"ako Ang Dios" Sambahain Mo Ako"? | Realm of Thought | PinoyExchange

Results 1 to 10 of 10
 1. #1

  "ako Ang Dios" Sambahain Mo Ako"?

  ANG HAMON SA MGA KAPATID! SAAN MO SA BIBLIYA MAKIKITANG SINABI O BINIGKAS ANG KATAGANG ITO?
  Ano-ano nga ba mga sinabi ni Hesus? Isa-isahin po natin.

  1. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay- JOHN 14:6

  DAAN:

  Mateo 7:13 Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan: sapagka't maluwang ang pintuan, at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang doo'y nagsisipasok.

  Mateo 7:14 Sapagka't makipot ang pintuan, at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nangakakasumpong noon.

  KATOTOHANAN:

  John 5:24 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang dumirinig ng aking salita, at sumasampalataya sa kaniya na nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan, at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan.

  BUHAY:

  John 17:3 At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay, at siyang iyong sinugo, sa makatuwid baga'y si Jesucristo.


  2. Ako at ang ama ay iisa? John 10:30


  John 17:21 Upang silang lahat ay maging isa; na gaya mo, Ama, sa akin, at ako'y sa iyo, na sila nama'y suma atin: Upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo.

  John 17:22 At ang kaluwalhatiang sa aki'y ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila; upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa;

  John 17:23 Ako'y sa kanila, at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa; upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig, na gaya ko na inibig mo. …….

  John 17:25 Oh Amang banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, nguni't nakikilala kita; at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin;

  John 17:26 At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipakikilala ko; upang ang pagibig na sa akin ay iniibig mo ay mapasa kanila, at ako'y sa kanila.

  John 10:30 is often used as proof that Jesus is God because Jesus said, “I and the father are one.” But, if you read the next six verses, you will find Jesus explaining that his enemies were wrong to think that he was claiming to be God. What Jesus obviously means here is that he is one with the Father in purpose(layunin). Jesus also prayed that his disciples should be one just as Jesus and the Father are one. Obviously, he was not praying that all his disciples should somehow merge into one individual (see John 17:11 and 22). And when Luke reports that the disciples were all one, Luke does not mean that they became one single human being, but that they shared a common purpose although they were separate beings (see Acts 4:32). In terms of essence, Jesus and the Father are two, for Jesus said they are two witnesses (John 8:14-18). They have to be two, since one is greater than the other (see John 14:28). When Jesus prayed to be saved from the cross, he said: “Father, if you are willing, take this cup from me; yet not my will, but yours be done.” (Luke 22:42).

  This shows that they had two separate wills, although Jesus submitted his will to the will of the Father. Two wills mean two separate individuals.

  3. John 3: 16 HESUS (HINDI BUGTONG NA ANAK NG DIYOS)

  Psalm 2:7 Aking sasaysayin ang tungkol sa pasiya: sinabi ng Panginoon sa akin, Ikaw ay aking anak(David); sa araw na ito ay ipinanganak kita.

  1Chronicle 22:10 Kaniyang ipagtatayo ng bahay ang aking pangalan; at siya'y magiging aking anak(Solomon), at ako'y magiging kaniyang ama;

  Exo 4:22 At iyong sasabihin kay Faraon, Ganito ang sabi ng Panginoon, Ang Israel ay aking anak, aking panganay:

  Jeremias 31:9 …sapagka't ako'y pinakaama sa Israel, at ang Ephraim ang aking panganay.

  Mateo 3:17 At narito, ang isang tinig na mula sa mga langit, na nagsasabi, Ito ang sinisinta kong Anak(Jesus), na siya kong lubos na kinalulugdan.


  4. HESUS –BILANG PROPETA


  Maraming bersikulo sa Bibliya (Bagong Tipan) ang nagpapatotoo at nagpapatunay na si Hesus ay hindi humigit sa isang PROPETA lamang:

  John 5:30 Hindi ako makagagawa ng anoman sa aking sarili: humahatol ako ayon sa aking naririnig: at ang paghatol ko'y matuwid; sapagka't hindi ko pinaghahanap ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban niyaong nagsugo sa akin.

  Luke 18:19 Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Ang Diyos lamang ang mabuti!

  Juan 7:40 "ang ilan nga sa karamihan, nang marinig ang kanyang salitang ito, ay nangagsabi, tunay na ito ang Propeta."

  Lucas 24:19 "ang mga bagay tungkol kay Hesus na Nasareno, na isang Propeta makapangyarihan sa gawa at salita sa harap ng Diyos at ng buong bayan."

  Lucas 7:16 "lumitaw sa gitna natin ang isang dakilang Propeta at dinalaw ng Diyos ang kanyang bayan."

  Lucas 13:33 "ako'y yumaon sa aking lakad ngayon at bukas at sa makalawa: sapagka’t hindi mangyayari na ang isang Propeta ay mamatay sa labas ng Jerusalem."

  Juan 6:14 “totoong ito nga ang Propeta na paparito sa sanlibutan."

  Hebreo 3:1 "inyong isipin ang Apostol (Propeta) at dakilang saserdote na ating kinikilala, si Hesus."

  Juan 9:17 "muling sinabi nga nila sa bulag, ano ang sabi mo tungkol sa kanya (Hesus), na siyang nagpadilat sa iyong mga mata? At sinabi niya, Siya ay isang Propeta."

 2. #2
  5. HESUS, BILANG SUGO AT LINGKOD NG DIYOS

  Mateo 15:24 "hindi ako isinugo kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel."

  Juan 17:3 "at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Hesus bilang iyong Sugo."

  Juan 8:42 "sinabi sa kanila ni Hesus, kung ang Diyos ang inyong Ama, ay inyo akong ibigin sapagka’t ako ay nagmula at nanggaling sa Diyos, sapagka’t hindi ako naparito sa aking sarili kundi sinugo Niya ako."

  Mga Gawa 3:13 "Ang Diyos ni Abraham at ni Isaak at Jacob at ang Diyos ng ating mga magulang ay niluwalhati ang Kanyang lingkod na si Hesus."

  Mga Gawa 4:27 "sapagka’t sa katotohanan sa bayan itong laban sa inyong banal na lingkod na si Hesus, na siya mong pinahiran."

  Mateo 12:18 "narito ang lingkod ko na aking hinirang."

  6. HESUS, HINDI DIYOS NA NAGKATAWANG TAO

  Sa iba't ibang relihiyon ang pinakadiwa at kaisipan ng kanilang tagasunod tungkol sa Diyos ay yaong ang Diyos na TAGAPAGLIKHA ay naging isang NILIKHA. At dahil sa paniniwalang ito sila ay sumasamba sa inaakala nilang Diyos. Halimbawa, sa relihiyong Buddhismo, pinaniniwalaan nila na si Buddha ay diyos na nagkatawang tao. Maging sa Hinduismo, itinuturing nila ang baka bilang diyos na nagkatawang baka. Wala ring kaibahan ito sa relihiyong Kristiyanismo, na si Hesus ay taong naging Diyos. Ang mga ganitong paniniwala ay tunay na nagbibigay daan upang ang tao ay maharap sa pinakamalaking kasalanan, ang IDOLATRIYA. Ang pagsamba ng tao sa kapwa nilikha maging ito ay isang Propeta, Santo, Baka o anupaman ay isang malaking kasalanan na dapat iwasan ng tao. Ito ay ganap na pagtalikod sa Unang Kautusan ng Diyos (First Commandment). At kailanman, hindi ito aral ng mga Propeta. Maging si Hesus ay hindi nagsabi na siya ay Diyos na nagkatawang tao. At kailanman, si Hesus ay hindi nagsabi na siya ay dapat sambahin. Ang pagsamba ng tao sa kaninumang nilikha ay binigyang babala ng Diyos batay sa Bibliya:

  Exodus 20:3-4 "Huwag kang magkakaroon ng ibang diyos sa harap Ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuhan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas ng langit o ng nasa ibaba ng lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa."

  Exodus 20:23 "Huwag kayong gagawa ng ibang mga diyos na iaagapay sa Akin."

  Isaias 44:9 "Silang nangagbigay anyo sa larawang inanyuhan ay walang kabuluhan silang lahat at ang kanilang mga bagay na kinalulugdan ay hindi napa-kikinabangan.”

  Katotohanan, walang kabuluhan ang pagsamba ng tao sa kapwa nilikha sapagka’t ang Tunay na Diyos ay hindi tao. Sa Bibliya, ang Diyos na Tagapaglikha ay tuwirang nagsabi na Siya ay hindi nagkatawang tao:

  Oseas 11:9 "Sapagka’t ako ay Diyos, hindi tao."

  Bilang 23:19 " Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling o ni anak ng tao na nagsisisi."

  Kung ang Diyos ay nagsabi na siya ay hindi tao, si Hesus sa kanyang sarili ay nagsabi na siya ay tao lamang. Ito ay tanda ng pagpapahayag ng ganap na katotohanan at wagas na patunay mula sa Nag-iisang Diyos na Tagapaglikha. Ang Bibliya ay nagsabi rin:

  I Timoteo 2:5 "Sapagka’t may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong si Kristo Hesus."

  Juan 8:40 "datapwa’t ngayo'y pinagsusumikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan, na narinig sa Diyos, ito'y hindi ginawa ni Abraham."

 3. #3
  ANG PANUNUKSO NG DIYABLO KAY HESUS

  Mateo 4:1 "inihatid ng espiritu santo si Hesus sa ilang upang siya ay tuksuhin ng Diyablo."

  Paano naging diyos si Hesus kung siya ay tinutukso ng Diyablo? Ang Diyablo ay isa lamang nilikha na nakapailalim sa Kapangyarihan ng Tagapaglikha. Ang Diyos ay Ganap at walang pangangailangan kaya hindi ito natutukso sa anupamang bagay. Sa Bibliya matutunghayan at mapatutunayan na:

  Santiago 1:13 "Sapagka’t ang Diyos ay hindi matutukso at hindi rin siya nanunukso sa kaninuman."

  ANG PAGDARASAL NI HESUS

  Mateo 26:39 "at siya'y nagpatirapa at nanalangin."

  Kung si Hesus ay Diyos na nagkatawang tao, kanino siya nagdarasal? Ang pagdarasal ay tanda ng pagkilala at pagsamba sa Iisang Diyos, kaya pinatutunayan lamang ni Hesus sa kanyang mga gawa na siya ay may kinikilalang Makapangyarihang Diyos na kanyang dinadalanginan.

  ANG PANAGHOY NI HESUS

  Mateo 27:46 "At nang malapit na ang oras na ika-siyam ay sumigaw si Hesus ng malakas na tinig, na sinabi: ELI, ELI lama sabachthani? Samakatuwid baga’y, Diyos Ko, Diyos Ko, bakit mo ako pinabayaan?”

  Bakit kailangang ituring ng ibang Kristiyano si Hesus bilang diyos samantalang si Hesus mismo ay may tinatawag na Diyos? Ang malakas na sigaw ni Hesus ng DIYOS KO, DIYOS KO ay isang patunay na siya ay may kinikilalang Diyos at hindi niya itinuring ang kanyang sarili bilang diyos.

  ANG ARAW NG PAGHUHUKOM

  Marcus 13:32 “...sapagka’t sa araw na yaon o oras na yaon kahit mga anghel sa langit, kahit anak kundi ang Ama.”

  Si Hesus ay nagsabi na walang tao o anghel at maging ang kanyang sarili ang nakaaalam sa Araw ng Paghuhukom. Paano naging Diyos si Hesus kung ang Araw ng Paghuhukom ay hindi niya batid? Ang Tunay na Diyos ay nakababatid ng lahat ng bagay. Ang lahat ng galaw, pangyayari at kilos ay nasa kaalaman ng Makapangyarihang Diyos.

  ANG KAMATAYAN NI HESUS (AYON SA BIBLIYA)

  Roma 5:6 “Sapagka’t nang tayo ay mahihina pa ay namatay si Kristo sa kapanahunan dahil sa mga masama.”

  Ayon sa Bibliya si Hesus ay namatay. May Diyos bang namamatay? Sino ang nagpanatili sa mundo at ng lahat ng bagay na may buhay? Sino ang tagapangalaga ng lahat ng kabuhayan dito sa mundo kung patay ang Diyos? Ang kamatayan ay hindi maaaring taglayin ng Tunay na Diyos. Katunayan sa Bibliya, si San Pablo ay nagsabi na ang Tunay na Diyos ay:

  I Timoteo 6:16 “Siya lamang ang walang kamatayan, na nananahanan sa liwanag na di-malapitan, na di-nakita ng sinumang tao.”

  Ang mga pangyayaring namuo sa buhay ni Hesus ay mga pangyayaring nagpapatunay na siya ay taong isinugo ng Diyos bilang Kanyang PROPETA at SUGO. Ang mga gawaing pang-araw-araw ni Hesus, ang kanyang damdamin, kilos at galaw ay likas na larawan ng isang nilikhang sumasamba at kumikilala sa Diyos. Ang kanyang pagsilang, paglaki at pangangaral ay mga banal na layunin na kanyang ginawa bilang pagtupad sa Kautusan ng Diyos.

 4. #4
  God cannot be tempted

  "Let no man say when he is tempted, I am tempted by God: for God cannot be tempted with evil, nor does he tempt any man:" (James 1:13)

  Jesus was tempted

  "Because himself hath suffered when he was tempted, he is able to help those who are tempted." (Hebrews 2:18)

  "For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses; but was in all points tempted as we are, yet without sin." (Hebrews 4:14-15)

  God cannot be seen

  "dwelling in inapproachable light; whom no man has seen, nor can see." (1Timothy 6:16)

  Jesus was seen

  "This is now the third time that Jesus showed himself to his disciples, after he was raised from the dead." (John 21:14)

  God knows everything

  "Can anyone hide himself in secret places so that I will not see him? says the LORD. Do not I fill heaven and earth?" (Jeremiah 23:24)

  Jesus learnt

  "And Jesus increased in wisdom and stature, and in favour with God and man." (Luke 2:52)

  "Though he was a Son, yet he learned obedience by the things which he suffered;" (Hebrews 5:8)

  "But of that day and that hour no one knows, neither the angels which are in heaven, nor the Son, but only the Father." (Mark 13:32)

  God cannot die

  "See now that I, even I, am He, and there is no god with me... I live for ever." (Deuteronomy 32:39-40)

  "Who only hath immortality" (1 Timothy 6:16)

  Jesus died

  "For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the scriptures." (1Corinthians 15:3)

  "I am he that liveth, and was dead; and, behold, I am alive for evermore, Amen;" (Revelation 1:18)

  God is subject to no one

  "I am the LORD: that is my name: and my glory will I not give to another," (Isaiah 42:8)

  Jesus is subject to God

  "my Father is greater than I." (John 14:28)

  "But I would have you know, that the head of every man is Christ; and the head of woman is man; and the head of Christ is God." (1 Corinthians 11:3)

  "Then the son also will be subject to Him that put all things under him" (1Corinthians 15:28)

  God is everlasting

  "Now unto the King, eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honour and glory for ever and ever" (1 Timothy 1:17)

  Jesus was created

  "But when the fulness of the time was come, God sent forth his Son, made of a woman, made under the law." (Galatians 4:4)

  "... You are my Son, today I have begotten you" (Hebrews 1:5)

  God is all powerful

  "Behold, I am the LORD, the God of all flesh: is there any thing too hard for me?" (Jeremiah 32:27)

  "Thus says the LORD, the Holy One of Israel, and his Maker; "Ask me of things to come concerning My sons, and concerning the work of My hands, you command Me. I have made the earth, and created man on it. It was I - My hands, have stretched out the heavens, and all their host I have commanded." (Isaiah 45:11-12)

  Jesus is not all powerful


  "Then answered Jesus and said to them; Most assuredly, I say to you, the Son can do nothing of Himself, but what he sees the Father do: for whatever he does, the Son also does in like manner. For the Father loves the Son, and shows him all things that himself does" (John 5:19-20)

  "Who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplications with vehement crys and tears to Him who was able to save him from death, and was heard because of his godly fear;" (Hebrews 5:7-8)

  God is Perfect

  "Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect." (Matthew 5:48)


  Jesus had to be made perfect

  "And having been perfected, he became the author of eternal salvation" (Hebrews 5:9)

  "Why do you call me good? No one is good but One, that is, God" (Luke 18:19)

  God does not change

  "For I am the LORD, I do not change not; therefore you sons of Jacob are not consumed." (Malachi 3:6)


  Jesus did change


  "You (God) made him a little lower than the angels, You crowned him with glory and honour, and set him over the work of Your hands" (Hebrews 2:7).

  God has no god

  "Thus says the LORD... I am the first, and I am the last. besides me there is no God.... Is there a God besides me? Indeed there is no other rock; I know not one." (Isaiah 44:6,8)

  Jesus has a God

  "Do not cling to me; for I am not yet ascended to my Father; but go to my brethren, and say to them, I am ascending to my Father, and your Father; and to my God, and your God." (John 20:17)

  God is not a man

  "God is not a man, that He should lie; nor a son of man, that he should repent: Has he said, and will not do it? Or has he spoken, and will he not make it good?" (Numbers 23:19)

  Jesus is a man


  "Jesus of Nazareth, a man attested by God to you by miracles, wonders, and signs, which God did through him in your midst, as you yourselves also know:" (Acts 2:22)

  "For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus;" (1 Timothy 2:5).

  These differences demonstrate that God and Jesus are two unique, different beings.

 5. #5
  Let's stop and talk awhile. tonton's Avatar
  Join Date
  Aug 2000
  Location
  Sumatra beans
  Pinaka importanteng doktrina ng kristianismo hindi man lang itinuro ni Jeeezas. Bakit kaya?

 6. #6
  Quote Originally Posted by tonton View Post
  Pinaka importanteng doktrina ng kristianismo hindi man lang itinuro ni Jeeezas. Bakit kaya?
  wag ka magalala... sa mga susunod na "editions" ng bible masusulat din yan.

  "May diskarte tayo jan, maghintay ka lang " -Pope

 7. #7
  kapatid na Ebragais, napaka ganda ng mga post mo dito sa pex, sana marami ang maliwanagan... Sana matauhan sila.. Kasi may mga iba dito na mukang wala nang pag asa..

  Allah (swt) mentions in The Holy Qur'an, Chapter 2 Verses 6 and 7 "As to those who reject Faith, it is the same to them Whether thou warn them or do not warn them; they will not believe. Allah hath set a seal on their hearts and on their hearing, and on their eyes is a veil; great is the penalty they (incur)."

  -> sigurado ako wala sa kanila na kayang sagutin lahat ng mga sinulat mo sa taas. Puro insulto lang ang ibabalik nila.

 8. #8
  kaya ayaw nila tanggapin ang katotohanan, kasi nag eenjoy sila sa Pasko, at kung anu ano pang mga convinience ng pagiging katoliko. Optional na pagsamba sa Diyos nila. Pag may kasalanan ka, ikumpisal mo lang hahahha di ko nga alam kung pano nalalaman ng pari kung paano ka mapapatawad sa mga kasalanan mo e.

  haha, ano kinausap sila ng diyos at sinabi yung mga dapat mong gawin para mapatawad ka. hahaha at higit sa lahat, pwedeng pwede icelebrate lahat, lalo na ang mga pagan traditions, kung saan masaya, dun sila. hahaha

  nakakatawa lang isipin na ang laki ng tiwala nila sa religion nila

 9. #9
  Kahit pa yata si Jesus ang magsabing mali sila e hindi sila maniniwala.

 10. #10

  tama ka kapatid!

  Quote Originally Posted by ABC_Company View Post
  kaya ayaw nila tanggapin ang katotohanan, kasi nag eenjoy sila sa Pasko, at kung anu ano pang mga convinience ng pagiging katoliko. Optional na pagsamba sa Diyos nila. Pag may kasalanan ka, ikumpisal mo lang hahahha di ko nga alam kung pano nalalaman ng pari kung paano ka mapapatawad sa mga kasalanan mo e.

  haha, ano kinausap sila ng diyos at sinabi yung mga dapat mong gawin para mapatawad ka. hahaha at higit sa lahat, pwedeng pwede icelebrate lahat, lalo na ang mga pagan traditions, kung saan masaya, dun sila. hahaha

  nakakatawa lang isipin na ang laki ng tiwala nila sa religion nila
  HINDI MAN sa pagbubunyag ng laman nito! at noon nasa loob ako ng pananampalatayang x-tianismo marami akong katunungan kung mapapansin mo ang mga post ko yon ang mga tanong ko, lahat ng titulo sa post ko tungkol sa pananampalataya ng mga kapatid natin sa xtianismo ay yan ang gumugulo sa isipan ko kaya nga lumabas ako.

  at isang tanong ko bakit kailangan pang idaan sa mga pari eh kung ang mga pari din ay gumagawa na salungat sa mga vows nila paano maihahatid nila ito sa Dios para bang may ang bilis makapagpatawad sa kahit anong malalaking kasalanan at magrecite ka lang ng halimbawa na hail marry, our father, creed, na 3 or 5 times each nito ok na ang kasalanan mo.

  at ang resulta nito basi sa pagmuni-muni ko malaking pinsala tuloy sa tao dahil umaasa na napapatawad ito ng Dios kahit anong kremin man ito...

  kaya uulit-ulitin ito proof kung bumisita ka ng kulungan halos pabalik-balik sila at nadaragdagan pa ang bilang ng nakakagawa nito.

  walang tuor nito si Hesus SNKP.

  SABI NGA SA TALATA NG BIBLIYA AT QUR'AN:

  Marcos 7:7 Datapuwa't walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, Na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao.
  Marcos 7:8 Nilisan ninyo ang utos ng Dios, at inyong pinanghahawakan ang sali't-saling sabi ng mga tao.

  Marcos7:9 At sinabi niya sa kanila, Totoong itinatakuwil ninyo ang utos ng Dios, upang mangaganap ninyo ang inyong mga sali't-saling sabi.


  [Quran 5:116] At (alalahanin) kung Ang Allah ay magwiwika (sa Araw ng Muling Pagkabuhay): "O Hesus na anak ni Maria! Iyo bang ipinabayag sa mga tao: "(Na) sambahin ako (Hesus) at ang aking ina (Maria) bilang dalawang diyos bukod pa Sa Allah?" Siya (Hesus) ay magsasabi: "Luwalhatiin Kayo! Hindi isang katampatan sa akin ang magsabi ng isang bagay na wala akong karapatan (na magsabi). Kung aking binigkas ang gayong bagay, katotohanang ito ay Inyong mababatid. Talos Ninyo kung ano ang nasa aking kalooban datapuwa't hindi ko nalalaman ang nasa Inyong (Kalooban), katotohanang Kayo lamang ang Ganap na Nakakaalam ng labat ng nakaiingid."
  5:117. Kailanman ay hindi ako nangusap sa kanila, maliban lamang kung ano ang Inyong ipinag-utos sa akin na sabihin: "Sambahin ninyo Ang Allah, ang aking Panginoon at inyong Panginoon," at ako ay isang saksi sa kanila habang ako ay (nabubuhay) na nasa kanilang lipon, datapuwa't nang ako ay Inyong kaunin, kayo ang Tagamasid sa kanila, at Kayo ang Saksi sa lahat ng bagay. (Ito ay isang dakilang . paala-ala at isang babala sa mga Kristiyano sa buong mundo).

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •