COMMUNITY NOTICE: If you are having trouble in your account access, please do send us a message at [email protected] for assistance.

Which statement is true?

*keyah**keyah* On My Side Still PExer
A. We are who we are, people don't change.
B. People change, either for the better or for the worse.

And why?

*okay*
«13

Comments

 • angdaanangdaan Zion's Daughter PExer
  Which statement is true?
  Christ statements. Why?
  Sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag: sapagkat si Cristo may ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa, upang kayo'y mangagsisunod sa mga hakbang niya: Na siya'y hindi nagkasala, o kinasumpungan ng daya ang kaniyang bibig: (I Pedro 2:21-22)
 • angdaanangdaan Zion's Daughter PExer
  ANG LAYON NI CRISTO SA PAGTATAYO NG IGLESIA NIYA
  Walang malay ang maraming tao tungkol sa layon ni Cristo sa pagtatayo ng Iglesia Niya. Kaya hindi nila pinahahalagahan ang Iglesia ni Cristo. Hindi nila alam ang kahalagahan nito. Ang akala nila ito ay katulad din ng ibang mga Iglesiang itinatag ng kung sinu-sinong mga tao dito sa mundo. Wala ring malay ang maraming tao tungkol sa kung paano itinayo ni Cristo ang Kanyang Iglesia. Kaya't ito ang ating liliwanagin sa pamamagitan ng mga aral na itinuturo ng mga Banal na Kasulatan.

  Papaano itinayo ni Cristo ang Kanyang Iglesia ayon sa aral na itinuturo ng banal na kasulatan?

  Sa Efe. 2:15, ay ganito ang sinasabi:
  "Na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kaniyang laman, kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan; upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago, sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan."
  Papaano itinayo ni Cristo ang Kanyang Iglesia? Nilalang ni cristo na isang taong bago, siya at ang mga taong sumampalataya sa Kanya. Papaano nilalang ni Cristo itong isang taong bago? Sa Mat. 16:18, ay ganito ang sinasabi:
  At sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia; at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kaniya.
  Ganito nilalang ni Cristo ang isang taong bago: Itinayo Niya ang Kanyang Iglesia sa ibabaw ng bato. Sino ang bato na pinagtayuan ni Cristo ng Kanyang Iglesia? Sa Gawa 4:10,11, ay ganito ang sinasabi:
  Talastasin ninyong lahat, at ng buong bayan ng Israel; na sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, na inyong ipinako sa krus, na binuhay ng Dios na maguli sa mga patay, dahil sa kaniya ay nakatindig ang taong ito ay inyong harap na walang sakit. Siya ang bato na itinakuwil ninyong mga nagtayo ng bahay, na naging pangulo sa panulok."
  Sino ang bato? Ayon kay Apostol Pedro, si Cristo ang bato. Kung gayon, itinayo ni Cristo ang Kaniyang Iglesia sa Kanya ring sarili, sapagkat Siya ang bato. Itinayo ni Cristo sa Kanyang sarili ang Kanyang Iglesia na ano Niya at ano naman Siya sa Iglesia? Sa Col 1:18, ay ganito ang nakasulat:
  At siya ang ulo ng katawan, samakatuwid baga'y ang iglesia...
  Itinayo ni Cristo sa Kanya ang Kanyang Iglesia na katawan Niya at siya ang ulo nito, kaya ang naging kayarian ay isang taong bago. Bakit ganito ang ginawa ni Cristo? Ano ang layon ni Cristo at itinayo Niya ang Kanyang Iglesia na katawan Niya at siya ang lumagay na ulo? Dahil sa batas ng Diyos sa taong nagkakasala. Ano ba ang batas ng Diyos sa taong nagkakasala. Ano ba ang batas ng Diyos sa mga nagkasala? Sa Ezek. 18:4, ay ganito ang sinasabi:
  Narito, lahat ng kaluluwa ay akin; kung paano ang kaluluwa ng ama, gayon din ang kaluluwa ng anak ay akin: ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay.
  Ang batas ng diyos sa nagkakasala ay, kung sino ang nagkasala ay siyang dapat mamatay. Aling kamatayan itong ikamamatay ng nagkakasala? Ito ang ikalawang kamatayan sa dagat-dagatang apoy.
  At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagatdagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa makatuwid ay ang dagatdagatang apoy. (Apoc. 20:14)
  Kung gayo'y walang taong malligtas, sapagkat ang lahat ng tao'y nagkasala.
  Kaya, kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan, at ang kamataya'y sa pamamagitan ng kasalanan; at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao, sapagkat ang lahat ay nangagkasala: (Roma 5:12)
  Kaya ang lahat ng tao'y napasailalim ng hatol na kamatayan sa dagat-dagatang apoy.
  Ngayon ay nalalaman natin na ang anomang sinasabi ng kautusan, yaon ay sinasabi ng nangasa ilalim ng kautusan; upang matikom ang bawat bibig, at ang boong sanglibutan ay mapasa ilalim ng hatol ng Dios: (Roma 3:19)
  Si Cristo lamang ang tanging taong hindi nagkasala.
  Sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag: sapagkat si Cristo may ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa, upang kayo'y mangagsisunod sa mga hakbang niya: Na siya'y hindi nagkasala, o kinasumpungan ng daya ang kaniyang bibig: (I Pedro 2:21-22)
  Kung ang tao ang magbabayad ng kanyang mg kasalanan, makakabayad siya ngunit hindi siya maliligtas. Kung si Cristo naman ang magbabayad ng kasalanang ginawa ng tao, labag naman sa batas na kung sino ang nagkasala ay siyang dapat mamatay. Kaya't upang mailigtas ni Cristo ang mga tao ng ayon sa batas ng Diyos, nilalang ni Cristo ang mga tao ng ayon sa batas ng diyos, nilalang ni Cristo ang Kanyang sarili at ang mga ililigtas Niya na isang taong bago. Si Cristo ang lumagay na ulo upang managot, at ginawa Niyang katawan Niya ang mg aililigtas upang Kanyang mapanagutan. Napanagutan ba ni Cristo ang Kanyang katawan o Iglesia? Sa II Cor. 5:21, ay ganito ang sinasabi:
  Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kaniyang inaring may sala dahil sa atin: upang tayo'y maging sa kaniya'y katuwiran ng Dios.
  Ang sinasabi ritong hindi nakakilala ng kasalanan ay si Cristo. Ngunit inari Siyang may sala "dahil sa atin." Sino naman ang tinutukoy ditong "dahil sa atin?" Lahat ba ng taong makababasa nito at makakarinig? Ang salitang "dahil sa atin" ay nauukol lamang sa nagsasalita at sa kinakausap. Si Apostol Pablo ang nagsasalita, ministro ng Iglesia, at ang kausap niya ay ang mga kaanib sa Iglesia. Anong pangalan ang itinawag sa mga kaanib ng Iglesia. Sa Roma 16:16, ganito ang sinasabi ng Banal na Kasulatan.
  Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Cristo
  Ang pangalang itinawag sa mga kaanib ng iglesia ay iglesia ni Cristo. Kung gayon, napanagutan ni Cristo ang kasalanan ng Kanyang katawan o Iglesia--ang iglesia ni Cristo.
 • TessariaTessaria Fan Forum's Finest PExer
  Huh?

  Where the heck did that come from?
 • angdaanangdaan Zion's Daughter PExer
  To Tessaria:
  Huh?

  Where the heck did that come from?
  The words of God are written in the Holy Scriptures.
 • angdaanangdaan Zion's Daughter PExer
  ALIN ANG TIYAK NA ILILIGTAS NI CRISTO AYON SA BIBLIA?

  Sa Efe. 5:23, ay ganito ang sagot sa atin:
  Sapagka't ang lalake ay pangulo ng kaniyang asawa, gaya naman ni Cristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan
  Alin ang tiyak na ililigtas ni Cristo? Si Cristo ang tagapagligtas ng katawan, ayon kay Apostol Pablo. Alin itong katawan na ililigtas ni Cristo?
  At siya ang ulo ng katawan, samakatuwid baga'y ang iglesia... (Col. 1:18)
  Ang katawan ay ang iglesia, na ang ulo ay si Cristo. Marami ba ang katawan o Iglesia na ililigtas ni Cristo? Sa Roma 12:4,5, ay sinasabi:
  Sapagka't kung paanong sa isang katawan ay mayroon tayong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain: Ay gayon din tayo, na marami, ay iisang katawan kay Cristo, at mga sangkap na samasama sa isa't isa.
  Iisa lamang ang katawan o Iglesia na ililigtas ni Cristo, ngunit ang marami ay ang mga sangkap.
  Kayo nga ang katawan ni Cristo, at bawat isa'y samasamang mga sangkap niya. (I Cor. 12:27)
  Sa kabuuan ay iisa, ngunit ang bumubuo ang marami. Alin itong iisang katawan na ililigtas ni Cristo? Ito ang katawan ni Cristo na siyang Iglesia at ang ulo nito ay si Cristo (Col. 1:18). Bakit itong katawan ni Cristo o Iglesia ang tanging ililigtas ni Cristo? Ano ba ang puhunan ni Cristo sa Kaniyang Iglesia? Sa Gawa 20:28, ay sinasabi ang ganito:
  Ingatan ninyo ang inyong sarili, at ang boong kawan, na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo, upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kaniyang sariling dugo.
  Ang Iglesia ng Panginoon ang binili ni Cristo ng Kanyang sariling dugo. Sino itong Panginoon?
  Pakatalastasin nga ng boong angkan ni Israel, na ginawa ng Dios na Panginoon at Cristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus.(Gawa 2:36)
  Si Cristo ang Panginoon. Samakatuwid, ang iglesia ni Cristo ang binili ni Cristo ng Kanyang sariling dugo kaya ito ang Kanyang ililigtas. Ano ang halaga ng dugo ni Cristo sa mga tinubos Niya o sa Iglesia? Ganito ang sinasabi sa atin sa Heb. 9:14,15:
  Gaano pa kaya ang dugo ni Cristo, na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kaniyang sarili na walang dungis sa Dios, ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Dios na buhay?
  At dahil dito'y siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan, upang sa pamamagitan ng isang kamatayan na ukol sa ikatutubos ng mga pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipan, ang mga tinawag ay magsitanggap ng pangako na manang walang hanggan.
  Ano ang halaga o nagawa ng dugo ni Cristo sa kapakanan ng mga tinubos niya samakatuwid baga'y ng Iglesia? Sa pamamagitan ng dugo ni Cristo'y nalinis ang kanilang budhi at dahil dito'y nagkaroon sila ng karapatang maglingkod sa Diyos na buhay, at tatanggap sila ng pangakong manang walang hanggan. Kaya't hahatulan pa ba ang mga Iglesia ni Cristo? Sa Roma 8:1, ay tinitiyak sa atin ang ganito:
  Ngayon nga'y wala nang hatol sa mga kay Cristo Jesus.
  Hahatulan pa ba ang mga Iglesia ni Cristo sa araw ng paghuhukom? Ang sabi rito'y wala nang anumang hatol ang mga na kay Cristo Jesus. Sino ba itong mga taong na kay Cristo? Alin ba ang kinikilala ni Cristo na Kaniya? Sa Mat. 16:18, ay ganito ang sabi ni Jesus:
  At sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia...
  Alin ang kinikilala ni Cristo na Kaniya? Ang Iglesia na itinayo Niya. Ang sabi Niya'y "Aking Iglesia." Bakit ang Iglesiang itinayo ni Cristo ang kinikilala Niyang Kanya? Sapagkat ang Iglesia ay katawan ni Cristo At siya ang ulo nito. Ano ang pangalang itinawag sa Iglesiang katawan ni Cristo? Tinawag na Iglesia ni Cristo (Roma 16:16). Kaya ang mga kay Cristo na wala nang anumang hatol ay ang mga Iglesia ni Cristo. Ano ang katunayan na ang mga Iglesia ni Cristo ay wala na ngang anumang hatol? Sa I Tes. 4:16,17 ay ganito ang sinasabi:
  Sapagka't ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Dios: at ang nangamatay kay Cristo ay unang mangabubuhay na maguli;
  Kung magkaganyan, tayong nangabubuhay , na nangatitira, ay aagawing kasama nila sa mga alapaap, upang salubungin ang Panginoon sa hangin: at sa ganito'y sasa Panginoon tayo magpakailanman.
  Ayon sa mga talatang ito, pagdating ni Cristo sa Kanyang ikalawang pagparito, ang mga namatay na Iglesia ni Cristo ay unang mabubuhay na mag-ulil at ang mga daratnang buhay na mga Iglesia ni Cristo ay hindi na mamamatay, kundi sila'y aagawing kasama ng mga unang binuhay, upang sila'y sumalubong sa Panginoon sa hangin at sa ganito'y sasa Panginoon sila magpakailanman. Ano naman ang kapalaran ng mga unang mabubuhay na mag-uli? Sa Apoc. 20:6, ay sinasabi ang ganito:
  Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli; sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan; kundi sila'y magiging mga saserdote ng Dios at ni Cristo, at mangaghaharing kasama niya sa loob ng isang libong taon.
  Sinasabi ritong wala nang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan sa mga unang mabubuhay na mag-uli o sa mga Iglesia ni Cristo. Alin ba itong ikalawang kamatayan? Ito ang dagat-dagatang apoy (Apoc 20:14) o mas kilalang tawagin na impierno. Samakatuwid, wala na ngang hatol ang mga Iglesia ni Cristo (Roma 8:1). Napakapalad nila! Tangi rito, ano pa ang lalong dakilang kapalaran ng mga Iglesia ni Cristo? Sa Efe. 3:6,ay sinasabi ang ganito:
  Na ang mga Gentil ay mga tagapagmana, at mga kasangkap ng katawan, at mga bahagi sa pangako na kay Cristo Jesus sa pamamagitan ng evangelio
  Sinsabi rito na ang mga Gentil ay naging tagpagmana. Bakit? Sapagkat sila'y naging sangkap ng katawan. alin itong katawan na ang masangkap dito'y nagiging tagapagmana? Ang katawan ay ang Iglesia na ang ulo'y si Cristo (Col 1:18). Samakatuwid, mapalad ang isang Iglesia ni Cristo, sapagka't, una, siya'y wala nang anumang hatol o ligtas na siya sa hatol na ikalawang kamatayan sa dagat-dagatang apoy. At, ikalawa, siya'y magiging tagpagmana. Ano naman ang mamanahin ng mga Iglesia ni Cristo? Sa II Ped. 3:13:
  Ngunit, ayon sa kaniyang pangako, ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa, na tinatahan ng katuwiran.
  Ang mamanahin ng mga Iglesia ni Cristo'y ang lupain na tinatahanan ng katuwiran. Alin itong lupain na tinatahanan ng katuwiran? Sa Apoc. 21:1-4, ay ganito ang sinasabi:
  At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa: sapagka't ang unang langit at ang unang lupa ay naparam; at ang dagat ay wala na.
  At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Dios, na nahahandang gaya ng isang babaing kasintahan na nagagayakang talaga sa kaniyang asawa.
  At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan, na nagsasabi, Narito, ang tabernakulo ng Dios ay nasa mga tao, at siya'y mananahan sa kanila, at sila'y magiging mga bayan niya, at ang Dios din ay sasa kanila, at magiging Dios nila:
  At papahirin niya ang bawa't luha sa kanilang mga mata; at hindi na magkakaroon ng kamatayan; hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, o ng panambitan man, o ng hirap pa man; ang mga bagay nang una ay naparam na.
  Ang lupaing tinatahan ng katuwiran na mamamanahin ng mga Iglesia ni Cristo ay ang Bayang Banal o Bagong Jerusalem; at doo'y wala nang kamatayan, walang dalamhati o panambitan man, o hirap pa man. Kaya napakahalaga ng maging Iglesia ni Cristo!
 • Hot PantsHot Pants The Dagger PExer
  unbelievable. :rolleyes:

  :goon:
 • *keyah**keyah* On My Side Still PExer
  What the... can people just choose A or B?

  :confused:
 • blue[]ceblue[]ce Member PExer
  "At nakita ko nang buksan niya ang ikaanim na tatak..."  Ano ang pangyayaring naganap sa dulo nito?


  quote:
  "At ang mga hari sa lupa, at ang mga prinsipe, at ang mga pangulong kapitan, at ang mayayaman, at ang mga makapangyarihan, at ang bawat alipin at ang bawat laya, ay nagsipagtago sa mga yungib at sa bato sa mga bundok."  Ano ang pangyayaring naganap sa katapusan ng ikaanim na tatak ng panahon ni Cristo? Ang pagtatago sa yungib ng mga hari, ng mga prinsipe, ng mga pangulong kapitan, ng mayayaman, ng mga laya at ng mga alipin, Ano ang dahilan at magsisipagtago sa yungib ang lahat halos ng mga uri ng mga tao? Sa Jer. 4:13,19, ay ganito ang pahayag:


  quote:
  "Narito, siya'y sasagupang parang mga ulap, at ang kaniyang mga karo ay magiging parang ipoipo; ang kaniyang mga kabayo ay lalong matulin kay sa mga agila. Sa aba natin! sapagkat tayo'y nangapahamak."
  "Ang hirap ko, ang hirap ko! Ako'y nagdaramdam sa aking puso; ang dibdib ko ay kakabakaba, hindi ako matahimik; sapagkat iyong narinig, oh kaluluwa ko, ang tunog ng pakakak, ang hudyat ng pakikipagdigma."  Ano ang dahilan at magsisipagtago sa yungib ang lahat halos ng uri ng mga tao sa katapusan ng ikaanim na tatak ng panahon ni Cristo? Sila'y magsisipagtago sa yungib dahil sa magaganap na DIGMAAN. Anong uring digmaan ito? Ito'y isang digmaang makabago, sapagkat ito'y gagamitan ng mga kasangkapang pandigma na makabago na hindi pa ginamit sa mga digmaang nakaraan. Anu-anong mga bagong kasangkapang pandigma ang gagamitin? Gagamitan ito ng mga karo na sasagupang parang mga ipuipo na umiikot. Ito ang mga tangke. Gagamitan din ng mga kabayong matulin pa kaysa mga agila na may dalang kapahamakan. Ito ang mga eroplano na kung tawagin ng Kasaysayan ay "aerial cavalry" o kabayuhang panghimpapawid. Kapag sumasalakay ang mga eroplano ng mga kaaway ay inihuhudyat o may sirenang tumutung na babala sa mga tao na sila'y dapat magsipagtago sa yungib. Ang mga tao naman ay magsisipagtago sa "air raid shelter" o sa yungib. Anong uring digmaan ang unang ginamitan ng mga tangke at ng mga eroplano? Ayon sa pahayag ng Diyos ang digmaang iyan ay DIGMAANG PANDAIGDIG (World War), sapagkat ang lahat ng mga bansa at ang lahat ng kanilang mga hukbo ay makakasangkot sa digmaang iyan (Isa. 34:1-2)


  quote:
  Lumapit kayo mga bansa, mga lahi at mga bayan! Unawain ninyo ito, kayong lahat ng narito sa daigdig. Pagkat si Yahweh ay napopoot sa lahat ng bansa, Matindi ang kanyang galit sa kanilang mga hukbo; Sila'y itinakwil na at itinakdang lipulin.  Mayroon nga bang naganap na Digmaang Pandaigdig na unang ginamitan ng mga tangke at ng mga eroplan? Mayroon. Alin ito? Ang Unang Digmaang Pandaigdig (World War I) noong 1914. Kung gayon, ang tiyak na panahon ng "mga wakas ng lupa" ayon sa kalendaryo ng tao ay 1914. Ayon naman sa ating Panginoong Jesucristo, magaganap nga ba ang digmaang ito sa katapusan ng ikaanim na tatak na siyang pintuan ng ikapitong tatak o buko ng panahon ni Cristo?


  quote:
  "Gayon din naman kayo, pagka nangakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya'y malapit na, nasa mga pintuan nga" (Mat.24:33)  Ayon sa ating Panginoong Jesucristo, kapag nakita na ang digmaang ito, ito'y pintuan na. Pintuan ng ano itong digmaan noong 1914? Sa Apoc. 8:1, ay sinasabi ang ganito:


  quote:
  "At nang buksan niya ang ikapitong tatak..."  Ang digmaan noong 1914 ay pintuan ng ikapitong tatak ng panahon ni Cristo (Christian era). Ang katapusan ng ikaanim na tatak ay siyang pinto ng ikapitong tatak na huling hati ng panahon n Cristo. Kaya ang Unang Digmaang Pandaigdig (World War I) ay naganap sa katapusan ng ikaanim na tatak na tinatawag na "mga wakas ng lupa." o 1914. Kung gayon, ang tiyak na panahon ng pagtawag ng Diyos sa Kanyang HULING SUGO o SUGO SA MG A HULING ARAW ay 1914. Noong Hulyo 27,1914 ay opisyal na naipatala o naiparehistro sa Malayong Silangan (Far East) o sa pamahalaan ng bansang Pilipinas ang Iglesia Ni Cristo kaalinsabay ng World War I.

  May kasunod pa bang digmaang pandaigdig o World War II? Ituloy lang po natin ang pagbasa sa Apoc. 8:1, ay ganito ang sinasabi:


  quote:
  Nang sirain ng Kordero ang ikapitong tatak, naghari sa langit ang katahimikan sa loob ng halos kalahating oras  May binabanggit ditong katahimikan sa loob ng halos kalahating oras. Ito ay tumutokoy ng pagitan ng dalawang digmaang pandaigdig, ang una(WW1) at pangalawa (WW2). Gaano kahaba ang pagitan? Ang sabi ng talata "halos kalahating oras". Ito po ay oras ng Panginoong Diyos. Paano po ito maihahambinbg sa oras ng tao? Sa 2 Pedro 3:8, ay ganito ang sinasabi ng Banal na Kasulatan.


  quote:
  Ngunit huwag ninyong kalilimutan ito, mga minamahal: sa Panginoon, ang isang araw ay 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay isang raw lamang.  Huwag po nating kalimutan ang isang araw ng Panginoong Diyos ay binubuo o katumbas ng 1,000 taon ng tao. Atin pong kunin ang katumbas ng kalahating oras ng Panginoong Diyos. Batid po natin na ang isang araw ay binubuo ng 24 oras samakatuwid ang isang oras ng Panginoong Diyos ay 1,000/24 = 41.67 taon. Ang kalahating oras ng Diyos ay 20.83 taon ng tao.

  Kailan po natigil ang Unang Digmaang Pandaigidg (WW1)? Noong Nobyembre 11, 1918. Noong Septyembre 1, 1939 naman nagsimula ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig (WW2). Ang pagitan nito ay 20 taon, 9 buwan at 20 araw. Ito po ay HALOS KALAHATING ORAS ng Diyos. Kaya natupad po ang hula na magkakaroon ng katahimikan o pagitan ng digmaan ng HALOS KALAHATING ORAS.  please visit this to see an INC Rebuttal:
  http://www.pinoyexchange.com/forums/showthread.php3?s=&threadid=83841
 • Hot PantsHot Pants The Dagger PExer
  pwede naman sigurong sagutin ng maayos ang tanong ni keyah di ba? maayos naman ang tanong eh. :rolleyes:

  i'll just repeat the question:
  A. We are who we are, people don't change.
  B. People change, either for the better or for the worse.

  And why?

  true change is an involuntary process. if there is anything constant in this world, it is change. so my answer is probably B. when i change, for the better or for worse, the fact that it is involuntary just proves the fact that i am who i am. whatever change i have gone through.

  :goon:
 • bengaboyzbengaboyz C,eh..N,eh..D,eh PExer
  Originally posted by Hot Pants
  true change is an involuntary process. if there is anything constant in this world, it is change.

  I have to agree with u here. I think we are effected by time, events and circumstances that, if we were placed in 2 similar situations at different stages of our lives, would react differently based on these conditions.
  labo bah?:D
 • TessariaTessaria Fan Forum's Finest PExer
  Maybe this thread is a ploy to put all angdaan's missionary feelings into an attempt to convert people.

  Isnt this in the rules somewhere-?
 • Alt+Ctrl+DelAlt+Ctrl+Del Member PEx Veteran ⭐⭐
  Originally posted by angdaan
  ANG LAYON NI CRISTO SA PAGTATAYO NG IGLESIA NIYA
  Walang malay ang maraming tao tungkol sa layon ni Cristo sa pagtatayo ng Iglesia Niya. Kaya hindi nila pinahahalagahan ang Iglesia ni Cristo. Hindi nila alam ang blah blah blah...

  [Some uninteresting text missing]

  ...blah blah blah. Si Apostol Pablo ang nagsasalita, ministro ng Iglesia, at ang kausap niya ay ang mga kaanib sa Iglesia. Anong pangalan ang itinawag sa mga kaanib ng Iglesia. Sa Roma 16:16, ganito ang sinasabi ng Banal na Kasulatan.

  Ang pangalang itinawag sa mga kaanib ng iglesia ay iglesia ni Cristo. Kung gayon, napanagutan ni Cristo ang kasalanan ng Kanyang katawan o Iglesia--ang iglesia ni Cristo.
  Uh, crap. :rolleyes:
 • brownpaubrownpau Member PEx Veteran ⭐⭐
  angdaan, tama na.

  This is Realm of Thought, but that doesn't give you license to turn every thread into an excuse to proselytize. I've issued a warning; continue to do this and I'll need to have you banned. Blatantly religious discussion on INC doctrine stays where it belongs.
 • fyn_chiq08fyn_chiq08 ril hellafyn chiq PExer
  i think change is the only constant thing in this world.. people do change.. somehow.. either for the better or worse
 • art727art727 Member PEx Influencer ⭐⭐⭐
  Originally posted by brownpau
  angdaan, tama na.

  This is Realm of Thought, but that doesn't give you license to turn every thread into an excuse to proselytize. I've issued a warning; continue to do this and I'll need to have you banned. Blatantly religious discussion on INC doctrine stays where it belongs.
  :rolleyes: :rolleyes: ;) I Like the discussions here, but then I asked myself..."Who are these people? am I inside a church or what? I would say that based on what I read one guy (no mentioning of name) follow the basic rules of logic and the others are just using intuitive system...(as if the discussion was planned and they were both in the same faction) hehehe..I tend to pay much attention to information that is UNEXPECTED or somehow INCONSISTENT...to me it looks like those are prepared statements...cause I look at the time it was posted (answers done in a few minutes)WOW! I found those answers are EXPECTED and CONSISTENT...those are not a MERE opinion they are PREACHINGS....All I can say is this..the BIBLE was ALTERED so many times that we end up with so many RELIGIONS....Iam so glad you put an end to this discussions.....thanks!
 • angdaanangdaan Zion's Daughter PExer
  originally posted by Tessaria
  Huh?

  Where the heck did that come from?
  originally posted by Hot Pants
  unbelievable.
  originally posted by brownpau
  angdaan, tama na.

  This is Realm of Thought, but that doesn't give you license to turn every thread into an excuse to proselytize. I've issued a warning; continue to do this and I'll need to have you banned. Blatantly religious discussion on INC doctrine stays where it belongs.

  This thread is entitled "Which statement is true?" The true statements are the words of God written in the Holy Scriptures.

  Why we should not stopped proclaiming the words of God written in the Holy Scriptures? Answer is written in Acts 5:42
  Day after day, in the temple courts and from house to house, they never stopped teaching and proclaiming the good news that Jesus is the Christ

  The true people of God--the true Christians never stopped proclaiming the words of God or the good news. Some people hear it. But some people don't want to hear the good news, for them it is "the heck", "ubelievable", etc.. They refuse the the good news--the truth. What will happen to these kind of people?
  and in every sort of evil that deceives those who are perishing. They perish because they refused to love the truth and so be saved. For this reason God sends them a powerful delusion so that they will believe the lie and so that all will be condemned who have not believed the truth but have delighted in wickedness. (2 Thess 2:10-12)
  Those people will perish because they refused to love the truth. And they will be condemned for they not believed the truth but have delighted in wickedness.
 • *keyah**keyah* On My Side Still PExer
  I was asking which of A and B was true! Please read again and fully comprehend the first post!!!

  So paki tigilan na nga yang pinagpo-post mo and stick to A and B! You're breaking a PeX rule, you know?

  Anyway, answer is B.

  Survival of the Fittest.

  People change because circumstances around them, people and places and events, change as well. Thus, one should adapt.

  *okay*
 • angdaanangdaan Zion's Daughter PExer
  A. We are who we are, people don't change.
  B. People change, either for the better or for the worse.

  And why?
  Which statement is true?

  A. We are who we are, people don't change.

  If you are going to analyze if this is a valid statement, this statement is true. Why? because it is logical and true to say "We are who we are". People don't change. Yes people don't change. People or Men are still sinners. You can't change that! Man is man. People are people. People don't change to another state of being. People are still people inspite of what had they done to themselves. Some people still will perish because they refused to love the truth. Some people don't change.

  B. People change, either for the better or for the worse.

  This is a true statement! People change, either for the better or for the worse. Everyday we live in this world, we are adding the days we live, that is a change. The number of days that we people living is increasing but to some people this will ceased. Some people grow old, some die young. If not all, most of the people are learning and accumulating knowledge everyday. That is a change for the better. But the negative side is that some people are using this knowledge for worldly or bad things. That is change for the worse!

  The knowledge we must learned is the knowledge coming from God. That is written in the Holy Scripture. We should love the Good News. We should change for the better!
 • angdaanangdaan Zion's Daughter PExer
  In some ways, people don't change.
  In some aspects, people change.
 • ahmedahmed Resident Terrorist PExer
  This is a weird thread.:bigcry:

Leave a Comment

BoldItalicStrikethroughOrdered listUnordered list
Emoji
Image
Align leftAlign centerAlign rightToggle HTML viewToggle full pageToggle lights
Drop image/file