“ano Ang Tanda Ng Matuwid Na Relihiyon” | Realm of Thought | PinoyExchange

X

Page 1 of 2 1 2 Last
Results 1 to 20 of 22
 1. #1

  “ano Ang Tanda Ng Matuwid Na Relihiyon”

  Alamin muna natin kung ano ang ibig sabihin ng salitang relihiyon?

  Galing sa saliting grego o greek na reli- gare.
  "reli" to bring back
  "gare" GOD

  Ang kabuuan nito ay “to bring back your self to God”.

  kaya ano man ang pamamaraan ng tao sa kanyang pagsusumikap na mapalapit siya sa Diyos, ang tawag po doon ay “RELIHIYON”kaya napaka halaga po ng Relihiyon sa buhay ng tao. at ito po ang isa sa pinakabatayan ng kaligtasan ng kaluluwa ng tao.

  Magbibigay tayo ng ilan lamang ng mga tanda na magiging gabay at batayan sa paghahanap natin ng matuwid na relihiyon.

  ano ba ang tanda “sign” ng matuwid na relihiyon. Na kung saan ay may matibay na saligan, saan pong saligan? Sa tinatawag nating mga test:

  A)Practikal-kailangan nakalusot sa practical yan-na kailangan ay maiaaply sa buhay ng tao.

  B)Logical, dapat logic.kapag sinabing logic ay nauunawaan ng isipan ng tao.

  C)at ang pangatlo ay kung ito ba ay tunay na may pinagbabatayang ebidensya.Iyan po ang tatlong ika ngay gagamitin nating “acid test” sa paghahanap natin ng relihiyon o sa paghahanap natin ng tanda na mayroong matuwid na pananampalataya o relihiyon.

  Marami mga tanda na kapag ginamit nyo po ito bilang Compass sa paghahanap nyo ng matuwid na relihiyon ay maaaring magabayan kayo sa tunay na relihiyon, na tunay na ibinaba ng Diyos at itinuro sa mga propeta.

  Una, Unang tanda dapat ang nagbigay nito o sign ay walang iba kundi ang Diyos at ito ay abot ng isipan ng tao.Ano ang unang tanda na kailangan Makita nyo sa isang relihiyon bago mo masabi na ito ay maaaring nasa kanila na ang tama o matuwid na relihiyon?.

  UNANG TANDA:

  na kapag ang relihiyon ay nagtuturo na mayroon lamang Iisang diyos. Yan ang una. Uulitin po natin, unang tanda ng matuwid na reihiyon na kapag ang relihiyon nila o ang kanilang mga mangangaral o pinaka dotrina nila pinaka sentrong aral ito ay nagtuturo na mayroon lamang nag iisang diyos at wala nang iba pa, kapag nasumpungan nyo ito sa isang relihiyon, maaaring nalalapit na sila sa katotohanan,hindi pa ganap na katotohanan ngunit malapit nasa kanila ang tanda ng matuwid na relihiyon. Iisa lang ang diyos at tunay naman logical tunay na di maaaring dalawa ang manager sa kalangitan hindi pwede.Dahil kapag dalawa ang manager kahit sa kumpanya ay magulo kung ikaw ay kanilang empleyado at inutusan ka ng isang manager sabi nya ganito at kokontra *** isang manager, hindi mo na alam kung sino ang susundin mo lalo na sa kalangitan,hindi pwede.Malaking gulo yan.

  So unang tanda Iisa lang ang diyos na kung saan sinabi mismo sa mga ebidensya na aklat dapat may patunay, kapag nagsasalita tayo dapat may patunay. Syempre patunay una *** pinaniniwalaan ng mga kapatid nating mga muslim-dahil lumabas muna ako sa pagiging muslim bilang objektiba ako sa aking pagtuturo at pagpapahayag ng katotohanan sa inyo.

  Sa Banal na Quran :ebidensya ng mga muslim na hanggang ngayon na sa loob ng 1430 taon ay hindi napalitan mula ng ipahayag kay Propeta Mohammad snkp. na ito ay naglalaman ng 114 chapters, 6,236 verses at nananatiling 114 chapters, 6,236 verses na kahit isang tuldok o kudlit ay hindi nabawasan, so meron silang matibay na saligan na nananatili.

  Quran 3:2-Allah - there is no deity except Him, the Ever-Living, the Sustainer of existence.

  Quran 112:1Say"He is Allâh, (the) One.

  Quran 51:56 And I (Allâh) created not the jinn and mankind except that they should worship Me (Alone).

  At aking nilikha ang Engkanto at sangkatauhan maliban na akoy sambahin nila na nag iisa.

  Quran 2:21 -Yaa ayyuhan-naasu’ budoo Rabbakumul ladhee khalaqakum walladheena min qabliqum la ‘allakum tattaqoon.

  O mankind! Worship your Lord (Allâh), Who created you and those who were before you so that you may become Al-Muttaqűn (the pious. See V.2:2).

  O kayong sangkatauhan sambahin n’yo ang inyong panginoon “ALLAH” na nag iisang diyos na lumikha sa inyo at sa mga nauna sa inyo na sumamba sa akin upang kayo’y magtagumpay.

  So ang Quran ay nagpapahiwatig na meron lamang tunay na nag iisang diyos.Yan ang unang tanda.

  Ano ba ang sinasabi ng Bibliya, ganito ang pagkakasabi.


  Isaiah 45:18 Sapagka't ganito ang sabi ng Panginoon na lumikha ng langit, na siyang Dios na nag-anyo sa lupa at gumawa niyaon, na kaniyang itinatag, at hindi niya nilikha na sira, na kaniyang inanyuan upang tahanan: ako ang Panginoon; at wala nang iba.

  So maging ang bibliya ay nagpapahiwatig din na iisa lang talaga ang diyos.Ganun din na sinabi pa na bilang diin sa ibang talata ng aklat na talagang iisa lang din ang diyos.

  Isaiah 46:9 Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una: sapagka't ako'y Dios, at walang iba liban sa akin; ako'y Dios, at walang gaya ko;

  So maging ang Bibliya ay nagpapahiwatig na ang mga kakristiyanuhan ay may isang diyos din, ngunit magugulat ka na lamang sa ibang mangangaral-bakit pagtinanong mo sila sasabihin isa lang ang diyos pero banding huli tatlo (3) ang sinasabi nila. sabi nila ay isa lang ang diyos pero banding huli sasabihin tatlo.eh hindi naman sinabi ng diyos akoy 3 naging isa (1),lalong hindi sinabi ng diyos akoy isa nagging tatlo.kung sinabi ng diyos yan pwede either 3 o 1 paniwalaan mo pareho.pero ang sabi ng Bibliya isa lang ang diyos.So nagtutugma pala *** 2 aklat eh –Ang Quran na pinaniniwalaan ng mga kapatid nating muslim at ang Bibliya na pinaniniwalaan ng mga kapatid nating kristiyano.O bakit kailangan pang magtalo wala naming dapat pagtalunan? Naiiba lamang ito sa gawa-gawa siguro ng ibang mangangaral O imbento ng mga mangangaral. Yan ang unang tanda.

  PANGALAWANG TANDA:

  Dapat ang relihiyon na kung saan nagmamay ari ng tanda ng matuwid na relihiyon na ang doktrina o aral ay nagtuturo na meron lamang iisang panginoon. Iisang Rabbil Alamin. Iisa lamang ang panginoon na ang ibig sabihin nito na ang salitang Rabb o panginoon o lord ay iniuukol lamang nila sa iisang diyos na tagapaglikha.na ang salitang panginoon ay iisa lamang ang dapat pag ukulan nito.pero pag sa iba nila inukol ito, ibig sabihin wala sa kanila ang tanda ng matuwid na relihiyon.

  Ano ang ibig kong sabihin? na ang salitang panginoon ay exclusibo lamang at dapat address patungkol lamang s nag iisang diyos na siya lamang ang nagmamay-ari ng salitang panginoon at wala ng ibang paggagamitan pa.Dahil sa Banal na Quran ay malinaw na iisa lamang ang Panginoon na siyang may likha ng langit at lupa, na ang salitang panginoon ay hindi pwedeng iukol sa tao o kanino man o sa propeta man o sa mensahero man. Kapag ginamit ang salitang ito sa kanino man nangangahulugan na wala na sa kanila ang tanda ng matuwid na relihiyon, ang ibig sabihin ay malayo sila sa katotohanan.Halimbawa may makakausap kang mangangaral na ipakilala nya na si kristo ay lord o panginoon sorry na siya wala na sa kanila ang tanda.Dahil ang salitang panginoong hesu kristo ay kailan man ay hindi niya pinatawag sa kanyang sarili.

  Mateo 7:21 Hindi ang bawa't nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit; kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit.

  Mateo 7:22 Marami ang mangagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonio, at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan?

  Marcos 7:7 Datapuwa't walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, Na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao.

  Marcos 7:8 Nilisan ninyo ang utos ng Dios, at inyong pinanghahawakan ang sali't-saling sabi ng mga tao.


  PANG ATLO:

  Dapat ang relihiyong iyan ay nagtuturo ng lahat ng kautusan ng Diyos o nagpapatupad sa lahat ng mga iniutos ng Diyos. Dahil bakit? Bakit ba nilikha ng diyos ang tao at ano ang kanyang tungkulin? Sabi sa Banal na Quran ay para sumunod kaya nga ang ibig sabihin ng Islam ay pagsunod,pagtalima, pagsuko, pagganap sa bawat kalooban kautusan ng Diyos.kaya hindi na dapat questionin pa ang salitang Islam, patunay na ipapatupad nila ang bawat kautusan ng Diyos.Well ganun din aklat na pinaniniwalaan ng ating mga kaibigang kristiyano,maging ang kanilang aklat ay nagpapahiwatig Sabi sa

  Ecc 12:13 Ito ang wakas ng bagay; lahat ay narinig: ikaw ay matakot sa Dios, at sundin mo ang kaniyang mga utos; sapagka't ito ang buong katungkulan ng tao.

  Ecc 12:14 Sapagka't dadalhin ng Dios ang bawa't gawa sa kahatulan, pati ng bawa't kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama.

  So ang tamang relihiyong yan, sila ay nagpapatupad ng lahat ng kautusan ng Diyos,Bakit ?Para ang tao ay makatupad sa utos ng diyos dahil ito ang kanyang tungkulin na sinasabi mismo sa kanilang bibliya.Ibig sabihin Kapag ang isang relihiyon ay hindi nagtuturo ng kautusan ng diyos baka hindi tao *** tinuturuan nila.Ewan ko kung ano ang kabaligtaran ng tao.Bahala na kayo mag-isip.

  PANG-APAT:

  Ang relihiyong yan ay nagbabawal sa lahat ng mga ipinagbabawal ng Diyos.Di bale ang ordinaryong ay sumunod o di sumunod dahil meron siyang free will,pero ang mahalaga dapat ang reihiyong yan ay itinuturo nila ang lahat na ipinagbabawal ng Diyos.lahat wala dapat excemption.lahat ng ipinagbabawal ng diyos dapat ituro ng mangangaral na nagsasabing nasa kanila ang matuwid na paniniwala,nasa kanila ang matuwid na relihiyon dapat ituro nila ang lahat ng ipinagbabawal ng Diyos.Halimbawa Isa sa ipinagbabawal ng Diyos ay ang pagkain ng Baboy.Kapag ang relihiyong na yan ay hindi sila nagtuturo sa kanilang kaanib ng pagbabawal ng baboy, hindi tunay na sa diyos ang sa kanila.

  Ayon sa Banal na Quran:


  Quran 2:173-He has only forbidden to you dead animals, blood, the flesh of swine, and that which has been dedicated to other than Allah . But whoever is forced [by necessity], neither desiring [it] nor transgressing [its limit], there is no sin upon him. Indeed, Allah is Forgiving and Merciful.

  Quran 5:3-Prohibited to you are dead animals, blood, the flesh of swine, and that which has been dedicated to other than Allah , and [those animals] killed by strangling or by a violent blow or by a head-long fall or by the goring of horns, and those from which a wild animal has eaten, except what you [are able to] slaughter [before its death], and those which are sacrificed on stone altars, and [prohibited is] that you seek decision through divining arrows. That is grave disobedience. This day those who disbelieve have despaired of [defeating] your religion; so fear them not, but fear Me. This day I have perfected for you your religion and completed My favor upon you and have approved for you Islam as religion. But whoever is forced by severe hunger with no inclination to sin - then indeed, Allah is Forgiving and Merciful.
  6:145-Say, "I do not find within that which was revealed to me [anything] forbidden to one who would eat it unless it be a dead animal or blood spilled out or the flesh of swine- for indeed, it is impure - or it be [that slaughtered in] disobedience, dedicated to other than Allah . But whoever is forced [by necessity], neither desiring [it] nor transgressing [its limit], then indeed, your Lord is Forgiving and Merciful."
  16:115-He has only forbidden to you dead animals, blood, the flesh of swine, and that which has been dedicated to other than Allah . But whoever is forced [by necessity], neither desiring [it] nor transgressing [its limit] - then indeed, Allah is Forgiving and Merciful.

  Ang daming mga talata sa Banal na Quran bawal sa mga muslim ang baboy at iba pa, Ipinatutupad sa mga muslim,bahala na sila kung kumain sila pero ipinatutupad sa pananampalataya nila na bawal ang baboy yun ang mahalaga.Sa mga kristiyano naman-Brother kristiyano kami walang itinuturo sa amin an gaming pastor na bawal yan kaya kain kami ng kain ng baboy.Nasa bibliya ba namin yan?Baka tinatago ng aming mga pastor at pari?.Eh buklatin natin ang bibliya kasi isa yan sa mga tanda ng matuwid na relihiyon ituro sa mga tao ang kautusan ng Diyos,ituro sa tao ang mga ipinagbabawal ng Diyos.Ang Sabi sa Bibliya……

  Lev 11:7 At ang BABOY, sapagka't may hati ang paa at baak, datapuwa't hindi ngumunguya, karumaldumal nga sa inyo.

  Lev 11:8 Huwag kayong kakain ng laman ng mga iyan, at ang bangkay ng mga yaon ay huwag ninyong hihipuin; mga karumaldumal nga sa inyo.

  Deu 14:8 At ang BABOY, sapagka't may hating paa, nguni't hindi ngumunguya, ito'y marumi sa inyo: ang laman nila'y huwag ninyong kakanin, at ang kanilang bangkay ay huwag hihipuin.

  Proverb 3:32 Sapagka't ang suwail ay kasuklamsuklam sa Panginoon

  Isa 65:4 Na nauupo sa gitna ng mga libingan, at tumitigil sa mga lihim na dako; na kumakain ng laman ng BABOY, at ang sabaw ng mga kasuklamsuklam na mga bagay ay nasa kanilang mga sisidlan;

  Ang isa sa mga parurusahan ng Diyos sa araw ng paghuhukom ay *** mga nagsisikain ng laman ng baboy

  Isa 66:16 Sapagka't sa pamamagitan ng apoy makikipagpunyagi ang Panginoon, at sa pamamagitan ng kaniyang tabak, sa lahat ng mga tao: at ang mapapatay ng Panginoon ay magiging marami.

  Isa 66:17 Silang nangagpapakabanal, at nangagpapakalinis na nagsisiparoon sa mga halamanan, sa likuran ng isa sa gitna, na nagsisikain ng laman ng BABOY, at ng kasuklamsuklam, at ng daga; sila'y darating sa isang wakas na magkakasama, sabi ng Panginoon.

  So hindi itinuturo ng mga pastor at pari yan pinababayaan nilang kumain ang kanilang kaanib na magsikain ng baboy.tunay ngayon palang makikita nyo na karamihan sa atin na peke ang relihiyon.Sample palang po yan .,Dito sa Islam ine encourage sila bahala na kung sila ay susunod ano po. another na example na dapat ipagbawal ng kanilang relihiyon ay *** pagkain ng dugo.sa Quran talagang bawal na bawal ang pagkain ng dugo sa 2:173,5:3 at 6:45 bawal ang dugo sa Muslim.kung pinagbabawal ang dugo sa kanila very good malapit na sila sa katotohanan.pero kung hindi nila pinagbabawal ang pagkain ng dugo-tunay na malayo sila sa katotohanan.

  PANG LIMANG TANDA


  Ang Relihiyong ito ay ay hindi nagdadagdag o nagbabawas ng mga kautusan ng Diyos.Anong ibig kong sabihin? Kung ano lang ang mga bagay na iniutos ng Diyos yan po ang pinatutupad at hindi sila gumagawa ng mga bagay na isipan ng tao at sasabihin nila eto kautusan ng Diyos ito pero gawa lamang nila.kokontra yan sa kanilang bibliya. Sa Islam kung ano lamang ang sinabi ng Quran at interpretasyon nito na walang iba kundi si Propeta Mohammad yan po ang Islam,pinatutupad ito walang bawas walang dagdag.Ewan ko sa Relihiyon sa mga kapatid nating ka kristiyanuhan kung sila ba ay nagdadagdag o nagbabawas ng mga kautusan ng Diyos. Halimbawa kapag ang relihiyon ay nagbabawal ng pag aasawa ng higit sa isa ay peke po iyan dahil bakit? Wala sa bibliya yon.Daddag yon. pandaraya yon,Ang masakit ang bibliya nila ay nagtuturo na pwedeng mag asawa ng higit sa isa bastat pantay pantay lamang ang tingin.

  PANG ANIM NA TANDA

  Ang Relihiyong yan ay kumikilala kay Hesus bilang sugo o propeta at hindi panginoon.Dahil ang salitang panginoon ay ukol lamang sa Diyos.Si Hesu kristo po ay sugo –tao.Sino ang nagsabi? ang Banal na Quran  Qur'an 003:059] Verily, the likeness of 'Îsâ (Jesus) before Allâh is the likeness of Adam. He created him from dust, then (He) said to him: "Be!" – and he was.

  Qur'an 005:075] The Messiah ['Îsâ (Jesus)], son of Maryam (Mary), was no more than a Messenger; many were the Messengers that passed away before him. His mother [Maryam (Mary)] was a Siddîqah [i.e. she believed in the Words of Allâh and His Books (see Verse 66:12)]. They both used to eat food (as any other human being, while Allâh does not eat). Look how We make the Ayât (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) clear to them; yet look how they are deluded away (from the truth).


  Qur'an 004:171] O people of the Scripture (Christians)! Do not exceed the limits in your religion, nor say of Allâh aught but the truth. The Messiah 'Îsâ (Jesus), son of Maryam (Mary), was (no more than) a Messenger of Allâh and His Word, ("Be!" – and he was) which He bestowed on Maryam (Mary) and a spirit (Rűh) created by Him; so believe in Allâh and His Messengers. Say not: "Three (trinity)!" Cease! (it is) better for you. For Allâh is (the only) One Ilâh (God), Glorified is He (Far Exalted is He) above having a son. To Him belongs all that is in the heavens and all that is in the earth. And Allâh is All-Sufficient as a Disposer of affairs.


  [Qur'an 061:006] And (remember) when 'Îsâ (Jesus), son of Maryam (Mary), said: "O Children of Israel! I am the Messenger of Allâh to you, confirming the Taurât [(Torah) which came] before me, and giving glad tidings of a Messenger to come after me, whose name shall be Ahmad." But when he (Ahmad, i.e. Muhammad [sal-Allâhu 'alayhi wa sallam]) came to them with clear proofs, they said: "This is plain magic."

  019:030] He ['Îsâ (Jesus)] said: "Verily, I am a slave of Allâh, He has given me the Scripture and made me a Prophet;"

  [019:031] "And He has made me blessed wheresoever I be, and has enjoined on me Salât (prayer) and Zakât (obligatory charity), as long as I live."

  [019:032] "And dutiful to my mother, and made me not arrogant, unblest.

  [019:033] "And Salâm (peace) be upon me the day I was born, and the day I die, and the day I shall be raised alive!"

  [019:034] Such is 'Îsâ (Jesus), son of Maryam (Mary). (It is) a statement of truth about which they doubt (or dispute).

  Napakarami pong talata sa Quran na nagpapatunay na hindi pinakilala ang kanyang sarili bilang panginoon.


  Ang sabi naman ng Bibliya:

  Mar 12:29 Sumagot si Jesus, Ang pangulo ay, Pakinggan mo, Oh Israel; Ang Panginoon nating Dios, ang Panginoon ay iisa:

  Isinasama ni kristo *** sarili nya doon sa atin, na tumawag tayo doon sa iisang panginoon.yung ibang mangangaral naman panginoon sila ng panginoon  PANG PITO:


  Kumikilala na si Hesus ay anak ng tao, Anak ni Maria hindi anak ng Diyos.

  Qur'an 005:075] The Messiah ['Îsâ (Jesus)], son of Maryam (Mary), was no more than a Messenger; many were the Messengers that passed away before him. His mother [Maryam (Mary)] was a Siddîqah [i.e. she believed in the Words of Allâh and His Books (see Verse 66:12)]. They both used to eat food (as any other human being, while Allâh does not eat). Look how We make the Ayât (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) clear to them; yet look how they are deluded away (from the truth).

  Joh 8:40 Datapuwa't ngayo'y pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan, na aking narinig sa Dios: ito'y hindi ginawa ni Abraham.

 2. #2
  .9 bar = 1 havok47's Avatar
  Join Date
  Aug 2001
  Location
  My Reference Frame
  matuwid na mga tagasunod.

 3. #3
  Pasok dito ang Iglesia ni Kristo
  Iisa ang dyos
  Bawal dinuguang baboy
  Kristo issue

  Kulang nalang: pwede polygamy and tuwad-tuwad moves

  Mag-i-INK na akooooo!

 4. #4

  “ano Ang Tanda Ng Matuwid Na Relihiyon”

  Quote Originally Posted by ebragais View Post
  Alamin muna natin kung ano ang ibig sabihin ng salitang relihiyon?

  Galing sa saliting grego o greek na reli- gare.
  "reli" to bring back
  "gare" GOD

  Ang kabuuan nito ay “to bring back your self to God”.

  kaya ano man ang pamamaraan ng tao sa kanyang pagsusumikap na mapalapit siya sa Diyos, ang tawag po doon ay “RELIHIYON”kaya napaka halaga po ng Relihiyon sa buhay ng tao. at ito po ang isa sa pinakabatayan ng kaligtasan ng kaluluwa ng tao.

  Magbibigay tayo ng ilan lamang ng mga tanda na magiging gabay at batayan sa paghahanap natin ng matuwid na relihiyon.

  ano ba ang tanda “sign” ng matuwid na relihiyon. Na kung saan ay may matibay na saligan, saan pong saligan? Sa tinatawag nating mga test:

  A)Practikal-kailangan nakalusot sa practical yan-na kailangan ay maiaaply sa buhay ng tao.

  B)Logical, dapat logic.kapag sinabing logic ay nauunawaan ng isipan ng tao.

  C)at ang pangatlo ay kung ito ba ay tunay na may pinagbabatayang ebidensya.Iyan po ang tatlong ika ngay gagamitin nating “acid test” sa paghahanap natin ng relihiyon o sa paghahanap natin ng tanda na mayroong matuwid na pananampalataya o relihiyon.

  Marami mga tanda na kapag ginamit nyo po ito bilang Compass sa paghahanap nyo ng matuwid na relihiyon ay maaaring magabayan kayo sa tunay na relihiyon, na tunay na ibinaba ng Diyos at itinuro sa mga propeta.

  Una, Unang tanda dapat ang nagbigay nito o sign ay walang iba kundi ang Diyos at ito ay abot ng isipan ng tao.Ano ang unang tanda na kailangan Makita nyo sa isang relihiyon bago mo masabi na ito ay maaaring nasa kanila na ang tama o matuwid na relihiyon?.

  UNANG TANDA:

  na kapag ang relihiyon ay nagtuturo na mayroon lamang Iisang diyos. Yan ang una. Uulitin po natin, unang tanda ng matuwid na reihiyon na kapag ang relihiyon nila o ang kanilang mga mangangaral o pinaka dotrina nila pinaka sentrong aral ito ay nagtuturo na mayroon lamang nag iisang diyos at wala nang iba pa, kapag nasumpungan nyo ito sa isang relihiyon, maaaring nalalapit na sila sa katotohanan,hindi pa ganap na katotohanan ngunit malapit nasa kanila ang tanda ng matuwid na relihiyon. Iisa lang ang diyos at tunay naman logical tunay na di maaaring dalawa ang manager sa kalangitan hindi pwede.Dahil kapag dalawa ang manager kahit sa kumpanya ay magulo kung ikaw ay kanilang empleyado at inutusan ka ng isang manager sabi nya ganito at kokontra *** isang manager, hindi mo na alam kung sino ang susundin mo lalo na sa kalangitan,hindi pwede.Malaking gulo yan.

  So unang tanda Iisa lang ang diyos na kung saan sinabi mismo sa mga ebidensya na aklat dapat may patunay, kapag nagsasalita tayo dapat may patunay. Syempre patunay una *** pinaniniwalaan ng mga kapatid nating mga muslim-dahil lumabas muna ako sa pagiging muslim bilang objektiba ako sa aking pagtuturo at pagpapahayag ng katotohanan sa inyo.

  Sa Banal na Quran :ebidensya ng mga muslim na hanggang ngayon na sa loob ng 1430 taon ay hindi napalitan mula ng ipahayag kay Propeta Mohammad snkp. na ito ay naglalaman ng 114 chapters, 6,236 verses at nananatiling 114 chapters, 6,236 verses na kahit isang tuldok o kudlit ay hindi nabawasan, so meron silang matibay na saligan na nananatili.

  Quran 3:2-Allah - there is no deity except Him, the Ever-Living, the Sustainer of existence.

  Quran 112:1Say"He is Allâh, (the) One.

  Quran 51:56 And I (Allâh) created not the jinn and mankind except that they should worship Me (Alone).

  At aking nilikha ang Engkanto at sangkatauhan maliban na akoy sambahin nila na nag iisa.

  Quran 2:21 -Yaa ayyuhan-naasu’ budoo Rabbakumul ladhee khalaqakum walladheena min qabliqum la ‘allakum tattaqoon.

  O mankind! Worship your Lord (Allâh), Who created you and those who were before you so that you may become Al-Muttaqűn (the pious. See V.2:2).

  O kayong sangkatauhan sambahin n’yo ang inyong panginoon “ALLAH” na nag iisang diyos na lumikha sa inyo at sa mga nauna sa inyo na sumamba sa akin upang kayo’y magtagumpay.

  So ang Quran ay nagpapahiwatig na meron lamang tunay na nag iisang diyos.Yan ang unang tanda.

  Ano ba ang sinasabi ng Bibliya, ganito ang pagkakasabi.


  Isaiah 45:18 Sapagka't ganito ang sabi ng Panginoon na lumikha ng langit, na siyang Dios na nag-anyo sa lupa at gumawa niyaon, na kaniyang itinatag, at hindi niya nilikha na sira, na kaniyang inanyuan upang tahanan: ako ang Panginoon; at wala nang iba.

  So maging ang bibliya ay nagpapahiwatig din na iisa lang talaga ang diyos.Ganun din na sinabi pa na bilang diin sa ibang talata ng aklat na talagang iisa lang din ang diyos.

  Isaiah 46:9 Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una: sapagka't ako'y Dios, at walang iba liban sa akin; ako'y Dios, at walang gaya ko;

  So maging ang Bibliya ay nagpapahiwatig na ang mga kakristiyanuhan ay may isang diyos din, ngunit magugulat ka na lamang sa ibang mangangaral-bakit pagtinanong mo sila sasabihin isa lang ang diyos pero banding huli tatlo (3) ang sinasabi nila. sabi nila ay isa lang ang diyos pero banding huli sasabihin tatlo.eh hindi naman sinabi ng diyos akoy 3 naging isa (1),lalong hindi sinabi ng diyos akoy isa nagging tatlo.kung sinabi ng diyos yan pwede either 3 o 1 paniwalaan mo pareho.pero ang sabi ng Bibliya isa lang ang diyos.So nagtutugma pala *** 2 aklat eh –Ang Quran na pinaniniwalaan ng mga kapatid nating muslim at ang Bibliya na pinaniniwalaan ng mga kapatid nating kristiyano.O bakit kailangan pang magtalo wala naming dapat pagtalunan? Naiiba lamang ito sa gawa-gawa siguro ng ibang mangangaral O imbento ng mga mangangaral. Yan ang unang tanda.

  PANGALAWANG TANDA:

  Dapat ang relihiyon na kung saan nagmamay ari ng tanda ng matuwid na relihiyon na ang doktrina o aral ay nagtuturo na meron lamang iisang panginoon. Iisang Rabbil Alamin. Iisa lamang ang panginoon na ang ibig sabihin nito na ang salitang Rabb o panginoon o lord ay iniuukol lamang nila sa iisang diyos na tagapaglikha.na ang salitang panginoon ay iisa lamang ang dapat pag ukulan nito.pero pag sa iba nila inukol ito, ibig sabihin wala sa kanila ang tanda ng matuwid na relihiyon.

  Ano ang ibig kong sabihin? na ang salitang panginoon ay exclusibo lamang at dapat address patungkol lamang s nag iisang diyos na siya lamang ang nagmamay-ari ng salitang panginoon at wala ng ibang paggagamitan pa.Dahil sa Banal na Quran ay malinaw na iisa lamang ang Panginoon na siyang may likha ng langit at lupa, na ang salitang panginoon ay hindi pwedeng iukol sa tao o kanino man o sa propeta man o sa mensahero man. Kapag ginamit ang salitang ito sa kanino man nangangahulugan na wala na sa kanila ang tanda ng matuwid na relihiyon, ang ibig sabihin ay malayo sila sa katotohanan.Halimbawa may makakausap kang mangangaral na ipakilala nya na si kristo ay lord o panginoon sorry na siya wala na sa kanila ang tanda.Dahil ang salitang panginoong hesu kristo ay kailan man ay hindi niya pinatawag sa kanyang sarili.

  Mateo 7:21 Hindi ang bawa't nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit; kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit.

  Mateo 7:22 Marami ang mangagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonio, at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan?

  Marcos 7:7 Datapuwa't walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, Na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao.

  Marcos 7:8 Nilisan ninyo ang utos ng Dios, at inyong pinanghahawakan ang sali't-saling sabi ng mga tao.


  PANG ATLO:

  Dapat ang relihiyong iyan ay nagtuturo ng lahat ng kautusan ng Diyos o nagpapatupad sa lahat ng mga iniutos ng Diyos. Dahil bakit? Bakit ba nilikha ng diyos ang tao at ano ang kanyang tungkulin? Sabi sa Banal na Quran ay para sumunod kaya nga ang ibig sabihin ng Islam ay pagsunod,pagtalima, pagsuko, pagganap sa bawat kalooban kautusan ng Diyos.kaya hindi na dapat questionin pa ang salitang Islam, patunay na ipapatupad nila ang bawat kautusan ng Diyos.Well ganun din aklat na pinaniniwalaan ng ating mga kaibigang kristiyano,maging ang kanilang aklat ay nagpapahiwatig Sabi sa

  Ecc 12:13 Ito ang wakas ng bagay; lahat ay narinig: ikaw ay matakot sa Dios, at sundin mo ang kaniyang mga utos; sapagka't ito ang buong katungkulan ng tao.

  Ecc 12:14 Sapagka't dadalhin ng Dios ang bawa't gawa sa kahatulan, pati ng bawa't kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama.

  So ang tamang relihiyong yan, sila ay nagpapatupad ng lahat ng kautusan ng Diyos,Bakit ?Para ang tao ay makatupad sa utos ng diyos dahil ito ang kanyang tungkulin na sinasabi mismo sa kanilang bibliya.Ibig sabihin Kapag ang isang relihiyon ay hindi nagtuturo ng kautusan ng diyos baka hindi tao *** tinuturuan nila.Ewan ko kung ano ang kabaligtaran ng tao.Bahala na kayo mag-isip.

  PANG-APAT:

  Ang relihiyong yan ay nagbabawal sa lahat ng mga ipinagbabawal ng Diyos.Di bale ang ordinaryong ay sumunod o di sumunod dahil meron siyang free will,pero ang mahalaga dapat ang reihiyong yan ay itinuturo nila ang lahat na ipinagbabawal ng Diyos.lahat wala dapat excemption.lahat ng ipinagbabawal ng diyos dapat ituro ng mangangaral na nagsasabing nasa kanila ang matuwid na paniniwala,nasa kanila ang matuwid na relihiyon dapat ituro nila ang lahat ng ipinagbabawal ng Diyos.Halimbawa Isa sa ipinagbabawal ng Diyos ay ang pagkain ng Baboy.Kapag ang relihiyong na yan ay hindi sila nagtuturo sa kanilang kaanib ng pagbabawal ng baboy, hindi tunay na sa diyos ang sa kanila.

  Ayon sa Banal na Quran:


  Quran 2:173-He has only forbidden to you dead animals, blood, the flesh of swine, and that which has been dedicated to other than Allah . But whoever is forced [by necessity], neither desiring [it] nor transgressing [its limit], there is no sin upon him. Indeed, Allah is Forgiving and Merciful.

  Quran 5:3-Prohibited to you are dead animals, blood, the flesh of swine, and that which has been dedicated to other than Allah , and [those animals] killed by strangling or by a violent blow or by a head-long fall or by the goring of horns, and those from which a wild animal has eaten, except what you [are able to] slaughter [before its death], and those which are sacrificed on stone altars, and [prohibited is] that you seek decision through divining arrows. That is grave disobedience. This day those who disbelieve have despaired of [defeating] your religion; so fear them not, but fear Me. This day I have perfected for you your religion and completed My favor upon you and have approved for you Islam as religion. But whoever is forced by severe hunger with no inclination to sin - then indeed, Allah is Forgiving and Merciful.
  6:145-Say, "I do not find within that which was revealed to me [anything] forbidden to one who would eat it unless it be a dead animal or blood spilled out or the flesh of swine- for indeed, it is impure - or it be [that slaughtered in] disobedience, dedicated to other than Allah . But whoever is forced [by necessity], neither desiring [it] nor transgressing [its limit], then indeed, your Lord is Forgiving and Merciful."
  16:115-He has only forbidden to you dead animals, blood, the flesh of swine, and that which has been dedicated to other than Allah . But whoever is forced [by necessity], neither desiring [it] nor transgressing [its limit] - then indeed, Allah is Forgiving and Merciful.

  Ang daming mga talata sa Banal na Quran bawal sa mga muslim ang baboy at iba pa, Ipinatutupad sa mga muslim,bahala na sila kung kumain sila pero ipinatutupad sa pananampalataya nila na bawal ang baboy yun ang mahalaga.Sa mga kristiyano naman-Brother kristiyano kami walang itinuturo sa amin an gaming pastor na bawal yan kaya kain kami ng kain ng baboy.Nasa bibliya ba namin yan?Baka tinatago ng aming mga pastor at pari?.Eh buklatin natin ang bibliya kasi isa yan sa mga tanda ng matuwid na relihiyon ituro sa mga tao ang kautusan ng Diyos,ituro sa tao ang mga ipinagbabawal ng Diyos.Ang Sabi sa Bibliya……

  Lev 11:7 At ang BABOY, sapagka't may hati ang paa at baak, datapuwa't hindi ngumunguya, karumaldumal nga sa inyo.

  Lev 11:8 Huwag kayong kakain ng laman ng mga iyan, at ang bangkay ng mga yaon ay huwag ninyong hihipuin; mga karumaldumal nga sa inyo.

  Deu 14:8 At ang BABOY, sapagka't may hating paa, nguni't hindi ngumunguya, ito'y marumi sa inyo: ang laman nila'y huwag ninyong kakanin, at ang kanilang bangkay ay huwag hihipuin.

  Proverb 3:32 Sapagka't ang suwail ay kasuklamsuklam sa Panginoon

  Isa 65:4 Na nauupo sa gitna ng mga libingan, at tumitigil sa mga lihim na dako; na kumakain ng laman ng BABOY, at ang sabaw ng mga kasuklamsuklam na mga bagay ay nasa kanilang mga sisidlan;

  Ang isa sa mga parurusahan ng Diyos sa araw ng paghuhukom ay *** mga nagsisikain ng laman ng baboy

  Isa 66:16 Sapagka't sa pamamagitan ng apoy makikipagpunyagi ang Panginoon, at sa pamamagitan ng kaniyang tabak, sa lahat ng mga tao: at ang mapapatay ng Panginoon ay magiging marami.

  Isa 66:17 Silang nangagpapakabanal, at nangagpapakalinis na nagsisiparoon sa mga halamanan, sa likuran ng isa sa gitna, na nagsisikain ng laman ng BABOY, at ng kasuklamsuklam, at ng daga; sila'y darating sa isang wakas na magkakasama, sabi ng Panginoon.

  So hindi itinuturo ng mga pastor at pari yan pinababayaan nilang kumain ang kanilang kaanib na magsikain ng baboy.tunay ngayon palang makikita nyo na karamihan sa atin na peke ang relihiyon.Sample palang po yan .,Dito sa Islam ine encourage sila bahala na kung sila ay susunod ano po. another na example na dapat ipagbawal ng kanilang relihiyon ay *** pagkain ng dugo.sa Quran talagang bawal na bawal ang pagkain ng dugo sa 2:173,5:3 at 6:45 bawal ang dugo sa Muslim.kung pinagbabawal ang dugo sa kanila very good malapit na sila sa katotohanan.pero kung hindi nila pinagbabawal ang pagkain ng dugo-tunay na malayo sila sa katotohanan.

  PANG LIMANG TANDA


  Ang Relihiyong ito ay ay hindi nagdadagdag o nagbabawas ng mga kautusan ng Diyos.Anong ibig kong sabihin? Kung ano lang ang mga bagay na iniutos ng Diyos yan po ang pinatutupad at hindi sila gumagawa ng mga bagay na isipan ng tao at sasabihin nila eto kautusan ng Diyos ito pero gawa lamang nila.kokontra yan sa kanilang bibliya. Sa Islam kung ano lamang ang sinabi ng Quran at interpretasyon nito na walang iba kundi si Propeta Mohammad yan po ang Islam,pinatutupad ito walang bawas walang dagdag.Ewan ko sa Relihiyon sa mga kapatid nating ka kristiyanuhan kung sila ba ay nagdadagdag o nagbabawas ng mga kautusan ng Diyos. Halimbawa kapag ang relihiyon ay nagbabawal ng pag aasawa ng higit sa isa ay peke po iyan dahil bakit? Wala sa bibliya yon.Daddag yon. pandaraya yon,Ang masakit ang bibliya nila ay nagtuturo na pwedeng mag asawa ng higit sa isa bastat pantay pantay lamang ang tingin.

  PANG ANIM NA TANDA

  Ang Relihiyong yan ay kumikilala kay Hesus bilang sugo o propeta at hindi panginoon.Dahil ang salitang panginoon ay ukol lamang sa Diyos.Si Hesu kristo po ay sugo –tao.Sino ang nagsabi? ang Banal na Quran  Qur'an 003:059] Verily, the likeness of 'Îsâ (Jesus) before Allâh is the likeness of Adam. He created him from dust, then (He) said to him: "Be!" – and he was.

  Qur'an 005:075] The Messiah ['Îsâ (Jesus)], son of Maryam (Mary), was no more than a Messenger; many were the Messengers that passed away before him. His mother [Maryam (Mary)] was a Siddîqah [i.e. she believed in the Words of Allâh and His Books (see Verse 66:12)]. They both used to eat food (as any other human being, while Allâh does not eat). Look how We make the Ayât (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) clear to them; yet look how they are deluded away (from the truth).


  Qur'an 004:171] O people of the Scripture (Christians)! Do not exceed the limits in your religion, nor say of Allâh aught but the truth. The Messiah 'Îsâ (Jesus), son of Maryam (Mary), was (no more than) a Messenger of Allâh and His Word, ("Be!" – and he was) which He bestowed on Maryam (Mary) and a spirit (Rűh) created by Him; so believe in Allâh and His Messengers. Say not: "Three (trinity)!" Cease! (it is) better for you. For Allâh is (the only) One Ilâh (God), Glorified is He (Far Exalted is He) above having a son. To Him belongs all that is in the heavens and all that is in the earth. And Allâh is All-Sufficient as a Disposer of affairs.


  [Qur'an 061:006] And (remember) when 'Îsâ (Jesus), son of Maryam (Mary), said: "O Children of Israel! I am the Messenger of Allâh to you, confirming the Taurât [(Torah) which came] before me, and giving glad tidings of a Messenger to come after me, whose name shall be Ahmad." But when he (Ahmad, i.e. Muhammad [sal-Allâhu 'alayhi wa sallam]) came to them with clear proofs, they said: "This is plain magic."

  019:030] He ['Îsâ (Jesus)] said: "Verily, I am a slave of Allâh, He has given me the Scripture and made me a Prophet;"

  [019:031] "And He has made me blessed wheresoever I be, and has enjoined on me Salât (prayer) and Zakât (obligatory charity), as long as I live."

  [019:032] "And dutiful to my mother, and made me not arrogant, unblest.

  [019:033] "And Salâm (peace) be upon me the day I was born, and the day I die, and the day I shall be raised alive!"

  [019:034] Such is 'Îsâ (Jesus), son of Maryam (Mary). (It is) a statement of truth about which they doubt (or dispute).

  Napakarami pong talata sa Quran na nagpapatunay na hindi pinakilala ang kanyang sarili bilang panginoon.


  Ang sabi naman ng Bibliya:

  Mar 12:29 Sumagot si Jesus, Ang pangulo ay, Pakinggan mo, Oh Israel; Ang Panginoon nating Dios, ang Panginoon ay iisa:

  Isinasama ni kristo *** sarili nya doon sa atin, na tumawag tayo doon sa iisang panginoon.yung ibang mangangaral naman panginoon sila ng panginoon  PANG PITO:


  Kumikilala na si Hesus ay anak ng tao, Anak ni Maria hindi anak ng Diyos.

  Qur'an 005:075] The Messiah ['Îsâ (Jesus)], son of Maryam (Mary), was no more than a Messenger; many were the Messengers that passed away before him. His mother [Maryam (Mary)] was a Siddîqah [i.e. she believed in the Words of Allâh and His Books (see Verse 66:12)]. They both used to eat food (as any other human being, while Allâh does not eat). Look how We make the Ayât (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) clear to them; yet look how they are deluded away (from the truth).

  Joh 8:40 Datapuwa't ngayo'y pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan, na aking narinig sa Dios: ito'y hindi ginawa ni Abraham.
  kailangan mabasa natin kung ano ang tanda ng matuwid na relihiyon!!

 5. #5
  5tutokNaSungay Manunuwag's Avatar
  Join Date
  Jun 2008
  Location
  bayanNgSungay
  Eto naman ang sa nanumbalik ng mga batang maliit na habang asa pisikal pang buhay ay tinatahak ang ispiritwal na daan patungo sa Kaharian ng DIOS ganu man ito madawag at masikip.

  tutal mga bloke, kopya plasta rin naman ang mga nangauna ay ganoon din naman ang sa akin ay sumunod.......

  Ayon na ayon sa mga Salita ng DIOS lang na nasusulat at ding di sa kung anu pa mang aklat:
  Quote Originally Posted by aida View Post
  PURE RELIGION


  - What is Pure Religion in the "literal-physical language" of man?

  - How does God explain it in His "spiritual language?"

  - Who can claim following Pure Religion?


  WW Webster Dictionary gives the meaning of "pure" as spotless, stainless and containing nothing that does not properly belong; and free from moral fault or guilt, marked by chastity (adj. Latin purus). "Religion" means supernatural constraint, sanction, from religare meaning restrain (Latin religio, middle English religioun). God through His words in the Holy Bible defines Pure Religion as:

  James 1:26-27 (KJV) "If any man among you seem to be religious, and bridleth not his tongue, but deceiveth his own heart, this man’s religion is vain. Pure religion and undefiled before God and the Father is this, To visit the fatherless and widows in their affliction, and to keep himself unspotted from the world."

  Denominations composing Christianity, a religion relying on the Holy Bible as spiritual authority, are one in the interpretation of Pure Religion. As defined in the verses, it means “loving and caring for the orphans and the widows who are most materially and emotionally in need.” The establishment and maintenance of the following non-profit institutions, aside from individual good works, are the results of this rendition:

  1.Hospitals
  2.Orphanages
  3.Home for unwed mothers
  4.Home for the aged
  5.Adult training programs
  6.Different charitable institutions and organizations

  Attending to the material needs, aside from emotional guidance, of the unfortunate people is the perceived fruition of Pure Religion. It is with this human understanding that "ecumenism" or the "unity" of Christian denominations is hatched under the aegis of love. In reality, however, they cannot be truly united because of variances in doctrines.

  A glimpse of the deeper meaning

  God is represented by His words (John 1:1) and Jesus Christ is the Word of God (Revelation 19:13 ). Simply stated, God should be the sole authority to speak for HIMSELF through His words! In plain illustration, God speaks through the microphone and the chosen servants should only act as the speaker system. Any sound coming from the speaker system that did not originate from the microphone is the nauseating hiss and hum. The topic will demonstrate how God explains His words. These are some points in the verses that God has to elucidate to clearly understand PURE RELIGION from His point of view:

  1."If any man among you seem to be religious, and bridleth not his tongue, but deceiveth his own heart, this man's religion is vain."

  What is “not keeping a tight rein on one’s tongue” from man’s point of view?

  From God’s point of view on the matter?

  How could one’s heart deceive him?

  2.“To visit the fatherless and widows in their affliction.”

  Who are the fatherless and who are the widows from God’s point of view?

  Why only “visit” and not to give all-out support?

  What is their affliction?

  3.“To keep himself unspotted from the world.”

  What is keeping oneself “unspotted from the world” from man’s point of view?

  What is God’s point of view on the matter?


  A. "KEEPING REIN ON ONE’S TONGUE"


  Man’s perception of "keeping rein on one’s tongue" is to speak only on a subject known under appropriate circumstances. To God, speaking on something only He is the sole authority is "not keeping rein on one’s tongue." Examples: The Scribes or Teachers of the Law during the time of Christ expounded on the words of God and people followed them. Our Lord said, "blind guides followed by the blind."

  Christ spoke in parables. Not one of the apostles opened the mouth to explain the parables. Only Christ should explain His words that are expressed in parables.

  Mark 4:34 (KJV) "But without a parable spake he not unto them: and when they were alone, he expounded all things to his disciples."

  If Peter, Paul or John explained the parables, then they would "not have kept rein on their tongue.'' Examples: when Jesus said, "Destroy this temple and in three days I will raise it up again." Did any of His apostles volunteer to explain His words? When Jesus gave the parable of the sower (Matthew 13:3-23), did any of the apostles explain the meaning? If they did, then they would have taken His role.

  God is the author of His words and only He is the authority to explain the great message. Who among the people today "keep rein on the tongue?" The dictate of the heart, however, tempts people to take the role of Christ by explaining the words of God.

  Jeremiah 17:9 “The heart is deceitful above all things, and desperately wicked: who can know it?

  (KUNG IPINAPALIWANAG MAN NG MGA ALAGAD - NOON AT NGAYON - ANG MGA SALITA NG DIOS, KAILANGAN AY EKSAKTO LAMANG SA TUNAY NA PAKAHULUGAN NG DIOS SA ISANG TALATA/PAKSA ANG DAPAT NA KANILANG IPINAHAHAYAG)

  Revelation 22:18 "For I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book, If any man shall add unto these things ( O IIBAHIN ANG MENSAHE NG DIOS), God shall add unto him the plagues that are written in this book (ANG ESPIRITUWAL NA PAGKABULAG HALIMBAWA):"

  Revelation 22:19 "And if any man shall take away from the words of the book of this prophecy (0 HINDI TINATANGGAP/GINAGAMIT ANG IBANG TALATA KUNDI NAMIMILI LAMANG), God shall take away his part out of the book of life (SILA'Y WALA SA TALAAN NG DIOS SA MGA ILILIGTAS)...."

  Ang mga lider ng pananampalataya ng iba't-ibang relihiyon at ang kanilang mga manggagawa at mga miembro, dahil sa hindi nila pagkaunawa sa mga salita ng Dios, nangyayaring sila ay "nagdaragdag" o iniiba ang tunay na mensaheng ipinararating ng Dios. Gayundin naman, sila ay "nagbabawas" o hindi tinatanggap at ginagamit ang ilang mga talata. Ganoon pa man, sila ay nagtuturuan at nagbibintangan na "nagdaragdag at nagbabawas" gayung sila'y pare-pareho lang naman...na ginagawa ang gayung bagay...para sa ikatataas ng kanilang samahan at ikalalago ng kanilang mga miembro. Ito kung bakit ang Dios ay nananawagan sa mga tao na sila, para tanggapin Niya at maligtas, ay magsialis sa kanila:

  Revelation 18:4 "And I heard another voice from heaven, saying, Come out of her (SA LAHAT NG MGA SEKTA NA PINAMUMUNUAN NG MGA TAO)....that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues.

  2 Corinthians 6:17 "Wherefore come out from among them, and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing; and I will receive you,"....... .......
  ....... .......
  at patuloy sa mga nais magbalik basang mga nanumbalik na mga ispiritwal na batang maliliit.

  mateo 18:
  3 At sinabi, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Malibang kayo'y magsipanumbalik, at maging tulad sa maliliit na bata, sa anomang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit.

  4 Sinoman ngang magpakababa na gaya ng maliit na batang ito, ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit.

 6. #6

  Baka Nawawala Ang Kapatid!!!

  Quote Originally Posted by Manunuwag View Post
  Eto naman ang sa nanumbalik ng mga batang maliit na habang asa pisikal pang buhay ay tinatahak ang ispiritwal na daan patungo sa Kaharian ng DIOS ganu man ito madawag at masikip.

  tutal mga bloke, kopya plasta rin naman ang mga nangauna ay ganoon din naman ang sa akin ay sumunod.......

  Ayon na ayon sa mga Salita ng DIOS lang na nasusulat at ding di sa kung anu pa mang aklat:

  ....... .......
  at patuloy sa mga nais magbalik basang mga nanumbalik na mga ispiritwal na batang maliliit.

  mateo 18:
  3 At sinabi, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Malibang kayo'y magsipanumbalik, at maging tulad sa maliliit na bata, sa anomang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit.

  4 Sinoman ngang magpakababa na gaya ng maliit na batang ito, ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit.

  yan na talata na sinasabi mo ay nagpapahayag na walang kasalanan ang mga bata dahil nasa kanila ang kahiraan ng langit.

  pwedi rin sabihin natin na matuwid nga ang relihiyon na sinambit ko ang Islam dahil kayoy nagsasabi na mayroon na original sin na dala pa rin ng mga bata kaya kailangan silang binyagan pero ito ang ebedinsya sa isang hindi matuwid na relihiyon dahil hindi pinigilan ni hesus p. na lumapit sa kanila ang mga bata dahil wala silang kasalanan...

 7. #7
  5tutokNaSungay Manunuwag's Avatar
  Join Date
  Jun 2008
  Location
  bayanNgSungay
  Hatol ba yan dahil sa ang iyong basehan ay ang Quran o mula sa batayan kong Salita ng DIOS na nasusulat.

  Linawin mo nga kasi at dapat hindi ka dapat kabilanin na kung sa paniniwala sa Quran at pagiging Islam ang makakapagpasok sa paraiso ayon sa inyo ay ibang iba ang amin at di yang isasalungat mo sa aming paniniwala na mula sa luma at bagong Banal na Aklat ng Iisang DIOS na aming pinapaniwalaan.

  Ispiritwal na batang maliliit yan at ding di ayon sa pagkakaintindi at pag iinterpreta mo. Eto pa ang sinasabi mo na orihinal na sala. Mahabang ispiritwal na kapahayagan yan at ipoposte ko rito kung nararapat.

 8. #8
  hayaan mong tulungan kita sa sinasabi sa talata sa taas!!!

  (Deuteronomio 24:16): "Hindi papatayin ang magulang dahil sa mga anak, ni ang mga anak ay papatayin dahil sa mga magulang; bawa't tao'y papatayin dahil sa kaniyang sariling kasalanan."

  (Jeremias 31:30): "Nguni't bawa't isa ay mamamatay ng dahil sa kaniyang sariling kasalanan …" (Ezekiel 18:20): "Ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay: ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama, o magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak; ang katuwiran ng matuwid ay sasa kaniya, at ang kasamaan ng masama ay sasa kaniya." Samakatuwid sina Adan at Eba ang mananagot sa kasalanan nila, na pinatawad naman ni Allah ayon sa katuruan ng Islam.

  Basahin mo ang sinabi mismo ni Jesus sa Mateo 7:1 at 2.
  "Huwag kayong magsihatol, upang huwag kayong hatulan. Sapagka't sa hatol na inyong ihahatol, ay hahatulan kayo: at sa panukat na inyong isusukat, ay susukatin kayo."

  patunayan ko sa iyo na ang mga bata ay isinilang na walang kasalanan? Basahin mo ang Mateo 19:14.
  "Datapuwa't sinabi ni Jesus, Pabayaan ninyo ang maliliit na bata, at huwag ninyong pagbawalan silang magsilapit sa akin: sapagka't sa mga ganito ang kaharian ng langit."

  Samakatuwid ang bawat isa ay isinilang na walang kasalanan at ang lahat ng bata ay para sa kaharian ng langit. Nalalaman mo ba na si Pablo ang nagpawalang-bisa sa mga kautusan ni Moises? Basahin mo ang Mga Gawa 13:39.

  dagdag iyan kapatid sa gusto mong malaman!!!

 9. #9
  5tutokNaSungay Manunuwag's Avatar
  Join Date
  Jun 2008
  Location
  bayanNgSungay
  Eto ang isinulat kong pauna bago ko ipinoste ang tungkol sa ispiritwal na kasalanan ni eba. Di mo na ako masisisi nyan na lumisya sa tema dahil ikaw din naman ang umiba tungkol sa mga intepretasyon mong literal at pisikal na mga batang maliliit na yan ah.......
  Quote Originally Posted by Manunuwag View Post
  Ispiritwal na batang maliliit yan at ding di ayon sa pagkakaintindi at pag iinterpreta mo. Eto pa ang sinasabi mo na orihinal na sala. Mahabang ispiritwal na kapahayagan yan at ipoposte ko rito kung nararapat.
  Sa mga isinulat mong yan na galing sa Banal na Aklat naming pinpaniwalaan ay nararapt ko ng iposte rito ang tungkol sa mga ispiritwal na Kapahayagan hinggil dyan sa mga sala sala na yan.

  Dapat lang na basahin mo at napapalood din dyan ang di pagmamana ng kasalanan ng anak mula sa magulang.

  Panimula pa lang ito sa ispiritwal na kasalanan at kung nararapat pa rin ayon sa takbo ng usapan natin ay isusunod naman ang sa pisikal na pagsalangsang.

  Quote Originally Posted by aida View Post
  THE SPIRITUAL SIN OF EVE


  Perhaps, one Bible incident that is known to almost all people is the fall of Adam and Eve. But as to what sin they committed, that is a "mystery," so they say. Many people believe it is an apple that they ate. No apple tree nor its fruits are ever mentioned in the Bible regarding the sin. Bible authorities account their fall to disobedience. They refer to the eating of the forbidden fruits of the Tree of Knowledge. But what is this tree? Why did God forbid them to partake of its fruits? Hypotheses abound about the "original sin" which are all figments of the imagination. The Bible speaks of the Tree of Knowledge of good and evil as the forbidden tree. What is it? What are its fruits? What makes these fruits so abominable to God that to eat them caused the downfall?

  Equally mysterious to man is the SOUL. Like the forbidden Tree of Knowledge, who can elaborate about the mystery of the soul? There are some people who do not even believe that they have it. Perhaps, the presence of the soul is clearly perceived when man compares himself with the most intelligent animals. The dolphin, some sharks, chimpanzees, and dogs are considered the most intelligent animals. But still, no sensible comparison can be made with the intelligence of man.

  Here, intellect and instinct separate the two creatures. The former is exclusive to man. No man, therefore, can deny this distinct characteristic that separates him from the most intelligent animals. In addition, he has his feeling or emotion that is far beyond the range of instinct of the most clever animals. We find this exclusive domain of man at his creation:

  GENESIS 2:7 "And the LORD God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul."

  The SOUL is often referred to as the spirit of man. Can the spirit of man compare with the simple instinct of the animal? Are the intelligence and feeling, the attributes of the SOUL, ever found in animals? It is the SOUL that distinguishes man from the animals.


  GOD'S PLAN FOR MAN


  We ask God, "LORD, WHAT IS YOUR PURPOSE IN CREATING MAN?" As if God is saying, "Don’t you know that in the beginning I was alone? "


  NEHEMIA 9:6 "Thou, even thou, art LORD alone; thou hast made heaven..."


  "I created the angels, but they were not in My image. I, therefore, planned to create beings who are ‘in My image and likeness’ who are worthy to be My eternal companions. I created man for that purpose -- to be My companion in eternity:


  GENESIS 1:27 "So God created man (Hebrew Ish) in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them."


  "Take note that I am typified by Adam, the first man, who was alone like Me."


  GENESIS 2:18 "And the LORD God said, It is not good that the man should be alone; I will make him an help meet for him."


  "My plan was illustrated when I created the woman (Hebrew Isha) to be man’s companion."


  GENESIS 2:21-22 "And the LORD God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept: and he took one of his ribs, and closed up the flesh instead thereof; And the rib, which the LORD God had taken from man, made he a woman, and brought her unto the man."


  "The woman was taken out of man, just like MAN created in My image:


  GENESIS 2:23 "And Adam said, This is now bone of my bones, and flesh of my flesh: she shall be called Woman, because she was taken out of Man."


  "You can see now that I am typified by Adam, the man; while Eve, the woman, represents the people, both male and female:


  GALATIANS 3:28 "There is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female..."


  MAN IN THE IMAGE OF GOD


  We ask God: "LORD, WHAT DO YOU MEAN BY ‘MAN CREATED IN YOUR IMAGE?’ HOW COULD IT BE? YOU ARE A SPIRIT, WHILE MAN IS A PHYSICAL BEING?"


  As if God is saying, "Have you forgotten how I manifested Myself in the flesh in the person of JESUS CHRIST?"


  1 TIMOTHY 3:16 "And without controversy great is the mystery of godliness: God was manifest in the flesh..." (KJV only)

  COLOSSIANS 1:15-16 "Who is the image of the invisible God...for by him were all things created... all things were created by him, and for him:"

  John 14:9 "Jesus saith unto him, Have I been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip? he that hath seen me hath seen the Father; and how sayest thou then, Show us the Father?"


  "Man, therefore, upon creation was in My image in the person of Jesus Christ, a physical being like you! However, that image was shattered upon the fall of man. But My plan to have an eternal companion has to be executed. I have to repair whatever was wrecked by man.


  THE FALL OF MAN


  GENESIS 2:15-17 "And the LORD God took the man, and put him into the garden of Eden..." And the LORD God commanded the man, saying, Of every tree of the garden thou mayest freely eat: But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it: for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die."

  We ask God, "LORD, THE FALL OF MAN IS VERY VAGUE TO US. YOU SAY THAT EVE WAS TEMPTED BY THE SERPENT TO EAT THE FORBIDDEN TREE OF KNOWLEDGE. NO THEOLOGIANS OR BIBLE SCHOLARS HAVE EVER EXPLAINED THE SIN TO OUR SATISFACTION. WE ARE, THEREFORE, AT A LOSS AS TO THE REAL CAUSE OF THE FALL OF MAN. LORD, WILL YOU PLEASE EXPLAIN TO US EVERYTHING RELATED TO THE FALL? FIRST, WE WANT TO KNOW WHAT THE GARDEN IS, THEN, THE TREE OF KNOWLEDGE THAT MADE THEM TO LOSE, OR BE SEPARATED FROM, THE TREE OF LIFE."


  As if God is saying, "You said your questions regarding the fall of man have not been clearly explained by theologians and Bible scholars. What did I say regarding spiritual knowledge? Did I give this to the ‘wise and prudent?’ or to the ‘humble like babes?’"


  Matthew 11:25 "At that time Jesus answered and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, because thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes."


  "If you lack wisdom why don’t you ask Me and trust Me to clarify everything that bothers you? Who can explain the PARABLES? My Apostles? My servants? Remember, I alone and no one else can explain the great message of My words:


  MARK 4:34 "But without a parable spake he not unto them: and when they were alone, he expounded all things to his disciples."


  JEREMIAH 1:6-9 "Then said I, Ah, Lord GOD! behold, I cannot speak: for I am a child. But the LORD said unto me, Say not, I am a child: for thou shalt go to all that I shall send thee, and whatsoever I command thee thou shalt speak. Be not afraid of their faces: for I am with thee to deliver thee, saith the LORD. Then the LORD put forth his hand, and touched my mouth. And the LORD said unto me, Behold, I have put my words in thy mouth."


  "The trouble with you is you put your trust in men more than you trust Me. Try Me if I will not answer all your questions, if only to prove that I am alive through My words.


  The SPIRITUAL LANGUAGE of God


  We ask God, "LORD, IN MANY CASES, WHY CAN’T WE UNDERSTAND WHAT YOU ARE SAYING? As if God is saying, "Don’t you know that I am speaking SPIRITUAL THINGS, while you are limited only to literal-physical things? To follow your literal understanding of My words, I would have been the liar, instead of the serpent, in the following:"


  GENESIS 2:17 "But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it: for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die."


  "Did Adam and Eve die in the day that they ate the forbidden fruits? You yourself know that they did not die within that day! In fact, they bore many sons and daughters thereafter. I speak "spiritual things," and I alone can explain them, through My words. Am I not being represented by My words? Who can understand that Adam, indeed, died within one day if I will not explain it? Your day is different from Mine:"


  2 PETER 3:8 "But, beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as a thousand years, and a thousand years as one day."


  "Take note that Adam, indeed, died within one day. In fact, he was short 70 years from 1,000 years, which is one day for Me.


  GENESIS 5:5 "And all the days that Adam lived were nine hundred and thirty years: and he died."


  Can you now trust Me for the clear understanding and explanation of My words? Remember I alone should you trust.


  JAMES 1:5-8 "If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not; and it shall be given him. But let him ask in faith, nothing wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea driven with the wind and tossed. For let not that man think that he shall receive any thing of the Lord. A double minded man is unstable in all his ways."


  NON-TRANSFERABILITY OF SIN


  To take the word of God literally, the sin of Adam appears to have transferred to mankind:

  ROMANS 5:12 "Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin; and so death passed upon all men, for that all have sinned:"


  But God says that sin is non-transferable:


  EZEKIEL 18:20 "The soul that sinneth, it shall die. The son shall not bear the iniquity of the father, neither shall the father bear the iniquity of the son: the righteousness of the righteous shall be upon him, and the wickedness of the wicked shall be upon him."


  And punishment is for the sinner alone:


  DEUTERONOMY 24:16 "The fathers shall not be put to death for the children, neither shall the children be put to death for the fathers: every man shall be put to death for his own sin."

  God will now explain, through His words, how the sin of Adam and Eve is imputed to all the people. We will notice that God put man in the GARDEN.


  To Be Continued
  ako at di kailanman ipapangalandakan na makakadagdag sa kaalaman mo yan kasi nga ay Quran na ang iyong basehan sa pagpasok o pagkakamit ng paraiso.

 10. #10
  "ano Ang Tanda Ng Matuwid Na Relihiyon”

  1. Iyung hindi nangaapi or pumapatay ng hindi kapanampalataya.
  2. Iyung hindi nangaapi ng kababaihan.
  3. Iyung nagpopromote ng Golden Rule.
  4. Iyung hindi nagoopose ng progress.


  Sorry talagang di pasado Islam mo.

 11. #11
  Quote Originally Posted by ebragais View Post
  B)Logical, dapat logic.kapag sinabing logic ay nauunawaan ng isipan ng tao.

  C)at ang pangatlo ay kung ito ba ay tunay na may pinagbabatayang ebidensya.Iyan po ang tatlong ika ngay gagamitin nating “acid test” sa paghahanap natin ng relihiyon o sa paghahanap natin ng tanda na mayroong matuwid na pananampalataya o relihiyon.

  UNANG TANDA:

  na kapag ang relihiyon ay nagtuturo na mayroon lamang Iisang diyos. Yan ang una.
  Sa Banal na Quran :ebidensya ng mga muslim na hanggang ngayon na sa loob ng 1430 taon ay hindi napalitan mula ng ipahayag kay Propeta Mohammad snkp. na ito ay naglalaman ng 114 chapters, 6,236 verses at nananatiling 114 chapters, 6,236 verses na kahit isang tuldok o kudlit ay hindi nabawasan, so meron silang matibay na saligan na nananatili.

  Isaiah 45:18 Sapagka't ganito ang sabi ng Panginoon na lumikha ng langit, na siyang Dios na nag-anyo sa lupa at gumawa niyaon, na kaniyang itinatag, at hindi niya nilikha na sira, na kaniyang inanyuan upang tahanan: ako ang Panginoon; at wala nang iba.

  So maging ang bibliya ay nagpapahiwatig din na iisa lang talaga ang diyos.Ganun din na sinabi pa na bilang diin sa ibang talata ng aklat na talagang iisa lang din ang diyos.

  Isaiah 46:9 Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una: sapagka't ako'y Dios, at walang iba liban sa akin; ako'y Dios, at walang gaya ko;
  Bakit gumamit ka ng bibliya eh andyan ang titulo ng mga Israelita na kanila ang lupang sisakupan nila na ikinagagalit ng mga Muslim? Kaya nga bawal sa mga Muslim ang bibliya ay dahil kontra ito sa kanila pero ikaw gumagamit?

  PANGALAWANG TANDA:

  Dapat ang relihiyon na kung saan nagmamay ari ng tanda ng matuwid na relihiyon na ang doktrina o aral ay nagtuturo na meron lamang iisang panginoon. Iisang Rabbil Alamin. Iisa lamang ang panginoon na ang ibig sabihin nito na ang salitang Rabb o panginoon o lord ay iniuukol lamang nila sa iisang diyos na tagapaglikha.na ang salitang panginoon ay iisa lamang ang dapat pag ukulan nito.pero pag sa iba nila inukol ito, ibig sabihin wala sa kanila ang tanda ng matuwid na relihiyon.

  Ano ang ibig kong sabihin? na ang salitang panginoon ay exclusibo lamang at dapat address patungkol lamang s nag iisang diyos na siya lamang ang nagmamay-ari ng salitang panginoon at wala ng ibang paggagamitan pa.Dahil sa Banal na Quran ay malinaw na iisa lamang ang Panginoon na siyang may likha ng langit at lupa, na ang salitang panginoon ay hindi pwedeng iukol sa tao o kanino man o sa propeta man o sa mensahero man. Kapag ginamit ang salitang ito sa kanino man nangangahulugan na wala na sa kanila ang tanda ng matuwid na relihiyon, ang ibig sabihin ay malayo sila sa katotohanan.Halimbawa may makakausap kang mangangaral na ipakilala nya na si kristo ay lord o panginoon sorry na siya wala na sa kanila ang tanda.Dahil ang salitang panginoong hesu kristo ay kailan man ay hindi niya pinatawag sa kanyang sarili.
  Bible na naman? Bakit pinagbabawal nga sa mga bansang Muslim iyan samantalang ginagamit mong ebidensya?

  PANG ATLO:

  Dapat ang relihiyong iyan ay nagtuturo ng lahat ng kautusan ng Diyos o nagpapatupad sa lahat ng mga iniutos ng Diyos. Dahil bakit? Bakit ba nilikha ng diyos ang tao at ano ang kanyang tungkulin? Sabi sa Banal na Quran ay para sumunod kaya nga ang ibig sabihin ng Islam ay pagsunod,pagtalima, pagsuko, pagganap sa bawat kalooban kautusan ng Diyos.kaya hindi na dapat questionin pa ang salitang Islam, patunay na ipapatupad nila ang bawat kautusan ng Diyos.Well ganun din aklat na pinaniniwalaan ng ating mga kaibigang kristiyano,maging ang kanilang aklat ay nagpapahiwatig Sabi sa
  Wala palagay kong ebidensya sa Koran iyang mga palatandaan mo kasi pulos bibliya gamit mo.

  PANG-APAT:

  Ang relihiyong yan ay nagbabawal sa lahat ng mga ipinagbabawal ng Diyos.Di bale ang ordinaryong ay sumunod o di sumunod dahil meron siyang free will,pero ang mahalaga dapat ang reihiyong yan ay itinuturo nila ang lahat na ipinagbabawal ng Diyos.lahat wala dapat excemption.lahat ng ipinagbabawal ng diyos dapat ituro ng mangangaral na nagsasabing nasa kanila ang matuwid na paniniwala,nasa kanila ang matuwid na relihiyon dapat ituro nila ang lahat ng ipinagbabawal ng Diyos.Halimbawa Isa sa ipinagbabawal ng Diyos ay ang pagkain ng Baboy.Kapag ang relihiyong na yan ay hindi sila nagtuturo sa kanilang kaanib ng pagbabawal ng baboy, hindi tunay na sa diyos ang sa kanila.

  Ayon sa Banal na Quran:


  Quran 2:173-He has only forbidden to you dead animals, blood, the flesh of swine, and that which has been dedicated to other than Allah . But whoever is forced [by necessity], neither desiring [it] nor transgressing [its limit], there is no sin upon him. Indeed, Allah is Forgiving and Merciful.
  Maliwanag dapat vegetarian kayo ang kaso eh hindi, ang lakas pa ninyong lumamon ng karne.

  Sabi mo "He has only forbidden to you dead animals,..."

  Kumakain ka ba ng hamburger? Barbecue? Kambing? Tupa? Di ba dead animals iyang mga iyan?

  Lev 11:7 At ang BABOY, sapagka't may hati ang paa at baak, datapuwa't hindi ngumunguya, karumaldumal nga sa inyo.

  Lev 11:8 Huwag kayong kakain ng laman ng mga iyan, at ang bangkay ng mga yaon ay huwag ninyong hihipuin; mga karumaldumal nga sa inyo.

  Deu 14:8 At ang BABOY, sapagka't may hating paa, nguni't hindi ngumunguya, ito'y marumi sa inyo: ang laman nila'y huwag ninyong kakanin, at ang kanilang bangkay ay huwag hihipuin.

  Proverb 3:32 Sapagka't ang suwail ay kasuklamsuklam sa Panginoon

  Isa 65:4 Na nauupo sa gitna ng mga libingan, at tumitigil sa mga lihim na dako; na kumakain ng laman ng BABOY, at ang sabaw ng mga kasuklamsuklam na mga bagay ay nasa kanilang mga sisidlan;

  Ang isa sa mga parurusahan ng Diyos sa araw ng paghuhukom ay *** mga nagsisikain ng laman ng baboy

  Isa 66:16 Sapagka't sa pamamagitan ng apoy makikipagpunyagi ang Panginoon, at sa pamamagitan ng kaniyang tabak, sa lahat ng mga tao: at ang mapapatay ng Panginoon ay magiging marami.

  Isa 66:17 Silang nangagpapakabanal, at nangagpapakalinis na nagsisiparoon sa mga halamanan, sa likuran ng isa sa gitna, na nagsisikain ng laman ng BABOY, at ng kasuklamsuklam, at ng daga; sila'y darating sa isang wakas na magkakasama, sabi ng Panginoon.
  Pambihira iyang relihiyon mo, nangongopya pa sa bibliya na ipinagbabawal sa inyo.

  B]
  PANG LIMANG TANDA[/B]

  Ang Relihiyong ito ay ay hindi nagdadagdag o nagbabawas ng mga kautusan ng Diyos.Anong ibig kong sabihin? Kung ano lang ang mga bagay na iniutos ng Diyos yan po ang pinatutupad at hindi sila gumagawa ng mga bagay na isipan ng tao at sasabihin nila eto kautusan ng Diyos ito pero gawa lamang nila.kokontra yan sa kanilang bibliya. Sa Islam kung ano lamang ang sinabi ng Quran at interpretasyon nito na walang iba kundi si Propeta Mohammad yan po ang Islam,pinatutupad ito walang bawas walang dagdag.Ewan ko sa Relihiyon sa mga kapatid nating ka kristiyanuhan kung sila ba ay nagdadagdag o nagbabawas ng mga kautusan ng Diyos. Halimbawa kapag ang relihiyon ay nagbabawal ng pag aasawa ng higit sa isa ay peke po iyan dahil bakit? Wala sa bibliya yon.Daddag yon. pandaraya yon,Ang masakit ang bibliya nila ay nagtuturo na pwedeng mag asawa ng higit sa isa bastat pantay pantay lamang ang tingin.
  Ang bibliya nagtuturo na pwedeng mag-asawa ng higit sa isa?

  Duling ka ba? Saan mo nabasa iyan?

  PANG ANIM NA TANDA

  Ang Relihiyong yan ay kumikilala kay Hesus bilang sugo o propeta at hindi panginoon.Dahil ang salitang panginoon ay ukol lamang sa Diyos.Si Hesu kristo po ay sugo –tao.Sino ang nagsabi? ang Banal na Quran


  [Qur'an 061:006] And (remember) when 'Îsâ (Jesus), son of Maryam (Mary), said: "O Children of Israel! I am the Messenger of Allâh to you, confirming the Taurât [(Torah) which came] before me, and giving glad tidings of a Messenger to come after me, whose name shall be Ahmad." But when he (Ahmad, i.e. Muhammad [sal-Allâhu 'alayhi wa sallam]) came to them with clear proofs, they said: "This is plain magic."


  019:030] He ['Îsâ (Jesus)] said: "Verily, I am a slave of Allâh, He has given me the Scripture and made me a Prophet;"

  [019:031] "And He has made me blessed wheresoever I be, and has enjoined on me Salât (prayer) and Zakât (obligatory charity), as long as I live."

  [019:032] "And dutiful to my mother, and made me not arrogant, unblest.

  [019:033] "And Salâm (peace) be upon me the day I was born, and the day I die, and the day I shall be raised alive!"

  [019:034] Such is 'Îsâ (Jesus), son of Maryam (Mary). (It is) a statement of truth about which they doubt (or dispute).

  Napakarami pong talata sa Quran na nagpapatunay na hindi pinakilala ang kanyang sarili bilang panginoon.
  Bakit hindi nasulat ng mga disipulo iyang mga iyan kung sinabi ni Hesus iyan?

  Ang Koran kelan sinulat? Hindi ba't ilang libong taon makaraang isulat ang NT? Wala naman iyang mga sinabi mo dun. Dagdag lang iyan.

  Ang sabi naman ng Bibliya:

  Mar 12:29 Sumagot si Jesus, Ang pangulo ay, Pakinggan mo, Oh Israel; Ang Panginoon nating Dios, ang Panginoon ay iisa:

  Isinasama ni kristo *** sarili nya doon sa atin, na tumawag tayo doon sa iisang panginoon.yung ibang mangangaral naman panginoon sila ng panginoon
  Bibliya na naman?

  PANG PITO:


  Kumikilala na si Hesus ay anak ng tao, Anak ni Maria hindi anak ng Diyos.

  Qur'an 005:075] The Messiah ['Îsâ (Jesus)], son of Maryam (Mary), was no more than a Messenger; many were the Messengers that passed away before him. His mother [Maryam (Mary)] was a Siddîqah [i.e. she believed in the Words of Allâh and His Books (see Verse 66:12)]. They both used to eat food (as any other human being, while Allâh does not eat). Look how We make the Ayât (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) clear to them; yet look how they are deluded away (from the truth).

  Joh 8:40 Datapuwa't ngayo'y pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan, na aking narinig sa Dios: ito'y hindi ginawa ni Abraham.
  Si Maryam ba ang tawag niya sa Diyos ay Allah? Palagay ko script iyan sa isang pelikula.

 12. #12
  Bakit gumamit ka ng bibliya eh andyan ang titulo ng mga Israelita na kanila ang lupang sisakupan nila na ikinagagalit ng mga Muslim? Kaya nga bawal sa mga Muslim ang bibliya ay dahil kontra ito sa kanila pero ikaw gumagamit?
  una bakit gamit ko ang Bibliya para sa kaalaman nyo na ang sagot nasa Bibliya ay hindi nyo sinusunod, mga pinagbabawal pagdadasal, pag-aayuno, pagsamaba sa nagiisang Dios, tapos sinamba nyo ang Isang Sugo Propeta na si Hesus, bawal kumain ng baboy kain ka ng kain, pagbati, uminom ng alak inom ka ng inom, pati pari. mga kasuutan maging lalaki at babae, mga babae naglulumbong tulad ng paglulumbong ni Mary, ginawa nyo pang ina ng dios. at marami pang ibang ebidensya na dapat sundin nyo ang ang nakakasunod na tama walang dagdag at pagbabawas o pagbabago kundi ang mga Muslim lamang.

  Israelita - muslim ang layo - pwedi nating pagusapan yan sa ibang thread lalayo tayo.
  Si Maryam ba ang tawag niya sa Diyos ay Allah? Palagay ko script iyan sa isang pelikula.
  puro kasi kayo pelikula kapag wala ng masagot ayaw aminin gagawa at gagawa ng sagot, haka-haka, o salin sabi,

  basahin mo kapatid sasagutin ka ni Hesus p.

  Mateo 15:8 Ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi; Datapuwa't ang kanilang puso ay malayo sa akin.

  Mateo 15:9 Datapuwa't walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, Na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao.

  Marcos 7:7 Datapuwa't walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, Na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao.

  Marcos 7:8 Nilisan ninyo ang utos ng Dios, at inyong pinanghahawakan ang sali't-saling sabi ng mga tao.

 13. #13
  Bakit hindi nasulat ng mga disipulo iyang mga iyan kung sinabi ni Hesus iyan?

  Ang Koran kelan sinulat? Hindi ba't ilang libong taon makaraang isulat ang NT? Wala naman iyang mga sinabi mo dun. Dagdag lang iyan.
  bigyan kita ng mapapagkatiwalaan ng mga sites na masdagdagan pa ang kaalaman mo.
  ISLAMIC READING SITES:
  1. Islam Religion
  2. Islam Tomorrow
  3. ISLAM Q & A
  4. Islam Way
  5. SALAF.COM
  6. The True Call
  7. Madeenah.com
  8. Miracles of the Quran
  9. Islam Newsroom
  10. Reading Islam
  11. Turn to ISLAM
  12. Islam Online
  13. Islam Uncovered
  14. Discover Islam
  15. Quran Explorer
  16. Mission Islam
  17. Islam Guide
  18. Jannah.Org
  19. Islam Cracks the Code
  20. Barnabas the apostle of Jesus
  21. Islamic Research Foundation
  22. Wisdom Thru Words
  23. 911BIBLE
  24. Fatwa Online
  25. Islam Lecture
  26. Share Islam

  ISLAMIC TAGALOG WEBSITES:
  1. Balik Islam
  2. Islam Philippines
  3. Islam Isip
  4. Ano Islam
  5. Pinoy Muslims
  6. Pinoy Islam
  7. Tanglaw Buhay
  8. Islam House
  9. Cooperative Office for call and Guidance at Al-Batha
  10. Ala-min
  11. Islamic Propagation and Research Center Cebu - Inc.
  12. Kalagan NET

  pwedi ka rin magtanong dito kapatid salamat...

 14. #14
  Bakit hindi nasulat ng mga disipulo iyang mga iyan kung sinabi ni Hesus iyan?

  Ang Koran kelan sinulat? Hindi ba't ilang libong taon makaraang isulat ang NT? Wala naman iyang mga sinabi mo dun. Dagdag lang iyan.
  ang mga nakita mong talata sa Qur'an yan ang Tunay na mensahe ni Hesus p. sa mga sites marami kang makuhang impormasyon sa mga tutuong kasaysatang dumaang panahon...

  na ang Qur'an na lamang ang natitira at huling Tipan na gabay ng buong sanlibutan wala ng susunod pa....

 15. #15
  Ang bibliya nagtuturo na pwedeng mag-asawa ng higit sa isa?
  Duling ka ba? Saan mo nabasa iyan?
  di bali ng duling kapatid naiintindihan ko naman ito! basa....

  PAG-AASAWA NG HIGIT SA ISA

  [Qur'an 004:003] And if you fear that you shall not be able to deal justly with the orphan girls then marry (other) women of your choice, two or three, or four; but if you fear that you shall not be able to deal justly (with them), then only one or (slaves) that your right hands possess. That is nearer to prevent you from doing injustice.

  [004:004] And give to the women (whom you marry) their Mahr (obligatory bridal-money given by the husband to his wife at the time of marriage) with a good heart; but if they, of their own good pleasure, remit any part of it to you, take it, and enjoy it without fear of any harm (as Allâh has made it lawful).

  Exo 21:10 Kung siya'y magasawa sa iba, ang kaniyang pagkain, ang kaniyang damit at ang kaniyang kapangyarihang pagkaasawa ay hindi niya babawasan.

  Deuteronomy 21:15 Kung ang isang lalake ay may dalawang asawa, na ang isa'y sinisinta, at ang isa'y kinapopootan, at kapuwa magkaanak sa kaniya, ang sinisinta at ang kinapopootan; at kung ang maging panganay ay sa kinapopootan:
  Deuteronomy 21:16 Ay mangyayari nga sa araw na kaniyang pagmanahin ang kaniyang mga anak ng kaniyang tinatangkilik, ay hindi niya magagawang panganay ang anak ng sinisinta na higit kay sa anak ng kinapopootan, na siyang panganay;
  Deuteronomy 21:17 Kundi kaniyang kikilalaning panganay, ang anak ng kinapopootan sa pamamagitan ng pagbibigay sa kaniya ng dalawang bahagi sa buong kaniyang tinatangkilik

  1Samuel 27:3 At tumahan si David na kasama ni Achis sa Gath, siya at ang kaniyang mga lalake, bawa't lalake ay kasama ang kaniyang sangbahayan, sa makatuwid baga'y si David pati ng kaniyang dalawang asawa, si Ahinoam na taga Jezreel at si Abigail na taga Carmelo na asawa ni Nabal.

  1Samuel 30:5 At ang dalawangasawa ni David ay nabihag, si Ahinoam na taga Jezreel, at si Abigail, na asawa ni Nabal, na taga Carmelo.

  1Samuel 30:18 At binawi ni David ang lahat na nakuha ng mga Amalecita: at iniligtas ni David ang kaniyang dalawang asawa.

  2Chrinicles 24:3 At kumuha si Joiada ng dalawangbabae upang maging asawa ng hari, at siya'y nagkaanak ng mga lalake at mga babae.


  pero wala kang makita na ibang relihiyon na nagtuturo na magasawa lamang ng isa kundi sa Islam...

 16. #16
  Pambihira iyang relihiyon mo, nangongopya pa sa bibliya na ipinagbabawal sa inyo.
  siguro naman hindi nangongopya baka kayo kapatid dahil sa kakakopya ng mga manunulat nabago ang mga Tunay na salita at mensahe ng mga Propetang dumatal sa kasaysayan ng panahon:

  ako naman hindi gumagawa ng haka-haka o salin sabi o sarili kung opinion base parin sa mga sinabi ng Bibliya para ipamukha sa mga taong gusto talagang hanapin ang katotohanan para makapagparaya sainyo. proof ang kailangan...

  at paalala kahit kailan man nangopya ang ang mga Muslim dahil hindi marunog magtagalo, mag english, o mag latin, o mag greek ang Dakilang Propeta Muhammad, arabik lamang.

  balik tanaw ka sa mga pinagkokopya ng mga sumulat nito!!!

  101 Clear Contradictions in the Bible can you explain kapatid sa mga kasulangatan nito;;

  1. Who incited David to count the fighting men of Israel?
  • God did (2 Samuel 24: 1)
  • Satan did (I Chronicles 2 1:1)
  2. In that count how many fighting men were found in Israel?
  • Eight hundred thousand (2 Samuel 24:9)
  • One million, one hundred thousand (I Chronicles 21:5)
  3. How many fighting men were found in Judah?
  • Five hundred thousand (2 Samuel 24:9)
  • Four hundred and seventy thousand (I Chronicles 21:5)
  4. God sent his prophet to threaten David with how many years of famine?
  • Seven (2 Samuel 24:13)
  • Three (I Chronicles 21:12)
  5. How old was Ahaziah when he began to rule over Jerusalem?
  • Twenty-two (2 Kings 8:26)
  • Forty-two (2 Chronicles 22:2)
  6. How old was Jehoiachin when he became king of Jerusalem?
  • Eighteen (2 Kings 24:8)
  • Eight (2 Chronicles 36:9)
  7. How long did he rule over Jerusalem?
  • Three months (2 Kings 24:8)
  • Three months and ten days (2 Chronicles 36:9)
  8. The chief of the mighty men of David lifted up his spear and killed how many men at one time?
  • Eight hundred (2 Samuel 23:8)
  • Three hundred (I Chronicles 11: 11)
  9. When did David bring the Ark of the Covenant to Jerusalem? Before defeating the Philistines or after?
  • After (2 Samuel 5 and 6)
  • Before (I Chronicles 13 and 14)
  10. How many pairs of clean animals did God tell Noah to take into the Ark?
  • Two (Genesis 6:19, 20)
  • Seven (Genesis 7:2). But despite this last instruction only two pairs went into the ark (Genesis 7:8-9)


  11. When David defeated the King of Zobah, how many horsemen did he capture?
  • One thousand and seven hundred (2 Samuel 8:4)
  • Seven thousand (I Chronicles 18:4)
  12. How many stalls for horses did Solomon have?
  • Forty thousand (I Kings 4:26)
  • Four thousand (2 chronicles 9:25)
  13. In what year of King Asa's reign did Baasha, King of Israel die?
  • Twenty-sixth year (I Kings 15:33 - 16:8)
  • Still alive in the thirty-sixth year (2 Chronicles 16:1)
  14. How many overseers did Solomon appoint for the work of building the temple?
  • Three thousand six hundred (2 Chronicles 2:2)
  • Three thousand three hundred (I Kings 5:16)
  15. Solomon built a facility containing how many baths?
  • Two thousand (1 Kings 7:26)
  • Over three thousand (2 Chronicles 4:5)
  16. Of the Israelites who were freed from the Babylonian captivity, how many were the children of Pahrath-Moab?
  • Two thousand eight hundred and twelve (Ezra 2:6)
  • Two thousand eight hundred and eighteen (Nehemiah 7:11)
  17. How many were the children of Zattu?
  • Nine hundred and forty-five (Ezra 2:8)
  • Eight hundred and forty-five (Nehemiah 7:13)
  18. How many were the children of Azgad?
  • One thousand two hundred and twenty-two (Ezra 2:12)
  • Two thousand three hundred and twenty-two (Nehemiah 7:17)
  19. How many were the children of Adin?
  • Four hundred and fifty-four (Ezra 2:15)
  • Six hundred and fifty-five (Nehemiah 7:20)
  20. How many were the children of Hashum?
  • Two hundred and twenty-three (Ezra 2:19)
  • Three hundred and twenty-eight (Nehemiah 7:22)


  21. How many were the children of Bethel and Ai?
  • Two hundred and twenty-three (Ezra 2:28)
  • One hundred and twenty-three (Nehemiah 7:32)
  22. Ezra 2:64 and Nehemiah 7:66 agree that the total number of the whole assembly was 42,360. Yet the numbers do not add up to anything close. The totals obtained from each book is as follows:
  • 29,818 (Ezra)
  • 31,089 (Nehemiah)
  23. How many singers accompanied the assembly?
  • Two hundred (Ezra 2:65)
  • Two hundred and forty-five (Nehemiah 7:67)
  24. What was the name of King Abijah’s mother?
  • Michaiah, daughter of Uriel of Gibeah (2 Chronicles 13:2)
  • Maachah, daughter of Absalom (2 Chronicles 11:20) But Absalom had only one daughter whose name was Tamar (2 Samuel 14:27)
  25. Did Joshua and the Israelites capture Jerusalem?
  • Yes (Joshua 10:23, 40)
  • No (Joshua 15:63)
  26. Who was the father of Joseph, husband of Mary?
  • Jacob (Matthew 1:16)
  • Hell (Luke 3:23)
  27. Jesus descended from which son of David?
  • Solomon (Matthew 1:6)
  • Nathan(Luke3:31)
  28. Who was the father of Shealtiel?
  • Jechoniah (Matthew 1:12)
  • Neri’ (Luke 3:27)
  29. Which son of Zerubbabel was an ancestor of Jesus Christ?
  • Abiud (Matthew 1: 13)
  • Rhesa (Luke 3:27) But the seven sons of Zerubbabel are as follows: i.Meshullam, ii. Hananiah, iii. Hashubah, iv. Ohel, v.Berechiah, vi. Hasadiah, viii. Jushabhesed (I Chronicles 3:19, 20). The names Abiud and Rhesa do not fit in anyway.
  30. Who was the father of Uzziah?
  • Joram (Matthew 1:8)
  • Amaziah (2 Chronicles 26:1)


  31. Who was the father of Jechoniah?
  • Josiah (Matthew 1:11)
  • Jeholakim (I Chronicles 3:16)
  32. How many generations were there from the Babylonian exile until Christ?
  • Matthew says fourteen (Matthew 1:17)
  • But a careful count of the generations reveals only thirteen (see Matthew 1: 12-16)
  33. Who was the father of Shelah?
  • Cainan (Luke 3:35-36)
  • Arphaxad (Genesis II: 12)
  34. Was John the Baptist Elijah who was to come?
  • Yes (Matthew II: 14, 17:10-13)
  • No (John 1:19-21)
  35. Would Jesus inherit David’s throne?
  • Yes. So said the angel (Luke 1:32)
  • No, since he is a descendant of Jehoiakim (see Matthew 1: I 1, I Chronicles 3:16). And Jehoiakim was cursed by God so that none of his descendants can sit upon David’s throne (Jeremiah 36:30)
  36. Jesus rode into Jerusalem on how many animals?
  • One - a colt (Mark 11:7; cf Luke 19:3 5). “And they brought the colt to Jesus and threw their garments on it; and he sat upon it.”
  • Two - a colt and an *** (Matthew 21:7). “They brought the *** and the colt and put their garments on them and he sat thereon.”
  37. How did Simon Peter find out that Jesus was the Christ?
  • By a revelation from heaven (Matthew 16:17)
  • His brother Andrew told him (John 1:41)
  38. Where did Jesus first meet Simon Peter and Andrew?
  • By the sea of Galilee (Matthew 4:18-22)
  • On the banks of river Jordan (John 1:42). After that, Jesus decided to go to Galilee (John 1:43)
  39. When Jesus met Jairus was Jairus’ daughter already dead?
  • Yes. Matthew 9:18 quotes him as saying, “My daughter has just died.”
  • No. Mark 5:23 quotes him as saying, “My little daughter is at the point of death.”
  40. Did Jesus allow his disciples to keep a staff on their journey?
  • Yes (Mark 6:8)
  • No (Matthew 10:9; Luke 9:3)


  41. Did Herod think that Jesus was John the Baptist?
  • Yes (Matthew 14:2; Mark 6:16)
  • No (Luke 9:9)
  42. Did John the Baptist recognize Jesus before his baptism?
  • Yes (Matthew 3:13-14)
  • No (John 1:32,33)
  43. Did John the Baptist recognize Jesus after his baptism?
  • Yes (John 1:32, 33)
  • No (Matthew 11:2)
  44. According to the Gospel of John, what did Jesus say about bearing his own witness?
  • “If I bear witness to myself, my testimony is not true” (John 5:3 1)
  • “Even if I do bear witness to myself, my testimony is true” (John 8:14)
  45. When Jesus entered Jerusalem did he cleanse the temple that same day?
  • Yes (Matthew 21:12)
  • No. He went into the temple and looked around, but since it was very late he did nothing. Instead, he went to Bethany to spend the night and returned the next morning to cleanse the temple (Mark I 1:1- 17)
  46. The Gospels say that Jesus cursed a fig tree. Did the tree wither at once?
  • Yes. (Matthew 21:19)
  • No. It withered overnight (Mark II: 20)
  47. Did Judas kiss Jesus?
  • Yes (Matthew 26:48-50)
  • No. Judas could not get close enough to Jesus to kiss him (John 18:3-12)
  48. What did Jesus say about Peter’s denial?
  • “The **** will not crow till you have denied me three times” (John 13:38)
  • “Before the **** crows twice you will deny me three times” (Mark 14:30) . When the **** crowed once, the three denials were not yet complete (see Mark 14:72). Therefore prediction (a) failed.
  49. Did Jesus bear his own cross?
  • Yes (John 19:17)
  • No (Matthew 27:31-32)
  50. Did Jesus die before the curtain of the temple was torn?
  • Yes (Matthew 27:50-51; Mark lS:37-38)
  • No. After the curtain was torn, then Jesus crying with a loud voice, said, “Father, into thy hands I commit my spirit!” And having said this he breathed his last (Luke 23:45-46)  51. Did Jesus say anything secretly?
  • No. “I have said nothing secretly” (John 18:20)
  • Yes. “He did not speak to them without a parable, but privately to his own disciples he explained everything” (Mark 4:34). The disciples asked him “Why do you speak to them in parables?” He said, “To you it has been given to know the secrets of the kingdom of heaven, but to them it has not been given” (Matthew 13: 1 0-11)
  52. Where was Jesus at the sixth hour on the day of the crucifixion?
  • On the cross (Mark 15:23)
  • In Pilate’s court (John 19:14)
  53. The gospels say that two thieves were crucified along with Jesus. Did both thieves mock Jesus?
  • Yes (Mark 15:32)
  • No. One of them mocked Jesus, the other defended Jesus (Luke 23:43)
  54. Did Jesus ascend to Paradise the same day of the crucifixion?
  • Yes. He said to the thief who defended him, “Today you will be with me in Paradise” (Luke 23:43)
  • No. He said to Mary Magdelene two days later, “I have not yet ascended to the Father” (John 20:17)
  55. When Paul was on the road to Damascus he saw a light and heard a voice. Did those who were with him hear the voice?
  • Yes (Acts9:7)
  • No (Acts22:9)
  56. When Paul saw the light he fell to the ground. Did his traveling companions also fall to the ground?
  • Yes (Acts 26:14)
  • No (Acts 9:7)
  57. Did the voice spell out on the spot what Paul’s duties were to be?
  • Yes (Acts 26:16-18)
  • No. The voice commanded Paul to go into the city of Damascus and there he will be told what he must do. (Acts9:7;22: 10)
  58. When the Israelites dwelt in Shittin they committed adultery with the daughters of Moab. God struck them with a plague. How many people died in that plague?
  • Twenty-four thousand (Numbers 25:1 and 9)
  • Twenty-three thousand (I Corinthians 10:8)
  59. How many members of the house of Jacob came to Egypt?
  • Seventy souls (Genesis 4 & 27)
  • Seventy-five souls (Acts 7:14)
  60. What did Judas do with the blood money he received for betraying Jesus?
  • He bought a field (Acts 1: 18)
  • He threw all of it into the temple and went away. The priests could not put the blood money into the temple treasury, so they used it to buy a field to bury strangers (Matthew 27:5)  61. How did Judas die?
  • After he threw the money into the temple he went away and hanged himself (Matthew 27:5)
  • After he bought the field with the price of his evil deed he fell headlong and burst open in the middle and all his bowels gushed out (Acts 1:18)
  62. Why is the field called “Field of Blood”?
  • Because the priests bought it with the blood money (Matthew 27:8)
  • Because of the bloody death of Judas therein (Acts 1:19)
  63. Who is a ransom for whom?
  • “The Son of Man came...to give his life as a ransom for many” (Mark 10:45). “Christ Jesus who gave himself as a ransom for all... “(I Timothy 2:5-6)
  • “The wicked is a ransom for the righteous, and the faithless for the upright” (Proverbs 21:18)
  64. Is the law of Moses useful?
  • Yes. “All scripture is... profitable...” (2 Timothy 3:16)
  • No. “. . . A former commandment is set aside because of its weakness and uselessness... “(Hebrews 7:18)
  65. What was the exact wording on the cross?
  • “This is Jesus the King of the Jews” (Matthew 27:37)
  • “The King of the Jews” (Mark 15:26)
  • “This is the King of the Jews” (Luke 23:38)
  • “Jesus of Nazareth, the King of the Jews” (John 19:19)
  66. Did Herod want to kill John the Baptist?
  • Yes (Matthew 14:5)
  • No. It was Herodias, the wife of Herod who wanted to kill him. But Herod knew that he was a righteous man and kept him safe (Mark 6:20)
  67. Who was the tenth disciple of Jesus in the list of twelve?
  • Thaddaeus (Matthew 10: 1-4; Mark 3:13 -19)
  • Judas son of James is the corresponding name in Luke’s gospel (Luke 6:12-16)
  68. Jesus saw a man sitat the tax collector’s office and called him to be his disciple. What was his name?
  • Matthew (Matthew 9:9)
  • Levi (Mark 2:14; Luke 5:27)
  69. Was Jesus crucified on the daytime before the Passover meal or the daytime after?
  • After (Mark 14:12-17)
  • Before. Before the feast of the Passover (John 1) Judas went out at night (John 13:30). The other disciples thought he was going out to buy supplies to prepare for the Passover meal (John 13:29). When Jesus was arrested, the Jews did not enter Pilate’s judgment hail because they wanted to stay clean to eat the Passover (John 18:28). When the judgment was pronounced against Jesus, it was about the sixth hour on the day of Preparation for the Passover (John 19:14)
  70. Did Jesus pray to The Father to prevent the crucifixion?
  • Yes. (Matthew 26:39; Mark 14:36; Luke 22:42)
  • No. (John 12:27)


  71. In the gospels which say that Jesus prayed to avoid the cross, how many times did ‘he move away from his disciples to pray?
  • Three (Matthew 26:36-46 and Mark 14:32-42)
  • One. No opening is left for another two times. (Luke 22:39-46)
  72. Matthew and Mark agree that Jesus went away and prayed three times. What were the words of the second prayer?
  • Mark does not give the words but he says that the words were the same as the first prayer (Mark 14:3 9)
  • Matthew gives us the words, and we can see that they are not the same as in the first (Matthew 26:42)
  73. What did the centurion say when Jesus dies?
  • “Certainly this man was innocent” (Luke 23:47)
  • “Truly this man was the Son of God” (Mark 15:39)
  74. When Jesus said “My God, my God, why hast thou forsaken Me ? ” in what language did he speak?
  • Hebrew: the words are “Eloi, Eloi …..“(Matthew 27:46)
  • Aramaic: the words are “Eloi, Eloi ….. “(Mark 15:34)
  75. According to the gospels, what were the last words of Jesus before he died?
  • “Father, into thy hands I commit my spirit!” (Luke 23:46)
  • "It is finished" (John 19:30)
  76. When Jesus entered Capernaum he healed the slave of a centurion. Did the centurion come personally to request Jesus for this?
  • Yes (Matthew 8:5)
  • No. He sent some elders of the Jews and his friends (Luke 7:3,6)
  77.
  • Adam was told that if and when he eats the forbidden fruit he would die the same day (Genesis 2:17)
  • Adam ate the fruit and went on to live to a ripe old age of 930 years (Genesis 5:5)
  78.
  • God decided that the life-span of humans will be limited to 120 years (Genesis 6:3)
  • Many people born after that lived longer than 120. Arpachshad lived 438 years. His son Shelah lived 433 years. His son Eber lived 464 years, etc. (Genesis 11:12-16)
  79. Apart from Jesus did anyone else ascend to heaven?
  • No (John 3:13)
  • Yes. “And Elijah went up by a whirlwind into heaven” (2 Kings 2:11)
  80. Who was high priest when David went into the house of God and ate the consecrated bread?
  • Abiathar (Mark 2:26)
  • Ahimelech, the father of Abiathar (I Samuel 1:1; 22:20)


  81. Was Jesus’ body wrapped in spices before burial in accordance with Jewish burial customs?
  • Yes and his female disciples witnessed his burial (John 19:39-40)
  • No. Jesus was simply wrapped in a linen shroud. Then the women bought and prepared spices “so that they may go and anoint him [Jesus)” (Mark 16: 1)
  82. When did the women buy the spices?
  • After “the Sabbath was past” (Mark 16:1)
  • Before the Sabbath. The women “prepared spices and ointments.” Then, “on the Sabbath they rested according to the commandment” (Luke 23:55 to 24:1)
  83. At what time of day did the women visit the tomb?
  • “Toward the dawn” (Matthew 28: 1)
  • “When the sun had risen” (Mark 16:2)
  84. What was the purpose for which the women went to the tomb?
  • To anoint Jesus’ body with spices (Mark 16: 1; Luke 23:55 to 24: 1)
  • To see the tomb. Nothing about spices here (Matthew 28: 1)
  • For no specified reason. In this gospel the wrapping with spices had been done before the Sabbath (John 20: 1)
  85. A large stone was placed at the entrance of the tomb. Where was the stone when the women arrived?
  • They saw that the stone was “Rolled back” (Mark 16:4) They found the stone “rolled away from the tomb” (Luke 24:2) They saw that “the stone had been taken away from the tomb” (John 20:1)
  • As the women approached, an angel descended from heaven, rolled away the stone, and conversed with the women. Matthew made the women witness the spectacular rolling away of the stone (Matthew 28:1-6)
  86. Did anyone tell the women what happened to Jesus’ body?
  • Yes. “A young man in a white robe” (Mark 16:5). “Two men ... in dazzling apparel” later described as angels (Luke 24:4 and 24:23). An angel - the one who rolled back the stone (Matthew 16:2). In each case the women were told that Jesus had risen from the dead (Matthew 28:7; Mark 16:6; Luke 24:5 footnote)
  • No. Mary met no one and returned saying, “They have taken the Lord out of the tomb, and we do not know where they have laid him” (John 20:2)
  87. When did Mary Magdelene first meet the resurrected Jesus? And how did she react?
  • Mary and the other women met Jesus on their way back from their first and only visit to the tomb. They took hold of his feet and worshipped him (Matthew 28:9)
  • On her second visit to the tomb Mary met Jesus just outside the tomb. When she saw Jesus she did not recognize him. She mistook him for the gardener. She still thinks that Jesus’ body is laid to rest somewhere and she demands to know where. But when Jesus said her name she at once recognized him and called him “Teacher.” Jesus said to her, “Do not hold me...” (John 20:11 to 17)
  88. What was Jesus’ instruction for his disciples?
  • “Tell my brethren to go to Galilee, and there they will see me” (Matthew 2 8: 10)
  • “Go to my brethren and say to them, I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God” (John 20:17)
  89. When did the disciples return to Galilee?
  • Immediately, because when they saw Jesus in Galilee “some doubted” (Matthew 28:17). This period of uncertainty should not persist
  • After at least 40 days. That evening the disciples were still in Jerusalem (Luke 24:3 3). Jesus appeared to them there and told them, stay in the city until you are clothed with power from on high” (Luke 24:49). He was appearing to them “during forty days” (Acts 1:3), and “charged them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise ... “(Acts 1:4)
  90. To whom did the Midianites sell Joseph?
  • “To the Ishmaelites” (Genesis 37:28)
  • “To Potiphar, an officer of Pharaoh” (Genesis 37:36)  91. Who brought Joseph to Egypt?
  • The Ishmaelites bought Joseph and then “took Joseph to Egypt” (Genesis 37:28)
  • “The Midianites had sold him in Egypt” (Genesis 37:36)
  • Joseph said to his brothers “I am your brother, Joseph, whom you sold into Egypt” (Genesis 45:4)
  92. Does God change his mind?
  • Yes. “The word of the Lord came to Samuel: “I repent that I have made Saul King...” (I Samuel 15:10 to 11)
  • No. God “will not lie or repent; for he is not a man, that he should repent” (I Samuel 15:29)
  • Yes. “And the Lord repented that he had made Saul King over Israel” (I Samuel 15:35). Notice that the above three quotes are all from the same chapter of the same book! In addition, the Bible shows that God repented on several other occasions:
  i. “The Lord was sorry that he made man” (Genesis 6:6)
  “I am sorry that I have made them” (Genesis 6:7)
  ii. “And the Lord repented of the evil which he thought to do to his people” (Exodus 32:14).
  iii. (Lots of other such references).
  93. The Bible says that for each miracle Moses and Aaron demonstrated the magicians did the same by their secret arts. Then comes the following feat:
  • Moses and Aaron converted all the available water into blood (Exodus 7:20-21)
  • The magicians did the same (Exodus 7:22). This is impossible, since there would have been no water left to convert into blood.
  94. Who killed Goliath?
  • David (I Samuel 17:23, 50)
  • Elhanan (2 Samuel 21:19)
  95. Who killed Saul?
  • “Saul took his own sword and fell upon it.... Thus Saul died... (I Samuel 31:4-6)
  • An Amalekite slew him (2 Samuel 1:1- 16)
  96. Does every man sin?
  • Yes. “There is no man who does not sin” (I Kings 8:46; see also 2 Chronicles 6:36; Proverbs 20:9; Ecclesiastes 7:20; and I John 1:810)
  • No. True Christians cannot possibly sin, because they are the children of God. “Every one who believes that Jesus is the Christ is a child of God.. (I John 5:1). “We should be called children of God; and so we are” (I John 3: 1). “He who loves is born of God” (I John 4:7). “No one born of God commits sin; for God’s nature abides in him, and he cannot sin because he is born of God” (I John 3:9). But, then again, Yes! “If we say we have no sin we deceive ourselves, and the truth is not in us” (I John 1:8)
  97. Who will bear whose burden?
  • “Bear one another’s burdens, and so fulfill the law of Christ” (Galatians 6:2)
  • “Each man will have to bear his own load” (Galatians 6:5)
  98. How many disciples did Jesus appear to after his resurrection?
  • Twelve (I Corinthians 15:5)
  • Eleven (Matthew 27:3-5 and Acts 1:9-26, see also Matthew 28:16; Mark 16:14 footnote; Luke 24:9; Luke 24:3 3)
  99. Where was Jesus three days after his baptism?
  • After his baptism, “the spirit immediately drove him out into the wilderness. And he was in the wilderness forty days ... (Mark 1:12-13)
  • Next day after the baptism, Jesus selected two disciples. Second day: Jesus went to Galilee - two more disciples. Third day: Jesus was at a wedding feast in Cana in Galilee (see John 1:35; 1:43; 2:1-11)
  100. Was baby Jesus’ life threatened in Jerusalem?
  • Yes, so Joseph fled with him to Egypt and stayed there until Herod died (Matthew 2:13 23)
  • No. The family fled nowhere. They calmly presented the child at the Jerusalem temple according to the Jewish customs and returned to Galilee (Luke 2:21-40)
  101. When Jesus walked on water how did the disciples respond?
  • They worshipped him, saying, “Truly you are the Son of God” (Matthew 14:33)
  • “They were utterly astounded, for they did not understand about the loaves, but their hearts were hardened” (Mark 6:51-52)

 17. #17
  ito ma take mo kaya dahil kakakopya ng mga manunulat nyo iba na ang naisulat::::::

  What the Bible Really Says: Some “Shocking Statements”!

  1. "Many will say to me (Jesus) on that day, 'Lord, Lord, did we

  not prophesy in your name, and in your name drive out demons and perform many miracles?' Then I will tell them plainly, 'I never knew you. Away from me, you evildoers!' (From the NIV Bible, Matthew 7:22-23)"

  2. Matthew 19:9 "I tell you that anyone who divorces his wife, except for marital unfaithfulness, and marries another woman commits adultery."
  3. Mark 10:11 "Anyone who divorces his wife and marries another woman commits adultery against her."
  4. Mark 10:12 "And if she divorces her husband and marries another man, she commits adultery."
  5. Luke 16:18 "Anyone who divorces his wife and marries another woman commits adultery, and the man who marries a divorced woman commits adultery."
  6. Deuteronomy 22:22 "If a man is found sleeping with another man's wife, both the man who slept with her and the woman must die."
  7. Leviticus 20:10 "If a man commits adultery with another man's wife--with the wife of his neighbor--both the adulterer and the adulteress must be put to death."
  8. "If your right eye causes you to sin, gouge it out and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to be thrown into hell. (From the NIV Bible, Matthew 5:29)"
  9. Song of Songs 8:1-3 "If only you were to me like a brother, who was nursed at my mother's breasts! Then, if I found you outside, I would kiss you, and no one would despise me. I would lead you and bring you to my mother's house-- she who has taught me. I would give you spiced wine to drink, the nectar of my pomegranates. His left arm is under my head and his right arm embraces me."
  10. Who is Our Saviour?
  In 2 Samuel 22:1-3 and in Isaiah, God Himself speaks, saying clearly that He ALONE is the SAVIOR:
  For I am the Lord, your God, the Holy One of Israel , your SAVIOR....It is I, the Lord; there is NO SAVIOR BUT ME... (Isaiah 43:3,11)
  God repeats this categorical statement in Hosea:
  I am the Lord, your God, since the land of Egypt ; You know no God besides me, and there is NO SAVIOR but me. (Hosea 13:4)
  You shall know that I, the Lord am your SAVIOR, your REDEEMER, the mighty one of Jacob. (Isaiah 60:16)
  11. "Stone disobedient children" (Deuteronomy 21:18-21)
  12. 1 Timothy 2:15 says only women who have children will be spared hell
  13. With the pure you show yourself pure, and with the crooked you show yourself perverse. [2 Sam. 22:27]
  14. Men aren't allowed to trim their beards or shave their heads (Leviticus 21:5)
  15. Each of us shall give an account of himself to God. (Romans 14:12) Each one will receive his own reward according to his own labour. (1 Corinthians 3:8) And will he not render to each man according to his deeds? (Proverbs 24:12)
  16. Men are worth more than women - Leviticus 27:1-7 actually provides monetary comparisons!
  17. The Bible says that the sole reason God created women in the first place was to provide company and service to men (1 Corinthians 11:9)
  18. Matthew 13:10-14 suggests that Jesus doesn't want everyone to understand what he's saying, so he speaks in parables to his disciples and most of the rest will go to hell.
  19. Homosexuality? "If a man also lieth with mankind, as he lieth with a woman, both of them have committed an abomination; they shall surely be put to death; their blood shall be upon them" (Leviticus 20:13)
  20. [Psalm. 4:23] Awake, why do you sleep, O Lord? Then the Lord awaked as one out of sleep, and like a mighty man that shouts by reason of wine.
  21. Exodus 21:7-10 says men can sell their daughters into slavery
  22. "If a man be found lying with a woman married to an husband, and a man find her in the city, and lie with her, then ye shall bring them both out unto the gate of that city, and ye shall stone them with stones that they die;" (Deuteronomy 22:24)
  23. "When thou goest forth to war against thine enemies, and the Lord thy God hath delivered them into thine hands, and thou hast taken them captive, and seeth among the captives a beautiful woman, and hast a desire unto her, that thou wouldest have her to thy wife; then thou shalt bring her home to thine house; and she shall shave her head, and pare her nails; and she shall put the raiment of her captivity from off her, and remain in thine house . . . And it shall be, if thou have no delight in her, then thou shalt let her go whither she will;" (Deuteronomy 21:10-14)
  24. Prostitution is punished by burning the woman alive according to Leviticus 21:9
  25. Matthew 24:36 - Jesus was not all-knowing.
  26. Matthew 26:39 -Jesus and God had different wills.
  27. John 14:28 - One was greater than the other.
  28. Mark 10:17-18, Luke 18:18-19 - Jesus denied divinity.
  29. Mark 1:35, 6:46, 14:35-36, Matthew 14:23, 19:13, 26:39, 27:46, 26:42-44 - Jesus prayed to God. (If Jesus was God himself, who was he praying to?)
  30. John 8:42 - Jesus did not come of himself.
  31. John 7:16, 12:49, 14:24, 17:14 - Jesus' words were not his.
  32. John 14:31 & 15:10-Jesus followed commands.
  33. John 17:6-8 - "I have given unto them the words which thou gavest me."
  34. Acts 2:22 - Jesus was "a man approved of God."
  35. 1 Timothy 2:5 - Jesus was the mediator between God and humans.
  36. Jesus says that he wasn't sent with peace on earth but with a sword (Matthew 10:34)
  37. . .. for it is a SHAME for women to speak in the Church" 1 CORINTHIANS 14:34-35
  38. Sexual immorality merits an eternity in flames, according to Jude 1:7
  39. [Deut. 23:19] "Do not charge your brother interest (on loans), you may charge a foreigner interest, but not a brother Israelite."
  (The word Israelite according to the Good News Bible)
  40. "If a man come to me, and hate not his father, and mother, and wife, and children, and brethren, and sisters, yea, and his own life also he cannot be my disciple" (Jesus in Luke 14:26)
  41. Original Sin:

  The Christian dogma that sin is inherited is against all ethics, morality and common sense. It is against the explicit pronouncement of God:
  "The soul that sinneth, it shall die. The son (the progeny of Adam) shall not bear the iniquity of the father (Adam), neither shall the father bear the iniquity of the son: the righteousness of the righteous shall be upon him, and the wickedness of the wicked shall be upon him. But if the wicked will turn from all his sins that he hath committed, and keep all my statutes, and do that which is lawful and right, he shall surely live, he shall not die." Ezekiel 18:20-21
  42. "How can you say that we are wise and that the law of the lord is with us but behold, the false pen of the scribe has made it into a lie." (Jeremiah 8:8)
  43. "He that is born in thy house, and he that is bought with thy money (your slaves), MUST needs be circumcised and my covenant shall be in your flesh for an EVERLASTING covenant. "The uncircumcised to be "CUT OFF" (to be killed). GENESIS 17:13-14
  44. EZEKIEL 9:4-6 The Lord commands: "... slay old men outright, young men and maidens, little children and women...."
  45. "But I would have you know, that the head of every man is Christ; and the head of the woman is the man; and the head of Christ is God." (New Testament, I Corinthians 11:3)
  46. "Look, I am against you!- declares Yahweh Saboath- I shall lift your skirts as high as your face and show your nakedness to the nations, your shame to the kingdoms. I shall pelt you with filth." (Nahum 3:5-6)
  47. 2King 18:27] Rab'-sha-keh said, "Has he not sent me to the men which sit on the wall, THAT THEY MAY EAT THEIR OWN DUNG, AND DRINK THEIR OWN PISS with you."
  48. 1 Corin. 11:5] But any woman who prays and prophecies with her head unveiled dishonours her head - it is the same as if her head were shaven, for if a woman will not veil herself then she should cut off her hair. But if it is disgraceful for a woman to be shorn or shaven, let her wear a veil.
  49. [2 King 5:15] THERE IS NO GOD IN ALL THE EARTH, BUT IN ISRAEL .

  The Prophets According To the BIBLE:
  i) Abraham married his sister (Genesis 20:12)
  ii) Lot had incest with his daughters who begat his children (Genesis 19:30)

  iii) David-adultery with Bathsheba (2 Samuel 11:1-7)
  iv) Solomon worshipped idols (1 Kings 11:4)
  v) Noah was a drunkard and lay naked in his intoxication (Genesis 9:20)
  Aaron led people to worship the golden calf (Exodus 32:2-11)

  [Hos. 1:2] When the Lord first spoke to Hose'a he said to him, "GO TAKE TO YOURSELF A WIFE OF HARLOTRY and have children of harlotry, for the land has committed great harlotry by forsaking the Lord."

 18. #18

 19. #19

  ayon sa inyong mga scholars!!

  Quote Originally Posted by Uinen View Post
  Di ko mabasa ang haba.
  basahin mo kapatid para malaman mo pasinsyahan at pagtyagaan mo lang kaunting oras lang malaman mo ang mga naka sulat compare mo sa Bibliya mo!

  MAGTATAKA KUNG BAKIT GINAGAMIT NAMIN ANG BIBLIYA DAHIL PARA SA KAALAMAN NYO DAHIL NAINIWALA KAMI SA MGA KAPAHYAGANG KASULATAN ISA NA DOON ANG INJEEL SA ARABIC NA TINATAWAG NA GOSPEL PERO DAHIL SA MGA PAGBABAGO NG MGA SUMULAT NAIBA NA ANG ORIHINAL NITO KAYA NAGPADALA PA ANG ALLAH NA HULING TIPAN NA 14OO YRS MARAMING NG NAGBALAK NA HANAPAN NG BUTAS, SIRAIN, PALITAN PERO HINDI NILA NAKUHANG PALITAN DAHIL MISMO ANG ALLAH AY KANYANG PRENUTIKTAHAN ITO:

  Quran Chapter 15 verse 9, "We have, without doubt, sent down the Message; and We will assuredly guard it (from corruption)."

  "This day I have perfected your religion for you, completed My favor upon you, and have chosen for you Islam as your religion..." (Quran 5:3). "If anyone desires a Religion other than Islam(submission to Allah), never will it be accepted from him, and in the Hereafter he will be among the losers." (Quran 3:85)

  "Those who reject the Message when it comes to them (are not hidden from Us). And indeed it is a Book of exalted power. No falsehood can approach it from before or behind it: it is sent down by One Full of Wisdom, Worthy of all Praise.[Quran 41:41-42]"

  TANONGIN NATIN ANG MGA SCHOLARS NYO???

  Miami Herald, The (FL)

  March 15, 1991
  Section: LIVING TODAY
  Edition: FINAL
  Page: 1E


  WAR OF THE WORDS AFTER SIX YEARS, CONTROVERSIAL PANEL CONCLUDES MUCH OF THE GOSPEL WASN'T SAID BY JESUS
  FRED TASKER Herald Staff Writer


  Jesus never said 80 percent of the things attributed to him in the gospels -- the crucial first four books of the Bible's New Testament.


  That's the controversial conclusion of the Jesus Seminar, a 200-member group of biblical scholars from universities and seminars around the United States , after six years of minutely reasoned debate.

  The announcement of the group's findings last week is sure to trigger intense debate between the modernist members of the seminar and religious conservatives, who take the Bible at its literal word.

  And it comes at a time when one of America 's largest protestant denominations, the 14.9-million- member Southern Baptist Convention, is threatened by a split between fundamentalists and moderates within its ranks over the same issue, among other things. The picture of Jesus emerging from the Jesus Seminar is of a sage and a prophet who preached the word of God in simple, striking phrases but who did not himself claim to be the son of God. And who did not prophesy a coming apocalypse after which God's imperial rule on Earth would begin.

  The new description of Jesus will "feed a hunger" among modern churchgoers, said seminar member Marcus Borg of Oregon State University .

  "Many mainstream Christians can no longer believe the picture of Jesus they got as children," Borg said.

  Conservative criticism of the seminar's conclusions has been quick and heated.

  "It's a gnat on a bull's horn," snorted Paige Patterson, president of Criswell College , a conservative evangelical Baptist school in Dallas , Texas . "These people are meeting to amuse and amaze themselves. They came to the documents with an anti-supernatural bias and arrived at anti-supernatural conclusions.

  "They will not be taken seriously."

  Jerry Falwell, the fundamentalist TV preacher, is also certain to dispute the seminar's findings, a spokesman said.

  "He obviously holds to a literal interpretation of the entire Bible -- every word, every story and certainly every word of Christ. He would suggest that these (Jesus Seminar) scholars probably ought to be in a different line of work, rather than to devote their lives and careers to something they believe is only partly true."

  The seminar's work has created anxiety even among those who agree with many of its views.

  "What they're doing is crucially important," said John Fitzgerald Jr., a New Testament scholar and professor of religion at University of Miami . "It brings to public consciousness the fact that most mainstream New Testament scholars do not believe that everything the New Testament attributes to Jesus actually goes back to him.

  "I just hope the public doesn't say, 'Oof! Eighty percent! This group is not to be taken seriously.' If they had said 50 percent, it would coincide much better with the convictions of more New Testament scholars.

  "I hope there is informed discussion about it."

  "We don't know how this is all going to turn out," said David Carter, aide to Robert W. Funk, a retired University of Montana religion professor and founder of the Jesus Seminar. "We're at the front end of something. It's a hot topic."

  The debate actually goes back at least as far as 1906, when Albert Schweitzer published his book, The Quest for the Historical Jesus. It pits those who believe in the "Historical Jesus" against those who believe in the "Christ of Faith."

  And the seminar's findings aren't quite as radical as they sound, its participants said.

  "We don't claim to have discovered a totally new Jesus, nor do we claim absolute certitude," said Robert Fortna, professor of religion at Vassar College and a seminar member. "But we're trying to achieve as precise a definition of Jesus as possible."

  The problem with many quotes attributed to Jesus in the Gospels, the seminar scholars said, is that they were written 30 to 60 years after his death. And the men who wrote the Gospels, while faithful believers, did not hesitate to alter, expand and re-interpret Jesus' words to fit their own beliefs and the problems of their own times, the scholars said.

  The Jesus Seminar scholars were particularly hard on the book of John, written by John the Apostle 60 or more years after Jesus' death. One of the crucial verses ruled out was the popular John 3:16, which quotes Jesus as saying: "For God so loved the world that He gave His only begotten son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life."

  "That did not reflect Jesus' ideas," Carter said. "Most scholars agree that Jesus did not have a messianic self- consciousness."

  That doesn't mean Jesus is not the son of God, Carter stressed, but only that he never claimed himself to be. The idea that he was the son of God was developed decades later by his followers, Carter said.

  "It's perfectly legitimate that later his followers came along and mythologized him," Carter said. "There's no way the seminar would devalue that.

  "We're trying to accurately describe Jesus as a historical figure. If you're doing theological speculation, it should be with some regard to history.

  "It's not a theological discussion; it's a historical discussion."

  Disagreement with that view is voiced by Alan Culpepper, of Southern Baptist Seminary in Louisville , Ky. , who quit the Jesus Seminar two years ago in disagreement with its developing views.

  "My particular area is the Gospel of John. That's one area in which I have a strong disagreement with the work of the seminar. I feel much more of the tradition goes back to Jesus."

  He believes Jesus did claim to be the son of God.

  "I think on balance that he did say it."

  The Jesus Seminar was founded in 1985 by Funk, who taught biblical studies at the University of Montana but now runs Westar Institute and Polebridge Press in Sonoma, Calif. Researching a book on Jesus, he was struck that no one had ever tried to reach a consensus among religious scholars on the authenticity of sayings attributed to him.

  During their six years of study, the Jesus Seminar scholars developed a unique and controversial method of voting on sayings attributed to Jesus. After discussion, they would drop colored beads into a ballot box.

  A red bead was a vote that the quote under scrutiny was actually said by Jesus.

  A pink bead meant Jesus probably said not that, but something similar.

  A gray bead meant Jesus didn't say it, but that it reflected something close to his beliefs.

  A black bead meant Jesus never said it, and that it probably reflected the ideas of later followers.

  Fifty percent of the more than 1,100 sayings attributed to Jesus in the first four books -- Matthew, Mark, Luke and John -- got black beads. Another 30 percent got gray beads.

  From 30 to more than 100 of the 200 scholars voted on each passage under debate.

  The scholars reached their conclusions by studying, among other things, patterns of speech characteristic of Jesus. The scholars concluded his style was terse, striking. He spoke in brief aphorisms and parables, not in long, organized speeches like the Sermon on the Mount, they concluded.

  As an example of an aphorism, the scholars cite Mark 10:25: "It is easier for a camel to squeeze through a needle's eye than for a wealthy person to get into God's domain."

  As an example of a parable, they cite Mark 4:30-32, about how Christians should see God's domain: "Consider the mustard seed: When it is sown . . . it is the smallest of all the seeds on the Earth . . . (eventually) it becomes the biggest of all garden plants."

  Says the seminar's concluding document: "If we examine the surviving gospel records closely . . . it is readily observed that Jesus speaks regularly in adages or aphorisms or in parables or in witticisms formulated as rebuff or retort in the context of dialogue or debate. It is clear that he did not speak in long monologues of the type found in the Gospel of John."

  Fortna cautioned: "This doesn't radically change the view of Jesus. It confirms and fills out what scholars have come to believe in the past 25 years. Jesus wasn't speaking of himself as God's son. He was concerned with the kingdom of God , not with
  himself.

  "The idea that he predicts his own return is also rejected," Fortna added.

  Thus the seminar ruled out the "little apocalypse" verses in Mark 13, which quote Jesus saying:

  "For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom; and there shall be earthquakes in divers places, and there shall be famines and troubles: these are the beginnings of sorrows.

  "And then shall they see the Son of man coming in the clouds with great power and glory. And then shall he send his angels, and shall gather together his elect from the four winds. . . . "

  Such statements were actually put on Jesus' lips by Gospel writers trying to bolster their courage in the trying times decades after his death, the scholars concluded. Such statements quoting Jesus predicting the apocalyptic coming of God's kingdom also contradict what Jesus said -- in a phrase accepted as accurate by the seminar -- in Luke 11:20: "But if it is by the finger of God that I drive out demons, then for you God's imperial rule has arrived," the seminar concluded. That means Jesus said God's kingdom was already there, not something to come, the scholars said.

  The debate over the conclusions of the Jesus Seminar is certain to intensify next fall, when a Red Letter Gospel of the Bible is published, with the words of Jesus printed in red, pink, gray or black according to how the seminar voted on their authenticity.

  It could be a spirited debate.

  "You're asking what all this means," Carter said. "I guess I have to say the bag has been all shaken up, and we're not sure yet what it means."

  This article is supplemented with information from the Los Angeles Times Service.

  Illustrationhoto: CHRIST

  Copyright (c) 1991 The Miami Herald

  SOURCE:
  http://nl.newsbank. com/nl-search/ we/Archives? s_site=miamii&p_multi=MH|&p_product=MH&p_theme=realcities2&p_action=search&p_maxdocs=200&p_text_sear ch- 0=jesus%20semina r&s_dispstring= jesus%20seminar&xcal_numdocs= 20&p_perpage=10&p_sort=_rank_ %3AD&xcal_useweights= no&p_field_date- 0=YMD_date&p_params_date- 0=date%3AB% 2CE&p_text_date- 0=
  (you need to go to their archive to search for this).

  Archive number 1863. Miami Herald - March 15, 1991 - 1E LIVING TODAY

  http://www.westarinstitute.org/Seminars/seminars.html

 20. Jun 9, 2011

 21. #20
  Tanda ng Dalisay na Relihiyon

  Zephaniah 3:9 Sapagka't akin ngang sasaulian ang mga bayan ng dalisay na wika, upang silang lahat ay makatawag sa pangalan ng Panginoon; na paglingkuran siya na may pagkakaisa.

  Zecharias 14:9 At ang Panginoo'y magiging Hari sa buong lupa: sa araw na yao'y magiging ang Panginoon ay isa, at ang kaniyang pangalan ay isa.

Page 1 of 2 1 2 Last

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •