Paalala: Ang thread na ito ay para sa malawakang diskusyon tungkol sa mga maling tala tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas [kung mayroon man] na naisulat sa libro. Maaaring sumaklaw ang usapang ito sa mga sumusunod: corrections o pagsasawasto ng mga maling tala [4Ws and H], mga myths o likhang isip lamang na naisulat sa libro [naiisip ko na isa itong kalokohang tanong, dahil wala namang magsusulat ng kalokohan sa libro], at iyong mga hindi naisulat sa libro. Ang mga impormasyong sensitibo ay sinasang-ayunan at iyong mga pagsalungat dito ay sinang-ayunan din. Ngunit, subalit, datapwat, nawa ay maging mahinahon tayo sa pag-post. At kung maaari ngunit hindi naman obligado, ay ilagay ang pinagmulan/pinagkuhanan.