INCs, do you believe that Jesus is the King, Husband, Shepherd of His Church? - Page 5 | Realm of Thought | PinoyExchange

Page 5 of 24 First ... 4 5 6 15 ... Last
Results 81 to 100 of 480
 1. #81
  Quote Originally Posted by ETEs View Post
  Alam mo ba na on Judgment day maraming tao na sangkaterbang religious works ang ginawa in the NAME OF JESUS pero di maliligtas?

  So ano ang chances mo na maligtas kung iyung may ginawa for their salvation did not make it? Di ba 0% to none ang chances mo?

  Matthew 7:22 When the Judgment Day comes, many will say to me, 'Lord, Lord! In your name we spoke God's message, by your name we drove out many demons and performed many miracles!'

  23 Then I will say to them, 'I never knew you. Get away from me, you wicked people!'


  Take note: That is what will happen in the future a confirmation that those people who preach the gospel without the authority to do so, performs exorcism, miracles, healings and etc...WILL NEVER EVER BE SAVED!
  Kailan ba ang judgement Day, kaibigan?

  Hebreo 9:27 At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom;

 2. #82
  Quote Originally Posted by ETEs View Post
  Alam mo ba na on Judgment day maraming tao na sangkaterbang religious works ang ginawa in the NAME OF JESUS pero di maliligtas?

  Matthew 7:22 When the Judgment Day comes, many will say to me, 'Lord, Lord! In your name we spoke God's message, by your name we drove out many demons and performed many miracles!'

  23 Then I will say to them, 'I never knew you. Get away from me, you wicked people!'


  Take note: That is what will happen in the future a confirmation that those people who preach the gospel without the authority to do so, performs exorcism, miracles, healings and etc...WILL NEVER EVER BE SAVED!
  (

  Matthew 7:22 "Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? and in thy name have cast out devils? and in thy name done many wonderful works?

  Ang sinabi sa talata at sa KJV ay "SA ARAW NA YAON," at hindi "When the judgment comes." Dahil ang paghuhukom ay sa pagkamatay ng isang tao (Hebrews 9:27). Hinuhukuman na agad ang tao sa kaniyang huling hininga, kaya hindi na siya maaaring makapangatwiran pa. Ang talata ay nagpaparating lamang ng mga katangian ng mga bulaang propeta (Matthew 7:15), na walang mga bunga ng Espiritu (Matthew 7:16).

  So ano ang chances mo na maligtas kung iyung may ginawa for their salvation did not make it? Di ba 0% to none ang chances mo?
  Ang pangangaral ay para sa ikaliligtas ng mga tao, at hindi para pahinain ang kanilang loob + mga salitang temang may pagmamapuri?

  Hindi sa gawa at sariling paggawa ang kaligtasan kundi sa BIYAYA ng Dios, na pagkakaloob ng FAITH.

  Ephesians 2:8 "For by grace are ye saved through faith (God-given FAITH); and that not of yourselves: it is the gift of God: 9 Not of works, lest any man should boast."

  Ang mga taong sila sa ganang kanilang mga sarili ang gumawa at nagsigawa para sa ikaliligtas, ay mapagmapuri.

  Take note: That is what will happen in the future a confirmation that those people who preach the gospel without the authority to do so, performs exorcism, miracles, healings and etc..:
  Have we not prophesied in thy name - sa "Kaniyang pangalan" ang sinasabi, at hindi exorcism, miracles and healings. Ang espirituwal na pangalan ni Jesus dahil ang "Salita ng Dios," ang mensahe magkagayon ay, "Ang mga bulaang propeta ay manghuhula o huhulaan nila ang mga nasusulat. Ang hula sa Biblia dahil hulang mangyayari (at hindi basta hula lang), gaya mo na hinuhulaan ang nasusulat ukol sa paghuhukom na ito'y sa pagparito ni Cristo, katumbas nito ay panghuhula sa nasusulat. Ang paghuhukom dahil sa pagkamatay ng tao, bulaang propeta ka ba o hindi? Ang Biblia ang hahatol sa iyo.

  And in thy name have cast out devils - Ito'y ang ginagawa ng mga tao na literal na pagpapalayas sa mga demonio gamit ang bibig. Hindi nila alam na ang mga demonio ay ang mga taong basta lang na naniniwalang ang Dios ay iisa datapuwa't hindi Siya nakikilala - Santiago 2:19.

  "And in thy name done many wonderful works" - Espirituwal na gawa at paggawa, and mga bulaang propeta ay nagsisigawang alinsunod sa sarili nilang daan at paraan, na hindi nalalamang hindi gayon and paraan ni Cristo (not of works) kundi sa biyaya at kaloob na pananampalataya (faith).

  Matthew 7:23 "And then will I profess unto them, I never knew you: depart from me, ye that work iniquity."

  Bakit sinabi ni Jesus AT SINASABI NGAYON na "Hindi ko kayo nangakilala?" Dahil nakikilala Niya ang Kaniyang mga tupa, at nakikilala din nila Siya na Siya ang tunay na Dios - ang nagkaloob ng FAITH sa kanila.

  1Timothy 1:14 "And the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love which is in Christ Jesus."

  WILL NEVER EVER BE SAVED!
  Tungkol sa kaligtasan, ang Tagapagligtas lamang na si Jesucristo ang may karapatang magsabi kung sino at paano maliligtas ang tao - mula sa Kaniyang mga salita.

 3. #83
  Quote Originally Posted by aida View Post
  Matthew 7:22 "Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? and in thy name have cast out devils? and in thy name done many wonderful works?

  Ang sinabi sa talata at sa KJV ay "SA ARAW NA YAON," at hindi "When the judgment comes." Dahil ang paghuhukom ay sa pagkamatay ng isang tao (Hebrews 9:27). Hinuhukuman na agad ang tao sa kaniyang huling hininga, kaya hindi na siya maaaring makapangatwiran pa. Ang talata ay nagpaparating lamang ng mga katangian ng mga bulaang propeta (Matthew 7:15), na walang mga bunga ng Espiritu (Matthew 7:16).  Ang pangangaral ay para sa ikaliligtas ng mga tao, at hindi para pahinain ang kanilang loob + mga salitang temang may pagmamapuri?

  Hindi sa gawa at sariling paggawa ang kaligtasan kundi sa BIYAYA ng Dios, na pagkakaloob ng FAITH.

  Ephesians 2:8 "For by grace are ye saved through faith (God-given FAITH); and that not of yourselves: it is the gift of God: 9 Not of works, lest any man should boast."

  Ang mga taong sila sa ganang kanilang mga sarili ang gumawa at nagsigawa para sa ikaliligtas, ay mapagmapuri.  Have we not prophesied in thy name - sa "Kaniyang pangalan" ang sinasabi, at hindi exorcism, miracles and healings. Ang espirituwal na pangalan ni Jesus dahil ang "Salita ng Dios," ang mensahe magkagayon ay, "Ang mga bulaang propeta ay manghuhula o huhulaan nila ang mga nasusulat. Ang hula sa Biblia dahil hulang mangyayari (at hindi basta hula lang), gaya mo na hinuhulaan ang nasusulat ukol sa paghuhukom na ito'y sa pagparito ni Cristo, katumbas nito ay panghuhula sa nasusulat. Ang paghuhukom dahil sa pagkamatay ng tao, bulaang propeta ka ba o hindi? Ang Biblia ang hahatol sa iyo.

  And in thy name have cast out devils - Ito'y ang ginagawa ng mga tao na literal na pagpapalayas sa mga demonio gamit ang bibig. Hindi nila alam na ang mga demonio ay ang mga taong basta lang na naniniwalang ang Dios ay iisa datapuwa't hindi Siya nakikilala - Santiago 2:19.

  "And in thy name done many wonderful works" - Espirituwal na gawa at paggawa, and mga bulaang propeta ay nagsisigawang alinsunod sa sarili nilang daan at paraan, na hindi nalalamang hindi gayon and paraan ni Cristo (not of works) kundi sa biyaya at kaloob na pananampalataya (faith).

  Matthew 7:23 "And then will I profess unto them, I never knew you: depart from me, ye that work iniquity."

  Bakit sinabi ni Jesus AT SINASABI NGAYON na "Hindi ko kayo nangakilala?" Dahil nakikilala Niya ang Kaniyang mga tupa, at nakikilala din nila Siya na Siya ang tunay na Dios - ang nagkaloob ng FAITH sa kanila.

  1Timothy 1:14 "And the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love which is in Christ Jesus."  Tungkol sa kaligtasan, ang Tagapagligtas lamang na si Jesucristo ang may karapatang magsabi kung sino at paano maliligtas ang tao - mula sa Kaniyang mga salita.

  Salamat sa karagdagang kaalaman kaibigan, Aida..Mabuhay ka at Sumaiyo ang Kapayapaan at Manatili sa iyo ang pagpapala at habag ng Diyos..

 4. #84
  Quote Originally Posted by Rev1913 View Post
  Kailan ba ang judgement Day, kaibigan?

  Hebreo 9:27 At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom;
  NO ONE KNOWS, NOT EVEN JESUS..but only God himself.

  Matthew 24:3 Now as He sat on the Mount of Olives, the disciples came to Him privately, saying, “Tell us, when will these things be? And what will be the sign of Your coming, and of the end of the age?

  36 "But of that day and hour no one knows, not even the angels of heaven, nor the Son, but the Father alone.

 5. #85
  Quote Originally Posted by aida View Post
  Matthew 7:22 "Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? and in thy name have cast out devils? and in thy name done many wonderful works?

  Ang sinabi sa talata at sa KJV ay "SA ARAW NA YAON," at hindi "When the judgment comes." Dahil ang paghuhukom ay sa pagkamatay ng isang tao (Hebrews 9:27). Hinuhukuman na agad ang tao sa kaniyang huling hininga, kaya hindi na siya maaaring makapangatwiran pa. Ang talata ay nagpaparating lamang ng mga katangian ng mga bulaang propeta (Matthew 7:15), na walang mga bunga ng Espiritu (Matthew 7:16).
  Marunong ka naman siguro umunawa ng binabasa mo Aida, di ba? Sinasabi ba sa Hebrew 9:27 na hinukuman na ang tao pagkamatay niya? Or after He die, then Judgment day will come?

  Hebreo 9:27 At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom;


  Ikalawa...kailan matutupad iyung Matthew 7:22? Kung ang mga tao pala pagkamatay eh nahukuman na?

  Matthew 7:22 "Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? and in thy name have cast out devils? and in thy name done many wonderful works?

  23 And then I will declare to them, ‘I never knew you; depart from Me, you who practice lawlessness!’

 6. #86
  Quote Originally Posted by ETEs View Post
  Marunong ka naman siguro umunawa ng binabasa mo Aida, di ba? Sinasabi ba sa Hebrew 9:27 na hinukuman na ang tao pagkamatay niya? Or after He die, then Judgment day will come?
  Itinakda sa tao ang mamamatay na minsan. Pag siya ay namatay, ang hatol ay doroon na agad. Ipinakita ito ng Biblia sa kaso ni Lazaro na espirituwal na pulubi (pulubi; ito ay simbolong sa Panginoon lamang siya umaasa ng salita ng Dios na makakain) at doon sa taong espirituwal na mayaman (mayaman; ito ay simbolong siya ay marunong sa mga salita ng Dios sa ganang kaniyang sarili).

  Luke 16:22 "And it came to pass, that the beggar died, and was carried by the angels into Abraham's bosom: the rich man also died, and was buried;"

  Si Lazaro sa kaniyang pisikal na pagkamatay ang kaniyang katawan ay bumalik sa alabok, ang kaniyang kaluluwa ay napasa sinapupunan ni Abraham, at ang Espiritu ng Dios na sumasa kaniyang espiritu ay bumalik sa Dios (dahil LIGTAS na siya at sa lupa lang kailangan ng tao ang Espiritu ng Dios). Ito ay ipinangangaral ninyo na espiritu ng tao ang bumabalik sa Dios.

  Ecclesiastes 12:7 "Then shall the dust return to the earth as it was: and the spirit shall return unto God who gave it."

  WHO GAVE IT - Magpa-bautismo ang tao "sa pangalan ni Jesucristo" at tatanggapin niya ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito ay ang pagkakaloob ni Jesucristo ng Kaniyang Espiritu sa tao.

  Yung taong mayaman, sa kaniyang pagkamatay ay bumalik din sa alabok ang katawan, at ang kaniyang kaluluwa (+ ang kaniyang sariling espiritu) ay naparoon sa dakong kaniyang kinalalagyan na doon ay may "pagitan" sa kinalalagyan ni Lazaro Lucas 16:26). Ang siya ay "inilibing," ito ay simbolong siya ay nagkamit ng ikalawang kamatayan. Espirituwal na patay sa lupa sa hindi pagkapanganak na muli (ng TUBIG o salita o hindi nabautismuhan "sa pangalan ni Jesucristo" o hindi nakinig sa purong salita, at ng ESPIRITU o hindi tinanggap ang Espiritu ni Cristo), siya ay nagkamt ng ikalawang espirituwal na kamatayan.

  Revelation 2:11 "He that hath an ear (Siya na may pandinig o dating espirituwal na bingi na ginamot ni Cristo), let him hear what the Spirit saith (pakinggan niya ang sinasabi ng Espiritu na si Jesucristo - 2 Cor. 3:17) unto the churches (sa mga iglesia o mga alagad Niya); He that overcometh shall not be hurt of the second death (sinomang magtagumpay o manatiling matapat sa Panginoon Jesus sa kabila ng lahat ng mga pag-uusig at kahirapan na nangangaral para sa kaligtasan ng mga tao, ay hindi magkakamit ng ikalawang kamatayan). Alalahanin mo "faith without works is dead." May kaloob mang FAITH ang tao (o nagpakilala na ang Dios sa kaniya), at hindi naman siya espirituwal na gumagawa o di nangangaral, balewala din at hindi siya maliligtas. PAKAPAKINGGAN NAWA ITO NG LAHAT NG MGA TINATAGURIANG MIEMBRO NG MGA RELIHIYON.

  TAGUMPAY ANG KATOTOHANAN LABAN SA KASINUNGALINGAN!

  Revelation 17:13 "These have one mind (iisa ang kaisipan, sila'y silang lahat na nasa RELIHIYON), and shall give their power and strength unto the beast (na ibinigay ang kapangyarihan sa hayop datapuwa't hindi nila nalalaman).

  Revelation 17:14 "These shall make war with the Lamb {Sa kanilang mga pagkakatipon (na sa kanila ay pagsamba, pagsisimba at pagdalo) na hindi rin alam na si Satanas ang nasa kanilang kalagitnaan; sila ay nakikipagbaka sa Panginoon - Rev. 19:19} , and the Lamb shall overcome them: for he is Lord of lords, and King of kings: and they that are with him are called, and chosen, and faithful."

  SAKTONG -SAKTO! Mula sa TINAWAG (called), ang tao ay nagiging PILI (chosen). Pili at nananatiling tapat sa Panginoon hanggang wakas o hanggang kamatayan (kung saan siya ay huhukuman), ang tao ay naging HIRANG (elect) o ligtas!


  Hebreo 9:27 At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom;


  Ikalawa...kailan matutupad iyung Matthew 7:22? Kung ang mga tao pala pagkamatay eh nahukuman na?

  Matthew 7:22 "Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? and in thy name have cast out devils? and in thy name done many wonderful works?

  23 And then I will declare to them, ‘I never knew you; depart from Me, you who practice lawlessness!’
  Bago ang Mattew 7:22 ay sinabi ito:

  Matthew 7:20 "Wherefore by their fruits ye shall know them."

  Makikilala ang mga tunay at hindi tunay na propeta ng Dios sa pamamagitan ng kanilang mga bunga. Mga bunga ba ng tao, o mga bunga ng Espiritu ang taglay niya?

  IN THAT DAY - Ngayon ay makikilala na natin sila. Ang nauuna ay silang nagsasalita at nagsasabi ng "Panginoon ng Panginoon" kay Jesus ng hindi nalalamang ang katumbas niyaon ay ang "pagkilalang Siya ang siyang Dios." Hindi nga nila nalalaman, sila na ang taglay ay ang mga bunga ng tao (Galatians 5:19:21) NGAYON pa lang ay itinatatuwa na sila ni Jesus (ang nagiisang Panginoon -1 Cor. 8:6b).

  Deuteronomio 4:39 "Talastasin mo nga sa araw na ito at isapuso mo, na ang Panginoon ay siyang Dios sa itaas sa langit at sa ibaba sa lupa; wala nang iba pa."

  Purihin natin ang Panginoong Dios sa katotohanan ng Kaniyang mga salita!

  Psalms 56:10 "In God will I praise his word: in the LORD will I praise his word."

 7. #87
  Quote Originally Posted by ETEs View Post
  Marunong ka naman siguro umunawa ng binabasa mo Aida, di ba? Sinasabi ba sa Hebrew 9:27 na hinukuman na ang tao pagkamatay niya? Or after He die, then Judgment day will come?
  Quote Originally Posted by aida View Post
  Itinakda sa tao ang mamamatay na minsan. Pag siya ay namatay, ang hatol ay doroon na agad. Ipinakita ito ng Biblia sa kaso ni Lazaro na espirituwal na pulubi (pulubi; ito ay simbolong sa Panginoon lamang siya umaasa ng salita ng Dios na makakain) at doon sa taong espirituwal na mayaman (mayaman; ito ay simbolong siya ay marunong sa mga salita ng Dios sa ganang kaniyang sarili).

  Luke 16:22 "And it came to pass, that the beggar died, and was carried by the angels into Abraham's bosom: the rich man also died, and was buried;"
  Ang gulo ng sagot mo Aida at napapansin ko yan mula pa ng magpost ka sa Rot.

  Kung ang lahat ng tao eh itinakda na mamatay ng minsan pagkatapos eh ang paghuhukom at ang paghuhukom sabi mo eh pagkamatay ng tao...eh bakit di hinukuman si Lazaro eh gayun namatay na?

  Eh sino ba ang nagsasabi ng totoo? Ikaw o ang kasulatan?

  Hebreo 9:27 At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom;

  Sagutin mo itong tanong ko. Kapag namatay ang tao, on the same day of his death eh nasasaan ang tao iyun?

  1. In heaven

  2. In hell

  3. In purgatory

  4. In the grave?

  5. None of the above

 8. #88
  Faith Under Fire Pyros's Avatar
  Join Date
  Aug 2001
  Location
  Phlogiston
  Quote Originally Posted by Rev1913 View Post
  Kailan ba ang judgement Day, kaibigan?

  Hebreo 9:27 At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom;
  Judgment agad, wala man lang paglilitis? Hindi ba napaka-unfair naman yata yan?

 9. #89
  kung galing tayo sa unggoy, bakit may unggoy pa????

  kung galing tayo sa alabok ng lupa, bakit me lupa pa???


  waheeheeeeeeeee ipaliwanag mo! ipaliwanag mo!!!!!

 10. #90
  Quote Originally Posted by Pyros View Post
  Judgment agad, wala man lang paglilitis? Hindi ba napaka-unfair naman yata yan?
  I didn't know you believe in Purgatory.

 11. #91
  Quote Originally Posted by ETEs View Post
  Ang gulo ng sagot mo Aida at napapansin ko yan mula pa ng magpost ka sa Rot.

  Kung ang lahat ng tao eh itinakda na mamatay ng minsan pagkatapos eh ang paghuhukom at ang paghuhukom sabi mo eh pagkamatay ng tao...eh bakit di hinukuman si Lazaro eh gayun namatay na?

  Hebreo 9:27 At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom;
  Hindi magulo ang sagot ko sa iyo. Sanay ka lang sa aral at turo ng mga lider ng pananampalataya na ibang-iba sa ipinahahayag ng Biblia kaya naguguluhan ka.

  Kompleto ang sagot ko sayo ayon sa inilarawan ng Biblia. Si Lazaro pagkamatay ay hinukuman. Ligtas; ang kaniyang kaluluwa ay napasa sinapupunan ni Abraham (Paraiso), ang kaniyang katawan ay bumalik sa alabok, at ang Espiritu ng Dios na sumasa kaniya ay bumalik sa Dios.

  Sa inyo, pagkamatay ng tao ang kaniyang kaluluwa ay mamamatay (ganoon nga ba?) hanggang sa muling pagpaparito ng Panginoon (second coming) - ang araw ng paghuhukom, at ang espiritu niya ay babalik sa Dios. Sa Biblia, hindi namamatay ang kaluluwa, matagal nang nangyari ang second coming (Acts 2:1-4), at ang Espiritu ng Dios ang bumabalik sa Kaniya. Magkaibang-magkaiba, natural maguguluhan ka talaga.

  Hindi namamatay ang kaluluwa dahil ito ang ililigtas ng Dios.

  Mark 8:36 "For what shall it profit a man, if he shall gain the whole world, and lose his own soul?"

  "If he shall gain the whole world and lose his own soul" - Espirituwal ang mensahe; kamtan man ng tao ang lahat ng espirituwal na kayamanan o karunungan kung ito nama'y mula sa kaniyang sarili lamang, ay hindi rin malliligtas ang kaniyang kaluluwa.

  Sa kahulihulihan at mapapasa kay Jesus na ang pagiging EVERLASTING FATHER, doon na ang "second resurrection of the dead" - sa WHITE THRONE JUDGMENT kung saan ang lahat (ligtas at hindi ligtas) ay haharap kay Jesus.

  1Corinthians 15:12 "Now if Christ be preached that he rose from the dead, how say some among you that there is no resurrection of the dead (FIRST RESURRECTION OF THE SPIRITUALLY DEAD, ito ay ang "ipanganak na mull")?

  Revelation 20:12 "And I saw the dead, small and great, stand before God (judgment seat of Christ); and the books were opened: and another book was opened, which is the book of life: and the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works (SPIRITUAL WORKS)."

  Sagutin mo itong tanong ko. Kapag namatay ang tao, on the same day of his death eh nasasaan ang tao iyun?

  1. In heaven

  2. In hell

  3. In purgatory

  4. In the grave?

  5. None of the above
  Ang sabi ni Jesus ang Kaniyang mga salita ay pawang espirituwal. Ang "langit" o kaharian ng Dios, ayon sa Biblia, ay hindi isang dako kundi isang kalagayan (state or condition).

  Luke 17:20 "And when he was demanded of the Pharisees, when the kingdom of God[ should come, he answered them and said, The kingdom of God cometh not with observation: 21 Neither shall they say, Lo here! or, lo there! for, behold, the kingdom of God is within you."

  Romans 14:17 "For the kingdom of God is not meat and drink; but righteousness, and peace, and joy in the Holy Ghost."

  The kingdom of God cometh not with observation - Ang FIRST HEAVEN (second at third) ay hindi ang gaya sa sinasabi ng tao na isang dako. Pag sumasa tao ang espirtu ng Dios, siya'y templo ng Dios. Templo ng Dios, naroon sa tao ang espirituwal na katuwiran, espirituwal na kapayapaan, at espirituwal na kagalakan. Ang IMPIERNO ay ganoon din na isang kalagayan, gaya sa ipinakita doon sa taong mayaman sa Lucas 16.

  Eh sino ba ang nagsasabi ng totoo? Ikaw o ang kasulatan?
  Ibang-iba ang katuruan ng tao sa katuruan ng Biblia kaya hindi mo ako naiintindihan. Ang ugat ng pagkakaiba ay ang pagkakaiba sa pagkakilala sa Dios. Sa inyo, agad ay may FAITH na kayo at kilala na ang Dios. Sa Biblia, ang FAITH ay kaloob, at mismong ang Dios ang nagpapakilala sa tao - mula sa Kaniyang mga salita at patnubay (si Jesus bilang siyang Espiritu Santo - Acts 20:28, John 7:39, Acts 2:4).

 12. #92
  Quote Originally Posted by Pyros View Post
  Judgment agad, wala man lang paglilitis? Hindi ba napaka-unfair naman yata yan?
  Gaya sa sinabi ni Pablo na "Work out your own salvation with fear and trembling," huwag na nga nating iasa sa tao ang ating kaligtasan, kundi sa Panginoon lamang na Tagapagligtas (ito ang katumbas ng "Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved" - Acts 16:31).

  Psalms 118:8 "It is better to trust in the LORD than to put confidence in man (NATURAL MAN)."

  Sa lupa at ang tao ay hindi nakinig dito, huwag ng sisihin ng sinoman ang Dios kung siya ay hindi maligtas sa kaniyang pisikal na pagkamatay.

  Doon sa TAONG MAYAMAN (mayaman sa espirituwal na karunungan sa ganang kaniyang sarili) na hindi naligtas, siya ay nakiusap kay Abraham na isugo si Lazaro sa lupa para ipangaral ang katotohanan sa kaniyang mga kapatid, at ng hindi nila sapitin ang kaniyang sinapit (Lucas 16:27-28). Ang sagot ni Abraham ay ito:

  Luke 16:31 "And he said unto him, If they hear not Moses and the prophets (BIBLE), neither will they be persuaded, though one rose from the dead."

  Kompleto ang Biblia sa kapahayagan tungkol sa kaligtasan. Nasasa tao na kung sino ang kaniyang pakikinggan - ang Biblia ba, o ang tao? Sa gustong makinig, IISA lang ang paraan at ito ay ang siya'y umalis sa RELIHIYON (2 Cor. 6:17), at lumapit ng ditretso kay Jesus na nagpapakababa sa Kaniyang harapan, at Siya na ang bahala sa kaniya (see 1 Cor. 12).

 13. #93
  Quote Originally Posted by ETEs View Post
  NO ONE KNOWS, NOT EVEN JESUS..but only God himself.

  Matthew 24:3 Now as He sat on the Mount of Olives, the disciples came to Him privately, saying, “Tell us, when will these things be? And what will be the sign of Your coming, and of the end of the age?

  36 "But of that day and hour no one knows, not even the angels of heaven, nor the Son, but the Father alone.
  Ang literal "second coming" ay nangyari na kaya ang tinutukoy ni Jesus sa Mateo 24:36 ay ang "spiritual second coming."

  Ang taong nagkasala, sa kaniya ay nawawala ang Punong Kahoy ng Buhay o ang Espiritu ni Cristo (Romans 8:9). Kaya nga kailangan ang panunumbalik sa Kaniya (Come unto me) para muli Niyang ibalik ang Kaniyang Espiritu sa tao.

  Revelation 22:14 "Blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city."

  Sinabi ni Jesus na ang tao ay lumabas at humiwalay sa lahat ng mga RELIHIYON na pinamumunuan ng mga lider ng pananampalataya na mga diosdiosan, at Siya na ang magiging Ama o Dios nila (kung sila ay lalapit sa Kaniya na nagpapakababasa Kaniyang harapan mangyari pa).

  2Corinthians 6:17 "Wherefore come out from among them, and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing; and I will receive you"

  2Corinhians 6:18 "And will be a Father unto you, and ye shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty."

  Si Jesus at ang tao ay umalis sa relihiyon at lumapit sa Kaniya at nakinig nang nakinig sa KATOTOHANAN (o mabautismuhan "sa pangalan ni Jesucristo" na pakikinig sa Katotohanan - ito ang ipanganak ng TUBIG o salita), tatanggapin niya ang kaloob ng Espiritu Santo at ito'y ang pagkakaloob Niya ng ng Kaniyang Espiritu sa tao - Acts 2:38. Ito ang ipanganak ng ESPIRITU.

  Paano ngayong hindi alam ni Jesus ang "spiritual second coming?" At paano ding "sa darating " pa ito mangyayari gayung nangyayari na ito sa panahon pa ni Noe at NGAYON?

  Matthew 24:37 "But as the days of Noe were, so shall also the coming of the Son of man be."

  Ang Ama lamang ang nakakaalam dahil ang Ama ay si Jesucristo - ang nagiisang Panginoon (1 Cor. 8:6b).

  Matthew 24:42 "Watch therefore: for ye know not what hour your Lord doth come."

 14. #94
  January 27,2013 Gospel reading Luke 4:14-21... continued up to verse 29.  14 And Jesus returned in the power of the Spirit into Galilee, and a report concerning him went out through all the surrounding country. 15 And he taught in their synagogues, being glorified by all.
  The Rejection of Jesus at Nazareth

  16 And he came to Nazareth, where he had been brought up; and he went to the synagogue, as his custom was, on the sabbath day.[a] And he stood up to read; 17 and there was given to him the book of the prophet Isaiah. He opened the book and found the place where it was written,

  18 “The Spirit of the Lord is upon me,
  because he has anointed me to preach good news to the poor.
  He has sent me to proclaim release to the captives
  and recovering of sight to the blind,
  to set at liberty those who are oppressed,
  19 to proclaim the acceptable year of the Lord.”

  20 And he closed the book, and gave it back to the attendant, and sat down; and the eyes of all in the synagogue were fixed on him. 21 And he began to say to them, “Today this scripture has been fulfilled in your hearing.” 22 And all spoke well of him, and wondered at the gracious words which proceeded out of his mouth; and they said, “Is not this Joseph’s son?” 23 And he said to them, “Doubtless you will quote to me this proverb, ‘Physician, heal yourself; what we have heard you did at Caper′na-um, do here also in your own country.’” 24 And he said, “Truly, I say to you, no prophet is acceptable in his own country. 25 But in truth, I tell you, there were many widows in Israel in the days of Eli′jah, when the heaven was shut up three years and six months, when there came a great famine over all the land; 26 and Eli′jah was sent to none of them but only to Zar′ephath, in the land of Sidon, to a woman who was a widow. 27 And there were many lepers in Israel in the time of the prophet Eli′sha; and none of them was cleansed, but only Na′aman the Syrian.” 28 When they heard this, all in the synagogue were filled with wrath. 29 And they rose up and put him out of the city, and led him to the brow of the hill on which their city was built, that they might throw him down headlong. 30 But passing through the midst of them he went away.  This a very rich....full of information about why Jesus is the promised Messiah, the husband of his church, the Shepherd of his people and the King of his people, all pointing to his divine nature, a nature he shares with the Father. You will not know these if you are not familiar with the narratives in the Old Testament, the royal kingdom, the divided kingdom, the captivity of Israel and Judah, the return to the promised land, the harlotry of Jerusalem and prophesies during these periods and so on.

  Disregard all of these, and you will come up and end up with the last messenger doctrine, with Arianism or Fundamentalism and worse atheism.

 15. #95
  Quote Originally Posted by ETEs View Post
  It is a spiritual ANALOGY that entails only one thing and that is SALVATION and there is NO SALVATION that man can obtain unless they will be inside the Church that Jesus built and the analogy expresses it.
  The Church founded by Christ is not a sect or human organization. Rather it is the individual believer and their group thereof - the "household of God:"

  Ephesians 2:19 "...fellowcitizens with the saints, and of the household of God; 20 And are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief corner stone; 21 In whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord ("ye are the temple of God, and the Spirit of God (Jesus Christ - Romans 8:9), dwelleth in you."): THUS: 22 "In whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit."

  The binding force that unites the members of the "household of God" is not the human doctrines that we hear from sects, but the revelation of the Holy Spirit (JESUS CHRIST - Acts 20:28, Acts 2:1-4, John 7:39, 2 Cor. 3:17) of the SPIRITUAL MESSAGE on the "letter" of the word:

  1 Corinthians 2:12 "Now we have received, not the spirit of the world, but the spirit which is of God; that we might know the things (SPIRITUAL THINGS or THINGS OF GOD) that are freely given to us of God. 13 Which things also we speak, not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth; comparing spiritual things with spiritual."

  Although the CHOSEN are in different places and have no way of communicating with each other, with the guidance of The Shepherd, Jesus Christ, they have a common understanding and perception of the word. We do not find this in religious sects where, in order for the members to have a common belief, the leaders impose a uniform doctrine to be followed.


  In laymen terms and for better understanding: MAN ARE ALL CONDEMNED BECAUSE OF SIN as we speak, but amnesty are still open to those who would like to be saved,all they have to do is to join the Church of Christ, his BODY and HIS BRIDE and become ONE WITH HIM.
  Ang pagiging Tagapagligtas ni Cristo kailan man ay hindi natin maaaring ipahayag ayon sa batayan ng tao. Sa halip, ang kaligtasan ay ipinahahayag ayon sa pamantayan ni Cristo - mula sa mga nasusulat. Kailan man ay walang sinasabi si Jesus na ililigtas Niya ang tao kung siya'y sasapi sa isang RELIHIYON!

  Revelation 19:7 "Let us (the saved ones or elect) be glad and rejoice, and give honour to him: for the marriage of the Lamb is come, and his wife (ang mga "kay Cristo" na iisang lahat kay Cristo Jesus - maging lalake o babae man - Galacia 3:28) hath made herself ready.

  ITO NA ANG TUNAY AT TOTOO - ANG BUHAY NA WALANG HANGGAN KUNG SAAN AY MAPAPASA KAY JESUS NA ANG PAGIGING WALANG-HANGGANG AMA!

 16. #96
  Quote Originally Posted by Ferdinand View Post

  Are you guys familiar with the narratives of the Bible? Kasi marami akong mga nakakausap na panay ang sabi na nabasa na nila ang bible from end to end and yet can not tell me the narratives of the bible, on how the salvation history of God's people is narrated.
  In the beginning God was alone (Nehemiah 9:6). He created man in "His own image" (sa pagkakaroon natin ng katawan, kaluluwa at espiritu) and "likeness" (sa espirituwal Niyang wangis, ayon sa Kaniyang tatlong kapahayagan) in order to have eternal companions.

  Genesis 1:28 "And God blessed them (Ang mensahe ay para sa mga magiging Pili at itatalaga ng Dios), and God said unto them, Be fruitful (ay magpalaanakin ng mga bunga ng Espiritu - Gal. 5:22-23), and multiply (at sila'y magpakarami)....and have dominion over the fish of the sea (at sila'y magkakaroon ng espirituwal na kapangyarihan sa pangangaral sa mga tao), and over the fowl of the air (sa mga espirituwal na malalaya), and over every living thing that moveth upon the earth. (at sa mga taong nagsisigalaw o nangangaral ng kasinungalingan)."

  However God’s plan of having eternal companions was interrupted with the Fall of man into sin. This was caused by the temptation of Satan as Adam and Eve were in the Garden of Eden. As a result of the transgression of the commandment, man was denied access to the Tree of Life (o ang Espiritu ni Cristo ay nawala sa kanila).

  Thereafter without the tree of life, man no longer was in the image of Jesus Christ, a "lamb" (John 1:29) . Therefore, the Fall caused man to change his image of a spiritual sheep to a spiritual goat (Mat 25:32-33). As spiritual goats, peoples’ goodness always comes short of God’s standard of spiritual righteousness thus Man became a Natural Man (1 Cor. 2:14), and no longer is man in the image of Jesus Christ, a Spiritual Man (1 Cor. 2:15). As a result of the Fall, people died spiritually and can no longer understand God because He speaks His unique spiritual language. Thus:

  Proverbs 21:16 "The man (NATURAL MAN) that wandereth out of the way of understanding (the spiritual language of God) shall remain in the congregation (sects) of the (spiritually) dead."

  The "called" and the "chosen" are distinguished by the way they "hear the voice" of the Shepherd:

  John 6:63 "It is the spirit that quickeneth; the flesh profiteth nothing (Sa mga salita ni Jesus, ang laman natin o katawan o ang pisikal nating buhay ay walang pinakikinabang): the words that I speak unto you, they are spirit, and they are life (sapagka't ang Kaniyang mga salita ay pawang espirituwal at nauukol lamang sa espirituwal nating buhay at ikabubuhay).”

  Man needs to have access to the Tree of Life again ("ipanganak ng TUBIG o makinig sa purong salita o kay Jesus o sa mga nasusulat lamang manampalataya para maligtas - Acts 16:31), at ng ESPIRITU o suma tao/muling sums tao ang Espiritu ni Cristo). This is SALVATION that everybody is talking about!

  CONCLUSION:

  1Peter 1:11 "Searching what, or what manner of time the Spirit of Christ which was in them did signify, when it testified beforehand the sufferings of Christ, and the glory that should follow."

  Romans 8:9 "But ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his."

 17. #97
  Quote Originally Posted by aida View Post
  However God’s plan of having eternal companions was interrupted with the Fall of man into sin. This was caused by the temptation of Satan as Adam and Eve were in the Garden of Eden. As a result of the transgression of the commandment, man was denied access to the Tree of Life (o ang Espiritu ni Cristo ay nawala sa kanila).
  I'm planning to address this when I get the chance to work on my next post in the Catholic Tambayan thread. Your view of the all-powerful, omniscient, and all-knowing God is deficient. As if you are claiming that God NEEDS to CREATE a companion in his eternity.

 18. #98
  Quote Originally Posted by Ferdinand View Post
  I'm planning to address this when I get the chance to work on my next post in the Catholic Tambayan thread. Your view of the all-powerful, omniscient, and all-knowing God is deficient. As if you are claiming that God NEEDS to CREATE a companion in his eternity.

  Have you noticed how people differ in their SPIRITUAL standard of good and evil? It is MAN’S WAY all the way! All religions and every denomination within each sect has its standard distinct from the rest. Religions such as: Bahai Faith, Brahmanism, Buddhism, Confucianism, Hinduism, Islam, Judaism, Shintoism, Taoism, and many others have doctrines distinct from each other. So-called Christianity, as divided into denominations such as: The Roman Catholic Church, Eastern Orthodox Church, Aglipayan Church, Baptist, Methodist, Westleyan, Presbyterian, Lutheran, Pentecostal-Charismatic, Church of God, Church of Christ, Assembly of God, Anglican, Jehovah’s Witness, Mormons, Pentecostal Oneness, Seventh Day Adventists, and many others, while using the Holy Bible as the basis of doctrines, each sect has its distinct dogmas different from the rest. Who can deny that all these religions and sects do not use philosophy, the product of the intellect, and greatly influenced by the feeling, the product of emotion, as the foundation stocks of their creed? People only see MORALITY, which every religion teaches. They are, however, blind to SPIRITUALITY which is the truth in God's words according to His explanation through His words.

  Every man and group of men have their own understanding, thus, their respective Standard of Spiritual Good and Evil. They speak the same LITERAL language, be it English, German, Chinese, Hindu, Russian, Niponggo, etc., yet they cannot understand each other when they talk about God's words. Can the different Christian denominations understand each other while speaking the same English or other languages?" Each thinks he is right. Everybody acts "as god."

  God confirmed what Satan told Eve. This is after Adam and Eve ate the forbidden fruits. The serpent said, "be as gods knowing good and evil."

  GENESIS 3:22 "And the LORD God said, Behold, the man is become as one of us, to know good and evil..."

  After the fall man, like Lucifer, had been setting his STANDARD OF SPIRITUAL GOOD AND EVIL - imitating God. He is God alone and the sole authority to tell what is good and what is evil from His words. You must distinguish MORALITY from SPIRITUALITY - God's sole domain. Morality is cleanliness on the "outside." Spirituality is cleanliness in the "inside." MORALITY pertains to the PHYSICAL LIFE. We have our code of ethics, civil laws, and unwittingly incorporating them with God's words. Spirituality relates to SPIRITUAL LIFE which a person gets after truly born again in Spirit.

  By usurping God's authority and formulating their own standard, people now reject His standard of spiritual righteousness:

  ROMANS 10:3 "For they being ignorant of God's righteousness, and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God."

  "This is the reason He told Adam and Eve they would surely die spiritually if they eat the forbidden fruits (Gen. 3:3).

  ALL RELIGIONS DECEIVE THE SOUL! It is a case of the Soul trying to control the Soul, instead of being dependent to Jesus' Spirit. All religions promote MORALITY, which is what attracts people, believing that this leads to SPIRITUALITY.People do not know that MORALITY is just simple RELIGIOSITY!

 19. #99

  Thumbs down

  Quote Originally Posted by aida View Post
  Have you noticed how people differ in their SPIRITUAL standard of good and evil? It is MAN’S WAY all the way! All religions and every denomination within each sect has its standard distinct from the rest.
  There is only one basis for morality, and that is God. Christian morality is based on the divine moral law. Protestantism is ruining this divine law by changing their morality according to the whims of time. Catholic morality is based on the divine law of God.


  Quote Originally Posted by aida View Post
  Who can deny that all these religions and sects do not use philosophy, the product of the intellect, and greatly influenced by the feeling, the product of emotion, as the foundation stocks of their creed? People only see MORALITY, which every religion teaches. They are, however, blind to SPIRITUALITY which is the truth in God's words according to His explanation through His words.
  Then you have a deficient understanding of philosophy. You are the only person I know who made that definition of philosophy.

  God gave us intellect to know Him, and there are things in theology that cannot be explained properly without the use of reason and philosophy. Catholics are not bible alone Christians, we are not the people of the book but of the Word. We are not limited by the book, we use our reasoning in knowing God.


  Quote Originally Posted by aida View Post
  After the fall man, like Lucifer, had been setting his STANDARD OF SPIRITUAL GOOD AND EVIL - imitating God. He is God alone and the sole authority to tell what is good and what is evil from His words. You must distinguish MORALITY from SPIRITUALITY - God's sole domain. Morality is cleanliness on the "outside." Spirituality is cleanliness in the "inside." MORALITY pertains to the PHYSICAL LIFE. We have our code of ethics, civil laws, and unwittingly incorporating them with God's words. Spirituality relates to SPIRITUAL LIFE which a person gets after truly born again in Spirit.
  Following the divine moral law of God with all our heart is spirituality. Christian morality when practiced with love is spirituality.


  Quote Originally Posted by aida View Post
  ALL RELIGIONS DECEIVE THE SOUL! It is a case of the Soul trying to control the Soul, instead of being dependent to Jesus' Spirit. All religions promote MORALITY, which is what attracts people, believing that this leads to SPIRITUALITY.People do not know that MORALITY is just simple RELIGIOSITY!
  This is one of the reasons why the Church is founded that people like us will know the truth, that we will know what is right and wrong in matters faith and morals.

  Following Christian morality with all our heart is what spirituality is. Not all religion are deceiving the soul. Most are are actually founded to guide people to right path of living although imperfect, The Catholic Church finds that these religions have some truth in them.

 20. #100
  Quote Originally Posted by Ferdinand View Post
  Then you have a deficient understanding of philosophy. You are the only person I know who made that definition of philosophy. God gave us intellect to know Him, and there are things in theology that cannot be explained properly without the use of reason and philosophy.
  GOD's written Words only to be the sole judge:

  colossians 2:8 Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ.

  john 12:48 He that rejecteth me, and receiveth not my words, hath one that judgeth him: the word that I have spoken, the same shall judge him in the last day.

  Quote Originally Posted by Ferdinand View Post
  Catholics are not bible alone Christians, we are not the people of the book but of the Word. We are not limited by the book, we use our reasoning in knowing God.
  From His old testament....
  isaiah 34:16 Seek ye out of the book of the LORD, and read: no one of these shall fail, none shall want her mate: for my mouth it hath commanded, and his spirit it hath gathered them.

  and from the new:
  john 5:39 Search the scriptures; for in them ye think ye have eternal life: and they are they which testify of me.

  The sole judge:
  john 12:48 He that rejecteth me, and receiveth not my words, hath one that judgeth him: the word that I have spoken, the same shall judge him in the last day.

Page 5 of 24 First ... 4 5 6 15 ... Last

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •