Ang Liham Ni Rizal Sa Kadalagahan Ng Malolos Bulakan | Realm of Thought | PinoyExchange

Page 1 of 4 1 2 ... Last
Results 1 to 20 of 65
 1. #1

  Ang Liham Ni Rizal Sa Kadalagahan Ng Malolos Bulakan

  Read online
  Ang Liham ni Dr. Jose Rizal sa mga Kadalagahan sa Malolos, Bulakan
  ________________________________________
  ANG LIHAM NI Dr. JOSE RIZAL SA MGA SA MGA KADALAGAHAN SA MALOLOS, BULAKAN
  Febrero, 1889
  Epistorario Rizalino Vol.II p.122
  ________________________________________
  Europa Pebrero 1889
  SA MGA KABABAYANG DALAGA SA MALOLOS:
  Nang aking sulatin ang Noli Me Tangere, tinanong kong laon, kung ang pusuang dalaga'y karaniwan kaya diyan sa ating bayan. Matay ko mang sinaliksik yaring alaala; matay ko mang pinagisa-ngisa ang lahat ˝g dalagang makilala sapul sa pagkabatß, ay ma˝gisa-˝gisa lamang ang sumaguing larawang aking ninanasß. Tunay at labis ang matamis na loob, ang magandang ugalÝ, ang binibining anyˇ, ang mahinhing asal; ˝gunit ang lahat na ito'y laguing nahahaluan ˝g lubos na pagsuyˇ at pagsunod sa balang sabi ˇ hiling nang nag˝ga˝galang amang kalulua (tila baga ang kaluluwa'y may iba pang ama sa Dios,) dala ˝g malabis na kabaitan, kababaan ˝g loob ˇ kamangma˝gan kayß: anaki'y mga lantang halaman, sibul at laki sa dilim; mamulaklak ma'y walang ba˝go, magbu˝ga ma'y walang katas. ĐgunÝ at ˝gayong dumating ang balitang sa inyong bayang Malolos, napagkilala kong ako'y namalÝ, at ang tuß ko'y labis. DÝ sukat ako sisihin, dÝ ko kilala ang Malolos, ni ang mga dalaga, liban sa isang Emilia, at ito pa'y sa ˝galan lamang.
  Đgayong tumugon kayo sa uhaw naming sigaw ˝g ikagagaling ˝g bayan; ˝gayong nagpakita kayo ˝g mabuting halimbawa sa kapuß dalagang nagnanasang paris ninyong mamulat ang mata at maha˝go sa pagkalugamÝ, sumisigla ang aming pag-asa, inaaglahý ang sakunß, sa pagka at kayo'y katulong na namin, panatag ang loob sapagtatagumpay. Ang babaing tagalog ay di na payukˇ at luhod, buhay na ang pagasa sa panahong sasapit; walß na ang inang katulong sa pagbulag sa anak na palalakhin sa alipustß at pagayop. Di na unang karunu˝gan ang patu˝gˇ ˝g ulo sa balang maling utos, dakilang kabaitan ang ˝gisi sa pagmura, masayang pangaliw ang mababang luhß. Napagkilala din ninyo na ang utos ˝g Dios ay iba sa utos ˝g ParÝ, na ang kabanalan ay hindi ang matagal na luhod, mahabang dasal, malalaking kuentas, libaguing kalmin, kundÝ ang mabuting asal, malinis na loob at matuid na isip. Napagkilala din ninyo na dÝ kabaitan ang pagkamasunurin sa ano mang pita at hiling ˝g nagdidiosdiosan, kundi ang pag sunod sa katampata't matuid, sapagka't ang bulag na pagsunod ay siyang pinagmumulan ˝g likong paguutos, at sa bagay na ito'y pawang nagkakasala. DÝ masasabi ˝g punˇ ˇ parÝ na sila lamang ang mananagot ˝g maling utos; binigyan ˝g Dios ang bawat isa ˝g sariling isip at sariling loob, upang ding mapagkilala ang likˇ at tapat; paraparang inianak ˝g walang tanikalß, kundÝ malayß, at sa loob at kalulua'y walang makasusupil, bakit kayß ipaaalipin mo sa iba ang mara˝gal at malayang pagiisip? Duag at malÝ ang akalß na ang bulag na pagsunod ay kabanalan, at kapalaluan ang mag isipisip at magnilay nilay. Ang kamangma˝gan'y, kamangma˝gan at dÝ kabaita't puri. Di hiling ˝g Dios, punˇ ˝g kataru˝gan, na ang taong larawan niya'y paulol at pabulag; ang hiyas ˝gisip, na ipinalamuti sa atin, paningni˝gin at gamitin. Halimbawß baga ang isang amang nagbigay sa bawat isang anak ˝g kanikanyang tanglaw sa paglakad sa dilim. Pani˝gasin nila ang liwanag ˝g ilaw, alagaang kusß at huag patain, dala ˝g pag-asa sa ilaw ˝g iba, kundÝ magtulongtulong magsangunian, sa paghanap ˝g daan. **** na di hamak at masisisi ang madapß sa pagsunod sa ilaw ˝g iba, at masasabi ng ama: "bakit kita binigyan ng sarili mong ilaw?" Đguni't dÝ lubhang masisisi ang madapß sa sariling tanglaw, sapagka't marahil ang ilaw ay madilim, ˇ kayß ay totoong masamß ang daan.
  Ugaling panagot ng mga may ibig mang ****, ay: palalˇ ang katiwalß sa sariling bait; sa akalß ko ay lalong palalˇ ang ibig sumupil ng bait ng iba, at papanatilihin sa lahat ang sarili. Lalong palalˇ ang nagdidiosdiosan, ang ibig tumarok ng balang kilos ng isip ng DIOS; at sakdal kapalaluan ˇ kataksilan ang walang gawß kundÝ pagbinta˝
  gan ang Dios ng balang bukang bibig at ilipat sa kanya ang balß niyang nasß, at ang sariling kaaway ay gawing kaaway ng Dios. DÝ dapat naman tayong umasa sa sarili lamang; kundÝ magtanong, makinig sa iba, at saka gawain ang inaakalang lalong matuid; ang habito ˇ sutana'y walang naidaragdag sa dunong ng tao; magsapinsapin man ang habito ng huli sa bundok, ay bulubundukin din at walang nadadayß kungdÝ ang mangmang at mahinang loob. Nang ito'y lalong maranasan, ay bumili kayo ng isang habito sa S. Francisco at isoot ninyo sa isang kalabao. Kapalaran na kung pagka pag habito ay hindÝ magtamad. Lisanin ko ito at dalhin ang salitß sa iba.
  Sa kadalagahang punlaan ng bulaklak na mamumu˝ga'y dapat ang babai'y magtipon ng yamang maipamamana sa lalaking anak. Ano kaya ang magiging supling ng babaing walang kabanalan kundÝ ang magbubulong ng dasal, walang karunu˝gan kungdÝ awit, novena at milagrong pangulol sa tao, walang liba˝gang iba sa panguingue ˇ magkumpisal kayß ng malimit ng muli't muling kasalanan? Ano ang magiging anak kundÝ sakristan, bataan ng cura ˇ magsasabong? Gawß ng mga ina ang kalugamian ngayon ng ating mga kababayan, sa lubos na paniniwalß ng kanilang masintahing pusˇ, at sa malaking pagkaibig na ang kanilang mga anak ay mapakagaling. Ang kagula˝ga'y bu˝ga ˝g pagkabatß at ang pagkabata'y nasa kandu˝gan ˝g ina. Ang inang walang maituturˇ kundÝ ang lumuhod humalik ˝g kamay, huwag magantay ng anak ng iba sa du˝gˇ ˇ alipustang alipin. Kahoy na laki sa burak, daluro ˇ pagatpat ˇ pangatong lamang; at kung sakalÝ't may batang may pusong pangahas, ang kapangahasa'y tagˇ at gagamitin sa samß, paris ng silaw na kabag na dÝ makapakita kundÝ pag tatakip silim. Karaniwang panagot ang una'y kabanalan at pagsinta sa Dios. ĐgunÝ ; at ano ang kabanalang itinurˇ sa atin? Magdasal at lumuhod ng matagal, humalik ng kamay sa parÝ, ubusin ang salapÝ sa simbahan at paniwalaan ang balang masumpu˝gang sabihin sa atin? Tabil ng bibig, lipak ng tuhod, kiskis ng ilong..... bagay sa limos sa simbahan, sangkalan ang Dios, may bagay baga sa mundong ito na dÝ arÝ at likhß ng Maykapal? Ano ang inyong sasabihin sa isang alilang maglimos sa kayang panginoon ng isang basahang hiram sa nasabing mayaman? Sino ang taong dÝ palalˇ at ****, na mag lilimos sa Dios at magaakalang ang salantß niyang kaya ay makabibihis sa lumikhß ng lahat ˝g bagay? Pagpalain ang maglimos sa kapus, tumulong sa mayhirap, magpakain sa gutom; ˝gunÝ at mapulaan at sumpain, ang bi˝gi sa taghoy ng mahirap, at walang binubusog kundÝ ang sandat, at inubos ang salapÝ sa mga frontal na pilak, limos sa simbahan ˇ sa frayleng lumala˝goy sa yaman, sa misa de gracia ng may tugtugan at paputok, samantalang ang salaping ito'y pinipigß sa buto ˝g mahirap at iniaalay sa pa˝ginoon ˝g maibili ng tanikalang pangapus, maibayad ng verdugong panghampas. Ë kabulagan at kahiklian ng isip!
  Ang unang kabanalan ay ang pagsunod sa matuid, anoman ang mangyari. "Gawß at hindÝ salitß ang hiling ko sa inyo" ani Cristo; "hindÝ anak ni ama ang nagsasabing ulit-ulit ama ko, ama ko, kundÝ ang nabubuhay alinsunod sa hiling ˝g aking ama." Ang kabanalan ay walß sa pulpol na ilong, at ang kahalili ni Cristo'y di kilala sa halikang kamay. Si Cristo'y dÝ humalik sa mga Fariseo, hindi nagpahalik kailan pa man; hindÝ niya pinatabß ang may yaman at palalong escribas; walß siyang binangit na kalmen, walang pinapagcuintas, hiningan ng pamisa, at di nagbayad sa kanyang panalangin. Di napaupa si San Juan sa ilog ng Jordan, gayon din si Cristo sa kanyang pangangaral. Bakit ngayo'y ang mga pari'y walang bigong kilos na di may hinihinging upa? At gutom pa halos nagbibili ng mga kalmen, cuentas, correa at ibapa, pang dayß ng salapi, pampasamß sa kalulua; sa pagkat kalminin mo man ang lahat ng basahan sa lupß, cuintasin mo man ang lahat ng kahoy sa bundok ibilibid mo man sa iyong bayawang ang lahat ng balat ng hayop, at ang lahat na ito'y pagkapaguran mang pagkuruskurusan at pagbulongbulongan ng lahat ng pari sa sangdaigdigan, at iwisik man ang lahat ng tubig sa dagat, ay di mapalilinis ang maruming loob, di mapatatawad ang walang pagsisisi. Gayon din sa kasakiman sa salapi'y maraming ipinagbawal, na matutubos kapag ikaw ay nagbayad, alin na ngß sa huag sa pagkain ng karne, pagaasawa sa pinsan, kumpari, at iba pa, na ipinahihintulot kapag ikaw ay sumuhol. Bakit, nabibili baga ang Dios at nasisilaw sa salaping paris ng mga pari? Ang magnanakaw na tumubos ng bula de composicion, ay makaaasa sa tahimik, na siya'y pinatawad; samakatuid ay ibig ng Dios na makikain ng nakaw? Totoo bagang hirap na ang Maykapal, na nakikigaya sa mga guarda, carabineros ˇ guardia civil? Kung ito ang Dios na sinasamba ˝g Frayle, ay tumalikod ako sa ganyang Dios.
  Maghunos dilÝ ngß tayo at imulat natin ang mata, lalong lalˇ na kayong mga babai, sa pagka't kayo ang nagbubukas ng loob ng tao. Isipin na ang mabuting ina ay iba, sa inang linalang ng fraile; dapat palakhin ang anak na malapit baga sa larawan ng tunay na Dios, Dios na dÝ nasusuhulan, Dios na dÝ masakim sa salapÝ, Dios na ama ng lahat, na walang kinikilingan, Dios na dÝ tumatabß sa dugˇ ng mahirap, na dÝ nagsasaya sa daing ng naruruhagi, at nangbubulag ng matalinong isip. Gisingin at ihandß ang loob ng anak sa balang mabuti at mahusay na akalß: pagmamahal sa puri, matapat at timtimang loob, maliwanag na pagiisip, malinis na asal, maginoong kilos, pagibig sa kapuß, at pagpipitagan sa Maykapal, ito ang iturˇ sa anak.
  At dahil ang buhay ay punˇ ng pighatÝ at sakunß, patibayin ang loob sa ano mang hirap, patapa˝gin ang pusˇ sa ano mang pa˝ganib. Huag mag antay ang bayan ng puri at ginhawa, samantalang likˇ ang pagpapalaki sa batß, samantalang lugamÝ at mangmang ang babaing magpapalaki ˝g anak. Walang maiinom sa labˇ at mapait na bukal; walang matamis na bu˝ga sa punlang maasim.
  Malaki ngang hindÝ bahagyß ang katungkulang gaganapin ng babai sa pagkabihis ng hirap ng bayan, nguni at ang lahat na ito'y dÝ hihigit sa lakas at loob ng babaing tagalog. Talastas ng lahat ang kapanyarihan at galing ng babayi sa Filipinas, kayß ˝gß kanilang binulag, iginapus, at iniyukˇ ang loob, panatag sila't habang ang iba'y alipin, ay ma-aalipin din naman ang lahat ng mga anak. Ito ang dahilan ng pagkalugamÝ ng Asia; ang babayi sa Asia'y mangmang at alipin. Makapangyarihan ang Europa at Amerika dahil duo'y ang mga babai'y malaya't marunong, dilat ang isip at malakas ang loob.
  Alam na kapus kayong totoo ˝g mga librong sukat pagaralan; talastas na walang isinisilid araw araw sa inyong pagiisip kundÝ ang sadyang pang bulag sa inyong bukal na liwanag; tantˇ ang lahat na ito, kayß pinagsisikapan naming makaabot sa inyo ang ilaw na sumisilang sa kapuß ninyo babayi; dito sa Europa kung hindÝ kayamutan itong ilang sabi, at pagdamutang basahin, marahil ay makapal man ang ulap na nakakubkob sa ating bayan, ay pipilitin ding mataos ˝g masantin na sikat ˝g araw, at sisikat kahit banaag lamang ... DÝ kami manglulumo kapag kayo'y katulong namin; tutulong ang Dios sa pagpawÝ ˝g ulap, palibhasa'y siya ang Dios ˝g katotohanan; at isasaulÝ sa dati ang dilag ˝g babaying tagalog, na walang kakula˝gan kundÝ isang malayang sariling isip, sapagka't sa kabaita'y labis. Ito ang nasang lagý sa panimdim, na napapan aginip, ang kara˝galan ˝g babaying kabiak ˝g pusˇ at karamay sa tuß ˇ hirap ˝g buhay: kung dalaga, ay sintahin ˝g binatß, di lamang dahilan sa ganda ˇ tamis ˝g asal, kundÝ naman sa tibay ˝g pusˇ, taas ˝g loob, na makabuhay baga at makapanghinapang sa mahinß ˇ maruruwagang lalaki, ˇ makapukaw kayß ˝g madidilag na pagiisip, pag isang dalaga bagang sukat ipagmalaki ˝g bayan, pagpitaganan ˝g iba, sapagka at karaniwang sabi sabi ˝g mga kastilß at pari na nangagaling diyan ang karupukan at kamangma˝gan ˝g babaying tagalog, na tila baga ang mali ˝g ilan ay malÝ na nang lahat, at anaki'y sa ibang lupß ay walß, ˝g babaing marupok ang loob, at kung sabagay maraming maisusurot sa mata ˝g ibang babai ang babaying tagalog..... Gayon ma'y dala marahil ˝g kagaanan ˝g labÝ ˇ galaw ˝g dilß, ang mga kastilß, at parÝ pagbalik sa Espanya'y walang unang ipinamamalabad, ipinalilimbag at ipinagsisigawan halos, sabay ang halakhak, alipustß at tawa, kundÝ ang babaing si gayon, ay gayon sa convento, gayon sa kastilang pinatuloy, sa iba't iba pang nakapag˝ga˝galit; sa tuing maiisip, na ang karamihan ng malÝ ay gawß ˝g kamusmusan, labis na kabaitan, kababaan ˝g loob ˇ kabulagan kayang kalala˝gan din nila..... May isang kastilang nagayo'y mataas na tao na, pinakai't pinatuloy natin sa habang panahong siya'y lumiguyliguy sa Filipinas ... pagdating sa Espanya, ipinalimbag agad, na siya raw ay nanuluyang minsan sa Kapangpa˝gan, kumai't natulog, at ang maginoong babaying nagpatuloy ay gumayon at gumayon sa kanya: ito ang iginanti sa napakatamis na loob ng babayi ... Gayon din ang unang pahili ng pari sa nadalaw na kastila, ay ang kanyang mga masusunuring dalagang tagahalik ng kamay, at iba pang kahalo ang ˝giti at makahulugang kindat ... Sa librong ipinalimbag ni **. Sinibaldo de Mas, at sa, iba pang sinulat ng mga pari, ay nalathala ang mga kasalanang ikinumpisal ng babai na di ilinilihim ng mga pari sa mga dumadalaw na Kastila, at kung magkaminsan pa'y dinadagdagan ng mga kayaba˝gan at karumihang hindi mapaniniwalaan ... Di ko maulit dito ang mga di ikinahiyang sinabi ng isang fraile kay Mas na di nito mapaniwalaan ... Sa tuing maririnig ˇ mababasa ang mga bagay na ito'y itinatanong namin kung Santa Maria kaya ang lahat ng babaying kastila, at makasalanan na kaya baga ang lahat ng babaying tagalog; ˝guni kong sakali't magsumbatan at maglatlatan ng puri'y ... Datapua't lisanin ko ang bagay na ito, sapagka't dÝ ako paring confesor, ˇ manunuluyang kastilß, na makapaninirß ˝g puri ng iba. Itabi ko ito at ituloy sambitin ang katungkulan ˝g babai.
  Sa mga bayang gumagalang sa babaing para ˝g Filipinas, dapat nilang kilanlin ang tunay na lagay upang ding maganapan ang sa kanila'y inia-asa. Ugaling dati'y kapag nanliligaw ang nagaaral na binata ay ipina˝ga˝ganyayang lahat, dunong, puri't salapi, na tila baga ang dalaga'y walang maisasabog kundi ang kasamaan. Ang katapang-tapa˝ga'y kapag napakasal ay nagiging duag, ang duag na datihan ay nagwawalanghiya, na tila walang ina-antay kundi ang magasawa para maipahayag ang sariling kaduagan. Ang anak ay walang pangtakip sa hina ˝g loob kundi ang alaala sa ina, at dahilan dito, nalunok na apdo, nagtitiis ˝g tampal, nasunod sa lalong hunghang na utos, at tumutulong sa kataksilan ˝g iba sa pagka't kung walang natakbo'y walang manghahagad; kung walang isdang munti'y walang isdang malaki. Bakit kaya baga di humiling ang dalaga sa iibigÝn, ˝g isang mara˝gal at mapuring ˝galan, isang pusong lalaking makapag-ampon sa kahinaan ng babai, isang marangal na loob na di papayag magka anak ng alipin? Pukawin sa loob ang sigla at sipag, maginoong asal, mahal na pakiramdam, at huwag isuko ang pagkadalaga sa isang mahina at kuyuming puso. Kung maging asawa na, ay dapat tumulong sa lahat ng hÝrap, palakasin ang loob ng lalaki, humati sa pa˝ganib, aliwin ang dusa, at aglahiin ang hinagpis, at alalahaning lagi na walang hirap na di mababata ˝g bayaning puso, at walang papait pang pamana, sa pamanang kaalipustaan at kaalipinan. Mulatin ang mata ˝g anak sa pagii˝gat at pagmamahal sa puri, pagibig sa kapua sa tinubuang bayan, at sa pagtupad ˝g ukol. Ulituliting matamisin ang mapuring kamatayan saalipustang buhay. Ang mga babai sa Esparta'y sukat kunang uliran at dito'y ilalagda ko ang aking halimbawa:
  Nang iniaabot ˝g isang ina ang kalasag sa papasahukbong anak, ay ito lamang ang sinabi: "ibalik mo ˇ ibalik ka," ito ˝ga umuwi kang manalo ˇ mamatay ka, sapagkat ugaling iwaksi ang kalasag ˝g talong natakbo ˇ inuwi kaya ang bangkay sa ibabaw ˝g kalasag. Nabalitaan ˝g isang ina na namatay sa laban ang kanyang anak, at ang hukbo ay natalo. Hindi umiimik kundi nagpasalamat dahil ang kanyang anak ay maligtas sa pulß, ˝guni at ang anak ay bumalik na buhay; nagluksa ang ina ˝g siya'y makita. Sa isang sumasalubong na ina sa mga umuwing galing sa laban, ay ibinalita ˝g isa na namatay daw sa pagbabaka ang tatlong anak niya,--"hindi iyan ang tanong ko ang sagot ˝g ina, kundi nanalo ˇ natalo tayˇ?--Nanalo ang sagot ˝g bayani. Kung ganoo'y magpasalamat tayo sa Dios!" ang wika at napa sa simbahan.
  Minsa'y nagtagˇ sa simbahan ang isang napatalong harÝ nila, sa takot sa galit sa bayan; pinagkaisahang kulu˝gin siya doon at patain ˝g gutum. Đg papaderan na ang pinto'y ang ina ang unang nag hakot ˝g bato. Ang mga ugaling ito'y karaniwan sa kanila, kayß ˝ga't iginalang ng buong Grecia ang babaing Esparta. Sa lahat ˝g babai, ang pulß &n tilde;g isa ay kayo lamang na taga Esparta ang nakapangyayari sa lalaki. Mangyari pa, ang sagot ˝g babai, ay kami lamang ang nagaanak ˝g lalaki. Ang tao, ˝g mga Esparta ay hindÝ inianak para mabuhay sa sarili, kungdi para sa kanyang bayan. Habang nanatili ang ganitong mga isipan at ganitong mga babai ay walang kaaway na nakatungtong ˝g lupang Esparta, at walang babaing taga Esparta na nakatanaw ˝g hukbo ng kaaway.
  DÝ ko inaasahang paniwalaan ako alang-alang lamang sa aking sabi: maraming taong dÝ natingin sa katuiran at tunay, kundÝ sa habito, sa putÝ ˝g buhok ˇ kakulangan kayß ng ngipin. ĐgunÝ at kung ang tanda'y magalang sa pinagdaanang hirap, ang pinagdaan kong buhay hain sa ikagagaling ng bayan, ay makapagbibigay ˝g tandß sa akin, kahit maiklÝ man. Malayˇ ako sa, pagpapasampalataya, pag didiosdiosan, paghalili kayß sa Dios, paghahangad na paniwalaa't pakingang pikit-mata, yukˇ ang ulo at halukipkip ang kamay; ˝guni't ang hiling ko'y magisip, mag mulaymulay ang lahat, usigin at salain kung sakalÝ sa ngalan ng katuiran itong pinaninindigang mga sabi:
  Ang una-una. "Ang ipinagiging taksil ˝g ilan ay nasa kaduagan at kapabayaan ˝g iba."
  Ang ikalawa. Ang iniaalipustß ng isa ay nasa kulang ˝g pagmamahal sa sarili at nasa labis ˝g pagkasilaw sa umaalipustß.
  Ang ikatlo. Ang kamangma˝ga'y kaalipinan, sapagkat kung ano ang isip ay ganoon ang tao: taong walang sariling isip, ay taong walang pagkatao; ang bulag na taga sunod sa isip ng iba, ay parang hayop na susunod-sunod sa talÝ.
  Ang ikaapat. Ang ibig magtagˇ ˝g sarili, ay tumulong sa ibang magtagˇ ˝g kanila, sapagkat kung pabayaan mo ang inyong kapuß ay pababayaan ka rin naman; ang isa isang tingting ay madaling baliin, ˝gunÝ at mahirap baliin ang isang bigkis na walis.
  Ang ika-lima. Kung ang babaing tagalog ay dÝ magbabago, ay hindÝ dapat magpalaki ˝g anak, kungdÝ gawing pasibulan lamang; dapat alisin sa kanya ang kapangyarihan sa bahay, sapagka't kung dili'y ipag kakanulong walang malay, asawa, anak, bayan at lahat.
  Ang ika-anim. Ang tao'y inianak na paris-paris hubad at walang talÝ. DÝ nilalang ˝g Dios upang maalipin, dÝ binigyan ˝g isip para pabulag, at dÝ hiniyasan ˝g katuiran at ˝g maulol ˝g iba. HindÝ kapalaluan ang dÝ pagsamba sa kapuß tao, ang pagpapaliwanag ˝g isip at paggamit ˝g matuid sa anomang bagay. Ang palalo'y ang napasasamba, ang bumubulag sa iba, at ang ibig paniigin ang kanyang ibig sa matuid at katampatan.
  Ang ika-pito. Lini˝gin ninyong magaling kung ano ang religiong itinuturˇ sa atin. Tingnan ninyong mabuti kung iyan ang utos ng Dios ˇ ang pangaral ni Cristong panglunas sa hirap ˝g mahirap, pangaliw sa dusa ˝g nagdudusa. Alalahanin ninyo ang lahat ˝g sa inyo'y itinuturˇ, ang pinapatu˝guhan ˝g lahat ng sermon, ang nasa ilalim ng lahat ng misa, novena, kuintas, kalmen, larawan, milagro, kandilß, corea at iba't iba pang iginigiit, inihihiyaw at isinusurot araw-araw sa inyong loob, tai˝ga, at mata, at hanapin ninyo ang puno at dulo at saka iparis ninyo ang religiong sa malinis na religion ni Cristo, at tingnan kung hindÝ ang inyong pagkakristiano ay paris ng inaalagang gatasang hayop, ˇ paris ng pinatatabang baboy kayß, na dÝ pinatatabß alang alang sa pagmamahal sa kaniya, kundÝ maipagbili ng lalong mahal at ng lalong masalapian.
  Magbulay-bulay tayo, malasin ang ating kalagayan, at tayo'y mag isip isip. Kung itong ilang buhaghag na sabi'y makatutulong sa ibinigay sa inyong bait, upang ding maituloy ang nasimulan ninyong paglakad.
  "Tubˇ ko'y dakilß sa puhunang pagod" at mamatamisin ang ano mang mangyari, ugaling upa sa sino mang ma˝gahas sa ating bayan magsabi ng tunay. Matupad nawß ang inyong nasang matuto at harÝ na ˝gang sa halaman ˝g karunu˝gan ay huwag makapitas ˝g bu˝gang bubut, kundÝ ang kikitili'y piliin, pagisipin munß, lasapin bago lunukin, sapagka't sa balat ˝g lupß lahat ay haluan, at di bihirang magtanim ang kaaway ng damong pansirß, kasama sa binhÝ sa gitnß ˝g linang.
  Ito ang matindin nasß ˝g inyong kababayang si
  _JOS╔ RIZAL_ Europa, 1889.

 2. #2
  "samakatuid ay ibig ng Dios na makikain ng nakaw?
  Totoo bagang hirap na ang Maykapal, na nakikigaya sa mga guarda, carabineros ˇ guardia civil?
  Kung ito ang Dios na sinasamba ˝g Frayle, ay tumalikod ako sa ganyang Dios."
  Sinong Dios ang sinasamba ng mga Frayle na tinalikuran ni Rizal? Sinong Dyos ang sinamba nya afterwards?

 3. #3
  Faith Under Fire Pyros's Avatar
  Join Date
  Aug 2001
  Location
  Phlogiston
  Quote Originally Posted by bradpit View Post
  ________________________________________
  ANG LIHAM NI Dr. JOSE RIZAL SA MGA SA MGA KADALAGAHAN SA MALOLOS, BULAKAN
  Febrero, 1889
  Epistorario Rizalino Vol.II p.122
  ________________________________________
  Europa Pebrero 1889

  Ano ang inyong sasabihin sa isang alilang maglimos sa kayang panginoon ng isang basahang hiram sa nasabing mayaman? Sino ang taong dÝ palalˇ at ****, na mag lilimos sa Dios at magaakalang ang salantß niyang kaya ay makabibihis sa lumikhß ng lahat ˝g bagay? Pagpalain ang maglimos sa kapus, tumulong sa mayhirap, magpakain sa gutom; ˝gunÝ at mapulaan at sumpain, ang bi˝gi sa taghoy ng mahirap, at walang binubusog kundÝ ang sandat, at inubos ang salapÝ sa mga frontal na pilak, limos sa simbahan ˇ sa frayleng lumala˝goy sa yaman, sa misa de gracia ng may tugtugan at paputok, samantalang ang salaping ito'y pinipigß sa buto ˝g mahirap at iniaalay sa pa˝ginoon ˝g maibili ng tanikalang pangapus, maibayad ng verdugong panghampas. Ë kabulagan at kahiklian ng isip!

  _JOS╔ RIZAL_ Europa, 1889.
  Ito ang banat ni Rizal sa mga politikong walang kagatol-gatol magdiwang sa mamahaling kainan sa NY!

 4. #4
  Quote Originally Posted by joma_s View Post
  Sinong Dios ang sinasamba ng mga Frayle na tinalikuran ni Rizal? Sinong Dyos ang sinamba nya afterwards?
  kasi nga po ginagawang sangkalan sa bawat kilos ng mga frayle ang Dios.ipapapansin ko po sa inyo...

  . Karaniwang panagot ang una'y kabanalan at pagsinta sa Dios. ĐgunÝ ; at ano ang kabanalang itinurˇ sa atin? Magdasal at lumuhod ng matagal, humalik ng kamay sa parÝ, ubusin ang salapÝ sa simbahan at paniwalaan ang balang masumpu˝gang sabihin sa atin? Tabil ng bibig, lipak ng tuhod, kiskis ng ilong..... bagay sa limos sa simbahan, sangkalan ang Dios, may bagay baga sa mundong ito na dÝ arÝ at likhß ng Maykapal? Ano ang inyong sasabihin sa isang alilang maglimos sa kayang panginoon ng isang basahang hiram sa nasabing mayaman? Sino ang taong dÝ palalˇ at ****, na mag lilimos sa Dios at magaakalang ang salantß niyang kaya ay makabibihis sa lumikhß ng lahat ˝g bagay? Pagpalain ang maglimos sa kapus, tumulong sa mayhirap, magpakain sa gutom; ˝gunÝ at mapulaan at sumpain, ang bi˝gi sa taghoy ng mahirap, at walang binubusog kundÝ ang sandat, at inubos ang salapÝ sa mga frontal na pilak, limos sa simbahan ˇ sa frayleng lumala˝goy sa yaman, sa misa de gracia ng may tugtugan at paputok, samantalang ang salaping ito'y pinipigß sa buto ˝g mahirap at iniaalay sa pa˝ginoon ˝g maibili ng tanikalang pangapus, maibayad ng verdugong panghampas. Ë kabulagan at kahiklian ng isip!
  basahin mo ng buong buo ang liham ni rizal...at makikita mo ang mga pinaggagawa ng mga frayle na taliwas sa nakasulat sa bibliya, at ang mga gawain nila ay kapareho lang ng mga gawain ng mga pari sa kasalukuyan.....mga gawaing hindi iniutos ng Dios..

 5. #5
  Quote Originally Posted by Con Ventilation View Post
  kasi nga po ginagawang sangkalan sa bawat kilos ng mga frayle ang Dios.ipapapansin ko po sa inyo...  basahin mo ng buong buo ang liham ni rizal...at makikita mo ang mga pinaggagawa ng mga frayle na taliwas sa nakasulat sa bibliya, at ang mga gawain nila ay kapareho lang ng mga gawain ng mga pari sa kasalukuyan.....mga gawaing hindi iniutos ng Dios..
  ok, so sinong dyos ang sinasamba ni rizal? kakaiba ba ito sa dyos ng prayle? dalawa ba ang dyos sa sulat ni rizal?

 6. #6
  Fire Bomber Lead Guitarist OrionPax's Avatar
  Join Date
  Jul 2002
  Location
  Metroplex
  The question is...IS Rizal a theologian to contest what the priests are DOING???

  And as joma_S posted...which God is Rizal referring to? do the Spanish priests worship a different God ?

 7. #7
  Quote Originally Posted by joma_s View Post
  ok, so sinong dyos ang sinasamba ni rizal? kakaiba ba ito sa dyos ng prayle? dalawa ba ang dyos sa sulat ni rizal?
  Magkaiba po..una po ang Dios na sinasamba ni rizal ay ang Dios na nasa bibliya,samantalang ang dios naman ng mga frayle ay hindi ang nasa bibliya..

  Tanong: ano ang kaibahan ng dios ng mga frayle sa Dios ni rizal?[
  Sagot: una po ang dios ng mga frayle ay may mga kautusang wala sa bibliya,tulad halimbawa ng; purgatoryo,limbo,kasal na may bayad,binyag na may bayad,kumpil,rosaryo,novena,mahabang dasal,paulit ulit na dasal,halik sa kamay ng pari,luhod ng matagal,kalmae,correa,santacrus o pagaantanda,halik sa mga rebulto(pulpol na ilong),holy water, at may mga batas na bawal pero nagiging hindi bawal kung magsusuhol tulad halimbawa,bawal kumain ng karne kapag kwaresma,pero kung may pera ka ay pwede ng kumain,at ang magnanakaw ay napapatawad kapag sya ay tumubos ng bula de composicion,pag aasawa sa pinsan at kumpare ay bawal pero kung may pera kayo ay pwede na rin,ů

  .ilagay na mga natin para mabasa natin:

  Ang unang kabanalan ay ang pagsunod sa matuid, anoman ang mangyari. "Gawß at hindÝ salitß ang hiling ko sa inyo" ani Cristo; "hindÝ anak ni ama ang nagsasabing ulit-ulit ama ko, ama ko, kundÝ ang nabubuhay alinsunod sa hiling ˝g aking ama." Ang kabanalan ay walß sa pulpol na ilong, at ang kahalili ni Cristo'y di kilala sa halikang kamay. Si Cristo'y dÝ humalik sa mga Fariseo, hindi nagpahalik kailan pa man; hindÝ niya pinatabß ang may yaman at palalong escribas; walß siyang binangit na kalmen, walang pinapagcuintas, hiningan ng pamisa, at di nagbayad sa kanyang panalangin. Di napaupa si San Juan sa ilog ng Jordan, gayon din si Cristo sa kanyang pangangaral. Bakit ngayo'y ang mga pari'y walang bigong kilos na di may hinihinging upa? At gutom pa halos nagbibili ng mga kalmen, cuentas, correa at ibapa, pang dayß ng salapi, pampasamß sa kalulua; sa pagkat kalminin mo man ang lahat ng basahan sa lupß, cuintasin mo man ang lahat ng kahoy sa bundok ibilibid mo man sa iyong bayawang ang lahat ng balat ng hayop, at ang lahat na ito'y pagkapaguran mang pagkuruskurusan at pagbulongbulongan ng lahat ng pari sa sangdaigdigan, at iwisik man ang lahat ng tubig sa dagat, ay di mapalilinis ang maruming loob, di mapatatawad ang walang pagsisisi. Gayon din sa kasakiman sa salapi'y maraming ipinagbawal, na matutubos kapag ikaw ay nagbayad, alin na ngß sa huag sa pagkain ng karne, pagaasawa sa pinsan, kumpari, at iba pa, na ipinahihintulot kapag ikaw ay sumuhol. Bakit, nabibili baga ang Dios at nasisilaw sa salaping paris ng mga pari? Ang magnanakaw na tumubos ng bula de composicion, ay makaaasa sa tahimik, na siya'y pinatawad; samakatuid ay ibig ng Dios na makikain ng nakaw? Totoo bagang hirap na ang Maykapal, na nakikigaya sa mga guarda, carabineros ˇ guardia civil? Kung ito ang Dios na sinasamba ˝g Frayle, ay tumalikod ako sa ganyang Dios.

  Tanong: sino naman ang Dios ni rizal?
  Sagot: eh di yung nasa bible,ang Dios Amang makapangyarihan sa lahat..
  Si rizal narin ang pagsasalaysayin natin;

  dapat palakhin ang anak na malapit baga sa larawan ng tunay na Dios, Dios na dÝ nasusuhulan, Dios na dÝ masakim sa salapÝ, Dios na ama ng lahat, na walang kinikilingan, Dios na dÝ tumatabß sa dugˇ ng mahirap, na dÝ nagsasaya sa daing ng naruruhagi, at nangbubulag ng matalinong isip. Gisingin at ihandß ang loob ng anak sa balang mabuti at mahusay na akalß: pagmamahal sa puri, matapat at timtimang loob, maliwanag na pagiisip, malinis na asal, maginoong kilos, pagibig sa kapuß, at pagpipitagan sa Maykapal, ito ang iturˇ sa anak.

 8. #8
  bradpit,
  good explanation. Ngayon alam ko na na meron palang dalawang Dyos. Thanks

 9. #9
  Quote Originally Posted by joma_s View Post
  bradpit,
  good explanation. Ngayon alam ko na na meron palang dalawang Dyos. Thanks
  hayyy salamat. sa wakas may nakumbinsi rin ako..thank you joma..

 10. #10

  Smile

  ano ang kaibahan ng mga inang taga esparta sa pagpapalaki ng mga anak?

 11. #11
  Quote Originally Posted by OrionPax View Post
  The question is...IS Rizal a theologian to contest what the priests are DOING???

  And as joma_S posted...which God is Rizal referring to? do the Spanish priests worship a different God ?
  One doesn't have to be a theologian to witness an observable fact that the catholic church does not teach the pure Gospel of Christ. Mere comparison to the Holy Scriptures, and sometimes even plain common sense and logic, would reveal that. That is why there are many who have left the church for another religion.

  What is wrong with you? Don't you see the contradictions of the catholic church to real Christian teachings found in the Bible? Where is your extreme loyalty coming from? If you were born a Muslim, would you be this stubborn about your faith? Defending it to death? Just curious, how old are you and how long have you been in the seminary?

 12. #12
  There is a God. The frayles weren't just worshiping the true God, and not following the Word of God...

 13. #13
  Quote Originally Posted by Alvin Kurtzweil View Post
  One doesn't have to be a theologian to witness an observable fact that the catholic church does not teach the pure Gospel of Christ. Mere comparison to the Holy Scriptures, and sometimes even plain common sense and logic, would reveal that. That is why there are many who have left the church for another religion.

  What is wrong with you? Don't you see the contradictions of the catholic church to real Christian teachings found in the Bible? Where is your extreme loyalty coming from? If you were born a Muslim, would you be this stubborn about your faith? Defending it to death? Just curious, how old are you and how long have you been in the seminary?


  What do you expect from them, theyre blind I hesitate to say brainwashed.

 14. #14
  Non est Deus. Fac cum eo. Ateo's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Location
  Civitate Vaticana
  At the very least, Rizal was obviously not a Catholic.

 15. #15
  Non est Deus. Fac cum eo. Ateo's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Location
  Civitate Vaticana
  As a backgrounder to that letter, let me quote not a mere blogger but Dr. Natasha McBride:

  A natural offshoot of the ferment gripping Malolos was the cry for the implementation in the town of a long-standing royal order for the teaching of the Spanish language to the "Indios" of the Philippines. This royal edict had not been obeyed, probably because the local friars and civil government believed that this would be against their interests. Knowledge of Spanish would give the natives and mestizos access to radical ideas of economic liberalism and political democracy already sweeping across Europe. Despite this opposition, Teodoro Sandico, a progressive teacher from Pandacan in Manila, succeeded in opening an Escuela de Latinidad for boys in Malolos.

  It was at this point that the letter of the 21 Women of Malolos was written. On December 12, 1888, 21 young women from the Chinese-mestizo families of Malolos, Bulacan ľ the Reyeses, Tantocos, Tanchangcos, Tiongsons and Uitangcoys ľ petitioned the newly arrived Gov. Gen. Valeriano Weyler, then paying a visit to Malolos, to allow the opening of a night school, at their own expense, where they could learn to read and write Spanish, the language which would eradicate friar domination and put them in touch with liberal ideas current in Europe. With Weyler's blessing and over the objections of the friar curate, the school opened in early 1889. The school lasted for only a few months what with the steady and strong opposition and persecution of the friars and militarists. Teodoro Sandico, who wrote the letter for the women and presumably became the school's first teacher, was accused of subversion and, like Marcelo H. del Pilar, had to flee from the country.

  The audacity and the success of these women did not go unnoticed but the women's greatest adulation came from Dr. Jose Rizal in his letter of February 22, 1889, "Sa Mga Kababayang Dalaga Sa Malolos."

 16. #16
  Anti catholic si rizal uki payn. Eh ikaw ba naman mabuhay sa panahon kung saan mas makapangyarihan pa ang mga prayle sa gobernadorcillo eh.

 17. #17
  NO ABSOLUTE TRUTH N SCIENCE Angelforlife's Avatar
  Join Date
  Jul 2007
  Location
  NOT PERFECT
  Quote Originally Posted by krams2 View Post
  Anti catholic si rizal uki payn. Eh ikaw ba naman mabuhay sa panahon kung saan mas makapangyarihan pa ang mga prayle sa gobernadorcillo eh.
  Kaya nga pasunod sunod sila sa agos para hindi sila nawawalan ng power. Like dati uso ang paniniwalang pagano tungkol sa pagluhod sa rebulto so inihalo ang pagano style na pagsamba sa rebulto sa bible kahit labag sa nasusulat. Ngayon nauso ang atheist evolution na paniniwala ng mga mayayaman at makapangyarihang tao then sunod din sila sa agos kahit taliwas na sa pinaniniwalaan nilang Bible.

 18. #18
  Quote Originally Posted by Ateo View Post
  At the very least, Rizal was obviously not a Catholic.
  Rizal grew up in a very religious and Catholic environment. His mother, who he revered, was a deeply religious, devout Catholic. Although Rizal eventually became freemason, his letter to the women of Malolos was triggered by his observations of the twisted Catholic dogmas and traditions, not for the shallow reason that he's "not a Catholic."

  Rizal was sound, logical, rational. A thinker. And what he said rings true.

 19. #19
  Non est Deus. Fac cum eo. Ateo's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Location
  Civitate Vaticana
  Quote Originally Posted by Alvin Kurtzweil View Post
  Rizal grew up in a very religious and Catholic environment. His mother, who he revered, was a deeply religious, devout Catholic. Although Rizal eventually became freemason, his letter to the women of Malolos was triggered by his observations of the twisted Catholic dogmas and traditions, not for the shallow reason that he's "not a Catholic."

  Rizal was sound, logical, rational. A thinker. And what he said rings true.

  So are you saying that Rizal can reject Catholic practices and doctrine and heap insults on the Catholic hierarchy and still remain a Catholic? Didn't our CBCP said that the members of "Catholics for RH" are not Catholics simply because they reject a Catholic teaching? Didn't our CBCP threaten to remove the Catholic label from Ateneo? How much more the sins of Rizal deserving of him getting stripped of his Catholic label?

  Let us read some of his words in the Letter to the Young Women of Malolos (sorry, I post in English):

  "Saint John did not demand a fee on the River Jordan, nor did Christ teach for gain." (Clearly an insult to baptism fees, and high tuition fees of Catholic schools. It seems that Rizal's observations are still true today.)

  "Has the Omnipotent become a pauper that He must assume the role of the excise man or gendarme? If that is the God whom the friar adores, then I turn my back upon that God."
  (But God remains a God whose servants collect tithes and love offerings. Even up to now. So, Rizal rejected this God.)

  "You know that the will of God is different from that of the priest." (This is a direct assault of the concept that the Church knows the will of God.)

  "What offspring will be that of a woman whose kindness of character is expressed by mumbled prayers; who knows nothing by heart but awits [hymns], novenas, and the alleged miracles... What sons will she have but acolytes and priest's servants..." (Nagkatotoo! Tingnan mo ang dalawa nating mga santos, si St. Lorenzo Ruiz at si St. Ronald Tubid, ay pawang mga sakristan bago pinatay.)

 20. #20
  Let's stop and talk awhile. tonton's Avatar
  Join Date
  Aug 2000
  Location
  Sumatra beans
  Quote Originally Posted by Ateo View Post
  So are you saying that Rizal can reject Catholic practices and doctrine and heap insults on the Catholic hierarchy and still remain a Catholic? Didn't our CBCP said that the members of "Catholics for RH" are not Catholics simply because they reject a Catholic teaching? Didn't our CBCP threaten to remove the Catholic label from Ateneo? How much more the sins of Rizal deserving of him getting stripped of his Catholic label?

  Let us read some of his words in the Letter to the Young Women of Malolos (sorry, I post in English):

  "Saint John did not demand a fee on the River Jordan, nor did Christ teach for gain." (Clearly an insult to baptism fees, and high tuition fees of Catholic schools. It seems that Rizal's observations are still true today.)

  "Has the Omnipotent become a pauper that He must assume the role of the excise man or gendarme? If that is the God whom the friar adores, then I turn my back upon that God."
  (But God remains a God whose servants collect tithes and love offerings. Even up to now. So, Rizal rejected this God.)

  "You know that the will of God is different from that of the priest." (This is a direct assault of the concept that the Church knows the will of God.)

  "What offspring will be that of a woman whose kindness of character is expressed by mumbled prayers; who knows nothing by heart but awits [hymns], novenas, and the alleged miracles... What sons will she have but acolytes and priest's servants..." (Nagkatotoo! Tingnan mo ang dalawa nating mga santos, si St. Lorenzo Ruiz at si St. Ronald Tubid, ay pawang mga sakristan bago pinatay.)
  You are awesome Ateo.

  If there are born agens and INCs during his time, I wonder what he would have said.

Page 1 of 4 1 2 ... Last

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  Hot Topics

PROMO: Pitch Perfect 3

Get a chance to win exclusive movie item from Pitch Perfect 3.

Get a chance to win exclusive movie item from Pitch Perfect 3.

read more
SHOWBIZ: Bb. Pilipinas 2018

Check out the list of the 40 official candidates for Binibining Pilipinas 2018 here!

Check out the list of the 40 official candidates for Binibining Pilipinas 2018 here!

read more
FITNESS: 2018 Body Goals!

Do you want to be in better shape this 2018? Check out this forum for more tips.

Do you want to be in better shape this 2018? Check out this forum for more tips.

read more
HOBBIES: PEx Smashers Club

Play badminton with some of our most active PExers. Know how to join the club here.

Play badminton with some of our most active PExers. Know how to join the club here.

read more