Home PEx Family and Society Realm of Thought
COMMUNITY NOTICE: If you are having trouble in your account access, please do send us a message at [email protected] for assistance.

ANG PANAGINIP ni HARING NEBUCADNEZAR NG BABILONIA

TokayTokay Member PEx Influencer ⭐⭐⭐
THE BIBLE PROPHECY & THE WORLD HISTORY:
ANG PANAGINIP NI HARING NEBUCADNEZAR NG BABILONIA-PART 1

DANIEL 2:1-45
Noong ikalawang taon ng paghahari ni Nebucadnezar, siya ay nagkaroon ng masamang panaginip. Kaya siya'y nabagabag at hindi makatulog. Dahil dito, ipinatawag niya ang lahat ng salamangkero, enkantador, mangkukulam, at astrologo upang ipaliwanag ang kanyang panaginip. Sinabi niya sa kanila, "Nanaginip ako at ito ang bumabagabag sa akin hanggang ngayon. Ipaliwanag nga ninyo ang kahulugan ng aking panaginip."
Sumagot ang mga astrologo sa wikang Aramaico, "Mabuhay ang hari! Sabihin po ninyo ang panaginip at ipapaliwanag namin."

Sinabi ng hari sa mga astrologo, "Ipinag-uutos kong sabihin muna ninyo ang aking panaginip saka ninyo ipaliwanag. Kung hindi, ipapapatay ko kayo at ipawawasak ang inyong mga tahanan. Kapag nasabi naman ninyo at naipaliwanag ang aking panaginip, gagantimpalaan at pararangalan ko kayo. Kaya sabihin na ninyo at ipaliwanag sa akin ang aking panaginip."

Muli silang sumagot, "Mahal na hari, sabihin po ninyo ang panaginip at ipapaliwanag namin."
Sinabi naman ng hari, "Alam kong pinahahaba lang ninyo ang oras dahil sa sinabi ko sa inyo na iisa ang hatol ninyo kapag hindi ninyo nasabi at naipaliwanag sa akin ang aking panaginip. Nagkaisa kayong magsinungaling sa akin sa pag-aakalang magbabago pa ang aking isip sa paglipas ng oras. Sabihin ninyo ang aking panaginip at saka ako maniniwalang maipapaliwanag nga ninyo iyon."
Sumagot ang mga astrologo, "Wala pong tao sa daigdig na makakagawa ng iniuutos ninyo. Wala ring hari, gaano man ang kapangyarihan niya, na nag-utos ng ganyan sa sinumang salamangkero, manghuhula, o astrologo. Napakahirap gawin ng iniuutos ninyo. Mga diyos lamang ang makakagawa niyan at hindi sila namumuhay na kasama ng tao."

Dahil sa sagot na ito, nagalit ng husto ang hari kaya't ipinag-utos niyang patayin ang lahat ng mga tagapayo sa buong Babilonia. Saklaw ng kautusang ito ang lahat ng matatalinong tao sa kaharian pati si Daniel at ang kanyang mga kaibigan.

Kaya, maingat na kinausap ni Daniel si Arioc, ang kapitan ng mga tanod ng hari na siyang inutusan upang patayin ang mga matatalinong tagapayo ng Babilonia. Tinanong niya ito, "Bakit po nag-utos ng ganito kabigat b ang mahal na hari?" At sinabi naman sa kanya ni Arioc ang dahilan.
Dahil dito, nagpunta sa hari si Daniel at nakiusap na bigyan pa siya ng panahon at ipapaliwanag niya ang panaginip nito. Matapos payagan, umuwi si Daniel at sinabi kina Hananias, Misael at Azarias ang pangyayari. Hiniling niyang sama-sama silang manalangin sa Diyos ng kalangitan tungkol sa hiwagang iyon upang hindi sila patayin kasama ng mga matatalinong tagapayo ng Babilonia.

Nang gabing iyon, sa pamamagitan ng pangitain ay inihayag ng Diyos kay Daniel ang nasabing hiwaga. Kaya't pinuri niya ang Diyos ng kalangitan. Ang sabi ni Daniel:
"Purihin magpakailanman ang pangalan ng Diyos,
pagkat siya'y marunong at makapangyarihang lubos.
Siyang nakakapagbago ng mga kapanahunan,
naglalagay at nag-aalis ng mga hari sa luklukan;
siyang nagbibigay ng karunungan sa matatalino
at kaalaman sa may pang-unawa.
Naghahayag ng mga lihim at kahiwagaan;
nakatatalos sa mga nasa kadiliman,
sapagkat ang kaliwanagan sa kanya'y nananahan.
Pinupuri ko kayo at pinasasalamatan, O Diyos ng aking mga magulang,
dahil sa kaloob ninyo sa aking lakas at karunungan,
ngayo'y ibinigay ninyo sa akin ang aking kahilingan,
panaginip ng hari sa ami'y ipinaalam."
Ipinaliwanag ni Daniel ang Panaginip ng Hari

Pagkatapos, bumalik si Daniel kay Arioc, ang opisyal na inutusan upang patayin ang mga tagapayo ng Babilonia.
Sinabi niya, "Huwag mo munang patayin ang mga matatalinong tao. Samahan mo ako sa hari at ipapaliwanag ko ang kanyang panaginip."

Dali-daling iniharap ni Arioc si Daniel sa hari. Sinabi niya, "Mahal na hari, narito po ang isa sa mga dinalang-bihag mula sa Juda. Siya po ang makapagpapaliwanag sa inyong panaginip."
Si Daniel na tinatawag na Beltesazar ay tinanong ng hari,
"Masasabi at maipapaliwanag mo ba sa akin ang aking panaginip?"
Sumagot si Daniel, "Ang hiwagang gustong alamin ng hari ay hindi maipapaliwanag ng sinumang matalinong tagapayo, enkantador, salamangkero, o manghuhula. Ngunit mayroon pong isang Diyos sa kalangitan na naghahayag ng mga hiwaga at ipinakita niya sa Haring Nebucadnezar ang mga mangyayari sa mga darating na panahon. Ito ang panaginip na inyong nakita habang kayo'y natutulog:
"Mahal na hari, ang panaginip ninyo ay tungkol sa mangyayari sa hinaharap at ipinapaalam ito sa inyo ng Diyos na nakakaalam ng lahat ng hiwaga. Ang hiwagang ito ay ipinaalam sa akin, hindi dahil ako'y higit na matalino kaysa iba, kundi upang ipaliwanag ito sa inyo at upang maunawaan ninyo ang gumugulo sa inyong isipan.
"Mahal na hari, ang nakita ninyo ay isang malaki at nakakasilaw na rebulto. Nakatayo ito sa inyong harapan at nakakatakot pagmasdan.
Ang ulo nito ay lantay na ginto, at pilak ang dibdib at mga bisig. Tanso naman ang tiyan at mga hita nito. Ang mga binti ay bakal at ang mga paa ay pinaghalong bakal at putik.
Habang pinagmamasdan ninyo ito, may batong natipak sa bundok na bumagsak sa mga paa ng rebulto at nadurog ang mga paa.
Pagkatapos, nadurog ding lahat ang bakal, putik, tanso, pilak, at ginto. Naging parang ipa ito at tinangay ng hangin at walang naiwan kahit bakas.
Samantala, ang tipak ng batong bumagsak dito ay naging isang napakalaking bundok na pumuno sa buong daigdig.

ANG KAHULUGAN NG PANAGINIP!
"Mahal na hari, iyan po ang inyong panaginip, at narito naman ang kahulugan:
1. "ANG ULONG GINTO"
Kayo po ang pinakadakila sa lahat ng mga hari. At kayo po ay pinagkalooban ng Diyos sa langit ng kaharian, kapangyarihan, lakas, at karangalan. Niloob ng Diyos na masakop ninyo ang lahat ng tao, hayop, at ibon sa lahat ng dako. Kayo ang ulong gintong iyon.

2. "ANG DIBDIB AT BRASONG PILAK"
Ang susunod sa inyo ay ang ikalawang kaharian na mas mahina kaysa inyo.

3. "ANG TIYAN AT HITANG TANSO"
Pagkatapos, lilitaw ang pangatlong kaharian na isinasagisag ng tanso, at sasakupin nito ang buong daigdig.

4. "ANG BAKAL NA BINTI"
Ang pang-apat na kaharian ay sintigas ng bakal. Katulad ng nagagawa ng bakal, dudurugin ng kahariang ito ang buong daigdig.

5. ANG MGA PAANG YARI SA BAKAL AT PUTIK
Ang kahulugan naman ng nakita ninyong mga paa na yari sa bakal at putik ay ito:
Mahahati ang kaharian ngunit mananatili ang tigas ng bakal sapagkat ito'y nakahalo sa putik.

6. MGA PAANG YARI SA PINAGHALONG BAKAL AT PUTIK
Ganito naman ang kahulugan ng mga paang yari sa pinaghalong bakal at putik:
May bahagi itong matibay at may bahagi namang marupok.
Ang kahulugan ng pinagsamang bakal at putik ay pag-aasawa ng magkakaibang lahi; ngunit hindi ito magtatagal kung paanong hindi maaaring paghaluin ang bakal at putik.

7. ANG BATONG DUDUROG SA REBULTO
Sa panahon ng mga haring iyon, ang Diyos sa kalangitan ay magtatatag ng isang kahariang hindi maibabagsak kailanman, ni masasakop ninuman.
Dudurugin nito at ganap na wawasakin ang iba pang kaharian, at mananatili ito magpakailanman. Kaya't hindi na makakabangon ang mga iyon kahit kailan.
Katulad ito ng inyong nakitang tipak ng bato na dumurog sa rebultong yari sa bakal, putik, tanso, pilak, at ginto.
Mahal na hari, ang mangyayari sa hinaharap ay ipinapaalam na sa inyo ng dakilang Diyos.
Ito po ang inyong panaginip at tiyak ang kahulugan nito."
Itutuloy. . . . .

Part 2: Ang mga kaharian o Emperyo na kinatuparan ng panaginip ni Haring Nebucadnezar

Comments

 • TLGTLG The Dark Knight PExer
  hindi ata kayo magkakasundo ni neil nan :glee:
 • FerdinandFerdinand Member PExer
  Tokay wrote: »
  THE BIBLE PROPHECY & THE WORLD HISTORY:
  ANG PANAGINIP NI HARING NEBUCADNEZAR NG BABILONIA-PART 1

  DANIEL 2:1-45
  Noong ikalawang taon ng paghahari ni Nebucadnezar, siya ay nagkaroon ng masamang panaginip. Kaya siya'y nabagabag at hindi makatulog. Dahil dito, ipinatawag niya ang lahat ng salamangkero, enkantador, mangkukulam, at astrologo upang ipaliwanag ang kanyang panaginip. Sinabi niya sa kanila, "Nanaginip ako at ito ang bumabagabag sa akin hanggang ngayon. Ipaliwanag nga ninyo ang kahulugan ng aking panaginip."
  Sumagot ang mga astrologo sa wikang Aramaico, "Mabuhay ang hari! Sabihin po ninyo ang panaginip at ipapaliwanag namin."

  Sinabi ng hari sa mga astrologo, "Ipinag-uutos kong sabihin muna ninyo ang aking panaginip saka ninyo ipaliwanag. Kung hindi, ipapapatay ko kayo at ipawawasak ang inyong mga tahanan. Kapag nasabi naman ninyo at naipaliwanag ang aking panaginip, gagantimpalaan at pararangalan ko kayo. Kaya sabihin na ninyo at ipaliwanag sa akin ang aking panaginip."

  Muli silang sumagot, "Mahal na hari, sabihin po ninyo ang panaginip at ipapaliwanag namin."
  Sinabi naman ng hari, "Alam kong pinahahaba lang ninyo ang oras dahil sa sinabi ko sa inyo na iisa ang hatol ninyo kapag hindi ninyo nasabi at naipaliwanag sa akin ang aking panaginip. Nagkaisa kayong magsinungaling sa akin sa pag-aakalang magbabago pa ang aking isip sa paglipas ng oras. Sabihin ninyo ang aking panaginip at saka ako maniniwalang maipapaliwanag nga ninyo iyon."
  Sumagot ang mga astrologo, "Wala pong tao sa daigdig na makakagawa ng iniuutos ninyo. Wala ring hari, gaano man ang kapangyarihan niya, na nag-utos ng ganyan sa sinumang salamangkero, manghuhula, o astrologo. Napakahirap gawin ng iniuutos ninyo. Mga diyos lamang ang makakagawa niyan at hindi sila namumuhay na kasama ng tao."

  Dahil sa sagot na ito, nagalit ng husto ang hari kaya't ipinag-utos niyang patayin ang lahat ng mga tagapayo sa buong Babilonia. Saklaw ng kautusang ito ang lahat ng matatalinong tao sa kaharian pati si Daniel at ang kanyang mga kaibigan.

  Kaya, maingat na kinausap ni Daniel si Arioc, ang kapitan ng mga tanod ng hari na siyang inutusan upang patayin ang mga matatalinong tagapayo ng Babilonia. Tinanong niya ito, "Bakit po nag-utos ng ganito kabigat b ang mahal na hari?" At sinabi naman sa kanya ni Arioc ang dahilan.
  Dahil dito, nagpunta sa hari si Daniel at nakiusap na bigyan pa siya ng panahon at ipapaliwanag niya ang panaginip nito. Matapos payagan, umuwi si Daniel at sinabi kina Hananias, Misael at Azarias ang pangyayari. Hiniling niyang sama-sama silang manalangin sa Diyos ng kalangitan tungkol sa hiwagang iyon upang hindi sila patayin kasama ng mga matatalinong tagapayo ng Babilonia.

  Nang gabing iyon, sa pamamagitan ng pangitain ay inihayag ng Diyos kay Daniel ang nasabing hiwaga. Kaya't pinuri niya ang Diyos ng kalangitan. Ang sabi ni Daniel:
  "Purihin magpakailanman ang pangalan ng Diyos,
  pagkat siya'y marunong at makapangyarihang lubos.
  Siyang nakakapagbago ng mga kapanahunan,
  naglalagay at nag-aalis ng mga hari sa luklukan;
  siyang nagbibigay ng karunungan sa matatalino
  at kaalaman sa may pang-unawa.
  Naghahayag ng mga lihim at kahiwagaan;
  nakatatalos sa mga nasa kadiliman,
  sapagkat ang kaliwanagan sa kanya'y nananahan.
  Pinupuri ko kayo at pinasasalamatan, O Diyos ng aking mga magulang,
  dahil sa kaloob ninyo sa aking lakas at karunungan,
  ngayo'y ibinigay ninyo sa akin ang aking kahilingan,
  panaginip ng hari sa ami'y ipinaalam."
  Ipinaliwanag ni Daniel ang Panaginip ng Hari

  Pagkatapos, bumalik si Daniel kay Arioc, ang opisyal na inutusan upang patayin ang mga tagapayo ng Babilonia.
  Sinabi niya, "Huwag mo munang patayin ang mga matatalinong tao. Samahan mo ako sa hari at ipapaliwanag ko ang kanyang panaginip."

  Dali-daling iniharap ni Arioc si Daniel sa hari. Sinabi niya, "Mahal na hari, narito po ang isa sa mga dinalang-bihag mula sa Juda. Siya po ang makapagpapaliwanag sa inyong panaginip."
  Si Daniel na tinatawag na Beltesazar ay tinanong ng hari,
  "Masasabi at maipapaliwanag mo ba sa akin ang aking panaginip?"
  Sumagot si Daniel, "Ang hiwagang gustong alamin ng hari ay hindi maipapaliwanag ng sinumang matalinong tagapayo, enkantador, salamangkero, o manghuhula. Ngunit mayroon pong isang Diyos sa kalangitan na naghahayag ng mga hiwaga at ipinakita niya sa Haring Nebucadnezar ang mga mangyayari sa mga darating na panahon. Ito ang panaginip na inyong nakita habang kayo'y natutulog:
  "Mahal na hari, ang panaginip ninyo ay tungkol sa mangyayari sa hinaharap at ipinapaalam ito sa inyo ng Diyos na nakakaalam ng lahat ng hiwaga. Ang hiwagang ito ay ipinaalam sa akin, hindi dahil ako'y higit na matalino kaysa iba, kundi upang ipaliwanag ito sa inyo at upang maunawaan ninyo ang gumugulo sa inyong isipan.
  "Mahal na hari, ang nakita ninyo ay isang malaki at nakakasilaw na rebulto. Nakatayo ito sa inyong harapan at nakakatakot pagmasdan.
  Ang ulo nito ay lantay na ginto, at pilak ang dibdib at mga bisig. Tanso naman ang tiyan at mga hita nito. Ang mga binti ay bakal at ang mga paa ay pinaghalong bakal at putik.
  Habang pinagmamasdan ninyo ito, may batong natipak sa bundok na bumagsak sa mga paa ng rebulto at nadurog ang mga paa.
  Pagkatapos, nadurog ding lahat ang bakal, putik, tanso, pilak, at ginto. Naging parang ipa ito at tinangay ng hangin at walang naiwan kahit bakas.
  Samantala, ang tipak ng batong bumagsak dito ay naging isang napakalaking bundok na pumuno sa buong daigdig.

  ANG KAHULUGAN NG PANAGINIP!
  "Mahal na hari, iyan po ang inyong panaginip, at narito naman ang kahulugan:
  1. "ANG ULONG GINTO"
  Kayo po ang pinakadakila sa lahat ng mga hari. At kayo po ay pinagkalooban ng Diyos sa langit ng kaharian, kapangyarihan, lakas, at karangalan. Niloob ng Diyos na masakop ninyo ang lahat ng tao, hayop, at ibon sa lahat ng dako. Kayo ang ulong gintong iyon.

  2. "ANG DIBDIB AT BRASONG PILAK"
  Ang susunod sa inyo ay ang ikalawang kaharian na mas mahina kaysa inyo.

  3. "ANG TIYAN AT HITANG TANSO"
  Pagkatapos, lilitaw ang pangatlong kaharian na isinasagisag ng tanso, at sasakupin nito ang buong daigdig.

  4. "ANG BAKAL NA BINTI"
  Ang pang-apat na kaharian ay sintigas ng bakal. Katulad ng nagagawa ng bakal, dudurugin ng kahariang ito ang buong daigdig.

  5. ANG MGA PAANG YARI SA BAKAL AT PUTIK
  Ang kahulugan naman ng nakita ninyong mga paa na yari sa bakal at putik ay ito:
  Mahahati ang kaharian ngunit mananatili ang tigas ng bakal sapagkat ito'y nakahalo sa putik.

  6. MGA PAANG YARI SA PINAGHALONG BAKAL AT PUTIK
  Ganito naman ang kahulugan ng mga paang yari sa pinaghalong bakal at putik:
  May bahagi itong matibay at may bahagi namang marupok.
  Ang kahulugan ng pinagsamang bakal at putik ay pag-aasawa ng magkakaibang lahi; ngunit hindi ito magtatagal kung paanong hindi maaaring paghaluin ang bakal at putik.

  7. ANG BATONG DUDUROG SA REBULTO
  Sa panahon ng mga haring iyon, ang Diyos sa kalangitan ay magtatatag ng isang kahariang hindi maibabagsak kailanman, ni masasakop ninuman.
  Dudurugin nito at ganap na wawasakin ang iba pang kaharian, at mananatili ito magpakailanman. Kaya't hindi na makakabangon ang mga iyon kahit kailan.
  Katulad ito ng inyong nakitang tipak ng bato na dumurog sa rebultong yari sa bakal, putik, tanso, pilak, at ginto.
  Mahal na hari, ang mangyayari sa hinaharap ay ipinapaalam na sa inyo ng dakilang Diyos.
  Ito po ang inyong panaginip at tiyak ang kahulugan nito."
  Itutuloy. . . . .

  Part 2: Ang mga kaharian o Emperyo na kinatuparan ng panaginip ni Haring Nebucadnezar
  nasaan ang interpretasyon ng INC tungkol diyan? Quote and highlight lang ang ginawa mo, bakit hindi mo ibigay ang turo ng INC tungkol diyan?
 • FerdinandFerdinand Member PExer
  Tokay, baka gusto mong ilista ng maaga yung 4 kingdoms ng Daniel 2 AYON sa turo ng INC?

  Itanong ko na rin in advance yung listahan ng 4 beasts ng Daniel 7.
 • FerdinandFerdinand Member PExer
  Walang INC members na may gusto na ilatag ang turo ng INC tungkol sa 4 kingdoms of Daniel 2 at 4 beasts ng Daniel 7.
 • AteoAteo Non est Deus. Fac cum eo. PEx Influencer ⭐⭐⭐
  People still talking about an old myth.
 • FerdinandFerdinand Member PExer
  Ang tagal naman ng part II
 • wing_commanderwing_commander Yagit sa Lansangan PExer
  Hanggang cut and paste lang ang kaya nitong taong to, napaka bastos pa at hindi nilalagay yung source nang mga pinagkukunan nya ng articles.
 • TokayTokay Member PEx Influencer ⭐⭐⭐
  ang batong dudurog doon sa rebulto ay yun din ang kahariang itatag na hindi na maibabagsak kailanman na tinutukoy ni totnak doon sa debate nila ni menorah. na ang akala ni totnak ay ang simbahan niya :lol:

  kung ano po ang nasa bato na iyun...Mateo 16:18.
 • FerdinandFerdinand Member PExer
  Kailan kaya matututo itong si tokay.... maraming paligoy ligoy i co-copy paste lang yung part 2 ang tagal tagal pa.
 • FerdinandFerdinand Member PExer
  Hanggang quote lang ba ang kaya mo tokay? Nasaan na ang interpretation ng INC?
 • FerdinandFerdinand Member PExer
  Tokay, masyado ka bang naapektuhan ng implosion ng INC at hindi ka makasagot sa thread mo?
 • FerdinandFerdinand Member PExer
  Ang tagal naman......

Leave a Comment

BoldItalicStrikethroughOrdered listUnordered list
Emoji
Image
Align leftAlign centerAlign rightToggle HTML viewToggle full pageToggle lights
Drop image/file