Ang Huling Sugo at Propeta mula sa Arabia | Realm of Thought | PinoyExchange

Page 1 of 2 1 2 Last
Results 1 to 20 of 37
 1. #1

  Smile Ang Huling Sugo at Propeta mula sa Arabia


  “ Si Muhammad ay hindi ama ng sinoman sa inyo, datapwat siya ay Sugo ng Allah at ang kahuli-hulihan sa lahat ng mga Propeta. Ang Allah ang tanging Nakakaalam ng lahat ng bagay.” (Qur’an Al Ahzab 33:40)


  Maikling Talambuhay ni Muhammad
  Si Muhammad anak ni Abdullah ay isinilang sa Makkah noong 570 AD. Siya ay isinugo ng Allah at huling Propeta. Ang ilan sa kanyang mga naging unang alagad ay ang kanyang asawang si Khadijah, ang kanyang katulong na si Zaid at ang kanyang pinsan na si Ali. Ngunit, sa mga sumunod pang panahon ay sumama rin si Abu Bakar, Othman, ang kanyang tiyuhin na si Hamza, si Bilal at napakarami pang iba.
  Si Abu Thalib ang kanyang tiyuhin ang nagbigay ng pangalan na Muhammad at si Aminah naman na kanyang ina naman ang nagbigay ng pangalang Ahmad.Si Muhammad ay mula sa kilalang tribo ng mga Arabo, ang Quraish, mula sa lahi ng Propetang si Abraham at ang kanyang anak na si Ismael.
  Mula sa pagkabata, si Muhammad ay lumaki at nakilala sa kanyang pagkamatapat, katalinuhan, maka-Diyos, kahusayang magsalita, matulungin at makatwiran. Siya ay nagsimula bilang pastol, at pagkaraan ay sumama sa pangangalakal sa ibang bayan sa pagitan ng Makkah at al Sham.

  Sa gulang na 25 pinakasalan niya ang isang mayamang biyuda na ang pangalan ay Khadija na sa kanya siya naglingkod o nagtrabaho bilang tagapangasiwa ng kanyang negosyo. Sila ay nagkaroon ng anim na anak, apat na babae at dalawang lalake. Ang dalawang huling anak niya ay namatay noong sanggol pa lamang.

  Sa gulang na apatnapu (40) o noong mga taong 610 A.C. Si Muhammad ay nakatanggap ng unang Pahayag mula sa Allah, ang Qur’an.

  Samantalang siya ay nagmumuni-muni sa may yungib sa itaas ng bundok ng Hira na malapit lamang sa Makkah, ang Angel na si Gabriel ay dumating sa kanya at nagpahayag ukol sa mensahe ng Allah. Kay nga, si Muhammad ay inutusang ipahayag ang pagsamba sa nag-iisang Diyos sa gitna ng mga taong sumasamba sa maraming dios-diosan at mga rebulto maging sa loob at labas ng Arabia.

  Ilang panahon ang nakalipas, ang sugo ng Allah ay nagpasimulang mangaral nang hayagan sa pamamagitan ng pagbibigay babala sa kanyang kababayan sa panganib ng kaparusahan sa mga di-sumasamba sa iisang Tunay na Dios. At ang impierno ay naghihintay sa mga hindi sumasampalataya sa kabilang buhay, samantalang Paraiso naman ang nakalaan sa mga tunay na mananampalataya sa Islam

  Ang Makkah, bilang sentro ng perigrino (pilgrimage) sa Kabah (Ang santuwaryo na itinayo ni Abraham) nakita ng mga taga Makkah ang banta ng Islam na tumutuligsa sa pagsamba sa Idolatriya. Sila’y nabahala na hindi lang aalisin ang kanilang tinatamasang kasaganaan, gayondin mababawasan ang mga pakinabang na nakukuha nila sa bawat taon ng peregrinasyon.

  Sa paglipas ng panahon, ang pagtutol sa pananampalataya sa iisang Diyos ay naging lubhang mapanganib. Upang matakasan ang pagmamalupit at pag-uusig sa mga Muslim sa Makkah, ang ilan sa kanila ay lumikas patungo sa Abysinia.
  Pagkaraang mangaral ng sampung taon na may kaunting pag-uusig, ang Propeta, dahil sa mga pagbabanta sa buhay ay napilitang lumikas patungong Medina na kung saan nakatagpo siya ng kanlungan at tulong.
  Sa Medina ay itinatag ng Propeta ang pamayanang Islamiko at ipinag-utos ang Jihad ( pakikibaka ng dahil sa Allah laban sa mga puwersa ng mga pagano at kasamaan.)
  Ang Propeta ay nakipaglaban sa maraming digmaan laban sa mga pagano, nais ng mga pagano na lupigin sila, lalong lalo na ang mga kaaway niya na mga taga Makkah

  Noong 630 A.C. ay sinakop ng 10,000 mga kawal na Muslim ang Makkah at ang lahat ay sumuko ng walang labanan. Lahat ng mga sumukong taga-Makkah ay ginawaran ng habag ng Propeta. Dahil dito, sila ay nabighani sa Islam at kusang-loob na nagsiyakap.

  Inalis sa Makkah ang mga rebulto, habang ang santuwaryo na itinayo ni Abraham para sa pagsamba sa Iisanbg Dios na Tunay ay muling inialay sa Allah. Kaya nga ang pagsamba sa iisang Dios na Tunay ay muling naibalik sa Makkah. Sa huling panahon ng kanyang buhay pinag-isa ng Propeta ang lahat ng Arabia at ang Islam ay nagsimulang lumaganap sa Malapit na Silangan
  Noong 632 AC ang Propeta ay namatay sa Medina. Naihalal si Abu Bakar bilang Kalifah o Kahalili sa pagkapinunong politikal at pang- relihiyon.
  Maliit lamang ang bilang nila ngunit ang Islam ay lumawig hanggang Roma, Persia, sa dalampasigan ng Mediterania at Malabar hanggang sa malayong pook ng Silangang Indies. Ang mga tao ay yumakap sa Islam nang walang pag-aatubili dahil sa mga aral nito at magandang halimbawa na ipinakita ng Propeta.

 2. #2
  Naingatan ang Hula ukol sa Propeta
  Ang mga Muslim ay sumasampalataya na ang Panginoong Allah ay nagpahayag sa mga naunang Propeta at ito ay naitala sa mga kasulatan. Ang halimbawa dito ay ang Kautusan na ipinahayag kay Moises, Ang Torah ( Taurat) ; ang Mga Awit na ipinahayag kay David ( Zabur) ; ang Evangelio na ipinahayag kay Jesus ( Injil ) at sa iba pa. Datapwat ang ilan sa mga pinagkatiwalaan ng mga kasulatang ito’y nagkaroon ng maitim na budhi, ang mga Kasulatan ay nagkaroon ng pagbabago.

  Sinabi sa Jeremias 36:32: “ … na sumulat doon ng mula sa bibig ni Jeremias ng lahat ng mga salita ng aklat na sinunog sa apoy ni Joachim na hari sa Juda ; at nagdagdag pa sa mga yaon ng maraming gayong salita.” Ganito pa rin ang matutunghayan natin sa patotoo ng mga dalubhasang Cristiano : “ No translation of these sacred writing into another language, except by the original writers is inspired. In copying the inspired original by hand, the elements of human frailty entered in, and so none of the thousands of the copies in existence in the original language are perfect duplicate.
  The result is that no two copies are exactly alike.”


  (The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripture p. 7 )
  Sa isa pang aklat na Aid to Bible Understanding pahina 252 ay ganito ang sinabi: “ Ezra also made reference to books by previous inspired writers ( ! Chron. 29:29; 2 Chron. 26:22;32:32). Ezra notes that the other prophets of Jehovah made written records that are not preserved in the inspired Holy Scripture ( 2 Chron. 9:29; 12:15;13:22)…” Dahil sa ginawang pagbabago, nagkaroon ng panibagong kahulugan ang mga naunang Kasulatan at nagkaroon din ng maling pang-unawa.

  Dahil dito ay naitago ang tunay na aral na inihayag ng Poong Maykapal.
  Dahil nga dito, sinabi ng Qur’an : “ Pinalitan nila ang mga salita ayon sa tamang kalagayan at kinalimutan na ang mabuting bahagi ng aral na inihayag sa kanila ( Qur’an 5:14) Ipinaliwanag din ng Qur’an na ng mga Judio ay maraming bagay na itinago sa mga dakilang aral ng kanilang religion. Ganito muli ang sinabi ng Qur’an : “ O kayong mga tao na binigyan ng Kasulatan ( mga Judio at Cristiano), may darating sa inyo na Sugo, na (muling) ihahayag sa inyo ang mga karamihan na inyong itinago sa mga Kasulatan, at inyong kinakaligtaan ( dahil akala ninyo’y hindi mahalaga). “ ( Qur’an 5:15).

  Ang isa sa mga kapahayagan ng Allah sa mga Judio na kanilang itinago ay ang mga katangian ng huling Propeta na darating mula sa kapatid nilang Arabo, walang iba kundi Si Muhammad na anak ni Abdullah. Inihayag sa kanila ang kanyang pagdating o katuparan ng hula, ngunit kanilang binaluktot upang magkaroon ng ibang kahulugan. Isa pa rin kanilang binago o binaluktot na katotohanan sa unang kasulatan ay ang ukol sa araw ng paghuhukom. Sa mga bumabasa ng Kasulatan o Lumang Tipan, mapapansin ninyo na walang aral na makikita dito ukol sa Araw ng Paghuhukom at kung ating iisipin , isa ito sa malaking bahagi ng pananampalataya ng relihiyon.

 3. #3
  Ang Hula ni Jesus Muhammad o Ahmad mula sa Qur’an

  Ganito ang sinabi ni Jesus sa loob ng Qur’an:

  “ At nang sinabi ni Jesus, ang anak ni Maria: O mga anak ni Israel Katotohanan, ako’y sugo ng Allah na ipinadala sa inyo na sinang-ayunan ang batas na nauna sa akin, at nagpahayag ng mabuting balita ukol sa Sugo na darating pagkatapos ko, na ang kanyang panglan ay Ahmad. Ngunit nang siya’y dumating sa kanila na may maliwanag na mga tanda, silay nagwika : ‘ Ito’y isang maliwanag na panggagaway.” (61 :6)


  Ang Qur’an ay nagbibigay patotoo na si Jesu ay totoong Su at Propeta at itoy pinatunayan ng mga Tanda na kaniyang ginawa. At gayon din ay ipinaabot niya ang pagdating ng isa pang Propeta na ang panglan ay Ahmad. Sino ang Ahmad na ito na binanggit ni Jesus? Katulad ng ating nabanggit sa unahan nito, si Abu Thalib na kanyang tiyuhin at nagpalaki sa Propeta ng may buong pagmamahal at gumugol ng mga salapi at kayaman upang maingatan lamang siya ay binigyan siya ng panglan na Muhammad. Si Aminah naman na kaniyang ina ay pinili sa kanya ang pangalan na Ahmad. Ito ay matatag na tala ng kasaysayan at hindi mapapasubalian.

  Gayon din naman, kahit na sa Biblia marami sa mga Propeta ay may dalawang panglan na katulad din naman ni Muhammad. Halimbawa nito ay si Jacob, na ang iba pang pangalan ay Israel, kaya nga hindi nakapagtataka na ang mga Propeta ay may higit sa isang Pangalan.
  Ang Qur’an ay tuwirang ipinahayag na ang sinomang pinag-aaralan mabuti ang aklat ng Evangelio at mga kautusan ay makikita nila doon ang panglan at pagsasalarawan ng huling Propeta ng Islam. Ganito ang sinabi sa Qur’an : “ … they will find him written down with them in the Torah and Gospel…” ( Qur’an 7:157) Sa Pilipino : “ … makikita nila siya ( Muhammad) na nakasulat sa kanilang Kautusan at Evangelio…”

 4. #4

  Ano Ang Talinhaga Na Ito Ni Hesus P.?

  Ang Talinhaga ni Jesus tungkol sa huling Sugo at Propeta

  Buod ng Talinhaga:


  1. Ang talinhaga ng kaharian ng Dios ay inihambing sa pag-aani sa ubasan
  2. Kumuha ang may-ari ng ubasan ng mga manggagawa
  3. Ang katumbas na halaga ng bayad ay isang denaryo sa loob ng isang araw
  4. Sa ika-9 ng umaga ay muling kumuha ng mga manggagawa at babayaran ng katumbas ng naunang mangggawa
  5. Sa ika 3 ng hapon ay muli siya lumabas at kumuha ng manggawa na babayaran din ng gayon.
  6. Sa muli ay lumabas na muli ng ika apat o ika limang ng hapon
  7. Ipinatawag na ang manggawa at binayaran ang huli at ang una ng pantay-pantay
  8. Marami ang nag-reklamo dahil hindi pantay ang bayaran dahil mas malaki ang ginugol na oras ng nauna kay sa iba ngunit pantay-pantay lamang ang bayad.
  9. Ang sagot ng may-ari : “ hindi baga nakipagkayari ka sa akin sa isang denaryo.”

  Mga Kahulugan

  1. Ang may ari ng ubasan ay ang Poong Maykapal
  2. Ang ubasan ay ang pananampalataya na ipinapangaral
  3. Mga manggagawa ay ang mga tagasunod ng Propeta (Mateo 9:3-7; Lucas 10:2-6)
  4. At ang Huling manggagawa ay ang huling Propeta ngunit kapantay ang kanyang gantimpala sa mga nauna.

  “… Ang una’y mangahuhuli, at ang mga huli ay mangauuna.”
  (Mateo 20:1-16)

 5. #5

  Ano Ang Kinatuparan Ng Mga Talinhaga Ni Hesus?

  Ang kinatuparan ng talinghaga ay ang Propeta Muhammad.

  Sinabi ng Propeta ang ganito :

  “ that in the time we came last, but will be the first to enter
  Paradise by the grace of Allah. “


  Ganito rin ang sinabi ng Qur’an:
  “ Si Muhammad ay hindi ama ng sinoman sa inyo, datapwat siya ay Sugo ng Allah at ang huli sa lahat ng mga Propeta. Ang Allah ang tanging Nakakaalam ng lahat ng bagay.” ( Qur’an Al Ahzab 33:40)

  Iniulat ni Abu Hurairah na sinabi ng Sugo ng Allah ang ganito : “ Ang kapareho ko kung ihahambing sa ibang mga Propeta na nauna sa akin ay tulad sa isang tao na nagtayo ng nakalulugod at napakagandang bahay, ngunit may kulang na isang ladrilyo[1] sa sulok nito. Siniyasat ng mga tao ito at nabighani sa kagandahan nito, datapwat silay nagwika: ‘ Kailangan na ilagay ang ladrilyo sa kanyang kinalalagyan! Kaya nga, ako ang ladrilyong yaon, at ako ang pinakahuli sa lahat ng Propeta.’” ( Sahih Al Bukhari, Tomo 4, Hadith Blng.735)

 6. #6
  Nasaan ang Kaharian ng Dios na inihambing sa Ubasan?

  “ Kaya nga sinasabi ko sa inyo, Aalisin sa inyo ang kaharian ng Dios,
  at ibibigay sa isang bansang magkakabunga. “ ( Mateo 21:43)


  • Si Jesus ay nangaral ng kaharian ng Dios , ito ang mabuting balita.

  “ At nilibot ni Jesus ang buong Galilea, na nagtuturo sa mga sinagoga nila, at ipinapangaral ang evangelio ng kaharian, at nagpapagaling ng lahat ng sari-saring sakit at ng lahat ng karamdaman na nasa mga tao. “ ( Mateo 4:23)

  • Ang evangelio ni Jesus ay nakasulat sa mga kautusan ni Moises at mga Propeta ( Lucas 24:44; 16:29; Mga Gawa 28:23)


  “ At sinabi niya sa kanila, Ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo, nang ako’y sumasa inyo pa, na kinakailangang matupad ang tungkol sa akin sa kautusan ni Moises at sa mga Propeta at sa mga Awit.” ( Lucas 24 :44)

  “ … ipinaliwanag ang mga bagay na sinasaksihan ang kaharian ng Dios, at silay hinihikayat tungkol kay Jesus, na sa pamamamgitan ng kautusan ni Moises at gayon din sa pamamagitan ng mga Propeta, … » ( Gawa 28 :23)

  • Ipinanalangin ni Jesus ang pagdating ng Kaharian, kung ano sa langit gayon din sa lupa ( Mateo 6 :10) “ Dumating nawa ang kaharian mo.Gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa.”

  • Ang Kaharian ay hindi muling naibalik O naitayo sa panahon ni Jesus at ng mga Apostol ( Gawa 1 :6,7)“Tinanong nga siya nila nang sila’y nangagkakatipon, na nangagsasabi, Panginoon, isasauli mo baga ang kaharian sa Israel sa panahong ito? At sinabi sa kanila, Hindi ukol sa inyo ang pagkakaalam ng panahon o ng mga bahagi ng panahon, na itinakda ng Ama sa kaniyang sariling kapamahalaan….”

 7. #7
  Anong bansa o lahi ipinagkaloob ang kaharian ng Dios na magbubunga ?


  • Ang mga Ismaelita ang bansang magbubunga “ As for Ishmael, I have heard you; behold, I will bless him and make him fruitful and multiply him exceedingly; he shall be the father of twelve princess, and I will make him a great nation.” (Genesis 17:20 RSV)

  • Ang mga Anak ni Ismael ang siyang maghahayag ng Papuri sa Poong maykapal “ Tatakpan ka ng karamihan ng kamelyo, ng mga dromedario sa Madian at sa Epha; magsisipanggaling na lahat mula sa Seba: mangagdadala ng ginto at kamangyan, at magtatanyag ng mga kapurihan ng Panginoon. Lahat ng kawan sa Cedar ay mapipisan sa iyo, ang mga lalaking tupa sa Nebaioth ay mangahahain sa akin: silay kalugod-lugod, na tatatnggapin sa aking dambana, at aking lululwalhatiin ang bahay ng aking kaluwalhatian. ( Isaias 60:6-7 [9-10] )

  1. Ang tupa o kawan ng Cedar ay mangagtitipon ( ihambing Juan 10:16)
  2. Ang lalakeng tupa ni Nebaioth ay maghahain ng handog

  • Ang Panginoon ay manggagaling sa Tema ( Habakuk 3:3)“ Ang Dios ay nanggaling mula sa Tema, at ang Banal ay mula sa bundok ng Paran. At ang kaniyang kalualhatia’y tumakip sa langit. At ang lupa’y napuno ng kaniyang kapurihan.”

  Si Kedar at Selah ay await ng Papuri sa Panginoon ( Isaias 42:10-13) “ Mag-siawit kayo sa Panginoon ng bagong awit, at ng kapurihan niya na mula sa wakas, at ng kapurihan niya na mula sa wakas ng lupa; kayong nagsisibaba sa dagat, at ang buong nariyan, ang mga pulo, at mga nananahan doon. Mangaglakas ng kanilang tinig ang ilang at ang mga bayan niyaon, ang mga nayon na tinatahanan ng Cedar; magsiawit ang mga nananahan sa Selah, magsihiyaw sila mula sa mga taluktok ng mga bundok. “( Isaias 42:9-10)

  Tema, Madian, Epha, Seba, Cedar, Nebaioth, Sela (Petra), mga pulo (Asia Minor), mga wakas ng lupa, at ilang ( desert) - ang lahat ng mga pook na ito at mga pangalan ng tao ay tumutukoy sa pook na pinanahanan ng mga anak ni Ismael at kanyang mga inapo o lahi. Natupad ang sinabi sa Genesis 17:20, siya’y pagpapalain, pararamihin at magiging dakila o malaking bansa. ( ihambing sa Genesis 25:13-16 ; Isaias 42: 10,12; Ezekiel 27:7; Isaias 20:6;23:2,6; I Cronica 1:29; Job 37:3; Mateo 12:42& I Hari 10:1-10b; Genesis 10:7;25:3; Ezekiel 38:13 )

 8. #8
  God send Jesus on the earth and commanded-
  “thou shall not kill”
  "Let those among you who are without sin, cast the first stone."


  After few hundred years God created mohammed (My Pi$$ be upon him).
  And immediately he realised his mistake ,and
  He changed his name and Told every one on the earth, to call him Allah,
  And commanded to Mohammed-
  “kill them all who will not convert.”
  and "stone women's till death"


  This is the reason for-
  Beginning with Muhammad, Muslims have killed a great many people over the years
  in order to distinguish their religion from others.
  and stoned millions of poor women's till death.
  Now they specialise in these jobs.

 9. #9
  Ang Huling Sugo at Propeta ay magmumula sa Arabia (Paran)

  1. Ang reperensiya ay sinutukoy sina Moises (Sinai), Jesus ( Seir isang nayon o Sair), ito ay nasa Jerusalem at ang Paran , isang sugo na may dalang mahigpit na kautusan sa kaniyang kanang kamay ( Duetteronomio 33:2)


  “ The LORD came from Sinai,
  And rose from Seir unto them;
  And shined forth from Mount Paran,
  And He came from the myriads holy
  At His right hand was a fiery law unto them. “
  ( Duetronomy 33:2)
  Salin sa wikang Pilipino:
  “ At kaniyang sinabi: Ang Panginoo’y nanggaling sa Sinai, at bumangon mula sa Seir na patungo sa kanila; Siya’y lumiwanag mula sa bundok ng Paran at siya’y nanggaling sa laksa-laksa ng mga banal; Sa kaniyang kanan, ay may hawak na isang mahigpit na kautusan sa kanila.”

  Ang Qur’an ay ang mahigipit na kautusan

  Maikling Pagsusuri ng Dueteronomio 33:2

  a. Sinai-ay isang lugar na kung saan ang batas ay ibinigay kay Moises. Ito ang sampung kautusan
  b. Seir ( Zeir)- tahanan ng mga Edomita( 2 Kings 8:20,21) ilang milya ang layo sa Hebron ( Jerusalem), isang lungsod sa Judah na kung tawagin ay Seir. Ang mga Edomita sa ngayon ay nahalo na sa bansang Judio. Ito ang lugar na kung saan si Jesus ay nangaral at tumanggap ng mga pahayag mula sa Dios.
  c. Mount Paran ( ngayon ay Arabia ), dito mangagaling ang Banal, mula sa bundok ng Paran ( Habakuk 3:3), ito rin ang lugar na kung saan nanirahan si Ismael at ang lahat ng kanyang mg aanak at inapo. ( Genesis 21:21; 23:15) Ang ilang ng Paran ay lugar na kung saan si Ismael ay nanirahan ( Arabia) lalong higit sa lugar ng Ba’ca, ang original na pangalan ng Mecca. ( Mga Awit 84:4-6). Isinalin ang Baca sa Bibliang Pilipino na “ Libis ng Iyak.”

  http://www.hicaz2000.com/mekresim/Makkah-at-dawn.jpg
  d. Came from the Myriads Holy ( RSV) sa ibang salin ay” sampung libong mga banal.”

  http://www.sacredsites.com/middle_east/saudi_arabia/images/mecca-construction-drawing.jpg

 10. #10
  Sino itong Sampung Libong mga Banal ?

  Sila yaong mga Muslim na nagtungo sa Makka upang sakupin ito sa matiwasay na pamamaraan dahil sa paglabag sa kasunduang pangkapayapaan ng mga taga Makka. Wala iba sa kasaysayan ng daigdig ang kinatuparan ng hulang ito ukol sa Paran o Arabia. Dito lamang ito natupad at ang katuparan ay nang masakop ng mga Muslim ang Mecca at muling naibalik sa pagsamba sa Iisang Tunay na Dios ang Allah. At dito rin ang naging sentro ng pagpapatupad ng Kautusan ng Allah, isang mahigpit na kautusan sa sankatauhan. Narito ang mga sinabi nila ukol sa batas na ito:

  “ The led a march on Makka on Wednesday, the 10th of Ramadan
  in the eight year of the Hijrah –630 with ten Thousand men. “

  ( The lIfe of the Prophet Muhammad, Abd Al- Rahman Azzam p. 24)

  Sa Britanica Encyclopedia, ang paksa ay Mecca ay ganito ang sinabi : “ Muhammad began to preach in the city c. 613 but was forced to flee to Medina in 622 ( the Hegira). In 630 he returned with 10,000 men to conquer the city and established it as the center of the Islamic world…”

 11. #11
  God send Jesus on the earth and commanded-
  “thou shall not kill”
  "Let those among you who are without sin, cast the first stone."


  After few hundred years God created mohammed (My Pi$$ be upon him).
  And immediately he realised his mistake ,and
  He changed his name and Told every one on the earth, to call him Allah,
  And commanded to Mohammed-
  “kill them all who will not convert.”
  and "stone women's till death"


  This is the reason for-
  Beginning with Muhammad, Muslims have killed a great many people over the years
  in order to distinguish their religion from others.
  and stoned millions of poor women's till death.
  Now they specialise in these jobs.

 12. #12
  May hawak na mahigpit na kautusan

  Ano itong hawak na mahigpit na kautusan. Anong bansa ang kilala sa karamihan na ang batas ay napakahigpit. Ito ang kautusan ng Islam at kilala na isang uri ng batas na napakahigpit para sa mga mamamayan, ngunit ito’y nagbubunga ng Kapyapaan at Kapanatagan ng loob sa bawat tao. Narito ang ilang patotoo kung ano ang kautusan ng Islam na hindi makikita sa ibang batas.

  “ I hope the time is not far off when I shall be able to unite all the wise and educated men of all the countries and established a uniformed regime besed on the principles of the Qur’an which alone are true and which alone can lead men to happiness.” ( Bonaparte et’ l Islam, by Chrfils , Paris, france pp. 105-125 , op. cit. Islam Our Choice, Bawany, Muslim World League, 1979 p. 76 )


  “ It ( Qur’an) is the most esteemed and most powerful book in the world.”
  ( Introducing Islam, S. Chrisy Wilson , NY 1950 p. 30)

  “ The Shariah, or Cannon Law based on principless of the Qur’an regulates a Muslim ‘s entire life in the religious, political, and social senses, ... The faith of the Qur’an had penetrated into Spain and was at the French border. “ ( Mankind Search for God, Watch Tower p. 291 , 292, 1990 )

 13. #13
  Ang Propeta ay nakasakay sa Kamelyo at winasak
  ang mga dios-diosan ng Babiblonia


  “At pagka siya’y nakakita ng pulutong, ng mga nangangabayong dalawa’t dalawa, ng mga asno, ng pulotong ng mga kamelyo, siya’y masikap na makinig na may pagiingat…At narito, dito’y dumarating ang isang pulutong na lalake, mga nangangabayong dalwa’t dalawa. At siya’y sumagot at nagsabi, Babilonia ay nabagsak, nabagsak, at lahat na larawang inanyuan na kaniyang mga dios ay nangabagsak sa lupa.” ( Isaias 21:7-17)


  • Ang nakasakay sa asno ay si Jesus ( Juan 12:14,16) “At si Jesus, pagkasumpong sa isang batang asno, ay sumakay doon, gaya ng nasusulat,”
  Sino ang nakasakay sa Kamelyo ? Si Muhammad! Alam ng mga dalubhasa na ang Propeta Muhammad ay isang Pastol ng tupa, mangangalakal. Ngunit hindi lamang yaon, sa bawat kanyang paglalakbay siya ay nakasakay sa inahing kamelyo. Nang siya’y lumikas mula Mecca patungong Madina dahil sa matinding pag-uusig sa kanya. Sa araw ng pagdating niya ay nagdiwang sila at masayang sumalubong sa kanya. Ang kanyang pagdating ay naging makasaysayan sa Islam sapagkat ang kamelyong kanyang sinakyan ang naging batayan upang kung saan ito tumigil at lumuhod ay magiging kinalalagyan ng Masjid o Mosque ng Propeta. Nang sinakop niya ang Makkah kasama ang 10,000 kawal na Muslim, siya ay nakasakay sa kamelyo. Winasak niya ang mahigit na 300 mga dios-diosan sa loob ng Ka’abah.

  • Sino ang nagpabagsak ng mga inanyuang dios ng Babilonia?
  Tanging si Muhammad lamang ang nakagawa nito, ang 360 dios-diosan sa Ka’ba na dinala mula sa iba’t ibang dako at Babilonia sa Mecca nang masakop nila ito ay kaniyang winasak, ibinagsak sa lupa t pinalitan ng pagsamba sa iisang Dios na Tunay. Sinabi sa isang aklat na Halley’s Bible Handbook ni Henry Halley sa pahina 873 : “ Mohammed appeared at a time when the church had became paganized with the worship of Images, relics, martyrs, Mary and the saints. In a sense Mohammedanism (?) was a revolt against idolatry of the christian world; a judgment on a corrupt and degenerate church.”

  At sa karagdagan pa sinabi rin sa pahina 651: “ It was out of this smoke that the Locusts came. The smoke had darkened the sun and the air. This may refer to the false teaching, which had clouded and corrupted the Church of Mohammed’s day, in its worship of images relics, and saints. It was the idolatry of a degenerate and Apostate Church that gave Mohammed his chance. Destruction of idols was his slogan.”

 14. #14
  Ang Pangalan ng Huling Propeta.

  Kung si Muhammad o Ahmad ay sugo at Propeta, may binanggit ba ang mga naunang Propeta ukol sa kanyang pangalan? Ganito ang sinabi sa Hagga2:7,9 :

  ” At aking uugain ang lahat na bansa; at darating ang mga bagay na nais ng lahat na bansa; at aking pupunuin ang bahay na ito ng kalualhatian, sabi ng Panginoon ng mga hukbo … Ang huling kalualhatian ng bahay na ito ay magiging lalong dakila kay sa dati, sabi ng Panginoon ng mga hukbo; at sa dakong ito ay magbibigay ako ng Kapayapaan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo.”

  Tatlong bagay ang makikita natin dito na hindi nangyayari sa ibang relihiyon.
  1. Ang salitang darating ang mga bagay na “nais” sa Rheims Douay Version ( Rdy ay isinalin sa malalaking titik na “ THE DESIRED” ( Haggai 2:8). Sa orihinal na Hebreo ang salitang ito ay “ HIMADA” na kasing kahulugan ng “ AHMAD”, kaya nga sa pagsasalin ni Rev. David Benjamin Keldani na isang dating Romano Catolikong pari ay ganito: “ And the Ahmad of all nations will come.” Ganito ang kaniyang pang paliwanag : “ Whichever of the two meaning be adopted, the fact that Ahmad is the Arabic form of Himada remain indisputable and decisive.” (Muhammad in the Bible pahina 24).

  Paano natin natiyak na ang “ NAIS” na binabanggit sa talatang ito ay sugo ng Dios? Katulad ng aking nabanggit sa RDY ang pagkakasalin ng salitang “ HIMADA sa Hebreo ay malalaking titik “ THE DESIRED” na kasing kahulugan din ng pangalang Ahmad sa Arabic. Dito ay may binigbigyan pansin ng mga tagapagsalin ng Biblia. Sinabi sa talababa ng nasabing Biblia: “ The Vulgate translation alludes to the Messiah and the desired of all nations will come.” (Jerusalem Bible p. 1529, PBS 1985). Kung ang pinatutungkulan ng “ NAIS” na ito ay ang Messias o sugo ng Dios, hindi maaaring si Jesus ito, sapagkat ang naghihintay sa kanya ay ang lahat ng mga bansa. Samantalang si Jesus ay :

  • Nag-utos lamang na mangaral sa mga nawaglit sa sangbahayan ni Israel ( Mateo 10:5-6)

  • Si Jesus ay isinugo lamang sa nangaligaw sa sanbahayan ni Israel ( Mateo 15 :24)
  • Si Jesus ay nangaral na ang kanyang kaharian ay hindi sa daigdig na ito ( Juan 18 :36) at kailan man ay hindi siya nangaral sa labas ng Palestina.
  • Isang bagay lamang kung sino siya, Hamada, Ahmad o Muhammad. Sinabi ng Qur’an tungkol kay Muhammad ang ganito : “ Say: O mankind ! Verily, I am sent to you all as the Messenger of Allah…” Sa karagdagan sinabi ng Propeta: “ Ang bawat Propeta ay isinugo lamang sa kani-kanilang mga bayan, datapwat ako’y isinugo sa lahat ng sankatauhan.” ( Sahihi Bukhari Tomo 1, Hadith Bldg. 331)

  2. Binanggit din sa talatang ito ang “ BAHAY ng Panginoon “ na namamalaging wasak ( Haggai 1:4). Sa Biblia may dalawang templong binabanggit na higit na kilala. Ito ang templo ni Solomon at ang Baca. Ganito ang pahayag ni David sa mga Awit 84:6 : “ How happy are those strength comes from you who are eager to make the pilgrimage to mount Zion. As they pass through the valley of Baca it becomes a place of springs the early rain fills it with pools.” ( TEV Cf. RSV & NIV)
  3. Sa pangitain ni Ezekiel ( 40-48) ay may templo na ipinahayag sa kanya na ito’y hindi tumutugma sa Templo ni Solomon. Sa aklat ni Haggai 2 :9 ay sinabing : « lalong dakila kaysa dati », na angkop lamang ito sa Templo na nasa Baca. Ang Qur’an ay ganito ang sinabi : « Verily the first house of worship appointed for mankind was that in Bakka ( Baca or Mecca), full of blessing and guidance for all people and unseen being .” ( 3:96)
  4. Baca o Mecca ang lugar na kung saan dito ipinahayg ang Qur’an at unang ipinangaral sa Arabia ang Islam sa panahon ng huling Sugo. Kaagapay nito ay binanggit sa Haggai 2:9 ang salitang “ Kapayapaan” na sa salitang Arabe ay Salam o Shalom naman sa Hebreo. Ang Islam ay nagmula sa salitang Salam na ang kahulugan ay Kapayapaan, kaya ang Islam o Salam ay ibinigay sa dakong ito ng Templo ng Mecca.

  http://www.islamconcepts.com/wp-content/uploads/2009/11/New-Mecca.jpg
  http://adnisa.files.wordpress.com/2010/04/new-mecca-makkah1.jpg?w=530&h=295

  PALAKI NG PALAKI DAHIL SA PROMISE NG ALLAH SWT KAY ABRAHAM AS.

 15. #15
  Ang Huling Propeta ay hindi marunong
  bumasa na binigyan ng kapahayagan.


  “ At ang lahat ng pangitain ay naging sa inyo’y gaya ng mga salita ng aklat na natatatakan na ibinibigay ng mga tao sa isang marunong bumasa , na sinasabi, Iyong basahin ito, isinasamo ko sa iyo: at kaniyang sinasabi, Hindi ko mababasa, sapagkat natatatakan; At ang aklat ay nabigay sa kaniya na hindi marunong , na sinasabi, Iyong basahin ito, isinasamo ko sa iyo; at kaniyang sinasabi, Ako’y hindi marunong bumasa.” ( Isaias 29:11,12)

  Sinabi rin sa Qur’an : Those who follow the messenger, the Prophet who can neither read nor write, whom they find described in the Torah and the Gospel. He will enjoin on them that which is right and forbid them that which is wrong. He will make lawful for them all good things and prohibit for them only foul … then those who believe in him, and honor him, and help him, and follow the light which is sent down with him: they are the successful.” ( Qur’an 7:157)

  Narito ang patotoo ng kasaysayan na ipinahayag sa isang aklat : Ang Paghahanap ng Tao sa Diyos pahina 287-288, mula sa mga Saksi ni Jehovah

  “ Ang pagtawag kay Muhammad bilang Propeta ay dumating nang siya’y mga 40 taon na. Nakaugalian niyang pumunta nang mag-isa sa isang kuweba sa bundok, ang Ghar Hira upang bumulay, at sinabi niya na sa isang pagkakataon ay tinatanggap niya ang panawagan na maging Propeta. Ayon sa Tradisyong Muslim, isang angel, na naglao’y nakilalang si Gabriel, ay nag-utos sa kaniya roon na magsalita sa pangalan ng Allah. Hindi tumugon si Muhammad kaya sinunggaban siya ng angel at inipit siya nang husto hanggang hindi siya makahinga.

  Pagkatapos ay inulit ng angel ang utos… Makaikatlong naganap ito bago nabiglkas ni Muhammad … sumagot si Muhammad, “ hindi ako marunong bumasa.” Kaya kinakailangan niyang kabisahin ang mga kapahayagan upang ito ay kaniyang maulit at mabigkas. Bihasa ang mga Arabo sa pagsaulo at kabilang na rito si Muhammad.”

  Tanging si Propeta Muhammad lamang ang kinatuparan ng bahagi ng Biblia

  • Siya lamang ang Propetang binigyan ng kapahayagan sa pamamagitan ng pagbigkas.
  • Tanging siya lamang ang Propeta na binigyan ng kapahayagan na hindi marunong bumasa.
  Siya lamang ang may aklat o kapahayagan at tinawag na “Al-Qur’an” na ang ibig sabihin ay “ pagbigkas” ( to read or recite ). Ito’y tugma sa sinabi ng Biblia : “ Iyong Basahin ito …ako’y hindi marunong bumasa.”

 16. #16

  a

  Ang Patotoo na si Muhammad ay isang Propetang
  hindi marunong bumasa


  Sinabi ni Hary Gayford Dorman ang ganito:

  “ It ( Qur’an) is a literal revelations of God dictated to Muhammad by Gabriel, perfect in every letter. It is an ever present miracle witnessing to itself and to Muhammad, the Propeht of God. It’s miraculous quality resides partly in its style, so perfect and lofty that neither men nor jinn ( spirit) could produce a single chapter to compare with the briefist chapter, and partly in its content of teaching, prophecies about future, and amizingly accurate information such as the illiterate Muhammad could never have gathered of his own accord.”‘
  ( Towards Understanding Islam p. 3, 1948)


  James Michiner says:

  “ Like almost every major propeht before him, Mohammed faught shy of serving as the transmitter of God’s word, sensing his own inadequancy. But the Angel command “ read” so far we know, Mohammed was unable to read or write, but he begun to dictate those inspired words which would soon revolutionize a large segmen of the earth. “ ( Islam The Misundertood Religion, Readers Digest American Edition , May 1955 pp. 68-70)

 17. #17
  Bakit ang Kaharian ng Dios ay inalis sa Israelita ?

  1. Ipinag-utos sa kanila na huwag tatanggap ng isang Hari na hindi mula sa kanilang mga kapatid ( Dueteronomio 17:14,15)
  2. Si Jesus na Hari o Messias nang dumating sa kanila ay tinanggihan at pinili si Ceazar bilang kanilang Hari ( Juan 19:14,16)
  3. Ang Israelita ay nakagawa ng mga karulmal –dumal na gawa sa harapan ng Panginoon at itinakwil ang mga kautusan sa pamamagitan ng mga hindi pag-sunod. ( Isaias 1 :1-4,15-17,21-23 ; 3 :14,15 ; Jeremias 5 :1,2,7,8,26-28 ; ^ :6,7 ; 7 :8-11 ; Hosea 4 :1,2 ; Amos 2 :4-8 ; Ezekiel 27 :4,11 )
  4. Si Jesus ay hindi kinilala ng kanyang mga kababayan (Mateo 21:42; Marcos 12:10; Juan 12:48)

  Si Muhammad ay ang Parakletos o Mang-aaliw na Hinulaan ni Jesus

  Ang Pahayag ni Jesus

  “ At ako’y dadalangin sa Ama at kayo’y bibigyan niya ng ibang Mangaaliw, upang siyang suma inyo magpakailan man, Sa makatuwid baga’y ang Espiritu ng katotohanan : na hindi matatanggap ng sanglibutan ; sapagkat hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya : siya’y nakikilala ninyo ; sapagkat siya’y tumatahan sa inyo, at sasa inyo … Datapwat ang Mangaaliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangaln, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay , at magpapaalaala ng lahat na sa inyo’y aking sinabi.” (Juan 14: 16,26)

  Ganito naman ang sinabi sa Qur’an

  “ At nang sinabi ni Jesus, ang anak ni Maria: O mga anak ni Israel Katotohanan, ako’y sugo ng Allah na ipinadala sa inyo na sinang-ayunan ang batas na nauna sa akin, at nagpahayag ng mabuting balita ukol sa Sugo na darating pagkatapos ko, na ang kanyang pangalan ay Ahmad. Ngunit nang siya’y dumating sa kanila na may maliwanag na mga tanda, silay nagwika : ‘ Ito’y isang maliwanag na panggagaway.” (61 :6)  Sino ang tinutukoy ni Jesus na susunod na darating? Ang salitang Parakletos na isinalin sa Bibliang English ay “ Comforter, Councilor, at Advocate, na sa wikang Pilipino naman ay Mangaaliw.”
  Sino ba talaga ang Parakletos na ito? Upang makilala natin, kinakailangan na malaman natin kung ano ang kahulugan ng Parakletos. Ang mga salin sa Biblia ay may kakulangan at maaaring hindi tama. Kaya nga si Raymond Brown, isang dalubhasa sa Biblia ay mas pinili na isalin ito sa anglicized na Paraclete. Sa bahaging ito ay winika ni Jesus na siya- ang Parakletos ay darating kapag siya’y umalis na. Ano ang ibig sabihin ng Parakletos? Sa Harper’s Bible Dictionary, 1985 pahina 749 na ang Parakletos ay “ one called to the side of”. Sa nasabing Dictionary ay binanggit din na ang salitang Propeta sa Hebreo ay nabi na ang ibig sabihin ay “ one who calls” or “ one who is called.” ( pahina 826). Parang lumalabas na ang salitang nabi ay ang parakletos. Kung gayon si Jesus ay nagsasalita tungkol sa isang Propeta na darating. Ang isa sa tungkulin ng isang Propeta ay tagapagsalita, siya ang gumaganap at tagapagsalita para sa iba. Sa ibang bahagi ang Parakletos ay sinasabi rin na isang tagapamagitan, ( mediator, intercessor) o tagapagsalita. Kaya nga, ang Parakletos ay tagapamagitan at tagapagsalita o Propeta na siyang darating.

 18. #18
  Mga Karagdagang Pagpapaliwanag ng Hula ni Jesus

  1. Ang salitang Parakletos o Mangaaliw ay isang salita na laging ginagamit ng mga Hellenistang Judio noong unang siglo ( 1 A.D.), na ang kahulugan ay “ Tagapamagitan”, “ Tagapagtanggol” ( Maurice Bucaille, The Bible The Qur’an and Science p.97)
  2. Ang salita na ginagamit ni Jesus ay Aramaic at ang salitang ito sa ngayon ay sinasabing patay na wika ( Dead Language) o walang sinoman ngayon ang nagsasalita nito. Kaya nga ang salita ni Jesus sa ngayon ay nawala at hindi natin mauugat kung ano talaga ang sinabi ni Jesus. Sapagkat ang Biblia na kung saan naisulat ang kasaysayan ni Jesus ay nasa wikang Griego.
  3. Ang hula na binanggit ni Jesus ay nasa wikang Griego, ginamit ni Jesus ang darating na hinulaan niya bilang Paraclete. Ang Paraclete ay isang Seryano ( Syriac). Ito ang nakasulat sa evangelio ni Juan sa wikang Seryano. Ang mga Muslim na dalubhasa sa mga wika ay nagpanukala na ang wikang Griego na ginamit ay “ Pereklytos” na kapareho nito sa Arabic na Muhammad at Ahmad. Ngunit ang mga kumentarista ng Biblia ay ipinapalagay na ang Parakletos na ang ugat ng salitang ito ay nangangahulugan ng “ Comforter.”
  4. Ang ibang panukala ay ganito: Ang Parakletos at Pereklytos ay ang salitang ginamit. Dahil sa magkapareho ng mga titik (consonant) at ang paraan ng pagkakasulat noong unang panahon ay magkakadikit ang titik, maaaring ang mga kumopya ng kasulatan ni Juan ay may mga titik na napalitan ang mga vowels ( patinig) sa halip na Pereklytos ( Arabic wala itong vowels) ay naging Parakletos nang isinalin nila ito sa Griego.
  5. Hindi imposible na si Jesus ay binigkas niya ang pangalang Ahmad ( Pereklytos ). Datapwat ang sumipi o kumopya ng aklat na ito dahil walang vowels ( a,i,e,o,u) ay nilagyan ng katinig (vowels) at ang naging resulta ay naging “ Parakletos” na.
  6. Sa Juan 14:26, ito lamang ang talata sa evangelio ayon kay Juan na ipinakilala ang Parakletos bilang Banal na Espiritu. Sa mga dalubhasa sa teksto ng Biblia ay natagpuan na mayroong pag-aalinlangan, na ito ay hindi Banal na Espiritu ang orihinal kundi “espiritu” lamang ang nakasulat at ang salitang banal ay wala sa nasabing sinipi ( tignan ang Novum Testamentum ni Nestle at Aland, American Bible Society, Germany 1963)

 19. #19
  Quote Originally Posted by ebragais View Post

  “ Si Muhammad ay hindi ama ng sinoman sa inyo, datapwat siya ay Sugo ng Allah at ang kahuli-hulihan sa lahat ng mga Propeta. Ang Allah ang tanging Nakakaalam ng lahat ng bagay.” (Qur’an Al Ahzab 33:40)
  Sabi nang si Felix Manalo ang huling sugo tigas ng ulo

 20. #20
  TS, ugok! ask me! retxed is waiting! ugok!

Page 1 of 2 1 2 Last

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  Hot Topics

PROMO: Pitch Perfect 3

Get a chance to win exclusive movie item from Pitch Perfect 3.

Get a chance to win exclusive movie item from Pitch Perfect 3.

read more
SHOWBIZ: Bb. Pilipinas 2018

Check out the list of the 40 official candidates for Binibining Pilipinas 2018 here!

Check out the list of the 40 official candidates for Binibining Pilipinas 2018 here!

read more
FITNESS: 2018 Body Goals!

Do you want to be in better shape this 2018? Check out this forum for more tips.

Do you want to be in better shape this 2018? Check out this forum for more tips.

read more
HOBBIES: PEx Smashers Club

Play badminton with some of our most active PExers. Know how to join the club here.

Play badminton with some of our most active PExers. Know how to join the club here.

read more