grain.

  "The largest animal is the elephant, the male weighs about 24,000 lb (11,000 kg) with a shoulder height of 3.96 metres (13.0 ft), and the smallest insect, the fairy fly that is considered to be the smallest insect known in existence. The fairy-flies are tiny wasps from the Mymaridae family. The Costa Rican fairy-flies males are no larger than .0139 mm in length. Many of these fairy-flies are only about .5 to 1 mm in length and there have even been some found to be no larger than 0.2 mm. This means it was only 0.008 of an inch. Fairy-flies are parasites, which lay their eggs on other insects. Their favorite hosts include beetles, flies, leafhoppers, and booklice. It would take a microscope to see these tiny wasps."

  How could all these animals, including the smallest insects that do not even thrive in a particular place, be brought by Noah to the Ark as God instructed him to do? So also the foodstuff and water needed to sustain all these living things for so long period of time in the Ark that lasted for a little less than one year. For the two elephants alone, data from circus people, "each drinks around 100 to 150 litres of water daily, or 37 gallons," therefore for the two they consume around one and a half drums a day."

  Considering the size of the Ark to accommodate all and the food requirement, so with the kind of container to provide water for the animals and the family of Noah, one needs to think of the feasibility accomplishing this great undertaking........./QUOTE]

  Here's another that rebutted such letter for letter, word for word interpretations matching current catastrophic events with GOD's written Words.

  Truth about creation

  On the creation of man:

  God created man with "free will," that is, the freedom to think and express what is in the heart called feeling or emotion. It is in exercising "free will" that God expects the people to humble themselves in order to realize His promise of eternal life with them. In no way does God control or withhold what was given free in determining who among the people deserve to be with Him in eternity.

  On the creation of nature:

  In like manner, God created nature allowing to take its due course in order to sustain itself. For example, rain occurs from the process of evaporation and condensation. When the water in the clouds becomes too heavy, precipitation occurs and we have rain. Earthquakes happen with the rearrangement of "faults" below the ground. In geology, "a fault is a planar fracture or discontinuity in a volume of rock, across which there has been significant displacement" (Wikipedia). Volcanoes erupt due to intense and uncontrollable heat below the ground, thus causing mountains to burst. The universe that is composed of planets, stars and everything in it, all works in perfect harmony because God created it that way, and allowing everything taking its due course, as man in exercising his "free will." Would God violate His own design without being true to which He is known for?

  In law, earthquakes and all uncontrollable catastrophic events are called acts of God. All these should only be considered "acts of nature." Therefore, considering the truthfulness of God with His creation, the Great Deluge could not have happened literally without certain violations of nature from its right and proper course.

  Example, in the Great Deluge if the highest mountain was submerged with water; thereafter, where did all the water go since it cannot escape to the sea for it must have been of the same level, and the ground did not have the capability to absorb all.
  .....

 6. #366
  Non est Deus. Fac cum eo. Ateo's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Location
  Civitate Vaticana
  The largest animal is the BLUE WHALE. How did it survive? Did it swim in fhe murky waters?

 7. #367
  Consolidated and shared by aida to our brethren and to those
  still called at this point in time:


  Everything written in the Holy Bible is truth, and we have to accept everything. God has His "peculiar language” that perhaps many people overlooked:

  Eze 20:49 Then said I, Ah Lord GOD! they say of me, Doth he not speak parables?

  Psa 78:2 I will open my mouth in a parable: I will utter dark sayings of old:

  However, God used the language of man, Hebrew for the Old Testament and Greek for the New Testament books. The Bible is translated in different languages and dialects of the people reading it, for example, English to the Americans and British, Spanish for the Spaniards, Tagalog to the Filipinos, and so forth. It is obvious therefore to many people thinking that they could understand and interpret the Holy Bible as it is written in their respective lingo. A warning is given by God, but it is ignored by many preachers of the Holy Bible.

  2 Cor 3:6 Who also hath made us able ministers of the new testament; not of the letter, but of the spirit: for the letter killeth, but the spirit giveth life.

  The “letter” refers to the literal understanding of the message, while “spirit” for the divine revelation of the intended message thereof. Perhaps scientists are justified in losing confidence on the reliability of the Holy Bible due to the erroneous preaching of the word of God. Hence, many of them became atheist or agnostic.

  God reveals His intended message from the very words, by demonstration. Illustration, Jesus drove away the merchants in the temple and He spoke of this word “temple.”

  Joh 2:14 And found in the temple those that sold oxen and sheep and doves, and the changers of money sitting:

  Joh 2:15 And when he had made a scourge of small cords, he drove them all out of the temple, and the sheep, and the oxen; and poured out the changers' money, and overthrew the tables;

  Jesus showed His indignation:

  Joh 2:16 And said unto them that sold doves, Take these things hence; make not my Father's house an house of merchandise.

  Joh 2:18 Then answered the Jews and said unto him, What sign shewest thou unto us, seeing that thou doest these things?

  Joh 2:19 Jesus answered and said unto them, Destroy this temple, and in three days I will raise it up.

  There are two kinds of listeners, and look at the result of their comprehension from the words of Jesus Christ.

  The JEWS taking the “literal” meaning of temple results in a negative effect:

  Joh 2:20 Then said the Jews, Forty and six years was this temple in building, and wilt thou rear it up in three days?

  Mat 27:40 And saying, Thou that destroyest the temple, and buildest it in three days, save thyself. If thou be the Son of God, come down from the cross.

  The DISCIPLES by simply waiting for divine revelation received the right message:

  Joh 2:21 But he spake of the temple of his body.

  Joh 2:22 When therefore he was risen from the dead, his disciples remembered that he had said this unto them; and they believed the scripture, and the word which Jesus had said.

  From the illustration, it appears that those who only take the “letter” of the word of God do not really believe in it.

  The intended message of the Great Deluge can only be appreciated if we consider the following truth:

  2 Cor 4:18 While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen: for the things which are seen are temporal; but the things which are not seen are eternal.

  2 Cor 3:6 Who also hath made us able ministers of the new testament; not of the letter, but of the spirit: for the letter killeth, but the spirit giveth life.

 8. #368
  From the assembly fellowship of the brethren as shared to those called
  at this point in time. Eventually then possibly to be chosen and would
  be converted and become as little children.

  One of the preludes from GOD's written Words as HE IDENTIFIES and REVEALS
  HIMSELF to HIS chosen after they were converted into like little children.

  Now He Rebukes and Accuses “ professing Christians ”

  Search the scriptures; for in them ye think ye have eternal life: and
  they are they which testify of me.
  ” (John 5:39)

  Perhaps the biggest question bothering the minds of many people is the
  identity of God. People all over the world speak of God. They describe
  Him as the Creator, the Savior, the Almighty, the Most High, the Majestic
  Being, the All in All, etc. They give Him name as Allah, Bathala, Zeus, etc.

  People believing in the Holy Bible identify Him as: Yahweh, Jehovah, Yeshua,
  Father, “I am that I am”, The Almighty, Lord, Rose of Sharon, Lily of the
  Valley, El Shaddai, Jesus Christ, etc.

  Traditional Christianity describes God as: A Spirit, infinite, eternal, and
  unchangeable – in His being, wisdom, power, holiness, justice, goodness,
  and truth.

  The need to know God

  Of course, plain and obvious :

  Can we believe somebody that we are not familiar with?
  Can we trust him that we do not know or clearly recognize?
  Can love develop unless clear identification is mutual?

  In the Holy Bible, this is what we read as regards the need to identify God.
  His rebuke is directed to His own people. We are reminded of the (multitudes)
  5,000 men that Jesus Christ fed with “bread and fishes” and He called them
  His DISCIPLES.

  However, when our Lord began speaking “spiritual things”:

  John 6:60 Many therefore of his disciples, when they had heard this, said,
  This is an hard saying; who can hear it?


  These Disciples left Him for they did not understand what He was saying and
  so his admonition:

  Jeremiah 4:22 For my people is foolish, they have not known me; they are
  sottish children, and they have none understanding…

  Therefore, the warning to everybody at Judgment Day:

  Luke 13:26 Then shall ye begin to say, We have eaten and drunk in thy
  presence, and thou hast taught in our streets.

  Luke 13:27 But he shall say, I tell you, I know you not whence ye are;
  depart from me, all ye workers of iniquity.

  Luke 13:28 There shall be weeping and gnashing of teeth, when ye shall
  see Abraham, and Isaac, and Jacob, and all the prophets, in the kingdom
  of God, and you yourselves thrust out.

  And to the Religious Leaders claiming to know Jesus Christ:

  Matthew 7:22 Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not
  prophesied in thy name [Jesus Christ]? and in thy name [Jesus Christ]
  have cast out devils? and in thy name [Jesus Christ] done many wonderful works?

  Matthew 7:23 And then will I profess unto them, I never knew you: depart from me,
  ye that work iniquity.

  God emphasizes iniquity as if it is more serious than sin. From the tenor of God’s
  rebuke, it is for “not knowing Him”.

  john 8:24 I said therefore unto you, that ye shall die in your sins:
  for if ye believe not that I am he , ye shall die in your sins .

 9. #369
  From the assembly fellowship of the brethren as shared to those called
  at this point in time. Eventually then possibly to be chosen and would
  be converted and become as little children.


  One of the preludes from GOD's written Words as HE IDENTIFIES and REVEALS
  HIMSELF
  to HIS chosen:


  " I AM HE "

  As if God is saying, "Look how people missed the great message
  of My (Father) reference to the Son in the following:"


  ISAIAH 46:4 "And even to your old age I am he ..."

  ISAIAH 41:4 "...I the LORD, the first, and with the last; I am he ."

  ISAIAH 43:25 "I, even I , am he that blotteth out thy transgressions
  for mine own sake, and will not remember thy sins."

  ISAIAH 48:12 "Hearken unto me, O Jacob and Israel, my called; I am he ;
  I am the first, I also am the last."


  As of God is saying, "Look how people missed the great message of My
  (Son Jesus) reference to the Father in the following:


  JOHN 13:19 "Now I tell you before it come, that, when it is come to
  pass, ye may believe that I am he ."

  JOHN 18:6 "As soon then as he had said unto them, I am he , they went
  backward, and fell to the ground."

  JOHN 8:28 "Then said Jesus unto them, When ye have lifted up the
  Son of man, then shall ye know that I am he ..."


  "How many of you know the true meaning of 'when ye have lifted up the
  Son of man?' Many people equate this to their praise, resplendent words
  and songs and sacrifices for Me. Have they forgotten that their prayer
  is even abomination to Me if they do not listen to My words?"


  PROVERBS 28:9 "He that turneth away his ear from hearing the law, even
  his prayer shall be abomination."


  "And their sacrifices? Do I need them? Which is more than all burnt
  offering and sacrifices? Do you still remember what I told the Scribe
  who asked Me which is the first of all the commandments?


  MARK 12:28 "And one of the scribes came...perceiving that he had
  answered them well, asked him, Which is the first commandment of all?"

  MARK 12:29-33 "And Jesus answered him, The first of all the commandments
  is, Hear, O Israel; The Lord our God is one Lord: And thou shalt love the
  Lord thy God with all thy heart... this is the first commandment. And the
  second is like, namely this, Thou shalt love thy neighbour...is more than
  all whole burnt offerings and sacrifices."

  MARK 12:32-33 "And the scribe said unto him, Well, Master, thou hast said
  the truth: for there is one God...And to love him...and to love his neighbour
  as himself, is more than all whole burnt offerings and sacrifices."

  "Why do many of you, especially your religious leaders, not take up this
  PREREQUISITE to 'loving Me'? This is to identify Me as ' ONE LORD AND ONE GOD.'
  Did I not call that as the 'first of all the commandments' if only to emphasize
  that you can never truly love God before you clearly recognize Me as ' One Lord
  and One God '. Now you are already boasting of 'loving your neighbor' which is
  the last in the sequence. Did the Scribes and Pharisees recognize the 'One Lord
  and One God?' It is good this particular Scribe asked about the
  FIRST COMMANDMENT OF ALL !"

  john 8:24 I said therefore unto you, that ye shall die in your sins:
  for if ye believe not that I am he , ye shall die in your sins.


  john 10:30 I and my Father are one.

 10. #370
  Flood of discourses and wall of denial texts about the non-recognition
  of the Holy Spirit and the One and Only GOD that manifested in flesh
  are too deceiving that lead a human being's soul never to enter the
  kingdom of heaven.

  One of preludes upon GOD's infallible Words that HE let them be written
  solely within HIS revelations of Spiritual Truth introducing and identifying
  HIMSELF precept upon precept, ...isaiah 28:10.

  "And the Word was God "

  One basic truth, that many people probably missed, is the relationship between God and His words.
  Could we imagine God without His words? God is a Spirit, invisible, and intangible. There is, therefore,
  no way of identifying Him and knowing His will without His words! His existence is "void" without
  His words. Thus, the need for the sweeping statement, "In the beginning was the Word and the Word was
  with God and the Word was God (John 1:1)." Could there be a God without His words, and the words without
  God? Can one be separated from the other? The recognition of the former follows the understanding of the latter!

  To show the Way (John 14:6), and to fulfill His Testament by death (Hebrew 9:16), the Spirit God manifested
  Himself in the flesh (1 Timothy 3:16, KJV only) now known as the Lord Jesus Christ.

  That is how John the apostle exclaimed: "And I saw Him in a vesture dipped in blood and His name is called
  the Word of God
  (Revelation 19:13)." Who is JESUS? Is He not the Word? The one and only God is the Father
  (1 Corinthians 8:6a), while the one and only Lord is Jesus Christ (1 Corinthians 8:6b). Jesus told the
  inquisitive Scribe in Mark 12:29, " The Lord our God is one Lord ." God told Moses the same thing in
  Deuteronomy 6:4 " Hear , O Israel : The LORD our God is one LORD :"

  It is the absence of the HUMAN FACTOR , Christ put it as "flesh and blood," that made Peter recognized
  our Lord (Matthew 16:15-17). It is the absence of the HUMAN FACTOR that makes a person to recognize
  God, that He is no longer a great mystery! It is the absence of the HUMAN FACTOR that makes one to
  understand the Word of God. It is the absence of the HUMAN FACTOR that made the 1st century
  Christianity perfect and also continues at this point in time that HE consecrated to those converted
  that become as little children .

 11. #371
  God has been telling His people both in the Old and New Testament to "search the Scriptures:"

  Isaiah 34:16 "Seek ye out of the book of the LORD, and read: no one of these shall
  fail, none shall want her mate: for my mouth it hath commanded, and his spirit it hath
  gathered them."

  John 5:39 "Search the scriptures; for in them ye think ye have eternal life..."

  There are two views on the "search."

  One is for people to "burn the midnight oil," so to speak, spending time, effort, and everything
  trying to understand the Scriptures.

  The other is to be "converted into a "little child" reading the Holy Bible, and waiting
  for God to give the great revelation of His words.

  See for yourself which classification you belong.

  Great men today are still at a loss as to Who Jesus Christ, the Father, and the Holy Spirit
  is/are. Coming from their very lips, "God is a mystery, incapable of clear recognition."
  God never missed in His words:

  1 Corinthians 1:19-21 "... I will destroy the wisdom of the wise, and will bring to
  nothing the understanding of the prudent. Where is the wise? where is the scribe? where is
  the disputer of this world... the world by wisdom knew not God..."

  If we are to see the four kinds of people in our time, can we possibly identify ourselves?

  To the first are the people who do not believe in the Holy Bible as the word of God.
  These are the different religions of the world who have their own "inspired writings."

  To the second group belong the people who, although they know that the Holy Bible
  is the word of God, do not put much thought about it. They are preoccupied with some
  "important matters" in life.

  To the third are the religious people in our time. Trusting in man’s intelligence and
  capability, they spend many years in Bible schools "burning the midnight oil," so to
  speak. With the diploma/s in hand, they profess authority from God as prophets,
  apostles, evangelists, pastors, teachers. Just like their counterparts during the time
  of Christ, they draw many people with their eloquent preaching of the Law of God.
  Everything is seen in them as Christ saw in His time: the title and honor
  (Matthew 23:8-10), authority and heavy burden imposed on the people
  (Matthew 23:4), distinction in attire (Matthew 23:5-7), peculiarity in
  speech, manner and conduct (Luke 20:47 ), beautiful prayers
  (Matthew 6:7), and "cleanliness" as our Lord saw "cleanliness"
  in them (Matthew 23:25 -26).

  Today, where can we find the fourth category of people? Where did we find the disciples of
  Christ? In high society? In politics? They are obscure as the Disciples of Christ. They
  are, however, as knowledgeable and assertive of the great message of the Word of God as
  their counterpart almost 2000 years ago!

  Just as God had "not hidden" Himself from the Disciples, God is equally conspicuous to them.
  They banner their clear recognition of God - the "One Lord and one God!" And since, "In the
  beginning was the Word...and the Word was God," to them the great message of the Holy Bible
  is as bright as the sun, so to speak.

  What a great contradiction to many people! These people profess intellectual destitution,
  yet they know many things about God and His words. The reason is that truth is seen in
  them:

  Isaiah 28:9 "Whom shall he teach knowledge? and whom shall he make to understand
  doctrine? them that are weaned from the milk, and drawn from the breasts." (KJV only)

  2 Timothy 3:15 "And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are
  able to make thee wise unto salvation..."

  With their true spiritual humility, they recognize the AUTHORITY of God!

  Isaiah 55:8-9 "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways,
  saith the LORD. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than
  your ways, and my thoughts than your thoughts."

  How easy for many people to quote that verse. Test for real trust in God: How many people
  accept the following truth?

  James 1:5-8 "If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men
  liberally, and upbraideth not; and it shall be given him. But let him ask in faith, nothing
  wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea driven with the wind and tossed.
  For let not that man think that he shall receive any thing of the Lord. A double minded man
  is unstable in all his ways.
  "

 12. #372
  Requisite for a Covenant or Testament

  It is fundamental to a testament that, for its fulfillment, it requires the death of the testator or the maker thereof.

  This is revealed to Apostle Paul in :

  Heb 9:16 For where a testament is, there must also of necessity be the death of the testator.

  Who can refute and repudiate that the God of Abraham is the maker of the testament of salvation. The declaration
  was “heard from His mouth” in Genesis 17:7. This therefore required God’s manifestation in the flesh. Let us now
  compare the different translations of the Holy Bible for God to fulfill His promise for salvation:

  KJV or Authorized Version of 1611 < > Bishops ’s Bible of 1568

  1 Tim 3:16 And without controversy great is the mystery of godliness: God was manifest in the flesh, justified in the
  Spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory.

  1 Joh 3:6 Hereby perceive we the love of God, because he laid down his life for us: and we ought to lay down our
  lives for the brethren.


  Below is exposing biased bible translations authored by their translators which are highly deceiving to differentiate
  the One and Only GOD Saviour that manifested in the flesh.

  Modern versions of the Holy Bible vaguely render this promise :

  NIV (New International Version)

  1 Tim 3:16 Beyond all question, the mystery of godliness is great: He appeared in a body, was vindicated by the Spirit,
  was seen by angels, was preached among the nations, was believed on in the world, was taken up in glory.

  1 Joh 3:16 This is how we know what love is: Jesus Christ laid down his life for us. And we ought to lay down our lives for
  our brothers.

  The American Standard Version

  1 Tim 3:16 And without controversy great is the mystery of godliness; He who was manifested in the flesh, Justified
  in the spirit, Seen of angels, Preached among the nations, Believed on in the world, Received up in glory.

  1 Joh 3:16 Hereby know we love, because he laid down his life for us: and we ought to lay down our lives for the brethren.

  Good News Translation - Second Edition

  1 Tim 3:16 No one can deny how great is the secret of our religion: He appeared in human form, was shown to be right by the
  Spirit, and was seen by angels. He was preached among the nations, was believed in throughout the world, and was taken up
  to heaven.

  1 Joh 3:16 This is how we know what love is: Christ gave his life for us. We too, then, ought to give our lives for others!

  Contemporary English Version

  1 Tim 3:16 Here is the great mystery of our religion: Christ came as a human. The Spirit proved that he pleased God, and he
  was seen by angels. Christ was preached to the nations. People in this world put their faith in him, and he was taken up to glory.

  1 Joh 3:16 We know what love is because Jesus gave his life for us. That's why we must give our lives for each other.

  Christian Standard Bible

  1 Tim 3:16 And most certainly, the mystery of godliness is great: He was manifested in the flesh, justified in the Spirit,
  seen by angels, preached among the Gentiles, believed on in the world, taken up in glory.

  1 Joh 3:16 This is how we have come to know love: He laid down His life for us. We should also lay down our lives for
  our brothers.

  The Douay-Rheims Bible

  1 Tim 3:16 And evidently great is the mystery of godliness, which was manifested in the flesh, was justified in the spirit,
  appeared unto angels, hath been preached unto the Gentiles, is believed in the world, is taken up in glory.

  1 Joh 3:16 In this we have known the charity of God, because he hath laid down his life for us: and we ought to lay down our
  lives for the brethren.

  The Amplified Bible

  1 Tim 3:16 And great and important and weighty, we confess, is the hidden truth (the mystic secret) of godliness. He [ R2 God]
  was made visible in human flesh, justified and vindicated in the [Holy] Spirit, was seen by angels, preached among the nations,
  believed on in the world, [and] taken up in glory.

  1 Joh 3:16 By this we come to know (progressively to recognize, to perceive, to understand) the [essential] love: that He
  laid down His [own] life for us; and we ought to lay [our] lives down for [those who are our] brothers [ R12 in Him].

  Holy Bible, The New Living Translation

  1 Tim 3:16 Without question, this is the great mystery of our faith: Christ appeared in the flesh and was shown to be righteous by
  the Spirit. F9 He was seen by angels and was announced to the nations. He was believed on in the world and was taken up into
  heaven.

  1 Joh 3:16 We know what real love is because Christ gave up his life for us. And so we also ought to give up our lives for our
  Christian brothers and sisters.

  Physical death

  It appears that the modern versions avoided citing the word “GOD” in 1Timothy 3:16 and, instead, substituted “He” or
  “Christ.” In The Douay-Rheims Bible nothing is mentioned at all regarding this matter. And in 1 Joh 3:16, to further
  emphasize that God fulfilled His testament with His death. Only the KJV or Authorized Version of 1611 and the
  Bishops Bible properly renders as
  :

  1 Joh 3:6 Hereby perceive we the love of God, because he laid down his life for us: and we ought to lay down our lives for
  the brethren.


  Many people cannot comprehend how the Spirit and invisible God could possibly die, and further asking, “Where was God
  if Jesus was the Father before His resurrection?”

  Many people forget that only the BODY dies at physical death. The Spirit of God (Eccl 12:7) and the soul remain alive.
  This was demonstrated when Lazarus the beggar and the Rich Man died as it is written in Luke 16:22-24.

 13. #373
  GOD IS REPRESENTED BY HIS WORDS (John 1:1)

  The Spirit God spoke in order to relate to His chosen people.
  These spoken words were relayed to the prophets and apostles,
  which they wrote and is now compiled in a book called the
  Holy Bible. God teaches us how to read the Holy Bible:

  Isaiah 28:10 (KJV) "For precept must be upon precept,
  precept upon precept; line upon line, line upon line; here a
  little, and there a little:"

  A topic should be set, and this is explained by "LINE UPON LINE,
  HERE A LITTLE AND THERE A LITTLE." With God’s design and from
  His direction, we get the great spiritual message of His words.

  HUMAN INNOVATION IN THE WORDS OF GOD :

  Man, however, improved the words of God by providing the following:

  * The Bible was divided into CHAPTERS by Stephen Langton about 1228 A.D.

  * The Old Testament was divided into VERSES by R. Nathan in 1448 A.D.,
  several decades before Columbus discovered America.

  * The New Testament was divided into VERSES by Robert Stephanus in 1551 A.D.

  * The entire Bible, divided into chapters and verses, first appeared in 1560
  A.D. in the Geneva Bible. This was at the height of the Inquisition period.

  We cannot therefore rely on the CHAPTERS and VERSES to get the required
  message for these are but the brainchild of men. To do so, the reader will
  end up taking the CONTEXT of the story, resulting in the loss of the great
  spiritual message of the word. Only God is the authority to direct us in
  reading the Holy Bible . Human intelligence cannot supersede divine
  wisdom
  .

 14. #374
  Have we heard God speak on how to read the Bible?

  "For precept must be upon precept, precept upon precept; line upon line,
  line upon line; here a little, and there a little:
  " Isaiah 28:10

  One would probably wonder why in spite of the "multitudes that followed" our Lord
  to listen to His sermons, He did not bother to construct chapels, churches, and
  cathedrals. One may argue that with His three years ministry, He did not have
  much time for that activity. But, what about His apostles who had the time? They
  did not consider constructing physical structures when they also had a large
  following!

  The answer to this question is, our Lord simply followed His word. His word is "spirit"
  or spiritual. His apostles believed and followed the example.

  THE SPIRITUAL TEMPLE AND THE CHURCH

  The church or the temple is not a physical structure according to the Bible in the New
  Testament. It is a human being who is the faithful follower of the teachings of Christ:

  1 CORINTHIANS 3:16 "Know ye not that ye are the temple of God , and that
  the Spirit of God dwelleth in you
  ?"

  The 1st Century Christianity emphasized the spiritual over the physical-material -- the
  things unseen over the things that are seen:

  ACTS 7:47 -49 "But Solomon built him an house. Howbeit the most High dwelleth
  not in temples made with hands; as saith the prophet. Heaven is my throne, and earth is
  my footstool: what house will ye build me? saith the Lord: or what is the place of my rest
  ?"
  (Also Acts 17:24 )

  Wherefore, the spiritual temple is the faithful follower that was "built beautifully" by Jesus Christ
  and continued by His apostles. "Spiritual churches," therefore, were the groups of real believers
  like the Christians or the church of Rome, the church of Corinth , the church of Galatia , the
  church of Ephesus, and the Christians or the church of Colosse , etc. A careful thought of this
  will bring us to the command of God in Genesis 1:22: "Be fruitful and multiply." This was taken
  spiritually by Jesus Christ and His apostles. Fruitfulness refers to the individual believers’ spiritual fruit(s)
  coming from the Spirit:

  GALATIANS 5:22-23 "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, gentleness,
  goodness, faith, Meekness, temperance: against such there is no law.
  "

  and "increase or multiply" was what Christ and His apostles actually did -- the enlargement of the
  spiritual church or the different Christian groups that composed the "household of God."

  EPHESIANS 2:19-20 "Now therefore ye are no more strangers and foreigners, but
  fellowcitizens with the saints, and of the household of God; And are built upon the
  foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief
  corner stone
  ;"

  Jesus Christ and Paul could have been guilty of the command of God in Genesis 1:22 "
  Be fruitful and multiply" if they had not believed and followed that the "word is spirit."
  Both Jesus and Paul were childless for they did not marry.

 15. #375
  God's isaiah 28:10 reveals HIS name
  upon the converted little children's
  spiritual baptism:  math 28: 19 Go ye therefore, and teach all nations,
  baptizing them in the name of the Father,
  and of the Son, and of the Holy Ghost
  :

  20 Teaching them to observe all things
  whatsoever I have commanded you
  : and,
  lo, I am with you alway, even unto the end of
  the world
  . Amen.

  acts 2:38 Then Peter said unto them, Repent,
  and be baptized every one of you in the name
  of Jesus Christ
  for the remission of sins,
  and ye shall receive the gift of the Holy Ghost.


  GOD's written Words For HIS spiritually converted little children to
  enter HIS Kingdom.

  john 3:3 "I tell you the truth, no one can see the kingdom of God
  unless he is BORN AGAIN."

  Written GOD's Words that must be discerned in spirit for they
  straightforwardly stated that by being solely "born again" would
  only let a man see the kingdom of GOD.


  Nicodemus a well known teacher of the law those times
  was at a lost on how to understand what our Lord JESUS CHRIST
  said unto him.


  john 3:4 Nicodemus saith unto him, How can a man be born when he is old?
  can he enter the second time into his mother's womb, and be born?

  Not being led by the contextual flow of GOD's Words, Nicodemus
  was rebuked:


  john 3:9 Nicodemus answered and said unto him, How can these things be?

  john 3:10 Jesus answered and said unto him, Art thou a master of Israel,
  and knowest not these things?

  Our Lord continue further and declared the keys to enter
  HIS Kingdom.


  john 3:5 Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, Except a man
  be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the
  kingdom of God
  .


  matt 18:3 And said, Verily I say unto you, Except ye
  be converted, and become as little children, ye shall
  not enter into the kingdom of heaven.

  john 3:6 That which is born of the flesh is flesh; and that
  which is born of the Spirit is spirit.


  GOD's isaiah 28:10 paved the way for a clear
  Spiritual revelations from HIS written Words
  to enter HIS Kingdom.


 16. #376
  SATAN

  For Satan, his work is to obstruct and disrupt God’s formation of His Eternal Kingdom
  by using the very WORDS of God. This was revealed when the Devil tempted our Lord
  in the wilderness:

  Matthew 4:6 And saith unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down:
  for it is written, He shall give his angels charge concerning thee: and in their hands
  they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone.


  Satan quoted this from:

  Psalms 91:11 For he shall give his angels charge over thee, to keep thee in all
  thy ways. 12 They shall bear thee up in their hands, lest thou dash thy foot against
  a stone.


  Satan’s deception is exposed in:

  Revelation 12:9 And the great dragon was cast out, that old serpent,
  called the Devil, and Satan, which deceiveth the whole world:
  he was cast out into the earth, and his angels were cast out with him.

  Consolation to the chosen, however, the DEVIL is a necessary evil, just like a
  scaffolding to an Engineer that is needed to finish his beautiful edifice.

  On reading the Holy Bible

  The Spirit God speaks the language or dialect of men. Example, the Holy Bible
  is written in English to the Americans and British, Espaniol to the Spaniards,
  Tagalog to the Filipinos, and so on and so forth. They all believe they can
  understand what they are reading, but what is overlooked God is speaking
  in “parables.”

  Psalms 78:2 I will open my mouth in a parable: I will utter dark sayings of old:

  Ezekiel 20:49 Then said I, Ah Lord GOD! they say of me, Doth he not speak parables?

  How many realized Jesus Christ did not speak except in parables!

  Mark 4:34 But without a parable spake he not unto them: and when
  they were alone, he expounded all things to his disciples.

  Therefore, the “letter” of the word needs further elucidation from
  God. Early in the ministry of Jesus Christ this was demonstrated how, many
  of the listeners by taking the “letter” of the word mistook His “intended message”.

 17. #377
  For those called at this point in time and perhaps eventually
  to be chosen and converted to become as little children.

  Satan revealed by GOD's infallible Words upon HIS Old and New
  testament HE let them be written within the realm of SPIRITUAL
  TRUTH only.

  The pride of Lucifer

  This is Lucifer , the super angel, who wanted to be on a par with God.

  Isa 14:12 “How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of
  the morning! how art thou cut down to the ground...”

  Ezek 28:2 “...Thus saith the Lord GOD; Because thine heart is
  lifted up, and thou hast said, I am a God, I sit in the seat of God,
  in the midst of the seas[Isa. 43:16], yet thou art a man, and not
  God, though thou set thine heart as the heart of God.” Eze 28:13
  “Thou hast been in Eden the garden of God; every precious stone was
  thy covering, the sardius, topaz, and the diamond...”

  Because of pride, Lucifer turned himself to Satan now also called the
  Devil, the Old Serpent, the great Dragon who for such folly, he tempts
  people to follow him for “misery loves company.”

  Rev 12:9 “And the great dragon was cast out, that old serpent,
  called the Devil, and Satan, which deceiveth the whole world: he was
  cast out into the earth, and his angels were cast out with him.

  Satan tempted Job with ruthlessness and harsh means but failed. During
  the time of our Lord, Satan changed his tactics on the Scribes,
  Pharisees, Sadducees, and priests. He showed his “as the heart of
  God” with “empathy and righteousness” and this attracted many people.

  2 Cor 11:14 “And no marvel; for Satan himself is transformed
  into an angel of light
  . 15 Therefore it is no great thing if his
  ministers also be transformed as the ministers of righteousness
  ...

  The kind of righteousness these religious leaders showed the people was
  different from what our Lord preached. Theirs was simply based on the
  “letter” of the word:

  Rom 10:2 “For I bear them record that they have a zeal of God,
  but not according to knowledge.
  3 For they being ignorant of God's
  righteousness, and going about to establish their own righteousness,
  have not submitted themselves unto the righteousness of God.


  The kind of righteousness the Scribes, doctors of the law, and Pharisees
  preached was only for “cleanliness on the outside of the cup and platter”
  (Matt. 23:25). To them, our Lord saw the “heart lifted up” for self-
  importance, conceit, and haughtiness. All these caused the downfall of
  Lucifer, bracketed together as human wisdom, or “rich in sprit.”

  Theadults

  1 Cor 1:19 “...I will destroy the wisdom of the wise, and will bring to
  nothing the understanding of the prudent. 20 Where is the wise? where is
  the scribe? where is the disputer of this world? hath not God made foolish
  the wisdom of this world
  ?”

  1 Cor 3:18 “Let no man deceive himself. If any man among you seemeth to be
  wise in this world, let him become a fool, that he may be wise. 19 For the
  wisdom of this world is foolishness with God. For it is written, He taketh
  the wise in their own craftiness.


  Jesus Christ saw the foolhardiness of the “ adults ” which He revealed to His
  Disciples and Paul in:

  Luk 6:39 “And he spake a parable unto them, Can the blind lead the
  blind? shall they not both fall into the ditch
  ?”

  1 Cor 2:14 “But the natural man receiveth not the things of the
  Spirit of God
  : for they are foolishness unto him : neither can he know
  them
  , because they are spiritually discerned
  .”

 18. #378
  The converted ones that become as little children asked GOD :

  Father God , we hope You bear with our misgiving . Are You really
  claiming the only Savior
  ?

  Father God 's irrefutable WORDS HE let them be written :

  Isaiah 43:11 I, even I, am the LORD; and beside me there is
  no saviour.


  Isaiah 44:24 Thus saith the LORD, thy redeemer…I am the LORD
  that maketh all things; that stretcheth forth the heavens alone;
  that spreadeth abroad the earth by myself
  ;

  Lord , can you confirm this with the testimony of Your Apostles ?”

  Father God 's irrefutable WORDS HE let them be written :

  1 John 3:16 Hereby perceive we the love of God,
  because he laid down his life for us


  We ask Jesus Christ :

  Lord , if indeed You are Father God , where were You for 3 days before
  Your resurrection from the dead
  ?

  Father God 's irrefutable WORDS HE let them be written :

  Luke 16:22 And it came to pass, that the beggar died, and was
  carried by the angels into Abraham's bosom: the rich man also died,
  and was buried
  ;

  Because Lazarus is a chosen one, GOD's Spirit in him returned to his Creator:

  Ecclesiastes 12:7 Then shall the dust return to the earth as it was:
  and the spirit shall return unto God who gave it.

  GOD's dead body was brought down from the cross. But HIS SOUL and SPIRIT
  are alive!

  From the foregoing, who can refute that, indeed , “God was manifest in the flesh ."

 19. #379
  In the Old Testament

  Father God also known as the “God of Abraham, Isaac, and Jacob”
  claimed the following:

  Isaiah 43:10 Ye are my witnesses, saith the LORD, and my
  servant whom I have chosen: that ye may know and believe me, and
  understand that I am he: before me there was no God formed, neither
  shall there be after me.

  Isaiah 43:11 I , even I , am the LORD ; and beside
  me there is no saviour .


  In the New Testament

  God as professed by the Apostles:

  1 John 5:20 And we know that the Son of God is come, and
  hath given us an understanding, that we may know him that is true,
  and we are in him that is true, even in his Son Jesus Christ .
  This is the true God , and eternal life .

  And so, the “one true GOD” of the Holy Bible remains unresolved
  ever since and this caused the preaching of “different GOSPELS”.
  We are all witnesses to this truth!

  Jesus Christ , the Son of God , is the saviour , citing:

  Luke 2:11 For unto you is born this day in the city of David
  a Saviour , which is Christ the Lord .

  Jesus Christ, the Son of God, is being worshipped.

  Matthew 2:2 Saying, Where is he that is born King of the
  Jews? for we have seen his star in the east, and are come to
  worship him .

 20. #380
  5tutokNaSungay Manunuwag's Avatar
  Join Date
  Jun 2008
  Location
  bayanNgSungay
  Tigilan na ang pangongotong ng kwalta, salapi, pera pera sa bawat paggrugrupo at mga
  panlilinlang kuno para sa kaligtasan daw ng kaluluwa
  !!

  Eto:
  isaias 55:1 Oh lahat na nangauuhaw, magsiparito kayo sa tubig at siyang walang salapi;
  magsiparito kayo, kayo'y magsibili, at magsikain; oo, kayo'y magsiparito, kayo'y magsibili
  ng alak at gatas ng walang salapi at walang bayad.


  2 Ano't kayo'y nangaggugugol ng salapi sa hindi pagkain? at ng inyong gawa sa hindi
  nakabubusog? inyong pakinggan ako, at magsikain kayo ng mabuti, at mangalugod
  kayo sa katabaan.


  isaias 52:3 Sapagka't ganito ang sabi ng Panginoon, Kayo'y naipagbili sa wala;
  at kayo'y matutubos ng walang salapi.


  Attt eto pa na ipinahayag ng nag-iisang DIOS na nahayag sa laman kay pablo !!
  2 kor 2:17 Sapagka't hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Dios:
  kundi sa pagtatapat, at gaya ng mula sa Dios, sa harapan ng Dios ay nagsasalita kami
  para kay Cristo.

Page 19 of 20 First ... 9 18 19 20 Last

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •