Home PEx Family and Society Realm of Thought
COMMUNITY NOTICE: If you are having trouble in your account access, please do send us a message at [email protected] for assistance.

Ang Ministro ni Cristo Jesus Corner

1356714

Comments

 • JuanTamad_JuanTamad_ PEx Influencer ⭐⭐⭐
  Nakakatawa ang mga nanghi-hijack ng thread :lol: samantalang may thread naman sila para sa mga kalokohan nila. Maging edukado sana tayo sa lahat ng lugar! :D  

  Oh, "hijack" na ang palusot mo pag wala ka nang maisagot? At paanong naging "hijack", ukol ba saan ang thread na ito? :D
 • hermano_caloyhermano_caloy PEx Rookie ⭐
  hermano_caloy
  Si Cristo kailanman ay hindi muling magsusugo ng sinoman para lamang ipakilala ang tunay na Diyos sapagkat si Jesus na mismo ang gumawa nun; ang tunay na Diyos ay Siyang nagsugo kay Jesus yun ang maliwanag na sinabi sa Juan 17:3, ang Diyos ay hindi na po kailanman magsusugo ng sinoman.

  Ang sinasabi sa sinugo ng Diyos at ni Jesus ay walang iba kundi ang Banal na Espiritu  at hindi isang tao gaya ng iyong paniniwala, ang katibayan nito ay mababasa sa Juan 14:26 at 15:26.
  CONFLICTING po ang dalawang statements nyo na ito. Una, ang sabi nyo ay ang Diyos ay hindi na kailanman magsusugo ng sinoman. Tapos sinundan nyo ito ng "ang sinugo ng Diyos at ni Hesus ay walang iba kundi ang banal na espiritu at ginamit nyo ang mga sitas na Juan 14:26 ay 15:26. So NAPAMALIAN na natin ang first statement nyo at pag-uusapan natin ang second statement na may isinugo nga ang Diyos at si Cristo. Pero ayon sa inyo, hindi tao ang isinugo Nila kundi ang banal na Espiritu Santo.

  Suriin po natin ang sinasabi sa Juan 14:26 at 15:26:

  Kinakausap po ni Cristo ang mga apostol Niya dito:

  Juan 14:26 Subalit ang Kaagapay, ang Banal na Espiritu na isusugo ng Ama sa pangalan ko ay magtuturo sa inyo ng lahat, at magpapaalala sa inyo ng lahat ng sinabi ko sa inyo.

  Juan 15:26 Pagdating ng Kaagapay na aking isusugo mula sa Ama, ang Espiritu ng katotohanan na darating mula sa Ama, siya ang magpapatotoo tungkol sa akin.

  So malinaw nga po mula sa mga sitas na ito na magsusugo ang Ama ng Espiritu Santo sa pangalan ni Cristo na magtuturo ng lahat at magsusugo rin si Cristo ng Espiritu ng katotohanan mula sa Ama na magpapatotoo kay Cristo. 

  PERO may sitas po sa Revelation 22:16

  Berean Study Bible
  “I, Jesus, have sent My angel to give you this testimony for the churches. I am the Root and the Offspring of David, the bright Morning Star.”

  sa isang bible version:

  Young's Literal Translation
  'I, Jesus did send my messenger to testify to you these things concerning the assemblies; I am the root and the offspring of David, the bright and morning star!

  at marahil ay alam nyo naman na ang "Angel" ay hindi lamang tumutukoy sa espirituwal na katulong ng Diyos kundi sa taong sinugo rin Niya. 

  Besides the spiritual beings, which is the highest application of the word angel, we find the phrase used of any messengers of God, such as the prophets, ( Isaiah 42:19 ; Haggai 1:13 ; Malachi 3:1 ) the priests, ( Malachi 2:7 ) and the rulers of the Christian churches. ( Revelation 1:20 ) https://www.biblestudytools.com/dictionary/angels/

  Ayon sa mga sitas na ito ay "magpapatunay ang isinugong ito sa mga iglesia tungkol sa tunay kalagayan ni Cristo bilang panginoon at anak sa laman ni David. Isang alagad ng Diyos na maghahayag nito sa mga ibang iglesia na kinikilala si Cristo bilang Diyos at hidi taong Anak ng Diyos:

  Pahayag 22:16 Akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo'y magpatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat at ang supling ni David, ang maningning na tala sa umaga.

  Samakatuwid, tunay ngang nagsugo ng Espiritu Santo ang Diyos at si Cristo pero inaralan po ng Espiritu Santo ay TAO na siyang magpapatunay sa tunay na kalagayan ni Cristo na ito arin ang magpapakilala sa tunay na Diyos sa iba pang mga iglesia. Samakatuwid, ang inaralan ng ES ay isang taong Sugo na pinatunayan din sa Revelation 22:16.
  hermano_caloy:
  Kung meron man isusugo si Jesus eh yun ay nasa kanyang sariling kapasyahan kung sino po iyon para sa pagpapahayag ng ebanghelyo ng kaligtasan Mat 28:19
  So hindi mo naman pinasusubalian ito at ginamit mo ang Mateo 28:19 at tama namang ginamit mo ito sapagka't TAO nga po ang inutusan upang magpalaganap ang Salita ng Diyos, hindi ang Espiritu Santo:

  Mateo 28:19 Dahil dito magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo:


  hermano_caloy:
  Sa Efeso 5:23 sinasabi na si Jesus ang Tagapagligtas ng katawan hindi mababasa na ililigtas ni Cristo ang Iglesia.
  Ang sabi po ay si Cristo ang tagapagligtas ng KATAWAN at ang katawan po ay ang IGLESIA:

  Colossians 1:18

  He is also head of the body, the church; and He is the beginning, the firstborn from the dead, so that He Himself will come to have first place in everything.

  Ephesians 1:22

  And He put all things in subjection under His feet, and gave Him as head over all things to the church,

  Ephesians 5:23

  For the husband is the head of the wife, as Christ also is the head of the church, He Himself being the Savior of the body.

  Ang sinabi ko po ay hindi mali, hindi na po kailanman magsusugo pa ang Diyos, si Jesus na po ang ultimate na sugo ng Diyos at wala na pong iba na tao na magpapakilala pa sa tunay na Diyos maliban kay Jesus mismo; sa mga sitas na nabanggit Juan 14:26 at 15:26 maliwanag na ito ay pagsusugo sa Banal na Espiritu ng Diyos at ni Jesus pagkatapos na muling mabuhay mula sa mga patay si Jesus at pagkatapos nito ang sunod na pagsusugo ni Jesus sa kanyang mga ministro sa pangalan ni Cristo Jesus para sa pagpapalaganap ng ebanghelyo; irrelevant kung sino ang sinugo basta ang mahalaga sugo ito ni Cristo Jesus ayon sa Juan 13:20.

  Nagko-conflict lang po ang pagkaunawa ng isang nagbabasa ng Bibliya kung hindi niya isasaalang-alang ng tanging si Jesus lamang ang susi sa unawa dito dahil si Jesus na rin po mismo ang nag-bukas sa mga apostol ng tunay na unawa ayon na rin sa Lukas 24:27; kaya kung hailmbawa siningitan natin ng mga religious personalities, charismatic leaders and spiritual founders---mga tao na nagka-ideya na sila ang katuparan ng anumang hula mula sa Bibliya, malamang maligaw po talaga kayo sa iterpretasyon sa mga teksto.
 • KidlatNgayonKidlatNgayon PEx Influencer ⭐⭐⭐
  hermano_caloy:
  Ang sinabi ko po ay hindi mali, hindi na po kailanman magsusugo pa ang Diyos, si Jesus na po ang ultimate na sugo ng Diyos at wala na pong iba na tao na magpapakilala pa sa tunay na Diyos maliban kay Jesus mismo; sa mga sitas na nabanggit Juan 14:26 at 15:26 maliwanag na ito ay pagsusugo sa Banal na Espiritu ng Diyos at ni Jesus pagkatapos na muling mabuhay mula sa mga patay si Jesus at pagkatapos nito ang sunod na pagsusugo ni Jesus sa kanyang mga ministro sa pangalan ni Cristo Jesus para sa pagpapalaganap ng ebanghelyo; irrelevant kung sino ang sinugo basta ang mahalaga sugo ito ni Cristo Jesus ayon sa Juan 13:20.
  Nagko-conflict lang po ang pagkaunawa ng isang nagbabasa ng Bibliya kung hindi niya isasaalang-alang ng tanging si Jesus lamang ang susi sa unawa dito dahil si Jesus na rin po mismo ang nag-bukas sa mga apostol ng tunay na unawa ayon na rin sa Lukas 24:27; kaya kung hailmbawa siningitan natin ng mga religious personalities, charismatic leaders and spiritual founders---mga tao na nagka-ideya na sila ang katuparan ng anumang hula mula sa Bibliya, malamang maligaw po talaga kayo sa iterpretasyon sa mga teksto.
  Mga Taga-Roma 10:13 Sapagka't, Ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mangaliligtas.

  14 Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? at paano silang magsisisampalataya sa kaniya na hindi nila napakinggan? at paano silang mangakikinig na walang tagapangaral? 15 At paano silang magsisipangaral, kung hindi sila nga sinugo? gaya nga ng nasusulat, Anong pagkaganda ng mga paa niyaong mga nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti!

  16 Datapuwa't hindi silang lahat ay nakinig ng masasayang balita. Sapagka't sinasabi ni Isaias, Panginoon, sino ang naniwala sa aming balita? 17 Kaya nga ang paniniwala'y nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Cristo.

  18 Datapuwa't sinasabi ko, Hindi baga sila'y nangakinig? Oo, tunay nga, Ang tinig nila ay kumalat sa buong lupa, At ang kanilang mga salita'y hanggang sa mga dulo ng sanglibutan.

  19 Datapuwa't sinasabi ko, Hindi baga nalalaman ng Israel? Unauna'y sinasabi ni Moises, Ipamumungkahi ko kayo sa paninibugho sa pamamagitan niyaong hindi bansa, Sa pamamagitan ng isang bansang mangmang ay gagalitin ko kayo.

  20 At si Isaias ay buong tapang na nagsasabi, Ako'y nasumpungan nilang mga hindi nagsisihanap sa akin; Nahayag ako sa kanilang mga hindi nagsisipagtanong tungkol sa akin.

  21 Datapuwa't tungkol sa Israel ay sinasabi niya, Sa buong araw ay iniunat ko ang aking mga kamay sa isang bayang suwail at matutol.

  TAKE NOTE: SA VERSE 15: At paano silang magsisipangaral, kung hindi sila nga sinugo?

  PAGPAPATUNAY LAMANG NA ANG MGA MANGANGARAL AY ISINUGO!!! :D

  BTW, ang mga doktrina sa INC ay galing lahat sa biblia, walang labis, walang kulang! 

   

 • hermano_caloyhermano_caloy PEx Rookie ⭐
  hermano_caloy:
  Ang sinabi ko po ay hindi mali, hindi na po kailanman magsusugo pa ang Diyos, si Jesus na po ang ultimate na sugo ng Diyos at wala na pong iba na tao na magpapakilala pa sa tunay na Diyos maliban kay Jesus mismo; sa mga sitas na nabanggit Juan 14:26 at 15:26 maliwanag na ito ay pagsusugo sa Banal na Espiritu ng Diyos at ni Jesus pagkatapos na muling mabuhay mula sa mga patay si Jesus at pagkatapos nito ang sunod na pagsusugo ni Jesus sa kanyang mga ministro sa pangalan ni Cristo Jesus para sa pagpapalaganap ng ebanghelyo; irrelevant kung sino ang sinugo basta ang mahalaga sugo ito ni Cristo Jesus ayon sa Juan 13:20.
  Nagko-conflict lang po ang pagkaunawa ng isang nagbabasa ng Bibliya kung hindi niya isasaalang-alang ng tanging si Jesus lamang ang susi sa unawa dito dahil si Jesus na rin po mismo ang nag-bukas sa mga apostol ng tunay na unawa ayon na rin sa Lukas 24:27; kaya kung hailmbawa siningitan natin ng mga religious personalities, charismatic leaders and spiritual founders---mga tao na nagka-ideya na sila ang katuparan ng anumang hula mula sa Bibliya, malamang maligaw po talaga kayo sa iterpretasyon sa mga teksto.
  Mga Taga-Roma 10:13 Sapagka't, Ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mangaliligtas.

  14 Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? at paano silang magsisisampalataya sa kaniya na hindi nila napakinggan? at paano silang mangakikinig na walang tagapangaral? 15 At paano silang magsisipangaral, kung hindi sila nga sinugo? gaya nga ng nasusulat, Anong pagkaganda ng mga paa niyaong mga nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti!

  16 Datapuwa't hindi silang lahat ay nakinig ng masasayang balita. Sapagka't sinasabi ni Isaias, Panginoon, sino ang naniwala sa aming balita? 17 Kaya nga ang paniniwala'y nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Cristo.

  18 Datapuwa't sinasabi ko, Hindi baga sila'y nangakinig? Oo, tunay nga, Ang tinig nila ay kumalat sa buong lupa, At ang kanilang mga salita'y hanggang sa mga dulo ng sanglibutan.

  19 Datapuwa't sinasabi ko, Hindi baga nalalaman ng Israel? Unauna'y sinasabi ni Moises, Ipamumungkahi ko kayo sa paninibugho sa pamamagitan niyaong hindi bansa, Sa pamamagitan ng isang bansang mangmang ay gagalitin ko kayo.

  20 At si Isaias ay buong tapang na nagsasabi, Ako'y nasumpungan nilang mga hindi nagsisihanap sa akin; Nahayag ako sa kanilang mga hindi nagsisipagtanong tungkol sa akin.

  21 Datapuwa't tungkol sa Israel ay sinasabi niya, Sa buong araw ay iniunat ko ang aking mga kamay sa isang bayang suwail at matutol.

  TAKE NOTE: SA VERSE 15: At paano silang magsisipangaral, kung hindi sila nga sinugo?

  PAGPAPATUNAY LAMANG NA ANG MGA MANGANGARAL AY ISINUGO!!! :D

  BTW, ang mga doktrina sa INC ay galing lahat sa biblia, walang labis, walang kulang! 

   

  Ang sinasabi po sa Kasulatan na ang mga sinugo ay sugo po ni Cristo Jesus ayon sa Juan 13:20 at 20:21 kaya kailangan na ang mangangaral ay magpakilala bilang sugo ni Cristo Jesus dahil isa siyang alipin o ministro ng Panginoong Jesus tulad ng pagpapakilala ni Pablo sa Roma 15:16 para sa gawain ng pagpapalaganap ng ebanghelyo ng Diyos.

  Kailangan na magpakilala ang mangangaral bilang ministro ni Cristo Jesus upang malaman ng lahat ang pundasyon kung saan siya nagsasalita; kung ministro siya ni Cristo Jesus natural lamang na nagsasalita siya ayon sa kalooban ng pinaglilingkuran niya at hindi sa kanyang sarili; ang doktrina niya ay hindi sa kanya nangmula kundi yaong doktrina ng kanyang pinaglilingkurang Panginoon.
 • alchemistofophiralchemistofophir PEx Influencer ⭐⭐⭐
  edited July 2019
  juang tamood, nasettle na natin na pinsan kantootero ka. paano? asa banal na biblya nga. dinemo ko pa kung paano mahahanap ito. logical pa. tapos deny to libingan ka? bakit? yan ba ang sikreto ng angkan nyo? enjoy ba kayo sa cousin-sex? pati pinsan mong lalakwe, chinoochoopa mo? saan ba nahuhuli ang pusit? sa bunganga? kasi pati pinsan chinoochoopa? lel. di lang pinsan-kantootero, b0b0 pa. di marunong pumiga ng impormasyon. B)B)B) .V.. ..I..

  Repapips, repapips, repapips, ilang bote na naman ba ng Robitussin ng tinira mo? Mag-focus ka nga, ulitin natin, ayon sa iyong "bob0-olean logic", ano ang kahulugan ng salitang "both"?  :D

  At tantanan mo na yang bisyo mo, kung anu-ano tuloy ang nakikita mo sa Biblia kahit wala naman. Mas mainam pa kung idaan mo na lang sa kanta:  D'ya feel meeh, repapips?  B) 

  ye. i feel ya. at tunay na [email protected] ka nga at b0,b0 pa. b0.b0 kasi di marunong kumartada ng letra at pagkatapos non, pumiga ng nakatagong impormasyon. wala sa yo ang siste ng mga tunay na taga-Luzon. kung nakaapak ka sa sagradong lupain na yan, balik ka na sa tunay na region mo kung saan pag B00m, Bye agad. lel. so paano na? Tingin ko panggap na JuanTamad_ ka. [email protected], dinudungisan mo Ang pangalan. eh [email protected]@ngaaaa [email protected]@[email protected] ka naman nung gumawa ka ng username dati. nilagyan mo ng _ . pwede kong gamitin ang _ as - para kaltasin sa yo ang pangalang Juan. at pag nangyari yon, ikaw na si Tam.ad. so paano na Tam.ad? paano pa kita aalipustahin? ano ang ika 8 na letra sa abakada? i. i roman numeral ng 1. ang 1 = a. ano ang 8th element? O kung ang a = O, magiging ano ka? *****. so ice ba tayo jan *****? magspelunking ka sa pookee ng iyong pinsan. lel. Juan din pangalan ko. Hulaan mo apelyido ko at kung nahulaan mo, bibigyan kita ng 20$ amazon card para pambili mo ng 8 inch deeld0 para maligayahan naman si insan mo habang [email protected]@nt00t mo. wala kang "legacy ng Ehipto" b.o.i. di mo alam kung paano nakarating sa Isla Isabela ang mga Orig na "Egyptians". so hanggang sa muli. ieentertain kita pag fineesting ko yung pinsan mong kinakant00t mo at hihilahin kita palabas. at aalipustahin uli. ayos ba, *****? ice ba pripepapsicle? lel. ya feel? ya? o feel ya? kinarne ka na? B)B)B) .V.. ..I..
 • benMarcingbenMarcing PEx Veteran ⭐⭐

  Walang bang sinasabi ang Biblia kung nalalaman na ba ng dios ang magaganap sa hinaharap? Kung batid na ba niya ang mga taong maliligtas bago pa man isilang ang mga ito?

  Wala pong mababasa ni isang talata sa Bibliya na nagsasabing nalalaman na ng dios ang magaganap sa hinaharap; hinggil naman sa mga maliligtas, hindi po ito ayon sa kabatiran ng dios bagkus ayon ito sa kanyang perpektong kalooban at alam po natin na nababasa sa bibliya na ang kalooban ng diyos ay maligtas ang buong sangkatauhan.

  You'll have to clarify your statement above.  The bible is replete with prophecies of things to come.  Here's what God said in Isaiah,

  "Declaring the end from the beginning, and from ancient times the things that are not yet done, saying, My counsel shall stand, and I will do all my pleasure:"  Is. 46:10

  Are you an Open Theist by any chance?

   Hello, first of all, I am not an open theist; regarding Isaiah 46:10, any Christian religionists would probably think the same way as you that the text is about future events, in fact the second phrase is the emphasis: that God's will/intent is the sole foundation of moments; it is not time that is in motion, it is God's will/intent that is alive and moving.

  Why would it not be future events when it is the things to come that were declared in the ancient times?  I fail to see the difference.

  Of course the future is contingent on God's will.  So if the future is contingent on God's will, how then can he not know the future?

  Sir, you fail to see the difference because you think of future events in terms of the concept/idea of "time" while scripture said moments are "declared" by God, being spoken to existence. All things depends upon God's Will/Intent; God does not need "to know" anything, the "future events" included , He is the origin of all that needs to be known by those with imperfect knowledge.

  It was God who declared of the things to come.  And since it was yet to come, then what was declared was the future.  From human perspective, of course there is future; and God was speaking to Isaiah.  Of course, in God there is no difference -- he knows for his knowledge is complete.  And thus, I said I failed to see the difference as far as God is concern.

  JT asked, "Walang bang sinasabi ang Biblia kung nalalaman na ba ng dios ang magaganap sa hinaharap?"  He was obviously referencing with time in mind.

  Your reply was, "Wala pong mababasa ni isang talata sa Bibliya na nagsasabing nalalaman na ng dios ang magaganap sa hinaharap."  But Isaiah said otherwise.

 • JuanTamad_JuanTamad_ PEx Influencer ⭐⭐⭐
  juang tamood, nasettle na natin na pinsan kantootero ka. paano? asa banal na biblya nga. dinemo ko pa kung paano mahahanap ito. logical pa. tapos deny to libingan ka? bakit? yan ba ang sikreto ng angkan nyo? enjoy ba kayo sa cousin-sex? pati pinsan mong lalakwe, chinoochoopa mo? saan ba nahuhuli ang pusit? sa bunganga? kasi pati pinsan chinoochoopa? lel. di lang pinsan-kantootero, b0b0 pa. di marunong pumiga ng impormasyon. B)B)B) .V.. ..I..

  Repapips, repapips, repapips, ilang bote na naman ba ng Robitussin ng tinira mo? Mag-focus ka nga, ulitin natin, ayon sa iyong "bob0-olean logic", ano ang kahulugan ng salitang "both"?  :D

  At tantanan mo na yang bisyo mo, kung anu-ano tuloy ang nakikita mo sa Biblia kahit wala naman. Mas mainam pa kung idaan mo na lang sa kanta:  D'ya feel meeh, repapips?  B) 

  ye. i feel ya. at tunay na [email protected] ka nga at b0,b0 pa. b0.b0 kasi di marunong kumartada ng letra at pagkatapos non, pumiga ng nakatagong impormasyon. wala sa yo ang siste ng mga tunay na taga-Luzon. kung nakaapak ka sa sagradong lupain na yan, balik ka na sa tunay na region mo kung saan pag B00m, Bye agad. lel. so paano na? Tingin ko panggap na JuanTamad_ ka. [email protected], dinudungisan mo Ang pangalan. eh [email protected]@ngaaaa [email protected]@[email protected] ka naman nung gumawa ka ng username dati. nilagyan mo ng _ . pwede kong gamitin ang _ as - para kaltasin sa yo ang pangalang Juan. at pag nangyari yon, ikaw na si Tam.ad. so paano na Tam.ad? paano pa kita aalipustahin? ano ang ika 8 na letra sa abakada? i. i roman numeral ng 1. ang 1 = a. ano ang 8th element? O kung ang a = O, magiging ano ka? *****. so ice ba tayo jan *****? magspelunking ka sa pookee ng iyong pinsan. lel. Juan din pangalan ko. Hulaan mo apelyido ko at kung nahulaan mo, bibigyan kita ng 20$ amazon card para pambili mo ng 8 inch deeld0 para maligayahan naman si insan mo habang [email protected]@nt00t mo. wala kang "legacy ng Ehipto" b.o.i. di mo alam kung paano nakarating sa Isla Isabela ang mga Orig na "Egyptians". so hanggang sa muli. ieentertain kita pag fineesting ko yung pinsan mong kinakant00t mo at hihilahin kita palabas. at aalipustahin uli. ayos ba, *****? ice ba pripepapsicle? lel. ya feel? ya? o feel ya? kinarne ka na? B)B)B) .V.. ..I..

  Bangag ka na naman ba, repapips? Kung anu-ano na namang conspiracy sh!t ang ibinuga mo. :lol: 

  At hindi mo ba talaga alam ang kahulugan ng salitang "both" gamit ang iyong bob0-olean logic? B) Sabaw na yata ang utak kakasinghot ng Mighty Bond, no? :D
 • alchemistofophiralchemistofophir PEx Influencer ⭐⭐⭐
  edited July 2019
  juang tamood, nasettle na natin na pinsan kantootero ka. paano? asa banal na biblya nga. dinemo ko pa kung paano mahahanap ito. logical pa. tapos deny to libingan ka? bakit? yan ba ang sikreto ng angkan nyo? enjoy ba kayo sa cousin-sex? pati pinsan mong lalakwe, chinoochoopa mo? saan ba nahuhuli ang pusit? sa bunganga? kasi pati pinsan chinoochoopa? lel. di lang pinsan-kantootero, b0b0 pa. di marunong pumiga ng impormasyon. B)B)B) .V.. ..I..

  Repapips, repapips, repapips, ilang bote na naman ba ng Robitussin ng tinira mo? Mag-focus ka nga, ulitin natin, ayon sa iyong "bob0-olean logic", ano ang kahulugan ng salitang "both"?  :D

  At tantanan mo na yang bisyo mo, kung anu-ano tuloy ang nakikita mo sa Biblia kahit wala naman. Mas mainam pa kung idaan mo na lang sa kanta:  D'ya feel meeh, repapips?  B) 

  ye. i feel ya. at tunay na [email protected] ka nga at b0,b0 pa. b0.b0 kasi di marunong kumartada ng letra at pagkatapos non, pumiga ng nakatagong impormasyon. wala sa yo ang siste ng mga tunay na taga-Luzon. kung nakaapak ka sa sagradong lupain na yan, balik ka na sa tunay na region mo kung saan pag B00m, Bye agad. lel. so paano na? Tingin ko panggap na JuanTamad_ ka. [email protected], dinudungisan mo Ang pangalan. eh [email protected]@ngaaaa [email protected]@[email protected] ka naman nung gumawa ka ng username dati. nilagyan mo ng _ . pwede kong gamitin ang _ as - para kaltasin sa yo ang pangalang Juan. at pag nangyari yon, ikaw na si Tam.ad. so paano na Tam.ad? paano pa kita aalipustahin? ano ang ika 8 na letra sa abakada? i. i roman numeral ng 1. ang 1 = a. ano ang 8th element? O kung ang a = O, magiging ano ka? *****. so ice ba tayo jan *****? magspelunking ka sa pookee ng iyong pinsan. lel. Juan din pangalan ko. Hulaan mo apelyido ko at kung nahulaan mo, bibigyan kita ng 20$ amazon card para pambili mo ng 8 inch deeld0 para maligayahan naman si insan mo habang [email protected]@nt00t mo. wala kang "legacy ng Ehipto" b.o.i. di mo alam kung paano nakarating sa Isla Isabela ang mga Orig na "Egyptians". so hanggang sa muli. ieentertain kita pag fineesting ko yung pinsan mong kinakant00t mo at hihilahin kita palabas. at aalipustahin uli. ayos ba, *****? ice ba pripepapsicle? lel. ya feel? ya? o feel ya? kinarne ka na? B)B)B) .V.. ..I..

  Bangag ka na naman ba, repapips? Kung anu-ano na namang conspiracy sh!t ang ibinuga mo. :lol: 

  At hindi mo ba talaga alam ang kahulugan ng salitang "both" gamit ang iyong bob0-olean logic? B) Sabaw na yata ang utak kakasinghot ng Mighty Bond, no? :D
  dinemo ko na kung paano pumiga ng hidden info di ba?

  tatlong berso -> resulta = bawal auntie at pinsan na babae diba?

  so paano, *****? ano na?

  ang linaw linaw, mas malinaw pa sa legs ng pinsan mong dinidilaan mo, tapos anyare? di pumapasok sa kukote?

  baka puro kulangot na yang nasa utak mo.

  lel.

  ya feel? ya? o feel ya? kinarne ka na? mukhang ready to go ka tungo sa septic tank kasi naging [email protected] ka na..
  B)B)B)
  .V.. ..I..
 • KidlatNgayonKidlatNgayon PEx Influencer ⭐⭐⭐
  hermano_caloy:
  Kailangan na magpakilala ang mangangaral bilang ministro ni Cristo Jesus upang malaman ng lahat ang pundasyon kung saan siya nagsasalita; kung ministro siya ni Cristo Jesus natural lamang na nagsasalita siya ayon sa kalooban ng pinaglilingkuran niya at hindi sa kanyang sarili; ang doktrina niya ay hindi sa kanya nangmula kundi yaong doktrina ng kanyang pinaglilingkurang Panginoon.

  Ang sinasabi po sa Kasulatan na ang mga sinugo ay sugo po ni Cristo Jesus ayon sa Juan 13:20 at 20:21 kaya kailangan na ang mangangaral ay magpakilala bilang sugo ni Cristo Jesus dahil isa siyang alipin o ministro ng Panginoong Jesus tulad ng pagpapakilala ni Pablo sa Roma 15:16 para sa gawain ng pagpapalaganap ng ebanghelyo ng Diyos.

  Pero ang sabi nyo ay HULING sugo na si Cristo - anong tawag dito sa mga isinugo Niya at ng Diyos?

  Ngayon, sinabi ba ni Cristo na Siya ay Diyos upang ito ang iaral ng mga isinugo Niyang ito? Hindi ba itinuro ni Cristo na ang sinumang PUMASOK SA KATAWAN Niya, samakatuwid baga ay ang iglesia ay ang MALILIGTAS? Sapagka't WALANG ITINURO si FYM na taliwas sa mga aral na ito, at sa lahat ng iba pang iniaral ni Cristo at mga apostoles! :D
 • JuanTamad_JuanTamad_ PEx Influencer ⭐⭐⭐
  juang tamood, nasettle na natin na pinsan kantootero ka. paano? asa banal na biblya nga. dinemo ko pa kung paano mahahanap ito. logical pa. tapos deny to libingan ka? bakit? yan ba ang sikreto ng angkan nyo? enjoy ba kayo sa cousin-sex? pati pinsan mong lalakwe, chinoochoopa mo? saan ba nahuhuli ang pusit? sa bunganga? kasi pati pinsan chinoochoopa? lel. di lang pinsan-kantootero, b0b0 pa. di marunong pumiga ng impormasyon. B)B)B) .V.. ..I..

  Repapips, repapips, repapips, ilang bote na naman ba ng Robitussin ng tinira mo? Mag-focus ka nga, ulitin natin, ayon sa iyong "bob0-olean logic", ano ang kahulugan ng salitang "both"?  :D

  At tantanan mo na yang bisyo mo, kung anu-ano tuloy ang nakikita mo sa Biblia kahit wala naman. Mas mainam pa kung idaan mo na lang sa kanta:  D'ya feel meeh, repapips?  B) 

  ye. i feel ya. at tunay na [email protected] ka nga at b0,b0 pa. b0.b0 kasi di marunong kumartada ng letra at pagkatapos non, pumiga ng nakatagong impormasyon. wala sa yo ang siste ng mga tunay na taga-Luzon. kung nakaapak ka sa sagradong lupain na yan, balik ka na sa tunay na region mo kung saan pag B00m, Bye agad. lel. so paano na? Tingin ko panggap na JuanTamad_ ka. [email protected], dinudungisan mo Ang pangalan. eh [email protected]@ngaaaa [email protected]@[email protected] ka naman nung gumawa ka ng username dati. nilagyan mo ng _ . pwede kong gamitin ang _ as - para kaltasin sa yo ang pangalang Juan. at pag nangyari yon, ikaw na si Tam.ad. so paano na Tam.ad? paano pa kita aalipustahin? ano ang ika 8 na letra sa abakada? i. i roman numeral ng 1. ang 1 = a. ano ang 8th element? O kung ang a = O, magiging ano ka? *****. so ice ba tayo jan *****? magspelunking ka sa pookee ng iyong pinsan. lel. Juan din pangalan ko. Hulaan mo apelyido ko at kung nahulaan mo, bibigyan kita ng 20$ amazon card para pambili mo ng 8 inch deeld0 para maligayahan naman si insan mo habang [email protected]@nt00t mo. wala kang "legacy ng Ehipto" b.o.i. di mo alam kung paano nakarating sa Isla Isabela ang mga Orig na "Egyptians". so hanggang sa muli. ieentertain kita pag fineesting ko yung pinsan mong kinakant00t mo at hihilahin kita palabas. at aalipustahin uli. ayos ba, *****? ice ba pripepapsicle? lel. ya feel? ya? o feel ya? kinarne ka na? B)B)B) .V.. ..I..

  Bangag ka na naman ba, repapips? Kung anu-ano na namang conspiracy sh!t ang ibinuga mo. :lol: 

  At hindi mo ba talaga alam ang kahulugan ng salitang "both" gamit ang iyong bob0-olean logic? B) Sabaw na yata ang utak kakasinghot ng Mighty Bond, no? :D
  dinemo ko na kung paano pumiga ng hidden info di ba?

  tatlong berso -> resulta = bawal auntie at pinsan na babae diba?

  so paano, *****? ano na?

  ang linaw linaw, mas malinaw pa sa legs ng pinsan mong dinidilaan mo, tapos anyare? di pumapasok sa kukote?

  baka puro kulangot na yang nasa utak mo.

  lel.

  ya feel? ya? o feel ya? kinarne ka na? mukhang ready to go ka tungo sa septic tank kasi naging [email protected] ka na..
  B)B)B)
  .V.. ..I..

  Ang problema nga kasi, repapips, bug0k ang pagkaunawa mo. Kaya nga tinuturuan kita. :D  So ulitin natin ha, balikan mo ang iyong bob0-olean logic, ano ang kahulugan ng salitang "both"?

  Anong sagot "conspiracy sh!tter na [email protected]", este, repapips? B)
 • KidlatNgayonKidlatNgayon PEx Influencer ⭐⭐⭐
  hermano_caloy:
  Sir, you fail to see the difference because you think of future events in terms of the concept/idea of "time" while scripture said moments are "declared" by God, being spoken to existence. All things depends upon God's Will/Intent; God does not need "to know" anything, the "future events" included , He is the origin of all that needs to be known by those with imperfect knowledge.
  Sir, there are SO MANY FALSE PROFUNDITIES IN YOUR STATEMENTS ABOVE! If "moments are declared by God", then why did He give men free will? Your statements make it appear as though God is dictating His will and that He is responsible for men's evil actions as well!

  So the word "future" is really about time, you are complicating the gospel, giving false and misleading information to believers. This is not the job of a true minister or preacher!

  God KNOWS everything and that is according to the Holy Scriptures, so saying that God does not need to know anything is nonsense!

  Psalm 139

  New Century Version (NCV)

  God Knows Everything

  For the director of music. A psalm of David.

  139 Lord, you have examined me
      and know all about me.
  2 You know when I sit down and when I get up.
      You know my thoughts before I think them.
  3 You know where I go and where I lie down.
      You know everything I do.
  4 Lord, even before I say a word,
      you already know it.
  5 You are all around me—in front and in back—
      and have put your hand on me.
  6 Your knowledge is amazing to me;
      it is more than I can understand.

  7 Where can I go to get away from your Spirit?
      Where can I run from you?
  8 If I go up to the heavens, you are there.
      If I lie down in the grave, you are there.
  9 If I rise with the sun in the east
      and settle in the west beyond the sea,
  10 even there you would guide me.
      With your right hand you would hold me.

  11 I could say, “The darkness will hide me.
      Let the light around me turn into night.”
  12 But even the darkness is not dark to you.
      The night is as light as the day;
      darkness and light are the same to you.

  13 You made my whole being;
      you formed me in my mother’s body.
  14 I praise you because you made me in an amazing and wonderful way.
      What you have done is wonderful.
      I know this very well.
  15 You saw my bones being formed
      as I took shape in my mother’s body.
  When I was put together there,
  16 you saw my body as it was formed.
  All the days planned for me
      were written in your book
      before I was one day old.

  17 God, your thoughts are precious to me.
      They are so many!
  18 If I could count them,
      they would be more than all the grains of sand.
  When I wake up,
      I am still with you.

  19 God, I wish you would kill the wicked!
      Get away from me, you murderers!
  20 They say evil things about you.
      Your enemies use your name thoughtlessly.
  21 Lord, I hate those who hate you;
      I hate those who rise up against you.
  22 I feel only hate for them;
      they are my enemies.

  23 God, examine me and know my heart;
      test me and know my anxious thoughts.
  24 See if there is any bad thing in me.
      Lead me on the road to everlasting life.

  New Century Version (NCV)

  The Holy Bible, New Century Version®. Copyright © 2005 by Thomas Nelson, Inc.


    • alchemistofophiralchemistofophir PEx Influencer ⭐⭐⭐
  juang tamood, nasettle na natin na pinsan kantootero ka. paano? asa banal na biblya nga. dinemo ko pa kung paano mahahanap ito. logical pa. tapos deny to libingan ka? bakit? yan ba ang sikreto ng angkan nyo? enjoy ba kayo sa cousin-sex? pati pinsan mong lalakwe, chinoochoopa mo? saan ba nahuhuli ang pusit? sa bunganga? kasi pati pinsan chinoochoopa? lel. di lang pinsan-kantootero, b0b0 pa. di marunong pumiga ng impormasyon. B)B)B) .V.. ..I..

  Repapips, repapips, repapips, ilang bote na naman ba ng Robitussin ng tinira mo? Mag-focus ka nga, ulitin natin, ayon sa iyong "bob0-olean logic", ano ang kahulugan ng salitang "both"?  :D

  At tantanan mo na yang bisyo mo, kung anu-ano tuloy ang nakikita mo sa Biblia kahit wala naman. Mas mainam pa kung idaan mo na lang sa kanta:  D'ya feel meeh, repapips?  B) 

  ye. i feel ya. at tunay na [email protected] ka nga at b0,b0 pa. b0.b0 kasi di marunong kumartada ng letra at pagkatapos non, pumiga ng nakatagong impormasyon. wala sa yo ang siste ng mga tunay na taga-Luzon. kung nakaapak ka sa sagradong lupain na yan, balik ka na sa tunay na region mo kung saan pag B00m, Bye agad. lel. so paano na? Tingin ko panggap na JuanTamad_ ka. [email protected], dinudungisan mo Ang pangalan. eh [email protected]@ngaaaa [email protected]@[email protected] ka naman nung gumawa ka ng username dati. nilagyan mo ng _ . pwede kong gamitin ang _ as - para kaltasin sa yo ang pangalang Juan. at pag nangyari yon, ikaw na si Tam.ad. so paano na Tam.ad? paano pa kita aalipustahin? ano ang ika 8 na letra sa abakada? i. i roman numeral ng 1. ang 1 = a. ano ang 8th element? O kung ang a = O, magiging ano ka? *****. so ice ba tayo jan *****? magspelunking ka sa pookee ng iyong pinsan. lel. Juan din pangalan ko. Hulaan mo apelyido ko at kung nahulaan mo, bibigyan kita ng 20$ amazon card para pambili mo ng 8 inch deeld0 para maligayahan naman si insan mo habang [email protected]@nt00t mo. wala kang "legacy ng Ehipto" b.o.i. di mo alam kung paano nakarating sa Isla Isabela ang mga Orig na "Egyptians". so hanggang sa muli. ieentertain kita pag fineesting ko yung pinsan mong kinakant00t mo at hihilahin kita palabas. at aalipustahin uli. ayos ba, *****? ice ba pripepapsicle? lel. ya feel? ya? o feel ya? kinarne ka na? B)B)B) .V.. ..I..

  Bangag ka na naman ba, repapips? Kung anu-ano na namang conspiracy sh!t ang ibinuga mo. :lol: 

  At hindi mo ba talaga alam ang kahulugan ng salitang "both" gamit ang iyong bob0-olean logic? B) Sabaw na yata ang utak kakasinghot ng Mighty Bond, no? :D
  dinemo ko na kung paano pumiga ng hidden info di ba?

  tatlong berso -> resulta = bawal auntie at pinsan na babae diba?

  so paano, *****? ano na?

  ang linaw linaw, mas malinaw pa sa legs ng pinsan mong dinidilaan mo, tapos anyare? di pumapasok sa kukote?

  baka puro kulangot na yang nasa utak mo.

  lel.

  ya feel? ya? o feel ya? kinarne ka na? mukhang ready to go ka tungo sa septic tank kasi naging [email protected] ka na..
  B)B)B)
  .V.. ..I..

  Ang problema nga kasi, repapips, bug0k ang pagkaunawa mo. Kaya nga tinuturuan kita. :D  So ulitin natin ha, balikan mo ang iyong bob0-olean logic, ano ang kahulugan ng salitang "both"?

  Anong sagot "conspiracy sh!tter na [email protected]", este, repapips? B)
  bulok ba?

  nilatag ko ang proseso. klaro naman di ba?

  merong ayos ng titik at pwedeng boolean logic pa yan, men.

  ano ba ang boolean logic pag 1 AND 1. syempre 1 pa rin.

  kuha mo? o kinulangot nanaman ang utak mo? 

  lel.

  pero bakit di pumapasok sa utak mo?

  kasi kulangot na ang nasa utak mo at plinaplano mo nanaman yung kant00t session ng pinsan mo.

  see, nanjan na nga ang klaro pero binabalewala. kasi sagabal sa sikreto ng angkan nyo.

  so yeah. kant00t pa more, ng mga pinsan. damihan mo ah.

  enjoy ka na dito at kitakits na lang sa kabila.

  and remember, the more pinsans you kant00t, the more chances of chocolate on your ffin head.

  ya, feel? ya?
  o, feel ya?
  kinarne na ba?
  at naging [email protected] ka na?  at saan ang "conspiracy"? binanggit ko ba na may conspiracy? wat? o na praning ka lang at wala ng takas kasi nakarami ka na ng pinsan na kinant00t?

  lel.

  B)B)B)
  .V.. ..I..
 • JuanTamad_JuanTamad_ PEx Influencer ⭐⭐⭐
  juang tamood, nasettle na natin na pinsan kantootero ka. paano? asa banal na biblya nga. dinemo ko pa kung paano mahahanap ito. logical pa. tapos deny to libingan ka? bakit? yan ba ang sikreto ng angkan nyo? enjoy ba kayo sa cousin-sex? pati pinsan mong lalakwe, chinoochoopa mo? saan ba nahuhuli ang pusit? sa bunganga? kasi pati pinsan chinoochoopa? lel. di lang pinsan-kantootero, b0b0 pa. di marunong pumiga ng impormasyon. B)B)B) .V.. ..I..

  Repapips, repapips, repapips, ilang bote na naman ba ng Robitussin ng tinira mo? Mag-focus ka nga, ulitin natin, ayon sa iyong "bob0-olean logic", ano ang kahulugan ng salitang "both"?  :D

  At tantanan mo na yang bisyo mo, kung anu-ano tuloy ang nakikita mo sa Biblia kahit wala naman. Mas mainam pa kung idaan mo na lang sa kanta:  D'ya feel meeh, repapips?  B) 

  ye. i feel ya. at tunay na [email protected] ka nga at b0,b0 pa. b0.b0 kasi di marunong kumartada ng letra at pagkatapos non, pumiga ng nakatagong impormasyon. wala sa yo ang siste ng mga tunay na taga-Luzon. kung nakaapak ka sa sagradong lupain na yan, balik ka na sa tunay na region mo kung saan pag B00m, Bye agad. lel. so paano na? Tingin ko panggap na JuanTamad_ ka. [email protected], dinudungisan mo Ang pangalan. eh [email protected]@ngaaaa [email protected]@[email protected] ka naman nung gumawa ka ng username dati. nilagyan mo ng _ . pwede kong gamitin ang _ as - para kaltasin sa yo ang pangalang Juan. at pag nangyari yon, ikaw na si Tam.ad. so paano na Tam.ad? paano pa kita aalipustahin? ano ang ika 8 na letra sa abakada? i. i roman numeral ng 1. ang 1 = a. ano ang 8th element? O kung ang a = O, magiging ano ka? *****. so ice ba tayo jan *****? magspelunking ka sa pookee ng iyong pinsan. lel. Juan din pangalan ko. Hulaan mo apelyido ko at kung nahulaan mo, bibigyan kita ng 20$ amazon card para pambili mo ng 8 inch deeld0 para maligayahan naman si insan mo habang [email protected]@nt00t mo. wala kang "legacy ng Ehipto" b.o.i. di mo alam kung paano nakarating sa Isla Isabela ang mga Orig na "Egyptians". so hanggang sa muli. ieentertain kita pag fineesting ko yung pinsan mong kinakant00t mo at hihilahin kita palabas. at aalipustahin uli. ayos ba, *****? ice ba pripepapsicle? lel. ya feel? ya? o feel ya? kinarne ka na? B)B)B) .V.. ..I..

  Bangag ka na naman ba, repapips? Kung anu-ano na namang conspiracy sh!t ang ibinuga mo. :lol: 

  At hindi mo ba talaga alam ang kahulugan ng salitang "both" gamit ang iyong bob0-olean logic? B) Sabaw na yata ang utak kakasinghot ng Mighty Bond, no? :D
  dinemo ko na kung paano pumiga ng hidden info di ba?

  tatlong berso -> resulta = bawal auntie at pinsan na babae diba?

  so paano, *****? ano na?

  ang linaw linaw, mas malinaw pa sa legs ng pinsan mong dinidilaan mo, tapos anyare? di pumapasok sa kukote?

  baka puro kulangot na yang nasa utak mo.

  lel.

  ya feel? ya? o feel ya? kinarne ka na? mukhang ready to go ka tungo sa septic tank kasi naging [email protected] ka na..
  B)B)B)
  .V.. ..I..

  Ang problema nga kasi, repapips, bug0k ang pagkaunawa mo. Kaya nga tinuturuan kita. :D  So ulitin natin ha, balikan mo ang iyong bob0-olean logic, ano ang kahulugan ng salitang "both"?

  Anong sagot "conspiracy sh!tter na [email protected]", este, repapips? B)
  bulok ba?

  nilatag ko ang proseso. klaro naman di ba?

  merong ayos ng titik at pwedeng boolean logic pa yan, men.

  ano ba ang boolean logic pag 1 AND 1. syempre 1 pa rin.

  kuha mo? o kinulangot nanaman ang utak mo? 

  lel.

  pero bakit di pumapasok sa utak mo?

  kasi kulangot na ang nasa utak mo at plinaplano mo nanaman yung kant00t session ng pinsan mo.

  see, nanjan na nga ang klaro pero binabalewala. kasi sagabal sa sikreto ng angkan nyo.

  so yeah. kant00t pa more, ng mga pinsan. damihan mo ah.

  enjoy ka na dito at kitakits na lang sa kabila.

  and remember, the more pinsans you kant00t, the more chances of chocolate on your ffin head.

  ya, feel? ya?
  o, feel ya?
  kinarne na ba?
  at naging [email protected] ka na?  at saan ang "conspiracy"? binanggit ko ba na may conspiracy? wat? o na praning ka lang at wala ng takas kasi nakarami ka na ng pinsan na kinant00t?

  lel.

  B)B)B)
  .V.. ..I..

  Naks, ginamit na sa wakas ni conspiracy sh!tter ang bob0-olean logic niya. May "pag 1 AND 1. syempre 1 pa rin" pang nalalaman ang [email protected] :lol:

  Eh kapag 1 AND 0, ano ang sagot, repapips? :D
 • JuanTamad_JuanTamad_ PEx Influencer ⭐⭐⭐
  hermano_caloy:
  Sir, you fail to see the difference because you think of future events in terms of the concept/idea of "time" while scripture said moments are "declared" by God, being spoken to existence. All things depends upon God's Will/Intent; God does not need "to know" anything, the "future events" included , He is the origin of all that needs to be known by those with imperfect knowledge.
  Sir, there are SO MANY FALSE PROFUNDITIES IN YOUR STATEMENTS ABOVE! If "moments are declared by God", then why did He give men free will? Your statements make it appear as though God is dictating His will and that He is responsible for men's evil actions as well!

  Eh, ano ba ang ginawa ng dios mo sa puso ng pharaoh, Kindat? :D
 • KidlatNgayonKidlatNgayon PEx Influencer ⭐⭐⭐
  hermano_caloy:
  Sir, you fail to see the difference because you think of future events in terms of the concept/idea of "time" while scripture said moments are "declared" by God, being spoken to existence. All things depends upon God's Will/Intent; God does not need "to know" anything, the "future events" included , He is the origin of all that needs to be known by those with imperfect knowledge.
  Sir, there are SO MANY FALSE PROFUNDITIES IN YOUR STATEMENTS ABOVE! If "moments are declared by God", then why did He give men free will? Your statements make it appear as though God is dictating His will and that He is responsible for men's evil actions as well!

  Eh, ano ba ang ginawa ng dios mo sa puso ng pharaoh, Kindat? :D
  SAPAGKA'T SIYA AY DIYOS AT MAKAPANGYARIHAN SA LAHAT, 

  Roma 9:17 Sapagkat sinasabi ng Kasulatan kay Faraon, “Ginawa kitang hari upang sa pamamagitan mo ay maipakita ko ang aking kapangyarihan, at upang maipahayag ang aking pangalan sa buong daigdig.” 18 Kaya kinaawaan ng Diyos ang nais niyang kaawaan, at pinatitigas ang puso ng sinumang nais niyang pagmatigasin.

  Ang purpose Niya para kay Pharaoh ay upang maging Kanyang kasangkapan upang sa pamamagitan nya ay maipakita ng Diyos ang Kanyang kapangyarihan at maitanyag ang Kanyang pangalan sa buong daigdig!

  Gumamit ang Diyos ang Diyos ng kasangkapan upang maipakita sa mundo ang Kanyang kapangyarihan, upang matanyag Siya, upang Siya ay paniwalaan!
 • JuanTamad_JuanTamad_ PEx Influencer ⭐⭐⭐
  hermano_caloy:
  Sir, you fail to see the difference because you think of future events in terms of the concept/idea of "time" while scripture said moments are "declared" by God, being spoken to existence. All things depends upon God's Will/Intent; God does not need "to know" anything, the "future events" included , He is the origin of all that needs to be known by those with imperfect knowledge.
  Sir, there are SO MANY FALSE PROFUNDITIES IN YOUR STATEMENTS ABOVE! If "moments are declared by God", then why did He give men free will? Your statements make it appear as though God is dictating His will and that He is responsible for men's evil actions as well!

  Eh, ano ba ang ginawa ng dios mo sa puso ng pharaoh, Kindat? :D
  SAPAGKA'T SIYA AY DIYOS AT MAKAPANGYARIHAN SA LAHAT, 

  Roma 9:17 Sapagkat sinasabi ng Kasulatan kay Faraon, “Ginawa kitang hari upang sa pamamagitan mo ay maipakita ko ang aking kapangyarihan, at upang maipahayag ang aking pangalan sa buong daigdig.” 18 Kaya kinaawaan ng Diyos ang nais niyang kaawaan, at pinatitigas ang puso ng sinumang nais niyang pagmatigasin.

  Ang purpose Niya para kay Pharaoh ay upang maging Kanyang kasangkapan upang sa pamamagitan nya ay maipakita ng Diyos ang Kanyang kapangyarihan at maitanyag ang Kanyang pangalan sa buong daigdig!

  Gumamit ang Diyos ang Diyos ng kasangkapan upang maipakita sa mundo ang Kanyang kapangyarihan, upang matanyag Siya, upang Siya ay paniwalaan!

  At paano na ang free will ng pharaoh (na pinaniniwalaan ninyo na binigay ng dios)?  :D
 • hermano_caloyhermano_caloy PEx Rookie ⭐
  hermano_caloy:
  Kailangan na magpakilala ang mangangaral bilang ministro ni Cristo Jesus upang malaman ng lahat ang pundasyon kung saan siya nagsasalita; kung ministro siya ni Cristo Jesus natural lamang na nagsasalita siya ayon sa kalooban ng pinaglilingkuran niya at hindi sa kanyang sarili; ang doktrina niya ay hindi sa kanya nangmula kundi yaong doktrina ng kanyang pinaglilingkurang Panginoon.

  Ang sinasabi po sa Kasulatan na ang mga sinugo ay sugo po ni Cristo Jesus ayon sa Juan 13:20 at 20:21 kaya kailangan na ang mangangaral ay magpakilala bilang sugo ni Cristo Jesus dahil isa siyang alipin o ministro ng Panginoong Jesus tulad ng pagpapakilala ni Pablo sa Roma 15:16 para sa gawain ng pagpapalaganap ng ebanghelyo ng Diyos.

  Pero ang sabi nyo ay HULING sugo na si Cristo - anong tawag dito sa mga isinugo Niya at ng Diyos?

  Ngayon, sinabi ba ni Cristo na Siya ay Diyos upang ito ang iaral ng mga isinugo Niyang ito? Hindi ba itinuro ni Cristo na ang sinumang PUMASOK SA KATAWAN Niya, samakatuwid baga ay ang iglesia ay ang MALILIGTAS? Sapagka't WALANG ITINURO si FYM na taliwas sa mga aral na ito, at sa lahat ng iba pang iniaral ni Cristo at mga apostoles! :D
  Ang tawag sa mga sugo ni Jesus ay ministro ni Cristo Jesus; dapat nakalakip ang pangalan ng Panginoon na pinaglilingkuran niya.

  Hinggil naman sa sinasabi mo na turo o aral ni Ginoong FYM, ito mismo ang siyang paniniwala ng mga Judio na kaaway na Jesus noong narito pa siya sa lupa; hindi sila naniniwala sa patotoo ng Ama hinggil sa Kanyang Anak: Juan 10:33 - Sumagot ang mga pinuno ng mga Judio, “...kaya ka namin babatuhin, ...dahil sa paglapastangan mo sa Diyos! Sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagama't tao ka lamang.”

  Ngunit pinanindigan ni Jesus ang pahayag sa kanya ng Kanyang Ama: Juan 10:36 - Ako'y pinili at isinugo ng Ama; paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos dahil sa sinabi kong ako ang Anak ng Diyos?

  Si Jesus na rin mismo ang nagsabi na siya ay Anak ng Diyos bilang kontra sa sinabi ng mga Hudyo.

  Ito rin ang aral na sinasampalatayanan ng mga ministro ni Cristo Jesus dahil si Jesus mismo ang nagturo sa kanila: Juan 17:8 - dahil itinuro ko sa kanila ang mga aral na ibinigay mo sa akin, at tinanggap naman nila. Natitiyak nilang ako'y tunay na galing sa iyo, at naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin.

  Kaya tinanggap ng ministro ni Cristo Jesus na si Jesus lamang ang sinugo ng Ama at hindi sa kung sino pa mang nagpapakilala ng mga tao na sila ay sinugo rin.

  Dahil si Jesus ay Anak ng Diyos makatwiran na magmana siya ng lahat ng sa Diyos dahil tanging Diyos lamang ang magmamana ng sa Diyos: Genesis 15:4 - And, behold, the word of the LORD came unto him, saying, This shall not be thine heir; but he that shall come forth out of thine own bowels shall be thine heir.

  Kung nagmula rin sa Diyos ang kanyang tagapagmana, natural na Diyos rin po siya, ito ang dahilan kung bakit si Jesus ay the only begotten of the Father; wala na pong iba pa.
 • alchemistofophiralchemistofophir PEx Influencer ⭐⭐⭐
  juang tamood, nasettle na natin na pinsan kantootero ka. paano? asa banal na biblya nga. dinemo ko pa kung paano mahahanap ito. logical pa. tapos deny to libingan ka? bakit? yan ba ang sikreto ng angkan nyo? enjoy ba kayo sa cousin-sex? pati pinsan mong lalakwe, chinoochoopa mo? saan ba nahuhuli ang pusit? sa bunganga? kasi pati pinsan chinoochoopa? lel. di lang pinsan-kantootero, b0b0 pa. di marunong pumiga ng impormasyon. B)B)B) .V.. ..I..

  Repapips, repapips, repapips, ilang bote na naman ba ng Robitussin ng tinira mo? Mag-focus ka nga, ulitin natin, ayon sa iyong "bob0-olean logic", ano ang kahulugan ng salitang "both"?  :D

  At tantanan mo na yang bisyo mo, kung anu-ano tuloy ang nakikita mo sa Biblia kahit wala naman. Mas mainam pa kung idaan mo na lang sa kanta:  D'ya feel meeh, repapips?  B) 

  ye. i feel ya. at tunay na [email protected] ka nga at b0,b0 pa. b0.b0 kasi di marunong kumartada ng letra at pagkatapos non, pumiga ng nakatagong impormasyon. wala sa yo ang siste ng mga tunay na taga-Luzon. kung nakaapak ka sa sagradong lupain na yan, balik ka na sa tunay na region mo kung saan pag B00m, Bye agad. lel. so paano na? Tingin ko panggap na JuanTamad_ ka. [email protected], dinudungisan mo Ang pangalan. eh [email protected]@ngaaaa [email protected]@[email protected] ka naman nung gumawa ka ng username dati. nilagyan mo ng _ . pwede kong gamitin ang _ as - para kaltasin sa yo ang pangalang Juan. at pag nangyari yon, ikaw na si Tam.ad. so paano na Tam.ad? paano pa kita aalipustahin? ano ang ika 8 na letra sa abakada? i. i roman numeral ng 1. ang 1 = a. ano ang 8th element? O kung ang a = O, magiging ano ka? *****. so ice ba tayo jan *****? magspelunking ka sa pookee ng iyong pinsan. lel. Juan din pangalan ko. Hulaan mo apelyido ko at kung nahulaan mo, bibigyan kita ng 20$ amazon card para pambili mo ng 8 inch deeld0 para maligayahan naman si insan mo habang [email protected]@nt00t mo. wala kang "legacy ng Ehipto" b.o.i. di mo alam kung paano nakarating sa Isla Isabela ang mga Orig na "Egyptians". so hanggang sa muli. ieentertain kita pag fineesting ko yung pinsan mong kinakant00t mo at hihilahin kita palabas. at aalipustahin uli. ayos ba, *****? ice ba pripepapsicle? lel. ya feel? ya? o feel ya? kinarne ka na? B)B)B) .V.. ..I..

  Bangag ka na naman ba, repapips? Kung anu-ano na namang conspiracy sh!t ang ibinuga mo. :lol: 

  At hindi mo ba talaga alam ang kahulugan ng salitang "both" gamit ang iyong bob0-olean logic? B) Sabaw na yata ang utak kakasinghot ng Mighty Bond, no? :D
  dinemo ko na kung paano pumiga ng hidden info di ba?

  tatlong berso -> resulta = bawal auntie at pinsan na babae diba?

  so paano, *****? ano na?

  ang linaw linaw, mas malinaw pa sa legs ng pinsan mong dinidilaan mo, tapos anyare? di pumapasok sa kukote?

  baka puro kulangot na yang nasa utak mo.

  lel.

  ya feel? ya? o feel ya? kinarne ka na? mukhang ready to go ka tungo sa septic tank kasi naging [email protected] ka na..
  B)B)B)
  .V.. ..I..

  Ang problema nga kasi, repapips, bug0k ang pagkaunawa mo. Kaya nga tinuturuan kita. :D  So ulitin natin ha, balikan mo ang iyong bob0-olean logic, ano ang kahulugan ng salitang "both"?

  Anong sagot "conspiracy sh!tter na [email protected]", este, repapips? B)
  bulok ba?

  nilatag ko ang proseso. klaro naman di ba?

  merong ayos ng titik at pwedeng boolean logic pa yan, men.

  ano ba ang boolean logic pag 1 AND 1. syempre 1 pa rin.

  kuha mo? o kinulangot nanaman ang utak mo? 

  lel.

  pero bakit di pumapasok sa utak mo?

  kasi kulangot na ang nasa utak mo at plinaplano mo nanaman yung kant00t session ng pinsan mo.

  see, nanjan na nga ang klaro pero binabalewala. kasi sagabal sa sikreto ng angkan nyo.

  so yeah. kant00t pa more, ng mga pinsan. damihan mo ah.

  enjoy ka na dito at kitakits na lang sa kabila.

  and remember, the more pinsans you kant00t, the more chances of chocolate on your ffin head.

  ya, feel? ya?
  o, feel ya?
  kinarne na ba?
  at naging [email protected] ka na?  at saan ang "conspiracy"? binanggit ko ba na may conspiracy? wat? o na praning ka lang at wala ng takas kasi nakarami ka na ng pinsan na kinant00t?

  lel.

  B)B)B)
  .V.. ..I..

  Naks, ginamit na sa wakas ni conspiracy sh!tter ang bob0-olean logic niya. May "pag 1 AND 1. syempre 1 pa rin" pang nalalaman ang [email protected] :lol:

  Eh kapag 1 AND 0, ano ang sagot, repapips? :D
  ano ang 1 AND 0? 

  Ibig sabihin sa Septic Tank na may espasyo sa methane at kidlat at kinakain at naaamoy mo ang [email protected] mo.

  Bakit ganyan ang tamang sagot?

  Alamin mo nang malaman mo na kinulangot nanaman ang [email protected] mo.

  Recharge ka ng brain power... kant00tin mo pinsan mo. mukhang di ka pa nakaquota ngayon..

  lel.

  B)B)B)
  .V.. ..I..
 • JuanTamad_JuanTamad_ PEx Influencer ⭐⭐⭐
  juang tamood, nasettle na natin na pinsan kantootero ka. paano? asa banal na biblya nga. dinemo ko pa kung paano mahahanap ito. logical pa. tapos deny to libingan ka? bakit? yan ba ang sikreto ng angkan nyo? enjoy ba kayo sa cousin-sex? pati pinsan mong lalakwe, chinoochoopa mo? saan ba nahuhuli ang pusit? sa bunganga? kasi pati pinsan chinoochoopa? lel. di lang pinsan-kantootero, b0b0 pa. di marunong pumiga ng impormasyon. B)B)B) .V.. ..I..

  Repapips, repapips, repapips, ilang bote na naman ba ng Robitussin ng tinira mo? Mag-focus ka nga, ulitin natin, ayon sa iyong "bob0-olean logic", ano ang kahulugan ng salitang "both"?  :D

  At tantanan mo na yang bisyo mo, kung anu-ano tuloy ang nakikita mo sa Biblia kahit wala naman. Mas mainam pa kung idaan mo na lang sa kanta:  D'ya feel meeh, repapips?  B) 

  ye. i feel ya. at tunay na [email protected] ka nga at b0,b0 pa. b0.b0 kasi di marunong kumartada ng letra at pagkatapos non, pumiga ng nakatagong impormasyon. wala sa yo ang siste ng mga tunay na taga-Luzon. kung nakaapak ka sa sagradong lupain na yan, balik ka na sa tunay na region mo kung saan pag B00m, Bye agad. lel. so paano na? Tingin ko panggap na JuanTamad_ ka. [email protected], dinudungisan mo Ang pangalan. eh [email protected]@ngaaaa [email protected]@[email protected] ka naman nung gumawa ka ng username dati. nilagyan mo ng _ . pwede kong gamitin ang _ as - para kaltasin sa yo ang pangalang Juan. at pag nangyari yon, ikaw na si Tam.ad. so paano na Tam.ad? paano pa kita aalipustahin? ano ang ika 8 na letra sa abakada? i. i roman numeral ng 1. ang 1 = a. ano ang 8th element? O kung ang a = O, magiging ano ka? *****. so ice ba tayo jan *****? magspelunking ka sa pookee ng iyong pinsan. lel. Juan din pangalan ko. Hulaan mo apelyido ko at kung nahulaan mo, bibigyan kita ng 20$ amazon card para pambili mo ng 8 inch deeld0 para maligayahan naman si insan mo habang [email protected]@nt00t mo. wala kang "legacy ng Ehipto" b.o.i. di mo alam kung paano nakarating sa Isla Isabela ang mga Orig na "Egyptians". so hanggang sa muli. ieentertain kita pag fineesting ko yung pinsan mong kinakant00t mo at hihilahin kita palabas. at aalipustahin uli. ayos ba, *****? ice ba pripepapsicle? lel. ya feel? ya? o feel ya? kinarne ka na? B)B)B) .V.. ..I..

  Bangag ka na naman ba, repapips? Kung anu-ano na namang conspiracy sh!t ang ibinuga mo. :lol: 

  At hindi mo ba talaga alam ang kahulugan ng salitang "both" gamit ang iyong bob0-olean logic? B) Sabaw na yata ang utak kakasinghot ng Mighty Bond, no? :D
  dinemo ko na kung paano pumiga ng hidden info di ba?

  tatlong berso -> resulta = bawal auntie at pinsan na babae diba?

  so paano, *****? ano na?

  ang linaw linaw, mas malinaw pa sa legs ng pinsan mong dinidilaan mo, tapos anyare? di pumapasok sa kukote?

  baka puro kulangot na yang nasa utak mo.

  lel.

  ya feel? ya? o feel ya? kinarne ka na? mukhang ready to go ka tungo sa septic tank kasi naging [email protected] ka na..
  B)B)B)
  .V.. ..I..

  Ang problema nga kasi, repapips, bug0k ang pagkaunawa mo. Kaya nga tinuturuan kita. :D  So ulitin natin ha, balikan mo ang iyong bob0-olean logic, ano ang kahulugan ng salitang "both"?

  Anong sagot "conspiracy sh!tter na [email protected]", este, repapips? B)
  bulok ba?

  nilatag ko ang proseso. klaro naman di ba?

  merong ayos ng titik at pwedeng boolean logic pa yan, men.

  ano ba ang boolean logic pag 1 AND 1. syempre 1 pa rin.

  kuha mo? o kinulangot nanaman ang utak mo? 

  lel.

  pero bakit di pumapasok sa utak mo?

  kasi kulangot na ang nasa utak mo at plinaplano mo nanaman yung kant00t session ng pinsan mo.

  see, nanjan na nga ang klaro pero binabalewala. kasi sagabal sa sikreto ng angkan nyo.

  so yeah. kant00t pa more, ng mga pinsan. damihan mo ah.

  enjoy ka na dito at kitakits na lang sa kabila.

  and remember, the more pinsans you kant00t, the more chances of chocolate on your ffin head.

  ya, feel? ya?
  o, feel ya?
  kinarne na ba?
  at naging [email protected] ka na?  at saan ang "conspiracy"? binanggit ko ba na may conspiracy? wat? o na praning ka lang at wala ng takas kasi nakarami ka na ng pinsan na kinant00t?

  lel.

  B)B)B)
  .V.. ..I..

  Naks, ginamit na sa wakas ni conspiracy sh!tter ang bob0-olean logic niya. May "pag 1 AND 1. syempre 1 pa rin" pang nalalaman ang [email protected] :lol:

  Eh kapag 1 AND 0, ano ang sagot, repapips? :D
  ano ang 1 AND 0? 

  Ibig sabihin sa Septic Tank na may espasyo sa methane at kidlat at kinakain at naaamoy mo ang [email protected] mo.

  Bakit ganyan ang tamang sagot?

  Alamin mo nang malaman mo na kinulangot nanaman ang [email protected] mo.

  Recharge ka ng brain power... kant00tin mo pinsan mo. mukhang di ka pa nakaquota ngayon..

  lel.

  B)B)B)
  .V.. ..I..

  Bakit ayaw mong sagutin, repapips?  :D  Ayaw mong sa iyo mismo magmula ang dahilan ng pagkasupalpal mo, conspiracy sh!tter na [email protected]? :lol:

  Napala mo sa kakatambay mo sa septic tank at inidoro. :lol:
Sign In or Register to comment.