Sino ang Nakakasunod Kay Hesus? Sino ang Dapat na Tawaging Kristyano? | Realm of Thought | PinoyExchange

X

Results 1 to 2 of 2
 1. #1

  Sino ang Nakakasunod Kay Hesus? Sino ang Dapat na Tawaging Kristyano?

  malapit na itong eh publish....

  (Sinipi ni EBragais)
  Sa ating butihing mga kapatid na Kristiyano ay napakaraming nagsasabing tunay na nasusunod nila kung anong mayroong mensahe tungkol sa kautusan Mga Batas at Ebangelio na ipinahayag, ang Landas ng Taga-Paglikha na iniwan ni Hesukristo (sumakanya ang kapayapaan) bago niya nilisan ang mundo. Maraming nag-akala sa mga kapatid nating Kristiyano na sila ang lubosan na naka-susunod, naka-tutupad, at nakasasamba sa Tunay na Diyos na sinasamba at sinusunod ni Hesukristo (sumakanya ang kapayapaan). Subalit, mahirap paniwalaan dahil mismo ang mga namumuno sa loob ng Pananampalatayang Kristiyano na dapat nangungunang maunawaan, pagaralan, at ikasatuparan na walang bahid na pagtatago, pagkukunwari, at pagsisinungalin sa Tunay na katuruan na isinabuhay ni Hesukristo (sumakanya ang kapayapaan) bago niya linisan ang bayan ng Israel at sa mga panahong nangangaralal siya sa misyon na ibnigay sa kanya ng Taga-paglikha na ipaalala sa mga sumuway sa itinuro ni Moses (sumakanya ang kapayapaan) na mga Batas (Torah) at Ebangelio (Injeel) bilang patnubay sa kanila at sumunod sa Batas ng Taga-Paglikha.

  Lumipas ang maraming taon naiba ang katuruan na ipinamana at isinabuhay ni Hesukristo (sumakanya ang kapayapaan) para iligtas ang mga nawawala sa katuruang ipinahayag lalo na sa bayan ng Israel dahil sa kanilang katigasan ng ulo, at kanilang pinalitan ang Tunay na kapahayagang para sa kanilang kapangyarihan at pansariling kapakanan.

  At dahil sa ang Diyos ay Pinaka-maawain, Pinaka-mahabagin hindi tayo pinabayaang magtagumpay ang kasamaan sa kabutihan kung kayat lumipas ang maraming taon lumitaw parin ang diwa ng salita ng Dios na ipinahayag ng mga lahat ng Propeta na nagpahayag ng mensahe ng Diyos, kanilang iningatan at isabuhay ang katuruan magpa hangang ngayon.

  Matutunghayan natin ang napakaraming Talata sa Banal na Bibliya pati sa Banal na Qur’an na nagpapatunay na Nasusunod, Natutupad, Tumatalima at Nasasamba parin ng mga Muslim ang Tunay na Kapahayagan tungkol sa mga Batas na ipinaguutos ng Diyos kahit kanilang pinalitan o binago ang Tunay na kalagayan nito.

  Paano natin matatawag na ang tunay na taga-sunod ni Hesus sa mga paghahambing natin sa Banal na Qur’an at sa Banal na Bibliya para maging karapat-dapat tawaging Kristiyano at hindi relihiyon ni Hesus kundi taga-sunod!

  Sa pamamagitang paglalahad ng pinaka-malapit sa kahulugan nito sa wikang nauunawaan natin kundi ang tagalog. Para maslalong Makita natin kung ano ang Relihiyon ni Hesus at sino ang mga nakakasunod nito at para tawaging isang Tunay na Kristiyano.


  Sa tagalog na kahulugan:

  ISLAM – ang orihinal at tunay na pangalan ng relihiyon ito na pinahayag ng Diyos. to ay nakatala sa Banal na Aklat ng Islam – Ang Quran. At kanyang binigyan ng diin na wala ng iba pa bukod sa iisang relihiyon kundi ang Islam

  [Qur’an 3:19] “Ang (tanging tunay na) Relihiyon (paraan ng pamumuhay) sa Allah ay Islam.”

  [Qur’an 3:85] “Sinuman ang magnais ng isang relihiyong iba pa sa Islam, hinding-hindi ito tatanggapin (ni Allah) mula sa kanya; at sa Kabilang-buhay, siya ay makakasama ng mga talanun.”

  Ang isang Nilikha na nagsasabuhay ng Islam ay isang Muslim. Ang mga titik – ugat na S-L-M makikita sa dalawang magkaugnay na mga salitang ito sa arabik. Ang arabik ay isang kapatid na wika ng Hebreo (ng Lumang-Tipan) at isang kapatid na wika ng aramaic, na siyang wika ni Hesus (Sumakanila kapuwa ang Kapayapaan).

  Ang mga salitang “Islam at Muslim” ay hindi ipinangalan ng sinuman o kahit ang Dakilang Propeta Muhammad (Sumakanya ang Kapayapaan) kundi ang Diyos, ang Poong Maykapal ang nagsangayon sa kahulugan ng Kanyang pagpapahayag sa Banal na Qur’an.

  [Qur’an 5:3] “Sa araw na ito ay pinaging-ganap Ko na ang inyong relihiyon para sa inyo, at hinusto Ko na ang lahat ng mga Pagpapala na nauukol sa inyo at kinalugdan Ko ang Islam bilang iyong relihiyon.”

  [Qur’an 22:78] “Siya ay ang nagtag-uri sa inyo bilang mga Muslim sa pasimula pa lamang at dito [sa kapahayagang ito] upang ang Mensahero ni Allah ay maging saksi sa inyo at upang kayo ay maging saksi sa sangkatauhan.”

  Isa sa mga dahilan kung bakit ang salitang “Muhammedan” ay hindi katanggap-tanggap na termino bilang katawagan sa mga Muslim, kung gayon nga na ang taga-sunod ni Propeta Muhammad (sumakanya ang Kapayapaan). Bakit tatawagin na Muhammedan gayong sa pasimula pa lamang ay “Muslim” na ang katawagan sa kanila?

  Ang salitang Islam ay hindi lamang ginagamit bilang pagkakakilanlan ng isang tiyak na relihiyon kundi itoy nangangahulugan din ng isang itinakdang pagkilos o paggawa na tumutukoy sa kahulugan nito. itoy may dalawang sangkap sa pagpapakahulugan:
  • Pagpapasakop sa mga ninanais ng tangi at iisang Diyos; Tunay ng Diyos.
  • Kapayapaan (ang gayunding salitang ugat katulad ng ”Assalaamu alaykum” [na ang kahulugan ay; “Sumainyo ang Kapayapaan”].

  Sa katotohanan, ang dalawang kahulugan na ito ay hindi magkalayo sa isat-isa; sila ay may ugnayan o relasyon. Kung kaya ang pinakaganap na kahulugan ng Islam ay ang pagkakamit ng kapayapaan sa pamamagitan ng pagpapasakop sa mga ninanais ng Iisang Tunay na Diyos.


  Ang Konsepto tungkol sa Islam sa Banal na Bibliya

  Saan makikita natin ang salitang Islam sa Banal na Bibliya?


  Ito ay hindi natin makikita sa Banal na Bibliya bilang isang termino o salita na kung bakit ay mayroong tatlong pangunahing mga dahilan.

  • Ito ay isang katagang Arabik at ang Banal na Bibliya na kasalukuyang umiiral ay isang salin sa Ingles ng sinaunang Griyego at Hebreo.
  • Ang salitang “Islam” ay isang salitang maaring isalin sa kahulugan nito sa ibang wika. At sapagkat ito ay nagtatangan ng ilang mga kahulugan, ito sa kanyang sarili ay nangangailangan ng pagsasalin.
  • Marami sa mga relihiyon sa kasalukuyan na nakikilala sa pamamagitan ng mga pangalan sa “ismo” at “idad” (ism at ity), ang hindi naman umiiral sa panahon ng Banal na Bibliya. Kung hindi ang relihiyon ng pagsunod sa Tunay at Iisang Diyos ang umiiral noon, ang naroroon ay ang pagtatambal (idolatry). Ang mga tao noon ay ang mananampalataya sa Iisang Diyos o kaya naman ay sumasamba sa maraming diyos.  Malinaw kung magkagayon na kung hahanapin natin ang salitang “Islam” sa Banal na Bibliya, ang nararapat na hanapin ay ang pagkakasalin sa kahulugan nito.

  Unawain natin ang mga sumusunod:

  1. Pagpapasakop sa mga ninanais ng Iisang Tunay na Diyos.

  Ano ang kahulugan ng Pagpapasakop na nabanggit?

  Ito ay nangangahulugan ng ganap na pagsuko, pagmamahal at pagnanais. Sa terminong Pambibliya. Ito ay nangangahulugan ng “Pag-iingat sa Kautusan”, o “Pagsasabuhay ng mga ninanais ng Diyos”. Ang mga pangungusap na ito ay matatagpuan natin sa maraming talata ng Banal na Bibliya, kapuwa Luma at Bagong Tipan.

  Halimbawa: Sa Lumang Tipan, mababasa natin ang tungkol sa itinadhana ng Diyos sa kanyang mga tao.


  [Deuteronomio 10:12-13] Bayang Israel, ito ang nais sainyo ni Yahweh: Magkaroon kayo ng takot sa kanya, lumakad sa kanyang mga daan, ibigin siya, paglingkuran ng buong puso’t kaluluwa, at sundin ang kanyang kautusan at mga tuntunin.

  Ang mga talatang ito ay maliwanag na nagpapahayag na ang Diyos ay nagtatakda ng mga sumusunod.
  1. Upang matakot sa Kanya ng ganap.
  2. Upang tumahak sa Kanyang mga Landas.
  3. Upang Siya ay Ibigin.
  4. Upang Siya ay paglingkuran ng buong puso at kaluluwa.
  5. At upang sundin ang Kanyang mga kautusan.


  Isang parirala na sumasakop sa lahat ng mga nabanggit sa itaas ay “Ganap, buong pagmamahal at buong pagnanais na pagpapasakop at pagsuko sa Kanya”. Ang katagang Arabik na “Islam” na nagtataglay ng ganitong kahulugan.

  Kung ang Diyos ay parehas at makatarungan, hindi Siya magsusulit ng isang bagay na mula sa mga Israelita at ibang naman sa mula sa Arabo, Amerikano, Indiyano, o kaya sa mga Pilipino. Siya ay Diyos ng lahat ng tao sa daigdig; Siya ang Manlilikha ng lahat. Malinaw kung gayon, na walang ibang ninanais ang Diyos mula sa mga tao kundi ang maging “Muslim” o ipasok ang buong sarili sa Kanya (Diyos).

  • Nais din ng Diyos na ang tao ay maging Muslim sa kaibuturan ng kanyang puso, maging Muslim sa bawat sandali at maging Muslim saan man siya naroon, katulad ng mababasa natin sa “Dakilang Kautusan”;


  (Deuteronomio 6:4-9) Dinggin mo, Oh Israel: ang Panginoon nating Dios ay isang Panginoon: At iyong iibigin ang Panginoon mong Dios ng iyong buong puso, at ng iyong buong kaluluwa, at ng iyong buong lakas. At ang mga salitang ito, na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, ay sasa iyong puso; At iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak, at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, at pagka ikaw ay lumakad sa daan, at pagka ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay bumabangon. At iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay at mga magiging pinakatali sa iyong noo. At iyong isusulat sa itaas ng pintuan ng iyong bahay at sa iyong mga pintuan-daan.

  Gayunding mensahe ang siyang ipinahayag ng lahat ng ibang mga Propeta.

  Halimbawa:

  • Si David ay nag-uutos sa kangyang anak na si Solomon, sa pagsabing;

  (1Mga Hari 2:2-3) Ako'y yumayaon ng lakad ng buong lupa; ikaw ay magpakalakas nga at magpakalalake; At iyong ingatan ang bilin ng Panginoon mong Dios, na lumakad sa kaniyang mga daan, na ingatan ang kaniyang mga palatuntunan, ang kaniyang mga utos, at ang kaniyang mga kahatulan, at ang kaniyang mga patotoo, ayon sa nasusulat sa kautusan ni Moises, upang ikaw ay guminhawa sa lahat ng iyong ginagawa, at saan ka man pumihit.

  • Si Solomon ay nagturing sa Kalipunan ng Israel.
  (1Mga Hari 8:60-61) Upang maalaman ng lahat na bayan sa lupa, na ang Panginoon ay siyang Dios: walang iba. Kaya't maging sakdal nawa ang inyong puso sa Panginoon nating Dios, na magsilakad sa kaniyang mga palatuntunan, at ingatan ang kaniyang mga utos, gaya sa araw na ito.

  • Si Samuel ay nagsabi naman sa kanyang mga tao;

  (1Samuel 12:14, 14, 15 at 24) Kung kayo'y matatakot sa Panginoon, at maglilingkod sa kaniya, at makikinig sa kaniyang tinig, at hindi manghihimagsik laban sa utos ng Panginoon, at kayo at gayon din ang hari na naghahari sa inyo ay maging masunurin sa Panginoon ninyong Dios, ay mabuti: Nguni't kung hindi ninyo didinggin ang tinig ng Panginoon, kundi manghihimagsik kayo laban sa utos ng Panginoon, ay magiging laban nga sa inyo ang kamay ng Panginoon gaya sa inyong mga magulang. Matakot lamang kayo sa Panginoon, at maglingkod kayo sa kaniya sa katotohanan ng inyong buong puso; dilidilihin nga ninyo kung gaanong dakilang mga bagay ang kaniyang ginawa sa inyo.

  • Si Joshua/Jose sa Kanyang pamamaalam.

  (Joshua 24:22-24) At sinabi ni Josue sa bayan, Kayo'y mga saksi laban sa inyong sarili na inyong pinili sa inyo ang Panginoon, upang paglingkuran siya. At sinabi nila, Kami ay mga saksi.

  At sinabi ng bayan kay Josue, Ang Panginoon nating Dios ay aming paglilingkuran, at ang kaniyang tinig ay aming didinggin.

  Sa Bagong Tipan naman ay matatagpuan natin na si Hesus (Sumakanya ang Kapayapaan) ay nagtuturo ng gayunding mensahe sa pag-iingat sa mga kautusan, upang gawin ang ninanais ng Diyos, ito ay ang pagpapasakop sa mga ninanais ng Diyos.

  Halimbawa:

  • Walang hanggang buhay sa pamamagitan ng pagpapasakop sa mga kautusan ng Diyos;

  (Mateo 19:16-17) At narito, lumapit sa kaniya ang isa, at nagsabi, Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan?
  At sinabi niya sa kaniya, Bakit mo itinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa, na siyang mabuti: datapuwa't kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos.

  • Ang kaharian ng langit sa pamamagitan ng pagpapasakop sa mga ninanais ng diyos.

  (Mateo 7:21) Hindi ang bawa't nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit; kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit.

  • Ang salitang “Pasakop” ay ginamit din.
  (James/Santiago 4:7) Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang diyablo at lalayuan niya kayo.

  • Anong ganda noong si Hesus (Sumakanya ang Kapayapaan) ay magpahayag ng kanyang misyong pang-Islam!
  (Juan 4:34) Sinabi sa kanila ni Jesus, Ang pagkain ko ay ang aking gawin ang kalooban ng sa akin ay nagsugo, at tapusin ang kaniyang gawa.

  • Anong kababaang-loob noong ipakita ni Hesus (Sumakanya ang Kapayapaan) ang pagpapasakop niya sa Diyos!

  (Juan 5:30) Hindi ako makagagawa ng anoman sa aking sarili: humahatol ako ayon sa aking naririnig: at ang paghatol ko'y matuwid; sapagka't hindi ko pinaghahanap ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban niyaong nagsugo sa akin.


  • Kinilala ni Hesus (Sumakanya ang Kapayapaan) ang mga Muslim bilang kanyang mga kapatid (babae at lalaki)
  (Mateo 12:50) Sapagka't sinomang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit, ay siyang aking kapatid na lalake at aking kapatid na babae, at ina.

  2. KAPAYAPAAN (ang gayunding salitang ugat katulad ng”Assalaamu alaykum” [na ang kahulugan ay; “Sumainyo ang Kapayapaan.”]

  Ang kapayapaan ay ginagamit sa isang malawak na pagpapakahulugan:
  • Kapayapaan kasama ng Manlilikha
  • Kapayapaan ng pag-iisip
  • Kapayapaan ng puso
  • Kapayapaan sa lipunan o pamayanan
  • At iba pa.

  Ang sankap na ito sa kahulugan ng Islam ay hindi karaniwang makikita na katulad ng unang kahulugan. Ang sumusunod ay ilan lamang sa mga talata na kanais-nais sa pagsasaling ito.

  1. (Isaias 32:17) Pagkat pawing katuwiran ang gagawin ng bawat isa Kaya iiral ang katahimikan at kapanatagan magpakailan.

  Pag-iingat sa Kautusan ang resulta ng Kabutihan

  (Deuteronomio 6:25) Kalugdan niya tayo kung susundin natin ng buong katapatan ang Kautusang ibinibigay niya sa atin.

  At kapayapaan naman ang kinahihinatnan ng pagiging matuwid. Ang “Kapayapaan” ay ang kahulugan ng “Islam” sa diwa ng “walang hanggang katahimikan, pagtitiwala, katapatan at katiyakan” Ito ay ang Kaligtasan.


  2. (Juan 14:27) Kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo; hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa; huwag kayong matakot.

  Si Hesus ay nagsasalita noon tungkol sa “Kapayapaan”

  • Ang Kapayapaan, na siyang kanyang Kapayapaan
  • Ang Kapayapaan, na ipinangaral at ipinapasa niya sa iba
  • Ang Kapayapaan, na hindi pandaigdig na Kapayapaan
  • Ang Kapayapaan, na nakapagbibigay kasiyahan sa puso
  • Ang Kapayapaan, na nakapag-aalis ng pagamba.
  Ang Kapayapaan na tinutukoy ni Hesus (Sumakanya ang kapayapaan) dito ay hindi makamundong kapayapaan; ito ay ang tinatawag niya na kanyang pagkain at misyon, katulad ng nabasa natin sa Juan 4:34. Tinaglay niya ito at kanyang ninais na ipasa sa iba. Ito ay upang pawiin ang pangamba sa kaparusahan, at upang bigyan ng kasiyahan ang puso ukol sa buhay na walang-hanggan.

  Ang “Kapayapaan” na ito ay “ISLAM”

  3. (Juan 5:9) Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ipagkakasundo, sapagkat sila ay ituturing ng Diyos na mga anak niya.

  Sa puntong ito ay mauunawaan natin na si Hesus (Sumakanya ang Kapayapaan) ay tumutukoy sa mga isinusuko ang kanilang mga sarili sa Diyos (Mga Muslim) bilang mga “Tagapamayapa”, na bilang isang kinahitnan at tinawag o itinuring na “mga anak ng Diyos”, Tunay nga na iniibig ng Diyos ang mga tao na nag-iingat ng Kanyang mga kautusan at isinusuko ang kanilang mga sarili sa Kanyang ninanais, katulad ng ipinahayag sa Sampung-Utos.

  (Exodo 20:6) Ngunit ang lahat ng sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa kanilang kaapu-apuhan.

  Ang pahayag na binanggit sa itaas tungkol sa Mateo 5:9 ay maihahambing sa Salmo.
  (Salmo 112:1) Mapalad ang tao na may takot sa Diyos, Siyang sumusunod ng buong alindog.
  (Salmo 128:1) Mapalad ang bawat tao na kay Yahweh ay may takot, Ang maalab na adhika’y sumunod sa kanyang utos.

  Batay sa naipaliwanag sa itaas, maaaring may magtaka at magsabing: Paano nangyari na ang lahat ng mga Propeta ay nagtuturo ng Islam sa kanilang kapanahunan? Kahit na si Hesus (Sumakanya ang Kapayapaan)? Sila ba sa katotohanan ay “MGA MUSLIM”?

  Ang sagot “Opo” mga kapatid. Islam ang Relihiyon ng lahat ng mga Propeta, kasama na si Hesus (Sumakanya ang Kapayapaan). Ang Tunay na mga Tagasunod nila ay “mga Muslim” din. Ito ang paniniwala ng mga Muslim.


  Ang Katotohanan ay :
  - Ang Islam ay hindi isang bagong relihiyom na initatag ni Propeta Muhammad (Sumakanya ang Kapayapaan)
  - Ang Terminong Muslim ay matagal ng umiiral bago pa man dumating si Propeta Muhammad (Sumakanya ang Kapayapaan)
  - Ang naging tungkulin ni Propeta Muhammad (Sumakanya ang Kapayapaan) ay upang payak na maging ganap ang Orihinal na Mensahe, maging ganap ang katuparan ng tunay na relihiyon, at ang pagpapakilala ng katapusan, dalisay at namamalaging patnubay sa Sangkatauhan, katulad ng ipinahayag sa kanya mula sa Diyos.

  Sinabi sa ating Banal na Qur’an;
  [Qur’an 2:136] Sabihin (O mga Muslim): “kami ay naniniwala sa Diyos, at sa kanyang kaphayagan na ibinigay sa amin at kay Abraham, at Ismael, at kay Isaac, at sa mga Tribo, at sa ipinahayag kay Moses at kay Hesus at sa ibinigay (na kapahayagan) sa lahat ng mga Propeta mula sa kanilang Panginoon; hindi kami nagtatangi sa sinuman sa kanila, at kami ay yumuyuko sa Diyos (sa Islam).

  [Qur’an 42:13] “Itinatag Niya (Allah) para sa inyo ang relihiyon na iniatas Niya kay Noe. – na ipinahayag Namin sa iyo (O Muhammad) – na iniatas Namin kay Abraham, Moses at Hesus, na nararapat na kayo ay mananatiling matapat sa relihiyon at huwag magsigawa ng pagkakaiba-iba nito”.

  Ang mga puntong ito ay higit na magiging malinaw sa ating pagpapatuloy.

  Ang Islam sa Banal na Bibliya
  Kung tunay na ipainagkaloob na ang Islam ay hindi isang bagong relihiyon, at ang lahat ng mga Propeta ng Diyos, kahit na si Hesus (Sumakanya ang Kapayapaan at ang kanilang mga tunay na mga Tagasunod ay ang mga “Muslim”, ang katanungan ay maaring lumitas kung ang mga paniniwala ba at mga kaugaliang pang-Islam ay matatagpuan din sa Banal na Bibliya o hindi?

  Pansinin Natin:
  - ANG KREDO O DOKTRINANG PANG-ISLAM

  Ang Islam ay nagtuturo ng dalisay na pananampalataya sa Kaisahan ng Diyos (Monotheism). Ang pundamiyemto o pangunahing paniniwala na itinuturo ng Islam ay ang Kaisahan ng Diyos. Walang katambal at walang kahati sa Kanyang Kabanalan at pagiging Panginoon. Kung wala ang ganitong paniniwala ay walang Islam.

  Ang Kredong Pang-Islam ay payak subalit punong-puno ng kahulugan na ipinapahayag sa pamamagitan ng pagsaksi na “Walang diyos maliban sa Iisang Tunay na Diyos (Allah), at si Muhammad (Sumakaniya ang Kapayapaan) ay Mensahero ng Diyos”.

  Sinumang tao ang magkaroon o mayroong isang matatag at matibay na paniniwala sa pagsaksi na ito ay isang “Muslim”. Ang pagpapahayag na ito ng Kredo ay binubuo ng dalawang bahagi.

  1. Ang unang bahagi ay tumutukoy sa Kabanalan, kapamahalaan at Kapangyarihan ng Iisa at Tanging Diyos, na Siya lamang ang Manlilikha, ang Tagatustos, ang Tagapagligtas, ang Tagatubos, at ang Tunay na Diyos, at wala ng iba pa.
  2. Ang ikalawang bahagi naman a tumutukoy sa tulay ng pakikipagungnayan o kumunikasyon sa pagitan ng Manlilikha at Sangkatauhan na kilala sa katawagang pagka-Propeta (Prophethood). Ang isang Muslim ay kinakailangang maniwala sa Mensahero ng Diyos at sundin ang kanyang mga aral, sapagkat siya lamang ang tanging daan tungo sa Diyos.

  Nabanggit natin na ang Islam ay relihiyon ng lahat ng mga Propeta ng Diyos. Kung ganito ang kalagayan, samakatuwid, ang kredong Pang-Islam bago pa man dumating si Propeta Muhammad (Sumakaniya ang Kapayapaan) ay kinabibiblangan kapuwa ng;

  - Paniniwala sa Iisang Tunay na Diyos, na walang may karapatang sambahin kundi Siya lamang.
  - At ng paniniwala sa kasalukuyang Mensahero o Propeta ng Diyos sa bawat panahon bilang bahagi ng institution ng pagka-Propeta.

 2. #2
  Paniniwala sa Iisang Tunay na Diyos mismong sa Banal na Bibliya
  Ang paniniwalang ito nangangahulugan ng dalisay na Kaisahan ng Diyos, na nananatiling gayon sa paglipas ng maraming kasaysayang panahon.

  Mga pangunahin at halimbawa sa sampong-utos.


  mga muslim itong pinagluluhudan ni pope


  1. (Exodo 20:2-5) Ako ang Panginoon mong Dios, na naglabas sa iyo sa lupain ng Egipto, sa bahay ng pagkaalipin. Huwag mong yuyukuran sila, o paglingkuran man sila; sapagka't akong Panginoon mong Dios, ay Dios na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napopoot sa akin;
  2. (1Mga Hari 8:6) Sa gayon, malalaman ng lahat ng tao sa balat ng lupa na Diyos si Yahweh at liban sa Kanya wala nang iba.
  3. (Deuteronomio 4:39) Dahil dito, dapat ninyong malaman na sa langit at sa lupa’y walang ibang Diyos liban Kay Yahweh.
  4. (Isaias 43:10-11) Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili: upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin, at inyong matalastas na ako nga; walang Dios na inanyuan na una sa akin, o magkakaroon man pagkatapos ko. Ako, sa makatuwid baga'y ako, ang Panginoon; at liban sa akin ay walang tagapagligtas.
  5. (Isaias 45:21-23) Ang bayan, na aking inanyuan para sa aking sarili, upang kanilang maihayag ang aking kapurihan. Hindi mo dinala sa akin ang mga tupa't kambing na iyong mga pinakahandog na susunugin; o pinarangalan mo man ako ng iyong mga hain. Hindi kita pinapaglingkod ng mga handog, o niyamot man kita ng kamangyan.

  6. (Isaias 46:9) Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una: sapagka't ako'y Dios, at walang iba liban sa akin; ako'y Dios, at walang gaya ko;

  Sumagot si Jesus, Ang pangulo ay, Pakinggan mo, Oh Israel; Ang Panginoon nating Dios, ang Panginoon ay iisa: (Markos 12:29)


  Walang pagkakaiba ang Paniniwala sa Mensahero ng Diyos sa lumipas na Kasaysayan hanggang ngayon na kinikilala ng mga Muslim na matatagpuan sa Banal na Bibliya.
  Ang paniniwalang ito ay nagkakaroon ng pagbabago sa panahong naayon sa kung sinong tiyak na tao ang kinikilala sa pagka-Propeta. Kung kaya sa panahon ni Moses (Sumakanya ang Kapayapaan), ang Kredo ay mababasa natin na;
  • AT SI MOISES AY MENSAHERO NG DIYOS
  At pagkatapos nito, sa panahon naman ni Hesus (Sumakanya ang Kapayapaan), ito ay masasabing;
  • AT SI HESUS AY MENSAHERO NG DIYOS
  Ito ay nagpapahayag na ang sinuman ay nararapat na maniwala sa lahat ng nakaraang mga Propeta at Mensahero (Sumakanilang lahat ang Kapayapaan) ng Diyos, at gayundin sa kasalukuyang Propeta.

  Si Moises (Sumakanya ang Kapayapaan) ay nagpahayag ng salita ng Diyos sa kanyang mga tao Kung kaya siya ay naging Mensahero ng Diyos, o ang tagapamagitan ng mga ninanais ng Diyos.

  (Deuteronomio 5:5) Sinabi niya…Habang inilalahad niya ang kanyang mg autos, nakatayo ako sa pagitan ninyo at ni Yahweh pagkat natatakot kayo sa ningas at hindi kayo maaring umakyat sa bundok.
  At ang mga tao ay tumugon sa kay Moises (Sumakanya ang Kapayapaan);
  (Deuteronomio 5:27) Ikaw na lamang ang makipag-usap sa kanya. Sabihin mo na lamang sa amin ang lahat ng sasabihin niya sa iyo, at susundin naming.
  Ang pagpapahayag ng mga ninanais ng Diyos ay nagsimula sa unang kautusan.
  Ako si Yahweh, ang Diyos na humango sa inyo sa pagkakaalipin sa Egipto.
  (Deuteronomio 5:6-7) huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin.

  Mula sa mga nabanggit na pagpapahayag sa banal na Bibliya ay makukuha natin ang Kredong Pang-Islam.

  “WALANG DIYOS KUNDI ANG NAG-IISANG TUNAY NA DIYOS, AT SI MOISES AY MENSAHERO NG DIYOS”

  Inihayag ni Hesus (Sumakanya ang Kapayapaan) ang ganap at kumpletong Kredong Pang-Islam sa iilan lamang na pangungusap:

  (Juan 17:3) Ito ang buhay na walang hanggan: ang kilalanin ka nila, ang iisa at tunay na Diyos, at si Hesuskristo na iyong sinugo.

  Ano ang hated sa atin ng talatang ito? Ito ay nagpapahayag sa atin ng buhay na walang hanggan, ito ay ang “Kaligtasan”, Sang-ayon sa dalawang sumusunod na mga bagay.
  • Pagkilala sa Tanging Tunay na Diyos:
  Ang salitang pagkilala na nabanggit dito ay tumutukoy sa:
  1. pagkilala sa Siya lamang ang Iisa na may karapatan na sambahin, O Siya lamang ang diyos (diety),
  2. Pagtanggap sa Kanya na Siya lamang ang, dapat sambahin at pagtanggi sa iba pang mga sinasamba.
  Subalit ang ganito lamang ng kaalaman ay hindi sapat, si Satanas/Lucifer ay kumilala rin sa Diyos noong siya ay sumpain dahil sa pagtanggi niya na tumalimasa Diyos.
  (James / Santaiago 2:19) Sumasampalataya ka sa iisang Diyos, hindi ba? Mabuti yan! Ang mga demonya man ay sumasampalataya rin – at nangangatal pa.
  • Upang kilalanin si Hesukristo bilang Mensahero ng Diyos ay tumutukoy na ang aral niya ay nararapat lamang na sundinn hiwalay sa ibang mga idealohiya. Ang talata (Juan 17:3) kung magkagayon ay maaring matukoy sa pag-unawa sa isang pamamaraang umaayon sa kasalukuyang Kredong Pang-Islam.

  (1Mga Hari 18:36) Nang ikatlo na ng hapon na siyang oras ng paghahandog, tumayo si Elias sa harap ng dambana at nanalangin:”Yahweh, Diyos nina Abraham, Isaac, at Jacob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel, at ako ay iyong lingcod, at ginawa ko ang lahat ng ito pagkat ito ang inyong utos.

  Ang sinasabi dito na:”Walang diyos kundi ang Diyos at si Elijah ay Mensaherng Diyos”.

  “Kristiano” sa Biblia ay tatlong Bersikulo lang nabanggit na naghihikayat na maging taga-sunod ni Kristo at si Pablo pa na isang tuso, ****, at mandaraya.

  Act 11:26 At nang siya'y kaniyang masumpungan ay kaniyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari, na sa buong isang taon sila'y nakisama sa iglesia, at nagsipagturo sa maraming tao; at ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Cristiano, sa Antioquia.

  Act 26:28 At sinabi ni Agripa kay Pablo, Sa kakaunting paghikayat ay ibig mo akong maging Cristiano.

  1Pedro 4:16 Nguni’t kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Cristiano, ay huwag mahiya; kundi luwalhatiin ang Dios sa pangalang ito.
  Mga Pagdadasal na Pang-Islam / Mga gawaing Pagsamba

  Ang mga Muslim ay nagdarasal at sumasamba sa Diyos sa isang pamamaraang naayon sa, o kahalintulad ng mga ginagawa ng mga naunang mga Propeta ng Diyos. Matatagpuan natin ang ilan sa Banal na Bibilya tungkol sa katotohanang ito tulad ng mga sumsunod;

  1. HESUS
  (Mateo 26:39) Pagkalayo ng kaunti, nagpatirapa siya at nanalangin.

  2. MOISES
  (Exodo 34:8) Nanikluhod si Moises at sumamba kay Yahweh.

  3. MOISES AT AARAON
  (Mga Bilang 20:6) Nagpunta sina Moises at Aaron sa harap ng Toldang Tipanan at nagpatirapa.

  4. ABRAHAM
  (Genesis 17:3) Pagkarinig ni nito’y nagpatirapa si Abraham.

  5. JOSUE
  (Josue 5:14) “Hindi”, sagot ng lalaki. “Ako’y naparito bilang pinuno ng hukbo ni Yahweh.” Nagpatirapa si Josue at Siya’y (Diyos) sinamba.

  6. Ezra
  (Nehemias 8:6) purihin si Yahweh, ang dakilang Diyos!” ang wika niya. Ang lahat ay nagtaas ng mga kamay at sumagot, “Amen. Amen”. Pagkatapos, nagpatirapa sila bilang paggalang kay Yahweh.

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •